Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Skat - University College Syddanmark

University College Syddanmark
14/09-2022 07:30
2022-2
Godkendt
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Haderslev, Esbjerg

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Specialkonsulent Marie Louise Witte Madsen, mlwi@ucsyd.dk, 72662037

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Skat

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Taxation

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Professionsbachelor i skat

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor of Taxation

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Samfundsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Generelle adgangskrav


En af følgende:


·        En gymnasial eksamen


·        Erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed


·        4 gymnasiale enkeltfag


Specifikke adgangskrav


Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:


·        Gymnasial eksamen: Engelsk C, samfundsfag C, samt enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B


·        Erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed: Dansk C, engelsk C, samfundsfag C, samt enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B


·        4 gymnasiale enkeltfag: Dansk A, engelsk C, samfundsfag C, samt enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B. Hvert enkeltfag skal være afsluttet, og karakteren for enkeltfaget skal være mindst 02.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Ikke relevant.


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant.


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant.


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant.


Forslag til censorkorps
Censorkorpset for Offentlig administration og Skat.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Dokumentation.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Af Teknologisk Instituts rapport "Professionsbachelor i skat - analyse af behov og relevans" fra 2021 fremgår det, at der forventes en ”stor efterspørgsel efter professionsbachelorerne i skat i de kommende år. Efterspørgslen er i høj grad drevet af det meget store behov for arbejdskraft inden for Skatteministeriets koncern, hvor der både er behov for at besætte et stort antal nyoprettede stillinger samt genbesætte de stillinger, der bliver ledige som konsekvens af det store generationsskifte, der i gang. Det vurderes, at det offentlige arbejdsmarked i de kommende 2-3 år uden problemer ville kunne aftage langt flere professionsbachelorer i skat, end der årligt vil blive udklækket med de nuværende optagelsestal.”


Pt. er der udbud af professionsbacheloruddannelsen i skat i Haderslev, Herning, København og Randers, men rekruttering til uddannelsen er udfordret af at den stadig er forholdsvist ny og ukendt. Dertil kommer, at ansøgerne primært er bosiddende indenfor 50 km fra uddannelsesstedet, hvorved UC SYDs udbud i Haderslev går glip af de potentielle studerende i Esbjerg og omegn, hvor der er et regionalt behov for skatteuddannede medarbejdere.


Uddybende bemærkninger

-


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Dansk Told & Skatteforbund har på møde med UC SYD den 6. maj 2021 oplyst, at der i Skatteforvaltningen er en årlig personaleomsætning på 7-8 % svarende til 700 rekrutteringer om året de kommende 10 år. I Syddanmark samt Ringkøbing og Middelfart forventes en årlig personaleomsætning på 152 medarbejdere fordelt på Skatte-, Gælds-, Vurderings- og Toldstyrelsen.


I Esbjerg kommune anslår Dansk Told & Skatteforbund et årligt behov for 27 nye medarbejdere i Skatte- og Toldstyrelserne (Esbjerg og Ribe). Dertil kommer 17 stillinger årligt i Gældsstyrelsen i Tønder (syd for Esbjerg).


Det forventes, at et udbud af Skat i Esbjerg vil resultere i 23 dimittender årligt fra 2028, og udbuddet vil dermed i nogen grad kunne dække behovet for nye medarbejdere i nærområdet.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Der henvises til den vedhæftede behovsanalyse, som er gennemført fra december 2021 til juli 2021, hvor UC SYD har været i kontakt med en række større private virksomheder samt skattestyrelsen i Esbjerg og omegn. I henvendelsen blev der orienteret om muligheden for en skatteuddannelse og dens indhold, og der blev anmodet om en tilkendegivelse i form af en støtteerklæring og evt. tilsagn om at tage praktikanter. Følgende aftagere har været involveret i undersøgelsen: Viking, Deloitte, Sagro, Ecco, Business Esbjerg, Skattestyrelsen og ADST. Derudover er der i behovsanalysen taget udgangspunkt i Teknologisk Instituts analyser af behov og relevans for professionsbacheloruddannelsen i Skat samt dialog med Dansk Told & Skatteforbund om rekruttering af medarbejdere i UC SYDs dækningsområde.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Der er en høj beskæftigelse blandt de uddannede til de beslægtede uddannelser professionsbachelorer i finans og finansøkonomer. I 2020 var 50 % af de uddannede fra Kolding, som er nærmeste uddannelsessted i forhold til Esbjerg, i beskæftigelse én måned efter færdiggørelse af uddannelsen. Beskæftigelsesdata vedr. professionsbachelorer i skat forventes først tilgængelige i UFM’s datavarehus fra juni 2023, men ifølge UC SYDs egne oplysninger er samtlige 11 dimittender fra 2021 i beskæftigelse.


Uddannelsen er ikke dimensioneret.


Uddybende bemærkninger

Erhvervsakademiuddannelsen til finansøkonom og finansbacheloruddannelsen, som udbydes af erhvervsakademierne i UC SYDs område, fungerer i dag i SKAT til at løse nogle af de opgaver, som PB i Skat retter sig imod, men hovedsigtet for dem alle er den merkantile sektor. PB i Skat vil ikke fortrænge de nævnte merkantilt rettede uddannelser på erhvervsakademierne. PB i Skat vil fylde det kompetencegab, som allerede nu er udtalt, og som forventes at stige i de kommende år, jf. Teknologisk Instituts analyser af behov og relevans.


På det samfundsfaglige/-videnskabelige område udbyder UC SYD pt. PB i Skat (i Haderslev) og PB i Offentlig Administration (i Esbjerg og Haderslev). Uddannelserne til PB i Skat og PB i Offentlig Administration er fælles om at uddanne de studerende til at kunne agere i offentlige institutioner og virksomheder og til at kunne samarbejde tværfagligt. De to uddannelser komplementerer hinanden inden for det offentlige system, men har hver deres faglige kernekompetencer. Aftagerfeltet for PB i Offentlig Administration er først og fremmest kommunerne, og aftagerfeltet for PB i Skat er primært skattestyrelsen, men der vil være et vist overlap, således at skattestyrelsen også beskæftiger medarbejdere med PB i Offentlig Administration og kommunerne også vil kunne beskæftige medarbejdere med PB i Skat, ligesom begge i en vis udstrækning kan finde beskæftigelse i den private sektor.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Det forventes at udbuddet af skat i Esbjerg vil tiltrække samme målgruppe, som udbuddet i Haderslev, dvs. primært kvindelige studerende på ca. 25 år med en studentereksamen, i modsætning til de studerende på erhvervsakademiuddannelsen til finansøkonom og professionsbacheloruddannelsen i finans i Kolding, Esbjerg og Sønderborg, som især tiltrækker mandlige studerende på 22-23 år.


Det nuværende udbud af PB i skat i Haderslev tiltrækker primært studerende fra Haderslev samt Kolding, Vejle og Sønderborg, men ikke fra Esbjerg og omegnskommunerne. Det forventes derfor ikke, at udbuddet i Esbjerg vil kannibalisere på udbuddet i Haderslev, men derimod tiltrække studerende fra Esbjerg, Varde, Vejen og Tønder, hvor der også er mulighed for at komme i beskæftigelse efterfølgende.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Master i Skat.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

2022: 20


2023: 27


2024: 34


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

På UC SYDs udbud af professionsbacheloruddannelsen i skat i Haderslev var der i 2022 25 praktikpladser til rådighed i det offentlige, og af disse blev 13 pladser benyttet. Dette skyldes blandt andet at nogle studerende valgte praktikpladser i det private. Studerende på et nyt udbud i Esbjerg vil have mulighed for at benytte både offentlige og private praktikpladser i Haderslev og nye praktikpladser, der stilles til rådighed i Esbjerg-området. Foreløbige beregninger viser, at der sandsynligvis vil være min. 20 offentlige praktikpladser til rådighed i Ribe og Esbjerg samt mulighed for praktikpladser ved min. 10 private virksomheder i Esbjerg og omegn, som hver forventes at tage 1-2 praktikanter. Med et optag på op til 34 studerende årligt på uddannelsen med kun én praktikperiode, vil der derfor være gode muligheder for praktikpladser for studerende i Esbjerg.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2022-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelsesbrev D3 UCSYD - professionsbachelor i skat.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil