Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademisk overbygningsuddannelse - Akademisk overbygningsuddannelse i bæredygtig turismeledelse - Copenhagen Business School - Handelshøjskolen

Copenhagen Business School - Handelshøjskolen
01/10-2020 08:22
2020-2
Godkendt
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
Frederiksberg

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Karin Tovborg Jensen, Uddannelse og Kvalitet, CBS, Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg. E-mail: katje.stu@cbs.dk, tlf. 3815 3302.

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademisk overbygningsuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Akademisk overbygningsuddannelse i bæredygtig turismeledelse

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Master of Sustainable Tourism and Hospitality Management

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
AO i bæredygtig turismeledelse

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Master of Sustainable Tourism and Hospitality Management

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Samfundsvidenskab

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Specifikke adgangskrav:


15 ECTS samfundsvidenskabelig metode (min. 7,5 ECTS kvantitativ metode/statistik)


30 ECTS erhvervsøkonomi (marketing og/eller virksomhedsøkonomi og/eller regnskab og/eller strategi og/eller innovation og/eller organisation og/eller ledelse)


Følgende akademiske bacheloruddannelser er adgangsgivende til uddannelsen:


Adgangsgivende uddannelser:


CBS:


BSc Service Management; HA-almen


SDU:


BSc Global Business Relationships; BSc Market and Management Anthropology; Negot i International Turisme


RUC:


Bsc Business Administration; BSc Erhvervsøkonomi


AU: 


Erhvervsøkonomi, HA


AAU:


Erhvervsøkonomi, HA


Ingen bachelorer har retskrav til uddannelsen.


 


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Engelsk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Dimittenderne fra denne uddannelse vil kunne udvikle og støtte datadrevne beslutningsprocesser i organisationer ved at indhente, producere og anvende den nyeste viden fra bæredygtig forretningsudvikling inden for turisme, fritid, hospitality og andre relaterede områder. Studerende, der opnår en grad fra denne uddannelse, vil kunne besidde jobs med analytiske opgaver (markedsanalytiker, digital stategiker, platformsmanager); enten som selvstændige iværksættere eller ansat i private turisme- og hotelvirksomheder og konsulenthuse. Karrieremuligheder for dimittenderne kunne også omfatte udviklings- og netværksopgaver (sustainable operations, relationship manager) i turismens brancheorganisationer eller DMO’er (Destination Management-organisationer).


Se endvidere bilag.


 


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Det følgende viser uddannelsens overordnede opbygning.


Master of Sustainable Tourism and Hospitality Management (STHM) dækker fagområderne forbrugerstudier (consumer studies), forretningsudvikling (business development), digital omstilling (digitalization) og dataanalyse (data analysis), med fokus på bæredygtige aspekter (sustainability) i hvert område.


Uddannelsens overordnede opbygning er vist i figuren i bilaget. Alle fire fagområder er obligatoriske, men de studerende kan på 2. semester bestemme, hvilke af områderne der skal være deres hovedfokus.Consumer studies: is focussing on understanding general consumer (tourist) behaviour and the consumption of places by tourists. In particular, this pillar deals with changing of consumer needs in tourism and hospitality, as well as psychological approaches to explain and predict tourist behaviour (Advances in Tourist Behaviour). In addition, the consumer study elective (Collaborative Consumption in Tourism and Hospitality) focuses on the joint consumption of touristic offers and how value is co-created by tourists and a broader group of stakeholders.


Business: is a CBS key-competence. This pillar concentrates on operating within the complex value and supply chains characterising the tourism and hospitality industry. Traditional business models are questioned in this regards (Tourism Value Chains and Business Models) and new approaches and platform models of value creation are discussed. The second pillar also aims at strengthening students’ entrepreneurial approach (Entrepreneurship in Tourism and Hospitality) and encourages students to develop a start-up entrepreneurial mind-set, enabling students to recognize and act upon strategic business opportunities, along the value chain of tourism and hospitality industry. In addition, one elective with a business focus (Touristic Servicescapes and Spatial Design), will provide the opportunity to specialise in product innovations pertaining to the spatial and physical dimensions of tourism and hospitality offers.


Digitalization: is the third key pillar of the study line, which is justified by the enduring challenge of digital transition in the tourism and hospitality sector. It includes aspects of digital communication, as well as digital changes in business models and value chains (Digitalization in Tourism and Hospitality). The tourism and hospitality industry (and some consumers), however, are often unprepared to face these changes and even reluctant to fully embrace the strategic opportunities of digitalisation. Therefore, the elective course for this pillar is about the management of such transformations, ranging from acting upon radical digital disruptions to initiating incremental improvements with digital devices (Change and Digital Transformation in Tourism and Hospitality).


Data analysis: is a key skill set that is imperative for future entrepreneurs and employees working in the tourism and hospitality industry. Future business (and governmental) decisions require data-based evidence from different sources and modalities of data. Data mining and new tracking technologies provide more sensitive and accurate tools to understand, influence and manage consumer needs and behaviour. A data-driven analysis of value chains and business relationships may also identify new entrepreneurial opportunities. Strategic data competencies are strongly connected to the digital change (digitalization) that takes place in all parts of our lives, including tourism and hospitality. The fourth pillar of the programme will develop quantitative method skills that are essential to deal with the data-driven transformation of the tourist and hospitality businesses (Quantitative Research Methods in Tourism and Hospitality). Evidently, the digitalization leads to a new type of data and the aim is here to equip students to work with these novel data opportunities (Big Data in Tourism and Hospitality). As this pillar builds specific analytical skills and competences to master quantitative and digital datasets, both courses are mandatory (and not part of the electives).


Sustainability: provides a conceptual and value-based foundation for the entire programme. It is a fundamental underlying paradigm that is a vital part of all courses. Sustainability is defined in a broad sense and includes, besides ecological aspects, also ethical and social considerations. It acknowledges that tourism consumption cannot destroy resources, but must contribute to balanced and equitable development for all parts. It means that government and business stakeholders cannot offer value on the expense of residents, employees or the biosphere. It includes aspects of stakeholder management and sustainable business models. The digitalization is hereby a catalyst (and for some aspects also a solution) of this development. Finally, it also includes ecological aspects of sustainability and new ways to transforming into a sustainable tourism and hospitality industry in this regards.


For at skabe en konsistent og sammenhængende progression i læringen er elementerne og fagene struktureret på følgende måde: I 1. semester starter de studerende med en kombination af forbrugerstudier, et stærk fokus på forretningsforståelse og digitalisering på samme tid (fire quarter-fag). Samtidig kombineres det psykologiske aspekt af turistadfærd (Advances in Tourist Behaviour, 5 ECTS) med værdikæders kompleksitet (Tourism Value Chains and Business Models, 5 ECTS).


Når først dette grundlag er lagt, kan den iværksættende erkendelse aktiveres (Entrepreneurship in Tourism and Hospitality, 5 ECTS), samtidig med at digitaliseringsaspektet tilføjes (Digitalization in Tourism and Hospitality, 5 ECTS) – for forbrugeren såvel som fra et forretningsmæssigt perspektiv. I dette semester ligger også et kursus i kvantitativ metode (Quantitative Research Methods in Tourism and Hospitality, 10 ECTS), der kører i hele semesterets længde, for at udvikle de studerendes metodefærdigheder – som et grundlag for at kunne tage databårne beslutninger for virksomheden og udnytte mulighederne ved digitaliseringen.


I første quarter på 2. semester kan de studerende specialisere deres vidensfokus i retning af deres ønsker ved at vælge to valgfag. Uddannelsen planlægger at udbyde følgende tre valgfag: fokusset på forbrugeren er repræsenteret med et fag om kollaborativt forbrug og samskabelse af værdi gennem forbrugeren (Collaborative Consumption in Tourism and Hospitality, 5 ECTS); med fokus på virksomheden kan de studerende vælge et fag om produktudvikling og dermed tilføje perspektivet rumdesign (Touristic Servicescapes and Spatial Design, 5 ECTS); endelig kan de studerende vælge at styrke fokusset på digitalisering med et fag om digital transformation, hvis mål det er at give de studerende en dybere forståelse af transformerende udfordringer (Change and Digital Transformation in Tourism and Hospitality, 5 ECTS).


Samtidig med de to valgfag følger de studerende et obligatoriske fag inden for fagområdet dataanalyse (Big Data in Tourism and Hospitality, 5 ECTS), der tilføjer aspektet big data, som kombinerer digitalisering med dataanalyse.
De studerende afslutter uddannelsen med det akademiske overbygningsprojekt: Tourism and Hospitality Project (15 ECTS). Her skal de kombinere metoder og teoretiske perspektiver fra fagene til at identificere, analysere og løse en konkret forretningsudfordring i en virksomhedscase fra en virkelig situation.


Mens det grundlæggende faglige fokus for Master of Sustainable Tourism and Hospitality Management ligger på virksomhedsrelaterede studier, kombinerer uddannelsen mange forskellige fagområder inden og uden for dette felt. Inden for dette fagområde inkluderer uddannelsen aspekter af forbrugerstudier (markedsføring), ledelses- og forretningsmodeller, digitalisering samt kvantitativ metode.


Derudover indeholder uddannelsen aspekter uden for det fagområde (fx socialpsykologi og geografi), hvilket i høj grad gør det til en tværfaglig uddannelse.


Dette afspejler den tværfaglige efterspørgsel fra turismebranchen, da uddannelsen i sin helhed er udviklet i tæt kontakt med turismebranchen, herunder den danske. Da formålet med denne 1-årige akademiske overbygningsuddannelse er at indfri forventningerne og behovene i det fremtidige (danske) jobmarked inden for turisme, er den tætte kontakt og udveksling med branchen af afgørende betydning for uddannelsens succes.


Gennem forskellige og fortløbende kontakter med partnere fra branchen sikres det, at de studerende vil få en konstant udveksling med turismebranchen, herunder den danske. Grundet det intense 1-årige studieforløb er det ikke muligt at tage på internship. Dette medfører, at der er et større behov for at integrere praktikere fra branchen og virksomhedskontakter i uddannelsesforløbet, for dermed at sikre en konstant udveksling mellem de studerende og branchen. Følgelig arrangeres der faste og løbende kontaktpunkter gennem uddannelsens forløb: en introduktionsuge med repræsentanter fra virksomheder inden for turismebranchen, et virksomhedsbaseret data-hackaton, undervisningscases omhandlende virksomheder fra det virkelige liv, og endelig i forbindelse med det afsluttende projekt. Sigtet med dette er at sikre brugbarheden af det forskningsbaserede læringsindhold ud fra efterspørgslen i turismebranchen, herunder den danske.


UDDANNELSENS MÅL FOR LÆRINGSUDBYTTE
Uddannelsens konstituerende faglige elementer er afspejlet i uddannelsens mål for læringsudbytte. Efter afslutningen af det etårige forløb vil de studerende have tilegnet sig følgende viden, færdigheder og kompetencer:


Knowledge:
• a high academic level in the design, planning, implementation and evaluation of sustainable development strategies aimed at tourism and hospitality companies
• an in-depth knowledge of the psychological and cultural driving forces of tourism consumption as well as the tourism industry's value chains and business models
• a holistic understanding of sustainable tourism, including ecological, ethical and social aspects and the ability to understand its wider context and necessity
• a global and local perspective on digital strategies, data flows and new business models.


Skills:
• the ability to apply theories, structures, methods, techniques and data-driven tools to analyse tourism behaviour and use this for business decisions
• analyze, describe and solve complex and interdisciplinary issues within change management and sustainable development strategies in tourism and hospitality companies
• the ability to analyze different data streams with a focus on deriving meaningful facts and insights, valuable results and sustainable knowledge in order to support tourism companies' business processes and functions
• use of digital methods, techniques and tools for business processes such as data analysis, visual analysis, text analysis, geo-locational analysis and communication that are effective for tourist businesses and make the tourist sector more competitive
• facilitate and integrate information-driven decision-making processes into sustainable company practices.Competences:
• the ability to acquire and use new knowledge
• comprehensive analytical skills aimed at multimodal datasets
• the ability to conceptualize data-driven structures and data-driven decision-making processes with regard to support the company's strategy
• innovative abilities and the ability to reflect critically and act accordingly
• communicate in writing and orally and prepare technical and visual documentation
• the ability to work independently and in teams, including interdisciplinary groups
• the ability to work with people with different disciplines
• the ability to work in local, national and international environments
• the ability to identify complex issues and act in the future in situations where the result is not given or data is not adequate
• the ability of communicating research-based knowledge on sustainable tourism clearly to both academic peers and non-specialist audiences
• the ability to discuss scientific and practitioner implications of research projects and to provide recommendations based on solid argumentation and evidence.


Tværfaglig undervisning
Det er primært undervisere og forskere tilknyttet Center for Tourism and Culture Management (TCM) og Institut for Marketing på CBS, der underviser på uddannelsens fag. På kurserne Data-Hackaton og Big Data Analytics er det desuden undervisere og forskere fra CMC, MPP og DIGI. De forskere og undervisere, der er involveret i undervisningen, har alle solid erfaring inden for forskning og uddannelse og kommer fra et dynamisk eliteforskningsmiljø, der har publiceret i stort omfang i anerkendte videnskabelige tidsskrifter og på konferencer (BFI-niveau 2). Derudover har de modtaget betydelige forskningsbevillinger fra en lang række bevillingsgivere i Danmark og udlandet. Derfor er Master of Sustainable Tourism and Hospitality Management en forskningsbaseret uddannelse med et solidt rodfæste i et tværfagligt, akademisk miljø, der består af internationalt anerkendte forskere inden for dataanalyse og samfundsvidenskab. Derudover bidrager ph.d.-studerende, postdocs og gæsteforskere, der er tilknyttet til forskningsmiljøerne, også til undervisningsaktiviteterne.


E-læring
Undervisningen er baseret på en engagerende og innovativ pædagogisk tilgang med primært fokus på holdundervisning og praktiske øvelser. Nogle af kurserne har blended learning, hvor en lang række e-læringselementer er inkluderet i undervisningen.


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Med henvisning til det faglige indhold i uddannelsen foreslås foreslås Master of Sustainable Tourism and Hospitality Management indplaceret under takst 1.


Forslag til censorkorps
Uddannelsen er primært knyttet til De Erhvervsøkonomiske Censorkorps i Danmark.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil
SUPPLERENDE BILAGSMATERIALE.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Turisme er en strategisk sektor for det danske erhvervsliv og samfund. Turismen kan både styrke Danmarks position på det globale marked samt fremme beskæftigelse og bosætning i hele landet. Det gælder de klassiske turismevirksomheder så som hoteller, campingpladser, restauranter, transportvirksomheder, attraktioner og forlystelser, samt detailhandlen og kulturinstitutioner (museer, teatre, festivaller osv.) (Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, s. 69). I takt med den stadig ekspanderende globale efterspørgsel på rejser, overnatning og relaterede ydelser har turismesektoren i Danmark oplevet en vedvarende vækst siden årtusindeskiftet. Medregnes de indirekte og inducerede effekter af turismeaktiviteten, skabte turismeforbruget i alt 169.000 fuldtidsjobs i 2018 (Visit Denmark, s. 24).
Den store vækst i dansk turisme har dog medført en række udfordringer mht. at skaffe de nødvendige ressourcer og den nødvendige kapacitet til at tage imod det fortsat øgede antal gæster. Disse udfordringer har primært skyldtes manglen på kvalificeret arbejdskraft, stagneret konkurrencedygtighed og træge processer i forhold til digital omstilling og bæredygtighed. Sidstnævnte problematikker var særdeles håndgribelige i København under sommersæsonen 2018 og 2019, hvor overturismen har haft et negativ effekt på lokalbefolkningens dagligdag. Turismens betydning er blevet endnu tydeligere i starten af 2020, hvor COVID-19-krisen med nærmest kirurgisk præcision har ramt hele industrien og omvendt styrkeforholdet mellem kyst- og storbyturisme. 


Uddybende bemærkninger

Fremtidsforskerne spår, at pandemien og dens dramatiske effekter på turisme kan markere et vendepunkt, hvor genstarten vil være afhængig af, hvor effektivt de danske virksomheder kan tilpasse forretningen til nye betingelser og markedsmuligheder (Publicfutures 2020). Omstillingsparatheden er også fremhævet i Danmarks nye erhvervsstrategi, som fastslår, at virksomhedernes digitale og grønne omstilling skal styrkes i danske virksomheder:


Digitalisering og grøn omstilling er i den sammenhæng to stærke og aktuelle tendenser. Begge tendenser kræver forandringsparate virksomheder. De skal udvikle produkter, services og forretningsmodeller hurtigere og mere agilt end tidligere. Det kræver, at de tænker i innovative løsninger, udnytter digitale og teknologiske muligheder og kan tiltrække og fastholde ansatte med de rette kompetencer (Erhvervsfremme I Danmark 2020-2023, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, s. 4).


Denne redegørelse opsummerer viden og fakta fra en række relevante rapporter og statistikker, og det kan på denne baggrund konstateres, at udviklingen i Danmark betyder, at en akademisk overbygningsuddannelse inden for turismeledelse er relevant.


Mangel på kvalificeret arbejdskraftKvalificeret arbejdskraft, som møder virksomhedernes behov, er en central forudsætning for virksomhedernes konkurrenceevne og udvikling. Under de sidste års positive konjunkturer oplevede virksomheder i hele landet udfordringer med at rekruttere den ønskede arbejdskraft med de rette kompetencer (Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, s. 12). Turismeerhvervet har de seneste år ligeledes oplevet en stabil og positiv udvikling i beskæftigelsen, og der er overordnet set positive forventninger til fremtiden. (På trods af at coronapandemien midlertidigt har stækket visse former af international turisme (fx møder og større events) i 2020, peger både scenarieanalyser og undersøgelser af tidligere kriser på, at branchen vil komme sig enten i form af løbende og effektiv tilpasning eller gennem en radikal transformation, der dog kræver gennemgribende innovative forretningsløsninger. Efter et kortvarigt dyk i andet kvartal ser turismevirksomheder igen lysere på fremtiden). Den vedvarende vækst i dansk turisme har dog resulteret i, at mere end hver tiende virksomhed oplever mangel på arbejdskraft som en produktionsbegrænsende faktor. (Dansk Erhverv 2018, s. 2, Danmarks Statistik). De seneste år har turismens arbejdsmarked oplevet faldende ledighed og flere forgæves rekrutteringsforsøg, som blandt andet har betydet, at virksomhederne i stigende grad benytter udenlandsk arbejdskraft. (Fra 2008 til 2018 er antallet af udenlandske ansatte i turisme fordoblet og udgør nu omkring 15 % af den fuldtidsbeskæftigede arbejdskraft (Det Nationale Turismeforum, s. 125)).


Branchen karakteriseres endvidere af et lavere uddannelses- og lønniveau end det øvrige erhvervsliv, med en markant højere andel (60 %) af ufaglærte. Samtidig kan en del af forklaringen på den høje andel med et lavt løn- og/eller uddannelsesniveau i turismeerhvervet være, at erhvervet har relativ mange del- og fritidsansatte, grundet sæsonudsvingning.


En kritisk analyse fra Dansk Erhverv (2018) påpeger, at turismeuddannede fra landets professionshøjskoler og universiteter opnår en relativt lav løn, arbejder under niveau og ofte er ledige. Det tyder på en ubalance mellem indholdet i uddannelserne og turisme- og hotelvirksomheders behov for forretningsstrategiske kompetencer og viden. (Dansk Erhverv, 2018, s. 3) Selvom uddannelsessystemet for nogle år tilbage blev gentænkt med henblik på forandringerne på fremtidens arbejdsmarked, er der på det seneste opstået en begrundet tvivl i forhold til om uddannelsessystemet er tilstrækkeligt fremtidssikret – især hvis arbejdsmarkedet på sigt kommer til at gennemgå en mere radikal forandring. I de mest globale og hurtigst udviklende sektorer oplever man allerede mangel på medarbejdere med de rette kompetencer. Derfor tager de mest innovative og konkurrencedygtige virksomheder ofte sagen i egen hånd og investerer i specialiseret kompetenceudvikling til deres mest talentfulde medarbejdere (DJØF, s. 35) Flere rapporter sætter derved spørgsmålstegn ved, hvorvidt turismeuddannelsessystemet er tidssvarende ift. den accelererende udvikling på arbejdsmarkedet og i samfundet generelt.


Træge processer ift. bæredygtig omstilling og digitalisering
En vigtig vej til at øge turismeerhvervets konkurrencedygtighed er, at sektoren har de rette kompetencer til produkt- og forretningsudvikling. Turismeerhvervet er kendetegnet ved mange små- og mellemstore virksomheder (SMV), som kan have brug for nye kompetencer, hvis de skal kunne udnytte de nye vækstmuligheder. (Den Nationale Strategi For Dansk Turisme, s. 31). Behovet for grøn omstilling til et mere klimaneutralt og ansvarsfuldt erhvervsliv er en væsentlig tendens, som blev fremhævet under overturisme-debatten, og yderligere styrket af COVID-19-krisen. Således stilles turismebranchen over for flere krav og en stadig større bevidsthed og forventning blandt forbrugere, medarbejdere, samarbejdspartnere, virksomheder og myndigheder om at leve op til bæredygtighed og verdensmålene. Trods dette har SMV’erne endnu ikke fuldt ud udnyttet forretningsmulighederne i kølvandet af den grønne omstilling (Danmarks Erhvervsfremme bestyrelse, s. 4).


Herudover er digitaliseringen også et område, hvor SMV’er halter bagud. For at kunne træffe strategiske beslutninger inden for turisme kræves i stigende grad nye kompetencer til håndtering af avancerede teknologier såsom big data og dataanalyse; kompetencer som kun få virksomheder besidder i øjeblikket. Disse omfatter implementering af digitale løsninger og automatisering til at forbedre deres produktivitet og konkurrenceevne, design af effektive processer, nye onlinebaserede markedsførings- og salgskanaler samt udvikling af digitale produkter, services og platformsbaserede forretningsmodeller (Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, s. 32). Trods en veludviklet digital infrastruktur, rejsebranchens digitaliserede supply chains og nye distributionsplatforme, anvendes kun et fåtal af ovennævnte digitale værktøjer i strategisk forretningsøjemed. Vores interviews med de store nationale aktører har vist, at manglen på relevante digitale og tekniske kompetencer er et generelt problem i hele branchen. Hotel- og rejsebranchen samt kultur- og oplevelsesvirksomheder styres stadig af relativt håndholdte og analoge systemer, og kun få benytter sig af digital data i markedsundersøgelser, kundesupport eller strategisk forretningsudvikling. Den generelle knaphed på medarbejdere med specialiserede kompetencer har medført, at centrale aktiviteter, der kræver digitale teknologier (fx virksomhedens strategiske kommunikation, markedsføring på sociale medier eller søgeoptimering) oftest bliver outsourcet eller varetaget tilfældigt. Denne situation lever ikke op til den strategiske vision for dansk turisme:


Når produktiviteten og kvaliteten i det danske turismeprodukt skal løftes, er det centralt, at turismeerhvervet har adgang til den nødvendige arbejdskraft, og at turismeerhvervets innovationskraft styrkes gennem adgang til de rette kompetencer (Det Nationale Turismeforum, s. 31).


Set fra et internationalt perspektiv er medarbejdere med analytiske egenskaber inden for strategisk markedsviden og dataanalyse i høj kurs i turismeindustrien, og efterspørgslen på disse jobs er langt større end antallet af kompetente, rekrutterbare medarbejdere. Som rapporterne i arbejdsmarkedsundersøgelsen er inde på, engagerer et stigende antal virksomheder sig i datadreven forretningsudvikling inden for turisme.


Fokus på forretningsforståelse og brobygning mellem branchen og forskningen


Udfordringer i forbindelse med bæredygtighed og den fjerde industrielle revolution kræver fokuserede og ambitiøse initiativer fra uddannelsesinstitutioner med forskellige nøglekompetencer. Universiteterne, herunder CBS, introducerer løbende nye moduler, kurser og pensa med fokus på grøn omstilling, cirkulærøkønomiske forretningsmodeller og digitalisering. SDU har sågar strømlinet sin uddannelsesportefølje efter verdensmålene. Den Nationale Turismestrategi og andre undersøgelser peger på, at højtuddannede dimittender klædt på med de rette kompetencer er afgørende for at styrke turismeerhvervets kvalitet og innovationskraft.


Hovedformålet med den foreslåede Master of Sustainable Tourism and Hospitality Management er at uddanne personer, der kan designe, udvikle og implementere bæredygtige og datadrevne løsninger i private og offentlige turismevirksomheder. Den nye akademiske overbygningsuddannelses tværfaglige fokus og tætte samarbejde med turismeindustrien gør, at de studerende lærer at mestre analytiske metoder og strategiske processer på et højt akademisk niveau til at understøtte virksomhedernes bæredygtige og digitale omstilling.


I forhold til innovationskraften i turismesektoren er det væsentligt, at der fortsat er den nødvendige brobygning mellem forskning og turismeerhvervet, så der bibeholdes erhvervsorienterede innovationsinitiativer målrettet turismesektoren (Det Nationale Turismeforum, s. 31). Udviklingen af dansk turisme skal derfor baseres på et aktuelt og opdateret videngrundlag om aktuelle markedstendenser samt på et indgående kendskab til den nuværende og fremtidige turists ønsker og behov inden for dansk turismes forretningsområder. Dette forudsætter et effektivt samarbejde om data, analyse og viden inden for dansk turisme, så alle aktører, inklusive uddannelsesudbydere, tager afsæt i et fælles og aktuelt billede af turismen (DI 2018, s. 1).


Formålet med den foreslåede Master of Sustainable Tourism and Hospitality Management er at tilbyde de studerende en analytisk velfunderet uddannelse i turismeledelse med vægt på forretningsforståelse og overholdelse af bæredygtige krav. Samtidig er det et centralt mål for den nye uddannelse at blive anerkendt som en forskningsbaseret CBS-uddannelse i verdensklasse, der er attraktiv for både mænd og kvinder med ambitioner om at arbejde med bæredygtig omstilling i den digitale tidsalder.


Undervisningen vil foregå på engelsk, da turismen i dag er en af de mest internationale brancher, med stigende tilstedeværelse af globale forretningspartnere og multinationale aktører, hvor arbejdssproget hovedsageligt er engelsk. Dette underbygges af flere rapporter, men også af interviewdeltagerne, som dog nævner vigtigheden af dansk i visse typer af mindre organisationer (se bilagsmateriale). De studerende på den nye Master of Sustainable Tourism and Hospitality Management kommer til at fungere som brobyggere i internationalt orienterede virksomheder, hvor koncernsproget ofte er engelsk. Slutteligt bør det nævnes, at turismespecialiseringen af BSc Service Management på CBS udbydes på engelsk af samme årsager som ovenfor, og denne ville derfor kunne sikre et naturligt internt rekrutteringsgrundlag for den nye uddannelse


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

På baggrund af de ovennævnte rapporter og undersøgelser kan man udlede, at jobmulighederne for dimittender fra Master of Sustainable Tourism and Hospitality Management er særdeles gode. Behovet i fremtiden ser også lovende ud, da der kun vil være stigende fokus på bæredygtig omstilling samt digital forretningsudvikling i de danske turismevirksomheder.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Følgende virksomheder fra det danske erhvervsliv er blevet kontaktet og spurgt om deres holdning til den foreslåede uddannelse. De virksomheder, der har været involveret i behovsundersøgelsen, har udtrykt stor interesse for og støtte til den foreslåede Master of Sustainable Tourism and Hospitality Management.


VisitDenmark: Jan Olsen, CEO; Eva Thybo, Relationship Manager


Dansk Industry: Sune Jensen, Chef for turisme og oplevelsesøkonomi


Dansk Erhverv: Lars Ramme Nielsen, Chef for turisme og oplevelsesøkonomi


Wonderful Copenhagen: Mikkel Aarø-Hansen, CEO


DSB: Aske Mastrup Wieth-Knudsen, Vice President for Sustainability


Stromma: Mads Vestergaard Olesen, CEO


Lars Bernhard Jørgensen, Consultant, Forhenværende CEO Wonderful Copenhagen


TUI: Christian Arendt. People Development & Culture Manager


Danske Destinationer: Rie Søgaard Jensen, Sekretariatsleder


Destination Bornholm: Peter Juhl, Temakoordinator


Legoland: Bente Noringriis, HR Director; Thomas Høegh, Head of Marketing


Roskilde Restival: Anders Groth Clausen, Head of Partnerships


Hvordan er det konkret sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

I forbindelse med forberedelsen af ansøgningsmaterialet af uddannelsen har vi konsulteret en række virksomheder og brancheorganisationer for at få deres vurdering af uddannelsen og arbejdsmarkedets behov for dimittender med en baggrund inden for datadreven forretningsforståelse. Mange af virksomhederne gav udtryk for et behov for en forretningsfokuseret uddannelse i turisme med forståelse for turismens komplekse markedsdynamik, bæredygtighedskrav der fordrer innovation, samt strategiske, dataanalytiske færdigheder. Flere af respondenterne var åbne for samarbejde og ville støtte den nye uddannelse ved at tilbyde korte projektforløb og virkelige datasæt for at understøtte de studerendes læringsproces. Nogle af de virksomheder er også blevet inviteret til uddannelsens Advisory Board, som – hvis uddannelsen bliver udbudt - bliver konstitueret i løbet af 2021.


Se endvidere bilag.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Konkurrencevurderingen har omfattet en analyse af samtlige beslægtede uddannelser (turisme og/eller hospitality management) i nordiske lande, udvalgte europæiske uddannelser og internationale uddannelser på toppen af Shanghai-rankinglisten.


Således har vi gennemgået i alt 48 uddannelser på kandidatniveau: 19 i nordiske lande (hvoraf 3 i Danmark), 15 i det øvrige Europa og 14 internationale uddannelser på topniveau. Tabellerne i bilagsmaterialet viser en oversigt over kandidatuddannelser i turisme, der udbydes på danske universiteter samt en oversigt over nordiske universiteter.


Vi har lavet en sammenligning af den foreslåede uddannelse med andre lignende uddannelser. Tabellen sammenligner de fire kompetencer (forbrugerstudier, forretningsudvikling, digitalisering og dataanalyse) samt bæredygtighedsfokuset.


Uddybende bemærkninger

Konkurrenceanalyse (Danmark)


Tabellen viser, at uddannelsen i den foreslåede uddannelse i Master of Sustainable Tourism and Hospitality Management er en nyskabelse, idet der ikke findes uddannelser i Danmark med en sammenlignelig kompetenceprofil, hvor fokus er på kombinationen af bæredygtig og datadreven forretningsudvikling i turisme. Der findes uddannelser, som er sammenlignelige hvad angår enkelte komponenter, men ingen af de eksisterende uddannelser har obligatoriske kurser, som indeholder digital analyse og datadreven turismeledelse.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 800 anslag

Følgende bacheloruddannelser inden for turisme eller lignede fag udbydes på danske universiteter:


Syddansk universit (SDU): Global Business Relationships; Market and Management Andhropology; Negot i international turisme


Aalborg Universitet (AAU): Erhvervsøkonomi, HA


Aarhus Universitet (AU): Erhvervsøkonomi, HA


Roskilde Universitet (RUC): Business Administration: Erhvervsøkonomi


Københavns Universitet (KU): Bacheloruddannelsen i økonomi


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

x


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Vi forventer et optag på 40 studerende pr. år.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

x


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

x


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2020-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
20_49052-10 A10 - Godkendelse - Akademisk overbygningsuddannelse Bæredygtig turismeledelse 2045965 2239262_9_1.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil