Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor (overbygning) - Uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring - Erhvervsakademiet Dania

Erhvervsakademiet Dania
30/09-2016 15:11
2016-2
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Erhvervsakademi Dania i Viborg, Prinsens Allé 2 8800 Viborg

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Claus Bang Olsen, Tlf.: 31780075 Email: clol@eadania.dk

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor (overbygning)

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Bachelor’s Degree Programme in International Sales and Marketing Management

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i international handel og markedsføring

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of International Sales and Marketing Management

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

 


For at blive optaget på professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring skal du have en uddannelse som markedsføringsøkonom/AP Degree in Marketing Management eller tilsvarende.


 


Hvis adgangskravene er opfyldt, kan den studerende søge ind på uddannelsen uanset karaktergennemsnittet fra den adgangsgivende uddannelse. Alle indkomne ansøgninger vurderes.


 


Ansøgere med en anden uddannelsesmæssig baggrund end markedsføringsøkonom vil blive vurderet individuelt. Ved optagelsen lægges vægt på: •  

  • uddannelsesmæssig baggrund

  • eksamensresultater

  • erhvervserfaring

  • Studierelevant udlandsophold (job, praktik eller studieophold)

  • Motiveret ansøgningsbrev   
Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
90

Beskrivelse af uddannelsen

 


Ikke relevant


 


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

 


Ikke relevant


 


Begrundet forslag til taxameterindplacering

 


   


Ikke relevant


   


    


Forslag til censorkorps
Fagområdet for det økonomisk-merkantile område

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Bilag_prækvalifikationsansøgning_Professionsbachelor i international handel og markedsføring.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

 


GEOGRAFISK OMRÅDE


 


Erhvervsakademi Dania i Viborg modtager studerende fra et dækningsområde, der strækker sig fra Struer og Holstebro til Randers og fra Nykøbing Mors og Skive området ned til Silkeborg.


 


 


 


Udbuddet udspringer af et behov i arbejdsmarkedets i dette dækningsområde.


 


Med udbuddet i Viborg ønsker vi at dække følgende områder primært og sekundært:


 


·         Primært område: Viborg, Bjerringbro, Randers, Kjellerup, Karup, Struer, Skive og Nykøbing Mors.


 


·         Sekundært område: Holstebro, Silkeborg, Hobro og Aars.


 


I bilag 1 ses et kort med markering af det primære og sekundære dækningsområde.


 


Som tidligere uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen (V) udtaler:
”Bor man i Midt- og Vestjylland, skal man ikke tvinges til Aarhus for at tage en videregående uddannelse.”.


 


Med udbuddet i Viborg ønsker Erhvervsakademi Dania i Viborg at kunne uddanne dygtige studerende med kompetencer inden for internationalt orienteret salg og markedsføring og dermed bidrage med dygtige medarbejdere til erhvervslivet i dækningsområdet.


 


MÅLGRUPPEN


 


Uddannelsens målgruppe er markedsføringsøkonomer og dimittender fra tilsvarende uddannelser.


 


Som en top-up mulighed for markedsføringsøkonomer, henvender uddannelsen sig både til dimittender der ønsker at læse videre direkte efter fuldførelse af markedsføringsøkonomuddannelsen, men også til markedsføringsøkonomer, der efter endt uddannelse har været et eller flere år på arbejdsmarkedet.


 


Uddannelsen er rettet mod flere jobområder inden for eksport, import, projektledelse og marketing og den uddannede kan bestride stillinger som key account manager, salgskonsulent, eksport koordinator, marketing koordinator, projektleder, produktchef mm.


 


Netop nogle af disse stillinger er der efterspørgsel på i Region Midtjylland. Se bilag 2, tabel 2.


 


REGION OG KOMMUNE


 


Udbuddet søges til Erhvervsakademi Dania i Viborg, da flere lokale forhold og indsatser taler for uddannelsens relevans for Viborg og omegn.


 


Den fremtidige efterspørgsel på kompetencer både i Danmark og specifikt i Region Midtjylland, svarer til dé kompetencer studerende på uddannelsen tilegner sig. Herudover taler også udviklingen i beskæftigelsen samt efterspørgslen på medarbejdere og kompetencer for relevansen af et udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring i Viborg.


 


I en rapport om fremtidens medarbejder, udarbejdet af Teknologisk Institut, peger virksomhederne på, at fremtidige medarbejdere skal være:


 


-          Internationale


 


-          Forretningsudviklere


 


-          Kreative problemløsere


 


-          Sam-udviklere


 


-          Tværfaglige


 


En medarbejder fra professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring menes i et væsentligt omfang at kunne opfylde alle fem kompetencer.


 


I en rapport udarbejdet af COWI i 2014, omhandlende fremtidens uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder i Midtjylland, bekræftes det ligeledes, at der fremadrettet vil være fokus og efterspørgsel på:


 


-          Internationalisering


 


-          Kompetencer inden for markedsføring og internationalt salg


 


-          Merkantile kompetencer


 


-          Medarbejdere med forretningsforståelse


 


-          Medarbejdere med en mellemlang videregående uddannelse


 


Der vil derfor i fremtiden være efterspørgsel på netop denne type uddannelse og dé kompetencer uddannelsen giver, og dé job uddannelsen uddanner til.


 


I Viborg Kommunes uddannelsesstrategi for 2015-2020 er der fokus på at styrke det globale udsyn og den internationale forståelse. Herudover ønsker Viborg Kommune også at sikre, at kommunen har en arbejdsstyrke med gode arbejdsværdier, de nødvendige kompetencer og relevante uddannelser.


 


I Viborg Kommunes Erhvervsstrategi 2020 er der ligeledes en målsætning om fortsat at være en stærk uddannelseskommune med uddannelser, der imødekommer nutidens og fremtidige behov, og at arbejde sammen om at tiltrække uddannelser, der efterspørges af erhvervslivet.
Erhvervsstrategien har også en målsætning om at udvikle erhvervslivets eksportpotentiale samt skabe forøget viden og indsigt i internationale markedsmuligheder.


 


Et udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring kan derfor hjælpe til at opnå målene i både Viborg Kommunes uddannelses- og erhvervsstrategi.


 


I 2015 annoncerede Apple Inc. at de fra 2016 til 2026 etablerer et mega-datacenter i Foulum 8 km. fra Viborg by. Denne investering vil medvirke til at skabe flere hundrede arbejdspladser i Viborg Kommune. Det vil også åbne op for andre mulige udenlandske investorer.


 


Viborg Kommune er i kølvandet på Apples investering indgået i et samarbejde med Udenrigsministeriets Invest in Denmark, hvor målet er at tiltrække flere udenlandske investorer til Viborg Kommune. Dette initiativ betegnes som ”Invest in Viborg”.


 


I denne forbindelse fremhæver Kristian Brøns Nielsen, Erhvervs- og udviklingschef i Viborg Kommune, også vigtigheden af at have adgang til de rette kompetencer:


 


”Viborg kommune finder det meget vigtigt at der snarest og i løbet af de først kommende år udbygges væsentlig på uddannelseskapaciteten inden for rigtig mange områder – efterspørgslen af højt uddannede med de rigtige kompetencer er vigtige indenfor de tekniske områder, It og kommercielle uddannelser så som bachelor i international marketing og handel. Vigtigt er det også at der udbydes på flere sprog.  


 


Vi har konstant henvendelser fra virksomheder som påpeger at det bliver stadig sværere at rekruttere den rette arbejdskraft.”


 


Ligeledes skriver Børsen.dk, at en analyse offentliggjort af Invest in Denmark viser, at adgangen til højtkvalificeret arbejdskraft og stærke professionelle, tekniske og kommercielle kompetencer har været afgørende for fire ud af fem udenlandske investeringer.


 


TILKENDEGIVELSER FRA POTENTIELLE FREMTIDIGE ARBEJDSSTEDER


 


For at undersøge det lokale behov for et udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring, har vi været i dialog med flere lokale interessenter. I bilag 5 ses en liste over de 22 virksomheder/organisationer, der har tilkendegivet, at de ser et behov for at udbyde uddannelsen i Viborg.


 


Blandt andet VIBORGegnens Erhvervsråd og Viborg Kommune har tidligt i processen været involveret i tanken om at udbyde professionsbachelor i international handel og markedsføring i Viborg. Det er blandt andet på opfordring fra disse to parter, at der ansøges om et udbud. Dette blev blandt andet udtrykt på et møde om strategisk samarbejde i foråret 2016 med deltagelse af Erhvervsakademi Danias uddannelsesdirektør.


 


Som VIBORGegnens Erhvervsråd udtaler:


 


”Kvalificeret arbejdskraft er en af grundstenene i virksomheders drift og evne til at vækste.
Samtidig viser undersøgelser, at mangel på netop kvalificerede medarbejdere er en af de største vækstbarrierer for virksomhederne i Viborg Kommune.


 


Et udbud af Professionsbachelor i International handel og Markedsføring kan give Viborg Kommune kvalificerede medarbejdere med viden inden for import/eksport og internationale kompetencer.


 


Vi finder derfor uddannelsen meget relevant for Viborgs erhvervsliv.” - Henrik Hansen, Erhvervsdirektør


 


VIBORGegnens Erhvervsråd tilkendegiver også, at de ser et behov blandt virksomhederne i Viborg for komptencer inden for BtB, internationale salgsstrategier og markedsføring, udvikling, ledelse, produkt- og konceptudvikling, erhvervsjura og økonomi mm.


 


Som eksportvirksomhed har JP Group i Viborg også et fremtidigt behov for medarbejdere med viden inden for eksport, marketing, indkøb mm. CCO Morten Vammen udtaler:
”Jeg kan kun bekræfte at der i fremtiden vil være behov for dygtige medarbejdere med kompetencer indenfor international handel indenfor B2B.


 


Det er lige meget om det er i salg, marketing, indkøb, logistik, ledelse osv. det er vigtigt at det er muligt at finde dygtige medarbejdere med gode kompetencer inden for mange områder, hertil også sprog. Især for JP Group er det meget yderst vigtigt, da 99% af vores salg er eksport.”


 


Flere af virksomhederne vi har været i dialog med, giver udtryk for et behov for uddannelsen i Viborg, da de oplever udfordringer med at rekruttere medarbejdere med de rette kompetencer inden for international handel og markedsføring, da uddannede ofte bosætter sig i områderne omkring uddannelsesstedet, i dette tilfælde eksempelvis Herning og Aarhus-området.


 


Der er derfor et ønske om, at få uddannelsen til Viborg, så det er muligt at fastholde flere af de uddannede i lokalområdet.


 


Jens Christian Winther, CEO for Jysk Display i Viborg, skriver i sin udtalelse:


 


”Når første studerende på en videre gående uddannelse er flyttet fra byen, kan det være en udfordring at trække dem tilbage igen, og vi ser det som en stor gevinst om vi kunne rekrutterer internationalt orienteret salgs og marketings personer der har rod i lokal området.


 


Vi ser derfor en Bachelor i international handel og markedsføring som en stor gevinst for Viborg og Jysk Display, som vi gerne vil støtte op om.”.

KONKLUSION


 


Der er et behov for professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring i Viborg og omegn. Lokale indsatser, samt udviklingen i beskæftigelsen og den fremtidige efterspørgsel på medarbejdere og kompetencer, viser en efterspørgsel på medarbejdere med netop dé kompetencer uddannelsen giver.


 


Ligeledes tilkendegiver flere virksomheder og organisationer i dækningsområdet et specifikt behov for et dansk udbud af uddannelsen og støtter Erhvervsakademi Dania i at søge om et udbud i Viborg.


 


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

 


Frem mod 2023 vil der i Region Midtjylland være en stigning i efterspørgslen på medarbejdere med en mellemlang videregående uddannelse, jf. notatet ”Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland”.


 


Der forventes et underskud på helt op om mod 22 % af arbejdsstyrken for mellemlange videregående uddannelser, herunder professionsbacheloruddannelser inden for det samfundsfaglige og økonomiske område. I forhold til uddannelsesbalancen for Øst- og Vestjylland, forventes et større underskud af arbejdsstyrken i Vestjylland end i Østjylland. Se bilag 2, tabel 1.


 


Af samme årsag vil det være en fordel at udbyde professionsbacheloruddannelsen på Erhvervsakademi Dania i Viborg, der dækker et stort område af Vestjylland.


 


Der forventes generelt en stigning i behovet for arbejdskraft i Region Midtjylland, hvor der de seneste 5 år har været en jævn stigning i antallet af jobåbninger. Se bilag 12, figur 1.


    


Hvilke centrale interessenter, herunder aftagere, har været inddraget i behovsundersøgelsen?

 


Udbuddet af uddannelsen på Erhvervsakademi Dania i Viborg har været drøftet med flere interessenter i lokalområdet.


 


Også Erhvervsakademi Dania Viborgs Advisory board har været inddraget. Som det ses af bilag 13, blev forslaget om at ansøge om udbud af uddannelsen taget op på Advisory board møde d. 19.01.2016. Her var der opbakning til at ansøge om udbud af uddannelsen fra Advisory board-medlemmerne. Advisory board medlemmerne blev ligeledes informeret om status på prækvalifikationsansøgningen på mødet d. 29.09.16.


 


Se bilag 5 med støtteerklæringer fra virksomheder samt beskrivelsen under ”Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt”.


   


Sammenhæng med eksisterende uddannelsesudbud

 


UDDANNELSENS FORHOLD TIL ERHVERVSAKADEMI DANIAS ANDRE UDBUD
Erhvervsakademi Dania i Viborg har et studie- og videnmiljø, der kan danne grundlag for et udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring i Viborg.


 


På Erhvervsakademi Dania Viborg udbydes i forvejen uddannelsen Markedsføringsøkonom og den engelske AP Degree in Marketing Management, der er direkte adgangsgivende til professionsbacheloruddannelsen. Et udbud af professionsbacheloruddannelsen vil derfor give Erhvervsakademi Dania Viborgs studerende muligheden for at fortsætte direkte på en top-up i Viborg.


 


På Erhvervsakademi Danias campusser i Skive, Silkeborg, Horsens, Randers og Hobro udbydes uddannelser så som Markedsføringsøkonom, Handelsøkonom, Finansøkonom og Serviceøkonom. Dimittenderne fra disse uddannelser kan ligeledes få muligheden for at tage top-up’en i Viborg, efter en vurdering af den studerendes valgfag samt individuelle kvalifikationer, afhængigt af uddannelsen.


 


Erhvervsakademi Danias samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner, som eksempelvis Aalborg Universitet, Fontys University of Applied Sciences i Holland, Athlone Institute of Technology i Irland og ISTC - Ecole de communication i Frankrig kan medvirke til at understøtte videngrundlaget på uddannelsen og give mulighed for videre uddannelse.


 


VIDEREUDDANNELSESMULIGHEDER
Som dimittend fra professionsbacheloren i international handel og markedsføring er det muligt at læse til kandidat i erhvervsøkonomi (cand.merc.) ved bl.a. Aalborg, Aarhus og Syddansk Universitet med den rette supplering. På Aalborg Universitet er det også muligt at læse videre på en kandidat i Culture, Communication and Globalization (cand.mag.).


 


Erhvervsakademi Dania i Viborg er i dialog med både Aalborg, Aarhus og Syddansk Universitet, om hvilke valgfag de studerende på professionsbacheloren skal have, for at uddannelsen er direkte adgangsgivende til kandidatuddannelserne. Det er målet for Erhvervsakademi Dania i Viborg at udvikle valgfag på professionsbacheloruddannelsen, der kan give dimittenderne adgang til at læse videre på en kandidat i erhvervsøkonomi og i Culture, Communication and Globalization.


 


Dimittender fra professionsbacheloren med en baggrund som markedsføringsøkonom, skal blandt andet have haft driftsøkonomi og statistik som valgfag på markedsføringsøkonomuddannelsen, som en del af suppleringen for at læse cand.merc.. Denne mulighed udbyder Erhvervsakademi Dania i Viborg i forvejen på sit udbud af markedsføringsøkonomuddannelsen, hvor driftsøkonomi og statistik indgår i valgfagspakken ”EXECUTIVE”. 


 


Som allerede nævnt, har dimittenderne ydermere mulighed for at læse en kandidat i udlandet. Her har Erhvervsakademi Dania i Viborg blandt andet fået tilkendegivelse fra vores samarbejdspartner ISTC i Frankrig (se bilag 4) om, at dimittender fra professionsbacheloruddannelsen i Viborg har mulighed for at læse en Master på ISTC.  


 


FORHOLD TIL EKSISTERENDE UDBUD


 


Det nærmeste tilsvarende udbud af uddannelsen er i Herning med en times offentlig transport fra Viborg.


 


 


 


1.      Erhvervsakademi MidtVest – Herning: Dansk udbud
Afstand fra Viborg: ca. 47 km. Offentlig transporttid: 1 t. i bus.


 


2.      Erhvervsakademi Aarhus: Dansk og engelsk udbud
Afstand fra Viborg: ca. 73 km. Offentlig transporttid: 1 t. 30 m. med bus og tog


 


3.      University College Nordjylland - Aalborg: Dansk og engelsk udbud
Afstand fra Viborg: ca. 76 km. Offentlig transporttid: 1 t. 30 m. i bus


 


 


 


Overordnet har der været en stigning i tilgangen til professionsbacheloren i international handel og markedsføring siden 2011. (Se bilag 10)


 


Ifølge de tre udbudssteders offentlige tilgængelige informationer (hjemmeside) fremgår det ikke, at der skulle være ledige studiepladser på uddannelsen ved studiestart 2016.


    


Rekrutteringsgrundlag

 


Som tidligere nævnt udbyder Erhvervsakademi Dania uddannelserne markedsføringsøkonom, Marketing Management, finansøkonom, handelsøkonom og serviceøkonom.
Dimittenderne fra disse uddannelser på Erhvervsakademi Danias campusser udgør en meget stor del af rekrutteringsgrundlaget for professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring i Viborg.


 


I bilag 7 ses det samlede antal dimittender fra Erhvervsakademi Dania, fra dé uddannelser, der danner rekrutteringsgrundlaget for professionsbacheloruddannelsen.


 


Ud af antallet af dimittender fra markedsføringsøkonomuddannelsen er ca. 60% af dimittenderne danske studerende. Som det ses af bilag 8 figur 1, læser ca. 70% af markedsføringsøkonomerne videre, hvilket vil sige, at en del af dimittenderne fra disse årgange muligvis allerede er i gang med at læse videre. Dette efterlader ca. 64 danske dimittender fra markedsføringsøkonomuddannelsen, der er potentielle studerende på professionsbacheloruddannelsen.


 


Derudover vil der være en andel fra uddannelserne handelsøkonom, finansøkonom og serviceøkonom, der også vil læse videre på professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring.


Forventet optag

 


På baggrund af rekrutteringsgrundlaget forventes der årligt at optages studerende til et hold på uddannelsen, dvs. ca. 25-30 studerende.


 


Da udbuddet også søges på engelsk, forventes i alt to hold, et på henholdsvis dansk og et på engelsk. Der forventes derfor årligt et optag på 50-60 studerende fordelt på det danske og engelske udbud.


 


Fordelingen af studerende på de to udbud forventes i alt at udgøre:


 


·         Ca. 30% internationale studerende


 


·         Ca. 70% danske studerende


    


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

 


Som det ses i bilag 5 med tilkendegivelser fra virksomhederne, er 15 ud af de 22 virksomheder åbne for at have en praktikant fra professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring.


 


Derudover har Erhvervsakademi Dania en veletableret database med virksomheder, der er interesseret i praktikanter fra Erhvervsakademiet.


Hos Erhvervsakademi Dania i Viborg oplever vi en stor efterspørgsel på praktikanter fra markedsføringsøkonomuddannelsen, og det må derfor påtænkes at mange af disse virksomheder også kunne være interesseret i praktikanter fra professionsbacheloruddannelsen.  


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2016-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C10 - Udkast til afslag på godkendelse - PB(O) i International handel og markedsføring på dansk - EA Dania (Viborg).pdf

Samlet godkendelsesbrev