Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelse - Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet - Erhvervsakademi Sjælland

Erhvervsakademi Sjælland
01/02-2022 07:18
2022-1
Godkendt
Ansøgningstype
Ny filial

Udbudssted
Næstved med filial i Køge

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Navn: Stine Rohde Frederiksen Mail: stfr@zealand.dk Tlf: 50762781

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Academy Profession Degree Programme in Financial Management

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Finansøkonom AK

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
AP Graduate in Financial Management

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse: 


  


• Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF) 


• En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen 


• En erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed 


  


De specifikke adgangskrav er engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B. Fagene skal være bestået. 


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Eksisterende censorkorps for uddannelsen.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Endelig behovsanalyse FØK filial Køge.pdf

Kort redegørelse for det lokale behov for uddannelsesfilialen. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Region Sjælland er den landsdel, som er hårdest ramt af de nuværende nationale rekrutteringsproblemer. Ejendomshandel er den mest udsatte branche i regionen med 73% forgæves rekrutteringer, viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR 2021). Finansbranchen mangler ligeledes erhvervsrådgivere, som er på tredjepladsen over stillinger, som er sværest at rekruttere og fastholde for branchen på landsplan (Finanssektorens Arbejdsgiverforening 2019). Dimittender fra finansøkonomuddannelsen bliver ansat i de berørte brancher, og et nyt udbud kan dermed afhjælpe den store mangel på arbejdskraft. Den vedhæftede behovsanalyse beskriver, at problemet er lokalt, men også skyldes, at der ikke er tilstrækkeligt med studerende, som uddannes på de eksisterende udbud af finansøkonomuddannelsen. Hvis dette var tilfældet, ville efterspørgslen i Østsjælland motivere dimittender fra Hovedstadsområdet til at søge stillinger her. 


 


Arbejdsmarkedsbalancen, der løbende opdateres af STAR, viser at der netop nu er ”gode jobmuligheder” for både bankassistenter, bankrådgivere, finansmedarbejdere, revisorassistenter og realkreditmedarbejdere, der alle er mulige titler efter endt uddannelse. Zealands spørgeskemaundersøgelse og interview viser, at lokale virksomheder, som ligger langt fra hovedstadsområdet, har svært ved at tiltrække og fastholde arbejdskraft. Som følge heraf, udvises der en stor støtte til uddannelsen fra virksomheder i Østsjælland, som beskrevet i denne ansøgning. Zealand ønsker derfor at uddanne 35 dimittender årligt fra filialen til at dække arbejdskraftefterspørgslen i området. 


Uddybende bemærkninger

Se vedhæftede behovsanalyse


Underbygget skøn over det regionale og lokale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Zealands egen spørgeskemaundersøgelse viser, at samtlige af de 20 adspurgte virksomheder oplever et behov for finansøkonomer, og at 70% ligeledes har omfattende rekrutteringsproblemer. Det har allerede ledt 13 lokale virksomheder til at indgå i et forpligtende samarbejde med Zealand om, at støtte op om uddannelsesudbuddet i Køge. Det være sig både med ønske om at blive inddraget i undervisningen som oplægsholdere, hjælp til cases og hvad der ellers kan skabe værdi for underviserne og de studerende i uddannelsesforløbet.  


 


Virksomhederne efterspørger ikke kun flere lokale kandidater, men også et højere uddannelsesniveau. Andelen af finansielle medarbejdere med en videregående uddannelse er næsten tredoblet i løbet af de sidste 20 år (Finanssektorens Arbejdsgiverforening 2020). Helt konkret efterspørger finanssektoren lige nu 1400 medarbejdere med kort videregående uddannelse (Digitalt Dogme 2021). De berørte brancher, herunder finans-, ejendoms, revisor- og realkreditbrancherne har tidligere ansat medarbejdere direkte fra handelsskolen. I dag efterspørger de et højere niveau af kompetencer, som de studerende erhverver sig under finansøkonomuddannelsen. 


Hvilke aftagere og øvrige interessenter har været inddraget i behovsafdækningen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Zealands ansøgning om en ny uddannelsesfilial i Køge, er kommet på opfordring fra fire lokale virksomheder i Køge, som har kontaktet os ifm. deres rekrutteringsproblemer. Det har givet os anledning til at undersøge det bredere behov for uddannelsen i Østsjælland. I samarbejde med de fire virksomheder, har vi netop oprettet et ekspertudvalg til uddannelsen, så vi kan fortsætte det tætte samarbejde med erhvervslivet. 


 


Herudover har Zealand fået 13 støtteerklæringer til opstart af uddannelsen fra lokale virksomheder i Østsjælland. Vi har også været i løbende kontakt med, og fået støtteerklæringer, fra tre lokale erhvervsråd, herunder Solrød Erhvervsservice, Connect Køge og Stevns Erhvervsråd


Uddybende bemærkninger

Se vedhæftede behovsanalyse


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser lokalt og regionalt, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Zealand udbyder en række andre merkantile uddannelser, som har andre specialiserede fagligheder og som henvender sig til andre brancher. Der findes ingen tilnærmelsesvis lignende uddannelser udbudt i Østsjælland, som tilbyder de studerende samme stillinger som finansøkonomuddannelsen. 


 


Zealand vurderer, at der derudover kun er én beslægtet uddannelse: 


  


• BA i Erhvervsøkonomi, HA, der blandt andet udbydes af SDU, RUC og CBS 


 


Uddannelsen er en akademisk bachelor og det vurderes derfor ikke at uddannelsen appellerer til samme segment som søger en AK uddannelse.  


 


Udbuddet af finansøkonomuddannelsen i Køge vil naturligt overtage studerende, som er bosat i Østsjælland, fra udbuddet i Holbæk og Næstved. Oprettelsen af udbuddet, vil altså kun påvirke Zealand internt, og vurderes ikke til, at have stor betydning for hverken Næstved eller Holbæk, som har flest studerende fra deres eget lokalområde. 


Uddybende bemærkninger

Uddybende bemærkninger 


Se behovsanalysen. 


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Zealand Køge er forankret i et campusfællesskab, som bl.a. indbefatter ungdomsuddannelser som STX, HHX, HTX samt en række erhvervsuddannelser. De unge, som allerede studerer på campus, og ønsker at studere videre, kan blive en betydelig forsyningskæde for det nye udbud af finansøkonomuddannelsen. Det skal ses i kontekst af, at mange unge i Region Sjælland fraflytter regionen, for at uddanne sig. De studerende, som vælger at blive, foretrækker uddannelsestilbud som er mindre, har kortere transporttid og større mulighed for optagelse. Vi kan beholde disse unge i nærområdet. 


 


På Zealands udbud af Finansøkonomuddannelsen i Næstved, kommer en stor gruppe af de studerende fra Køge. Det nye udbud kommer derfor kun internt hos Zealand til at overtage studerende fra Næstved. 


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Med en opnået AK finansøkonom kan der fx være merit til bacheloruddannelsen erhvervsøkonomi (HA) eller til professionsbachelor i finans. 


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Zealand forventer et sommeroptag årligt på 35 studerende. 


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Zealand fået 13 støtteerklæringer til opstart af uddannelsen fra lokale virksomheder i Østsjælland. Virksomhederne har underskrevet et bindende samarbejde, om anskaffelse af praktikpladser til de fremtidige studerende. 90% af de 20 virksomheder, som deltog i Zealands spørgeundersøgelse, tilkendegav at de var interesserede i at få praktikanter fra uddannelsen.  


 


Vi har positive erfaringer med vores eksisterende udbud af finansøkonomuddannelsen i Holbæk, hvor et tæt samarbejde med lokale virksomheder, har resulteret i gode praktikmuligheder for de studerende samt en mere praksisnær undervisning. Zealand ønsker at viderebringe de positive erfaringer og fortsætte det tætte samarbejde med erhvervslivet i Østsjælland. Det inkluderer både dem, som har underskrevet støtteerklæringer, men også vores nyoprettede erhvervsfaglige ekspertudvalg. Derudover har tre lokale erhvervsråd også underskrevet hensigtserklæringer, med ønsket om, at bidrage til at tiltrække uddannelsen til området. De kan løbende forbinde vores studerende med deres virksomhedskontakter. 


 


Hvilke institutioner med beslægtede uddannelser eller udbud er blevet hørt i forbindelse med institutionens ansøgning?

-


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Det skal bemærkes, at behovsanalysen er vedlagt som bilag. 


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2022-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
F3 Afgørelsesbrev Zealand Finansøkonom AK.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil