Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Diplomuddannelse - Den merkantile diplomuddannelse - Erhvervsakademi Sjælland

Erhvervsakademi Sjælland
01/02-2022 07:18
2022-1
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Zealand Sjællands Erhvervsakademi

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Navn: Stine Rohde Frederiksen Email: stfr@zealand.dk Telf: 50762781

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Diplomuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Den merkantile diplomuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Diploma of Business Studies

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
merk.d.

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Diploma of Business Studies

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomiske og merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang til optagelse på Den merkantile diplomuddannelse eller enkelte moduler herfra er betinget af, at
ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) gennemført som reguleret
forløb, samt at ansøgeren har mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.
Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering, jf. Bekendtgørelse
af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (VFV-loven), LBK nr. 1038 af
30/08/2017: §15a, har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Eksisterende censorkorps for uddannelsen.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Endelig Merkantil diplomuddannelse.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

For at sikre at arbejdsstyrkens kompetencer følger de behov, der efterspørges nu og i fremtiden i regionens virksomheder, er det nødvendigt hele tiden at understøtte muligheden for videre- og efteruddannelsesmuligheder lokalt. Gennem et løbende tæt samarbejde med bl.a. lokale virksomheder og regionens kommuner er det tydeligt, at behovet for nye, andre og til tider højere kompetencer er stødt stigende. Både for at sikre rette kompetencer til den regionale arbejdsstyrke og ligeledes med henblik på at skabe vækst og udvikling for lokale virksomheder, der indenfor en kort årrække også vil komme til at skulle agere som et brofast område med Nordtyskland, som resultat af den faste forbindelse over Femern-bælt. Af denne årsag arbejder Region Sjælland fokuseret på at sikre et solidt greb i turismen i det hele taget og grøn turisme i særdeleshed, herunder også et stærkt fokus på handel, oplevelsesøkonomi og leisure.


Zealand søger derfor den merkantile diplomuddannelse, der niveaumæssigt matcher det, der efterspørges i det regionale erhvervsliv såvel som i det offentlige. Zealand oplever stor søgning til diplomuddannelsen i ledelse, hvor studerende både søger enkelte moduler, mens mange også tager den fulde diplomuddannelse. Her opleves det, at mange efterspørger kompetencer indenfor bæredygtighed.


Zealand ønsker at udbyde den merkantile diplomuddannelse som supplement til Zealands eksisterende uddannelsesportefølje, hvor der på tværs af uddannelser, uddannelsesniveauer og geografi arbejdes bredt med strategiske indsatsområder som bæredygtighed, grøn omstilling, fødevarer og leisure


Uddybende bemærkninger

Se behovsanalysen


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Det øgede fokus på bæredygtighed ses også i kommunerne. Fx var det netop overståede kommunalvalg et godt eksempel på, hvordan drøftelser af hvordan man i kommunerne får gjort verdensmål til hverdagsmål og i den kommende byrådsperiode skal mange handleplaner for bæredygtig omstilling implementeres. Det vil kræve medarbejdere som på alle niveauer kan navigere i bæredygtighedsdagsordenen, og som kan oversætte målsætninger til både taktisk og operationelt niveau.


I pandemiårene 2020-2021 blev staycation en ny ferieform, der forventes at blive. Bl.a. på denne baggrund offentliggjorde Green Tourism Organiszation i 2020 en udviklingsplan for Sjælland og øerne med en ambition om, at turismeomsætningen i 2025 skal stige med 2 mia. kr. til i alt 15 mia. kr. 


Det må derfor forventes, at en lang række ansatte vil have behov for kompetenceudvikling, for at imødekomme behovene indenfor både turisme, bæredygtighed og dertilhørende handel. Den merkantile diplomuddannelse kan være en mulig vej for mange i både det offentlige og private.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Behovsafdækningen er sket løbende og der er indsamlet viden om behovet gennem udbud af andre uddannelser – primært diplom i ledelse. Derudover er der indsamlet 7 cases til brug for denne analyse, der bl.a. indeholder interviews med relevante aktører, beskrivelse af eksisterende samarbejder med andre aktører og vurderinger af fremtidige mulige samarbejder på baggrund af viden om initiativer i både offentligt og privat regi i Region Sjælland. I de 7 cases er der deltagelse af både offentlige og private aktører (bl.a. Vordingborg Kommune, Annapark i Odsherred og KKR Sjællands udviklingsplan for turisme)


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Den merkantile diplomuddannelse er beslægtet med diplomuddannelsen i ledelse, hvor der dog er et entydigt fokus på ledelse, og hvor den bredere merkantile del ikke imødekommes.


Uddannelsens status som diplomuddannelse gør, at det mestendels er mennesker, der allerede er i beskæftigelse, der vil tage uddannelsen. 


 


 


Uddybende bemærkninger

Se behovsanalysen


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Rekrutteringsgrundlaget anses for at være ganske omfattende, og i takt med udviklingen indenfor uddannelsens hovedområder i Region Sjælland forventer Zealand løbende stødt stigende efterspørgsel. 


Uddannelsen appellerer primært til medarbejdere, der allerede er i job. 


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Da uddannelsen er på diplomniveau vil videreuddannelse normalvis en masteruddannelse. 


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Zealand vil udbyde relevante studieretninger og fag fra efteråret 2022 og i det omgang, moduler efterspørges. Det forventes, at der inden tre år kan køre hele uddannelsesforløb igennem.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

-


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2022-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C3 Afgørelsesbrev Zealand Den merkantile diplomuddannelse.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil