Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor (overbygning) - Professionsbachelor i e-handel - Erhvervsakademi Sjælland

Erhvervsakademi Sjælland
15/09-2022 05:16
2022-2
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Zealand Sjællands Erhvervsakademi, Næstved

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Stine Rohde Frederiksen Mail: stfr@ealand.dk Telefon 50762781

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor (overbygning)

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Professionsbachelor i e-handel

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
E-commerce Management

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Professionsbachelor i E-handel

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor of E-commerce Management

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Medie- og kommunikationsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang via erhvervsakademiuddannelserne  • Handelsøkonom

  • Logistikøkonom

  • Markedsføringsøkonom

  • Multimediedesigner

  • Serviceøkonom

  • FinansøkonomIngen specifikke adgangskrav


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
90

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorkorpset for Handel og Logistik

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Bilag 1, behovsanalyse_endelig.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

E-handel er et forretningsområde i kraftig vækst – internationalt såvel som i Danmark. Eksempelvis viser Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH) E-handels analyse fra 2021, at der siden 2014 har været en vækst på hele e-handelsområdet (målt i omsætning) på i gennemsnit næsten 13% pr. år. Alene fra 2020 til 2021 har væksten været på hele 18%. Der er altså med andre ord tale om en stor og tydelig tendens til, at mere og mere forbrug i Danmark bliver digitalt og foregår online. Selv i de tilfælde, hvor selve købet ender med at foregå i en butik, så viser undersøgelser af forbrugeradfærd (f.eks. Zero Moment Of Truth, Google, 2011), at købsprocessen for rigtig mange produkter starter online i dag.


 


Det er også en tendens, som vores lokale samarbejdspartnere i Region Sjælland oplever. En stor andel af virksomhederne er derfor enten allerede i gang med E-handelsaktiviteter. Der er derfor en omfattende efterspørgsel indenfor forretningsudvikling og digital markedsføring - og i den sammenhæng behov for ‘digitale integratorer’, altså profiler der selvstændigt kan håndtere disse ofte komplekse udviklingsopgaver.


En oplagt måde at styrke den regionale erhvervsudvikling på, er således at sikre adgangen til kompetencer indenfor E-handelsområdet, så regionens virksomheder kan udvikle deres E-handelsaktiviteter på en måde der modsvarer markedets stigende behov og dermed øger deres konkurrenceevne.


Uddybende bemærkninger

Se uddybning i behovsanalysen


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Som det også beskrives i behovsanalysen er PBA i e-handel stadig relativ ny uddannelse, hvilket medfører, at alle seks nuværende udbudssteder er underlagt uddannelsesspecifik dimensionering. Vi ser samtidig at de første resultater af ledighedsgraden 4.-7. kvartal indikerer, at dimittenderne hurtigt kommer i job. Sammenholdt med Zealands behovsanalyse, der påpeger et stadigt stødtstigende behov for kompetencer indenfor e-handel i regionen mener vi, at regionens behov bør dækkes med et udbud på Zealand i Næstved. Indikationer i det interne survey viser, at der er en opbakning fra de AK-uddannelser, der er optagsgrundlag til uddannelsen. På denne baggrund ansøger Zealand om 35 studerende, der matcher andre udbudssteder, der ligner Zealand. Det er vores antagelse, at regionens behov vil blive dækket løbende og fremadrettet på denne måde.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

For bedst muligt at kunne afdække behovet for uddannelsen i Region Sjælland, har Zealand udarbejdet en behovsanalyse, der tager udgangspunkt i det regionale erhvervsliv. Dette er gjort gennem 1) dialog med nogle af vores samarbejdspartnere (Erhvervshus Sjælland, Næstved Erhverv og Næstved City-forening), der har en bred kontakt til regionens virksomheder, 2) 7 kvalitative interviews. Dels med 5 regionale virksomheder indenfor forskellige brancher, og dels med 2 aktører, som har en bred kontakt til regionens erhvervsliv og 3) en survey blandt studerende og dimittender fra relevante adgangsgivende uddannelser. 


Der er desuden indsamlet 15 støtteerklæringer fra regionale virksomheder. Disse virksomheder vil gerne indgå i et aktivt samarbejde med Zealands afdeling i Næstved omkring virksomhedsoplæg, case-opgaver og praktikpladser.


Den regionale analyse er understøttet af nationale undersøgelser og statistikker, da der er et stort sammenfald mellem regionale og nationale behov. Selvom undersøgelser påpeger regionale variationer, så er manglen på kvalificerede medarbejdere indenfor E-handel og digital forretningsudvikling generelt en udfordring for alle regioner i Danmark.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

PBA i e-handel har ikke en direkte pendant i Region Sjælland. På samme niveau (professionsbachelorniveau) udbyder Zealand tre uddannelser, der på forskellig vis har indholdselementer, der også genfindes i PBA i e-handel; PBA i Digital konceptudvikling, PBA i International Handel og PBA i webudvikling. De tre lignende professionsbacheloruddannelser giver dog ikke de studernde de praktiske digitale kompetencer inden for salg og marketing i e-handel, der efterspørges af virksomhederne.


Som også beskrevet tidligere er uddannelsen uddannelsesdimensioneret for nuværende, mens det afventes, hvordan dimittendernes ledighed de første år ser ud. Samtidig med dette viser medsendte behovsanalyse, at der siden 2014 har været en vækst på hele e-handelsområdet (målt i omsætning) på i gennemsnit næsten 13% pr. år. Alene fra 2020 til 2021 har væksten været på hele 18%. Der er altså med andre ord tale om en stor og tydelig tendens til, at mere og mere forbrug i Danmark bliver digitalt og foregår online. Af denne årsag mener vi, at et udbud af PBA i e-handel bør udbydes i Region Sjælland også.


Uddybende bemærkninger

Se behovsanalysen for yderligere bemærkninger


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Zealand har fra 2019-2022 dimitteret 890 potentielle studerende på PBA i e-handel:


-       Finansøkonom 152


-       Handelsøkonom 85


-       Logistikøkonom 46


-       Markedsføringsøkonom 299


-       Multimediesign 210


-       Serviceøkonom 98


 


Som det ses i behovsanalysen har 68 nuværende eller tidligere studerende deltaget i et survey der viste, at en tredjedel ser det som relevant at læse PBA i e-handel på Zealand som top-up. Vi mener derfor, at der vil være et stærkt rekrutteringsgrundlag lokalt i regionen.


Det antages ikke, at det vil medføre en nævneværdig negativ konsekvens for andre beslægtede uddannelser.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Det vil efter endt uddannelse være muligt at tage en kandidat på en kandidatuddanenlse, der matcher de tillærte kompetencer, efter konkret, personlig vurdering. 


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

2023: 30 studerende


2024: 35 studerende


2025: 35 studerende


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

I forbindelse med udarbejdelsen af behovsanalysen i forbindelse med denne ansøgning, har Zealand modtaget 15 støtteerklæringer, der også er støtte til at tilbyde praktikplads. Zealand har derudover et omfangsrigt samarbejde med praktikvirksomheder i regionen, som PBA i e-handel også vil indgå i. Det er ikke et problem at sikre praktikpladser til alle studerende på de merkantile uddannelser, der føder ind til PBA i e-handel.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Bemørk vedhftede behovsanalyse, bilag 1.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2022-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelsesbrev C6 Zealand - professionsbachelor (overbygning) i E-handel.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil
Afgørelsesbrev (efter indsigelse) C6 Zealand - professionsbachelor (overbygning) i E-handel.pdf