Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Uddannelse til professionsbachelor i Design og Business - Erhvervsakademi Kolding

Erhvervsakademi Kolding
01/02-2016 07:15
2016-1
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Kolding, Erhvervsakademi Kolding, Ålegården 2 - 4, Kolding

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Ole Højgaard Pedersen, ohp@eakolding.dk, 24948498

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Uddannelse til professionsbachelor i Design og Business

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Bachelors Degree Programme in Design and Business

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i Design og Business

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelors Degree Programme in Design and Business

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Designfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?


For at kunne blive optaget skal ansøger opfylde ét af følgende adgangskrav: • have afsluttet en uddannelse som designteknolog, multimediedesigner, produktionsteknolog eller markedsføringsøkonom.

 • have afsluttet en anden relevant erhvervsakademiuddannelse.

 • have afsluttet 6 semestre fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering eller Designskolen i Kolding

 • have afsluttet en uddannelse som professionsbachelor i tekstile fag og formidling

 • have afsluttet en uddannelse fra en anerkendt udenlandsk designskole


 


Derudover skal ansøger bestå en optagelsesprøve.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
90

Beskrivelse af uddannelsen

Ikke relevant


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorer udpeget af Censorsekretariatet for De Korte Videregående Uddannelser samt professionsbacheloruddannelser, Censorsekretariatet , Porthusgade 1 - 9000 Aalborg

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Behovsanalyse for DP Design og Business 29 januar final final.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

Der er behov for at udbyde uddannelsen Professionsbachelor i Design og Business ved Erhvervsakademi Kolding.


 


·         Uddannelsen vil give kompetencer på et højere niveau for studerende fra Markedsføringsøkonomi, Multimediedesign, E-design og Produktionsteknolog. Det vil bidrage til en højere beskæftigelsesgrad.


·         Dækningsområdet har erhvervsstyrkepositioner indenfor beklædning og møbler. Nationale og regionale undersøgelser dokumenterer behovet for yderligere merkantile kompetencer i de kreative erhverv. Uddannelsen vil bidrage til at imødekomme dette behov.


·         Generelt efterspørger aftagerne i dækningsområdet brede kompetencer indenfor kommunikation, som studerende kan opnå ved at tage uddannelsen. Særligt efterspørges kompetencer i kommunikationsstrategi, branding og digital kommunikation. Ved at tage studieretningen Marketing vil dimittenderne bedre kunne møde aftagernes behov.


·         Dækningsområdet rummer mange virksomheder indenfor handel, som efterspørger digitale kompetencer i spændingsfeltet mellem butik og nethandel. Studieretningen Retail vil kunne give dimittender efterspurgte kompetencer i retail ledelse, konceptudvikling og -styring, retail marketing og kundeadfærd.


·         Trekantområdet er ”Danmarks Produktionscentrum” med landets tætteste koncentration af industrivirksomheder. Virksomhederne efterspørger generelt kompetencer på et højere niveau. Studieretningen Produktion vil give kompetencer i produktionsstyring, kvalitetshåndtering, økonomistyring og systemkrav, som efterspørges i industrien, herunder også i virksomheder der producerer design.


 


 


Der henvises til vedhæftede fil.


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

Det regionale behov for dimittender underbygges af følgende: 


Trekantområdets strategi Danmarks Produktionscentrum viser, at området succesfuldt satser på udvikling af produktionsvirksomheder – også indenfor produktion af design. Dette medfører øget aftag af produktionsteknologer, og på sigt også dimittender med kvalifikationer på et højere niveau fra studieretningen ”produktion”. 


Region Syddanmarks kommuneprofiler KONTUR viser dækningsområdets specialisering i design-branchen:


-          Haderslev er meget specialiseret i fremstilling af møbler og serviceerhverv indenfor beklædning. Brancherne er i vækst i kommunen – også mere end på landsplan.


-          Kolding har erhvervsspecialisering i serviceerhverv indenfor møbler og beklædning og desuden i produktion af møbler. Brancherne er tilsammen det næststørste erhverv i kommunen.


-          Fredericia er specialiseret i serviceerhverv knyttet til møbelbranchen. Samlet er møbler og beklædning i væsentlig vækst med en stigning i antallet af arbejdspladser på knap 10 % fra 2011 til 2013.


-          Vejen har erhvervsspecialisering i produktion af møbler og beklædning. Det er det fjerdestørste erhverv i kommunen.


 


Detailhandelsanalyse for Kolding Kommune udført af COWI viser, at kommunen har et stort ”handelsoverskud” ift. andre byer. Der er med andre ord en stærk erhvervsspecialisering indenfor handel – særligt indenfor handel med design. Dette medfører øget behov for kompetencer i retail for dimittenderne. 


Derudover viser nationale vækstplaner for hhv. Digitalisering og Danmarks kreative erhverv/design, at brancherne er i vækst. Særligt hvad angår vækst i eksport. Dette smitter af regionalt i form af øget efterspørgsel efter dimittender med merkantile kompetencer i design-branchen. 


Af et optag på 30 studerende forventes ca. 25 studerende at dimittere. Dette forventes at være i underkanten af det niveau, som der er brug for, eftersom uddannelsen kan dække et stort behov jf. ovenfor. Efterhånden som uddannelsen bliver kendt, vil behovet sandsynligvis stige.


 


Der henvises til vedhæftede fil.


Hvilke centrale interessenter, herunder aftagere, har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Udover diverse statistikker og analyser, har der været foretaget kvalitative interviews med følgende virksomheder, fagforeninger og øvrige interessenter i forbindelse med behovsanalysen: 


  • Business Kolding

 • Business Fredericia

 • UdviklingVejen

 • HK Midt

 • HK Sydjylland

 • Danish International Manufacturing Academy

 • Black Swan Fashion

 • Midform Group

 • MOS MOSH A/S

 • Würth Danmark A/S


 


 


 


 


 


 Der henvises til vedhæftede fil.


Sammenhæng med eksisterende uddannelsesudbud

Uddannelsen er en 1,5 årig top up professionsbacheloruddannelse, som typisk bygger oven på en AP uddannelse, fx multimediedesigner, produktionsteknolog eller markedsføringsøkonom, designteknolog samt anden relevant erhvervsakademiuddannelse.


 


 


I regionen udbyder Designskolen i Kolding en række forskellige designuddannelser. Her er dog tale om egentlige designuddannelser på et videregående niveau, der vanskeligt kan sammenlignes med denne erhvervsbacheloruddannelse. Såvel adgangskravene som sigtet med uddannelserne er meget forskellige. Det er meget forskellige typer af studerende, der vil søge de forskellige uddannelser. Det vurderes, at et udbud af Professionsbachelor i Design og Business næppe vil have nogen betydning for optaget på Designskolen.


På SDU udbydes HA med forskellige linjer, men da disse er treårige bacheloruddannelser vil en top up bachelor - PB i Design og Business ikke have nogen indflydelse på optaget på disse studier.


PB i Design og Business består af følgende 10 studieretninger (Kilde: http://www.kea.dk/fileadmin/user_upload/Uddannelser/Studieordninger/update_15/Studieordning_PBA_i_DB_2015_final_19102015.pdf) 1. Design

 2. Konstruktion

 3. Kommunikation og trend

 4. Konceptdesign

 5. Retail Management

 6. Business

 7. Marketing

 8. Entreprenørskab

 9. Miljø og etik  

 10. Produktion.  


Af disse vil Erhvervsakademi Kolding udbyde retningerne 5: Retail Management, 7: Marketing, 10: Produktion. Uden for akademiets dækningsområde udbyder EASV uddannelsen i Sønderborg. Uddannelsen udbydes ikke på dansk. I Sønderborg er uddannelsen primært en overbygning til deres Designteknologuddannelse. Akademiet anser derfor ikke et udbud på Erhvervsakademi Kolding som havende indflydelse på optaget i Sønderborg. Erhvervsakademi Kolding ønsker at udnytte uddannelsens store potentiale i forhold til at udbyde den til et meget bredere felt af ansøgere og dermed hæve kandidaternes kompetencer og specialisere dem inden for marketing, Retail management og Produktion. 


Det vurderes, at en PB i Design og Business vil konkurrere med akademiets egen bacheloruddannelse - PB i international handel og markedsføring - som søges af især akademiets markedsføringsøkonomer. Overgangsfrekvensen fra markedsføringsøkonom til PB i International Handel og Markedsføring er på 18% for danske studerende og 60% for internationale studerende. Der forventes, at nogle af disse studerende vil søge PB i Design og Business. Akademiet er meget interesseret i at give de studerende flere valgmuligheder for specialisering på en top up og ser ikke dette som et problem.


Siden 2013 har overgangsfrekvensen fra Multimediedesign til akademiets egen PB i Web Design været på 18%. Eftersom PB i Web Design og PB i Design og Business er to meget forskellige uddannelser med to forskellige målgrupper, forventes der ikke at ske et fald i søgningen på PB i Web Design.


 


Da akademiet ikke har overbygningsuddannelser til hverken E-designer eller Produktionsteknologer vil det været et stort plus for disse studerende, at de studerende, der ønsker det, kan fortsætte med en PB i Design og Business.


Rekrutteringsgrundlag

En lang række erhvervsakademiøkonomuddannelser er adgangsgivende til uddannelsen. For Erhvervsakademi Koldings tilfælde er PB i Design og Business relevant som overbygningsuddannelse for følgende af akademiets egne AP uddannelser: Multimediedesigner, Produktionsteknolog, Markedsføringsøkonom og E-designer. Studerende fra Finansøkonomuddannelsen vil ligeledes kunne optages på uddannelsen, selvom det forventes at være et meget lille antal. Pga. uddannelsens mange studieretninger henvender den sig bredt til de mange målgrupper. Optaget forventes hovedsageligt at komme fra akademiets egne uddannelser.
Dimittender (internationale er angivet i parentes)201420152016 (forventet)Markedsføringsøkonom54 (64)55 (57)65 (65)Multimediedesigner 77 (44)  42 (64) 28 (76)E-designer 18 (9) 17 (16) 20 (11)Produktionsteknolog (uddan-nelsen startede sept. 2015)--15Finansøkonom68 (9)104 (18)105 (13)Ialt217+ (126)=343218+ (155)=373233+ (165) =398(Kilde: IBA statistik)


Der er angivet såvel danske som internationale studerende som målgruppe for uddannelsen, selvom den udbydes på dansk. Dette skyldes, at mange af de internationale studerende ønsker at bosætte sig i Danmark efter endt studie og finder arbejde her. For at få mulighed for dette, er de nødt til at kunne tale og skrive dansk. Mange internationale studerende følger derfor danske sprogkurser sideløbende med deres AP studier og taler og forstår typisk dansk i løbet af de to studieår. De vil derfor kunne følge studiet PB i Design og Business på dansk og er derfor også talt med som målgruppe for studiet.


Derudover vil der være studerende med andre baggrunde, der vil kunne søge ind. Det forventes at blive et mindretal.


 


Det er afgørende at der findes lokale tilbud inden for denne type uddannelser, så virksomhederne har adgang til veluddannet arbejdskraft, ellers vil der ikke ske noget løft i uddannelsesniveauet, men urbaniseringstendensen vil øges og det vil være endnu svære for de lokale virksomheder at finde kvalificeret og veluddannet arbejdskraft.


Forventet optag

Erhvervsakademiet forventer et optag på 30 studerende det første år. Derefter forventer akademiet stigende optag og nå 60 studerende efter yderligere 2 år.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

I IBA Erhverv - akademiets karrierecenter - varetager 2 medarbejder arbejdet med alle akademiets praktikpladser. Der er ca. 500 studerende i praktik hvert år. Der er allerede på nuværende tidspunkt adskillige af disse praktikvirksomheder, som også vil være relevante for Design og Business studerende, fx følgende 20 virksomheder:


Account NameAddress 1: CityBahne en Gros A/S VejleBeirholms Væverier A/S KoldingBestnet A/SKoldingBestseller A/SBrandeBlack LilyKoldingCreakids.dkChristiansfeldDanbo MøblerHorsensDesign City Kolding A/SKoldingDK CompanyVejleECCOTønderEcco Sko A/SBredebroGrene Danmark A/SSkjernHouse of cosmeticsKoldingImage ConsultJordrupKolding kommuneKoldingKolding StorcenterKoldingKollund MøblerKrusåKongeaamuseetVamdrupLego System A/SBillundTrademark Textiles A/SKolding 


 


Der er stor efterspørgsel efter studerende med de kompetencer, som PB i Design og Business giver, og det vil derfor ikke være noget problem at finde praktikpladser til disse.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2016-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C2 - Udkast til afslag på godkendelse - PBO i Design og Business - EA Kolding (IBA).pdf

Samlet godkendelsesbrev