Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Kandidat - Idræt og Sundhed - Syddansk Universitet

Syddansk Universitet
14/09-2022 12:54
2022-2
Godkendt
Ansøgningstype
Ny filial

Udbudssted
Odense, Esbjerg

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Per Æbelø 6550 7306 / 2049 8717 pabelo@health.sdu.dk

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Kandidat

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Idræt og Sundhed

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Sports Science

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Cand.scient. i Idræt og Sundhed

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Master of Science (MSc) in Sports Science and Health

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Sundhedsvidenskab

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Man kan søge ind på kandidatuddannelsen i idræt og sundhed, hvis man har en af følgende bacheloruddannelser:
• Idræt og Sundhed fra SDU - giver dig retskrav på optagelse
• Idræt (fra et andet dansk universitet)
• Psykologi fra SDU
• Folkesundhedsvidenskab
• Medicin
• Klinisk Biomekanik
Dertil kan man søge optagelse, hvis man har en af følgende professionsbacheloruddannelser - optagelse sker under forudsætning af, at man efter optagelse på én af disse uddannelser består et særligt tilrettelagt suppleringsforløb inden studiestart:
• Fysioterapi
• Ergoterapi
• Sygepleje
• Folkeskolelærer med linjefag i idræt
• Ernæring og Sundhed
• Global Nutrition and Health
• Psykomotorik
Man kan også søge om optagelse, hvis man har en tilsvarende bachelor- eller professionsbacheloruddannelse. Optagelse sker under forudsætning af, at man efter optagelse og inden studiestart består et særligt tilrettelagt suppleringsforløb.
Sprogkrav
Hvis der søges på baggrund af en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal man dokumentere sprogkundskaber. 
CV og dokumentation af idrætsrelevante områder
Der er 25 pladser på specialiseringen i Konkurrence-og eliteidræt. Er der flere kvalificerede ansøgere end der er studiepladser, anvendes følgende kriterier for udvælgelse af ansøgere uden retskrav:
• Karaktergennemsnittet på adgangsgivende bacheloruddannelse (er uddannelsen ikke afsluttet ved ansøgningstidspunktet, udregnes et gennemsnit af de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet)
• Dokumenteret erhvervserfaring fra idrætsrelaterede områder af mindst 3 måneders varighed
• Dokumenterede kurser inden for idrætsrelevante områder af mindst 3 måneders varighed


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Ja

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Erasmus Udvekslingsaftaler


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorkorpset for Idræt

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Bilag konkurrence- og eliteidræt SDU.pdf

Kort redegørelse for det lokale behov for uddannelsesfilialen. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

SDU har et veletableret samarbejde med Esbjerg Kommune og nationale organisationer omkring uddannelsen i Konkurrence- og eliteidræt, som bl.a. understøtter praktikophold i relevante eliteidrætsmiljøer.
I samspil med regeringens regionaliserings ønsker er SDU Esbjerg således en oplagt placering for en uddannelsesfilial i Konkurrence-og eliteidræt.


Esbjerg Kommune har gennem en årrække arbejdet med udviklingen af talentmiljøer. De deltog i 2018-2020 i Ph.d.-projektet ”Lokal Talentudvikling i Samspil”, som understregede vigtigheden af en kommunal aktør, med en koordinerede og strategisk rolle ift. at integrere indsatser lokalt. Dette er ligeledes beskrevet i Esbjerg Kommunes ”Analyse af kommunens talentudviklingsmiljøer” (2021). I forlængelse af dette, italesatte klubberne på dialogmødet et ønske om at få hjælp i form af viden om evidens og forskningsbasering i arbejdet med talentudvikling og fastholdelse af talenter. Dette kan bl.a. praktikforløbet på uddannelsen imødekomme, hvor lokale klubber vil få gavn af en videnskabeligt funderet studerende. Kommunens fokus på talentudvikling af børn og unge, er bl.a. beskrevet i ”Strategi for børne- og ungdomsidræt” (2020), udarbejdet med repræsentanter fra Sportsfagligt udvalg (TalentIdrætsRådet), UC SYD og Esbjerg Kommune. Kommunen vil prioritere at udvikle talentmiljøer, der understøtter udøveres fysiske/mentale sundhed samt sikrer at indsatserne er i overensstemmelse med forsknings- og erfaringsbaseret viden. Indholdet i de øvrige indsatser i børne- og ungdomsidrætten i kommunen skal også være i overensstemmelse med forsknings- og erfaringsbaseret viden, og det samlede set-up skal være i overensstemmelse med Team Danmarks anbefalinger. Det praksisunderstøttes af kommunens samarbejdsaftale med Team Danmark fra 2019-2022.


Uddybende bemærkninger

Konkurrence- og eliteidræt har siden 2015 været udbudt som specialisering på den eksisterende kandidatuddannelse i Idræt og Sundhed ved SDU Odense. Gennem årene er store dele af specialiseringen flyttet til SDU Esbjerg grundet et tæt og positivt samarbejde med Esbjerg Kommune og eliteidrætsmiljøerne. I dag er det op til 60 ECTS af specialiseringen som kan tages i Esbjerg. SDU ønsker nu profilen konsolideret ved SDU Esbjerg samt flytte størstedelen af profilens resterende elementer til SDU Esbjerg. Dette også i overensstemmelse med regionaliseringsambitionerne.


Underbygget skøn over det regionale og lokale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Specialiseringen i Konkurrence- og eliteidræt vil optage 25 studerende pr. år. Med 25 studerende sikres ressourcer til at udvikle og tilbyde nye læringsformer for at give en aktiverende læringsproces. Det er endvidere vurderet ud fra de sidste 7 års udbud af specialiseringen, at optaget harmonerer godt med, at kandidaterne efterfølgende har udsigt til at finde ansættelse inden for fagfeltet. Antallet har været stabilt siden opstart, og forventes fremadrettet at ligge på samme niveau. SDUs veletablerede samarbejde med Esbjerg Kommune og nationale organisationer ift. praktikophold er et godt afsæt for ansættelse efter endt uddannelse. Dialogmødet bekræftede, at der er behov for dimittenderne lokalt og regionalt, bl.a. i arbejdet med at udvikle talentmiljøer, fastholdelse af unge talenter og udvikling af breddeidrætten i kommunerne, som er fødekæden til fremtidens elitesportsudøvere. I vurdering af antal dimittender er der herudover taget udgangspunkt i dimittendundersøgelse for specialiseringen fra 2019 samt fokusgruppeinterviews med dimittender fra specialiseringen (se bilag).


Hvilke aftagere og øvrige interessenter har været inddraget i behovsafdækningen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Aftagerundersøgelsen har et tredelt fokus:
1. I afdækningen er erfaringer fra de sidste 7 års udbud af specialiseringen i Konkurrence-og eliteidræt inddraget. Dette bygger dels på en kvantitativ dimittendundersøgelse fra specialiseringen fra 2019, og dels på fokusgruppeinterviews med dimittender.
2. Derudover har vi inddraget de lokale og regionale aktører gennem dialogmøde afholdt i samarbejde med Esbjerg Kommune. Til dialogmødet var lokale idrætsforeninger, skoler og råd inviteret til at drøfte, hvorledes Konkurrence- og eliteidrætsuddannelsen kan forankres yderligere i Esbjerg og omegn, og hvordan kontinuerlig dialog og forventningsafstemning sikres mellem aftagerne og de studerende. Der er afholdt separat møde med UC SYD, hvor samarbejdsmuligheder blev drøftet. Planerne for samarbejde vil blive konkretiseret i efteråret 2022. Ligeledes er der afholdt et opfølgende møde med Esbjerg Kommune med det formål at drøfte med henblik på at konsolidere uddannelsen yderligere i Esbjerg.
3. Aftagerpanelet har været inddraget gennem afholdelse af ekstraordinært aftagerpanelsmøde med henblik på at drøfte forslag til etablering af Konkurrence- og eliteidræt som en uddannelsesfilial i Esbjerg.


Uddybende bemærkninger

Intet yderligere at bemærke


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser lokalt og regionalt, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Syddansk Universitet har identificeret følgende beslægtede uddannelser:
• Kandidatuddannelsen i Idræt og Sundhed, Syddansk Universitet
• Kandidatuddannelsen i Idræt - profil human fysiologi, Københavns Universitet
• Kandidatuddannelsen i Sports and Event Management, Syddansk Universitet, Esbjerg
• Kandidatuddannelsen i Idræt - profil humanistisk-samfundsvidenskabelig, Københavns Universitet,
• Kandidatuddannelsen i Idræt, Århus Universitet
• Kandidatuddannelsen i Idræt, Ålborg Universitet


Der findes ingen kandidatuddannelser, som er direkte beslægtede ved at være målrettet konkurrence- og eliteidræt. Sammenlignes der direkte på kompetenceprofilerne og erhvervssigterne fra ovenstående uddannelser, findes der både ligheder og forskelle. Talenter og eliteidrætsudøvere er dog ikke målgruppen for nogen af de ovennævnte idrætsuddannelser, hvilket betyder, at Konkurrence- og eliteidrætsuddannelsen er unik og adskiller sig markant fra disse uddannelser.
Idrætsuddannelsen er dimensioneret, hvorfor de 20-25 pladser til uddannelsesfilial vil indgå som en del af det dimensionerede optag. Der er således ikke tale om et øget optag.


Uddybende bemærkninger

Herunder redegøres for de væsentligste ligheder og forskelligheder mellem beslægtede uddannelser.
KU og AU har begge en opdeling i deres kandidatuddannelser i et human fysiologisk og et samfundsvidenskabeligt spor. De rummer alle forskellige elementer og enkeltstående moduler, der angår eliteområdet, men ingen af de øvrige uddannelser beskæftiger sig direkte om målrettet med konkurrence og elite udvikling. Konkurrence-og eliteidræt er derfor unik på den måde, at den alene har dette fokus og beskæftiger sig med anvendelsesorienteret og interdisciplinær viden til bl.a. opsporing og udvikling af talenter og eliteidrætsfolk. Talenter og eliteidrætsudøvere er ikke direkte målgruppen for de øvrige idrætsuddannelser.
Der bliver løbende arbejdet på at minimere ledigheden for dimittender, dog er kandidatuddannelsen i idræt og sundhed dimensioneret pba. ledighed. Den gennemsnitlige ledighed i 4.-7. kvartal for uddannelsen på SDU fra 2015 - 2019 var hhv. 12,8%, 17,2%, 16,4%, 16 og 16,4%. KU og SDU klarer sig indbyrdes bedst på K4-7 ledighed blandt idrætsuddannelser i Danmark.


 


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Specialiseringen i Konkurrence-og eliteidræt har været oprettet siden 2015, og rekrutterer 25 studerende årligt. De studerende rekrutteres nationalt, idet det er den eneste uddannelse i Danmark med fokus på konkurrence- og eliteverdenen. De studerende har således speciel interesse i området, ofte selv med en baggrund i elitverdenen og kommer fra hele Danmark. Uddannelsen kannibaliserer ikke på andre uddannelser, da der ikke tilbydes lignede profiler andre steder.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Kandidatuddannelsen i Konkurrence- og eliteidræt vil kvalificere til at påbegynde en ph.d.-uddannelse


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Der forventes et optag på 25 studerende årligt. Specialiseringen i Konkurrence- og eliteidræt er allerede veletableret, så der forventes fuldt optag fra første år når den udbydes som uddannelse.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Syddansk Universitet har siden 2015 opbygget et tæt samarbejde med Esbjerg Kommune. I Esbjerg og omegn er der særlige gunstige forudsætninger for at få praktikpladser hos lokale klubber, foreninger, skoler og kommunen. Netop praksiselementet er efterspurgt hos aftagerne og er en vigtig del af konkurrence- og eliteidræt. Deltagerne på dialogmødet viste stor interesse for og opbakning til Konkurrence- og eliteidræt, og stor interesse fra alle til at indgå i samarbejde omkring speciale og/eller praktikforløb. Der har efterfølgende været afholdt opsamlingsmøde med Esbjerg Kommune, hvor det er drøftet, hvorledes samarbejdet med de forskellige klubber kan understøttes, og der er indledt en dialog med henblik på yderligere konsolidering af uddannelsen i Esbjerg. Det omfatter bl.a. yderligere støtte til de studerendes praktikforløb. Der er ligeledes afholdt møde med UC SYD, som støtter op om samarbejdet med de studerende fra Konkurrence-og eliteidræt.


Hvilke institutioner med beslægtede uddannelser eller udbud er blevet hørt i forbindelse med institutionens ansøgning?

Danmark har ikke andre uddannelser, der er specialiserede i konkurrence- og eliteidræt. Specialiseringen på SDU har været en mulighed for de studerende siden 2015 og er en velkendt mulighed for studerende der ønsker en specialisering i feltet. I forbindelse med ansøgningen er UC SYD blevet inddraget gennem separat bilateralt møde – dels fordi uddannelsesinstitutionen uddanner dimittender, der kan optages på Konkurrence-og eliteidræt, og dels fordi UC SYD og SDU deler campus i Esbjerg. På mødet blev samarbejdsmuligheder drøftet og vil blive konkretiseret i efteråret 2022.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Intet yderligere at bemærke


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2022-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelsesbrev F1 SDU - kandidat i idræt og sundhed.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil