Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelse - Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) - University College Lillebælt

University College Lillebælt
15/09-2022 07:06
2022-2
Afslag
Ansøgningstype
Ny filial

Udbudssted
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Odense med filial i Vejle

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Kvalitetschef Anders Christian Frederiksen, acfr@ucl.dk; 2383 3822

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK)

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Academy Profession Degree Programme in Financial Management

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Finansøkonom AK

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
AP Graduate in Financial Management

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgangen til uddannelsen forudsætter gymnasial eksamen eller en 3 årig erhvervsuddannelse samt opfyldelse af område- og uddannelsesspecifikke krav. De specifikke adgangskrav er jf. bilag til Adgangsbekendtgørelsen engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.


Opfyldelsen af ovenstående adgangskrav er nødvendige, men ikke i sig selv tilstrækkelige for optagelse. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole fastsætter og offentliggør nærmere regler for, efter hvilke kriterier ansøgere i kvote 2 optages, hvis der er flere kvalificerede ansøgere end, der er studiepladser til rådighed. 


UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole offentliggør sådanne kriterier for udvælgelsen på ucl.dk under hensyntagen til frister krævet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. 


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Det eksisterende censorkorps for uddannelsen

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole - Finansøkonom Vejle behovsanalyse, støtteerklæringer og høringssvar.pdf

Kort redegørelse for det lokale behov for uddannelsesfilialen. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Den demografiske udvikling og ændringer i befolkningssammensætningen i Vejle vil i nærmeste fremtid påvirke erhvervslivet. I Region Syddanmarks profil af Vejle kommune fremgår det, at i en 20 årige periode frem mod 2041 fremskrives befolkningen på 67+ år med 43 pct., og i samme tidsperiode fremskrives den erhvervsaktive befolkning kun med 3 pct.


Det er især de unge i aldersgruppen 20-29 år, som mangler i Vejle, også hvis man anskuer det i forhold til fordelingen i hele landet. Ud fra flyttemønstret i Vejle kommune fremgår det tydeligt, at det er i den uddannelsesparate alder, at den største fraflytning fra kommunen sker. Muligheden for at tage en uddannelse i nærområdet øger incitamentet i forhold til at tiltrække og fastholde de unge i Vejle og omkringliggende kommuner – og dermed øge den erhvervsaktive befolkning i Vejle. 


Dette er i overensstemmelse med regeringens ambition om, at der skal flere uddannelsesudbud uden for de store byer. Såfremt der ikke er uddannelsesmuligheder til dimittenderne i lokalområdet, er der risiko for, at de efterfølgende finder beskæftigelse, hvor de har taget uddannelse i stedet for at vende tilbage til lokalområdet.


Der er allerede nu rekrutteringsudfordringer i Vejle Kommune, hvor problemerne med at skaffe kvalificeret arbejdskraft er øget i perioden 2016-2021. Arbejdsmarkedsbalancen for Vejle, der løbende opdateres af STAR, viser også, at der netop nu er ”gode jobmuligheder” indenfor finansøkonomuddannelsens sigte, dvs. både for bankassistenter, bankrådgivere, finansrådgivere, lønbogholdere, revisorassistenter og realkreditmedarbejdere, skattefunktionærer, ejendomsadministratorer og økonomicontrollere, der alle er mulige titler efter endt uddannelse.


 


 


 


 


 


Uddybende bemærkninger

Det lokale behov må nødvendigvis på finansøkonomuddannelsen ses i et landsdækkende perspektiv, idet en betydelig andel af aftagerne under finansøkonomuddannelsens erhvervssigte generelt er ramt af en skæv aldersfordeling, og indenfor de næste 10 år vil en stor del af de nuværende medarbejdere gå på pension. Denne udvikling, som der forestår i den finansielle sektor, og den demografiske udvikling har skabt, vil i de kommende år skabe et stort udækket behov for dimittender med økonomiske kompetencer indenfor brancherne under finansøkonomernes erhvervssigte. Dette skyldes, at der i dag uddannes langt færre finansøkonomer end, der er behov for i nu og i de kommende år. Dette er påvist i undersøgelser fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Danske Revisorer og Ejendom Danmark.


Der er en generel lav ledighed for finansøkonomer på under 2 pct. og en generel tendens til, at en stor andel af dimittenderne får tilbudt efterfølgende ansættelse i deres praktikvirksomheder.


Som det fremgår af vedlagte bilag, er der flere lokale virksomheder, som efterspørger, at UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole åbner en filial af finansøkonom i Vejle, og som har tilkendegivet et ønske om at samarbejde med UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole om uddannelsen som praktikvirksomheder, casevirksomheder, gæsteundervisere eller andet. Samtidig udbydes udbuddet i et etableret uddannelsesmiljø, som har et godt forankret samarbejde med  det lokale erhvervsliv i Vejle.


Et udbud af finansøkonom i Vejle kan appellere til de unge til at blive i lokalområdet og få en praksisbaseret uddannelse med hurtigere indslusning på arbejdsmarkedet. Dermed kan disse unge beholdes i nærområdet og imødekomme både nuværende og fremtidige rekrutteringsudfordringer.


 


 


Underbygget skøn over det regionale og lokale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Der er udfordringer med rekruttering i alle brancher indenfor finansøkonomernes erhvervssigte, og udfordringerne vil blive endnu større i de kommende år, da brancherne er præget af en skæv aldersfordeling, og derfor en højere gennemsnitsalder end generelt på arbejdsmarkedet. En stor andel af medarbejderne har enten nået pensionsalderen eller gør det indenfor en kortere årrække.


Således vil der være mangel på 4.000 medarbejdere i Finanssektoren med en kort eller mellemlang videregående uddannelse alene i 2025. Danske Revisorer estimerer, at ca. 60 pct. af branchens medarbejdere vil forlade arbejdsmarkedet inden for de kommende ti år. EjendomDanmark vurderer, at der i 2026 vil mangle 6.000 ejendomsadministratorer. 


UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole påtænker at oprette et udbud på 35 studerende i Vejle og set i lyset af udviklingen i aftagerbrancherne fremadrettet vil dette kunne lade sig gøre uden, at det vil påvirke udbud hos naboinstitutioner. UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole ansøger derfor om en filial af finansøkonomuddannelsen i Vejle i forlængelse af institutionens indsendte 2030-plan for oprettelse af udbud uden for de store byer. 


 


Hvilke aftagere og øvrige interessenter har været inddraget i behovsafdækningen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har foruden inddragelsen af uddannelsesudvalget, hvor der sidder repræsentanter for landsdækkende banker, ejendomshandlere, revisioner samt faglige og politiske institutioner også haft kontakt til lokale aftagere. I forbindelse med behovsafdækningen har et vigtigt fokus været, at der har været kontakt med de forskellige aftagere indenfor finansøkonomuddannelsens erhvervssigte både banker, revisorer og ejendomsadministration. Desuden er Vejle Erhverv blevet inddraget, og ifølge erhvervschef Morten Damgaard i Vejle Kommune efterspørger virksomhederne netop finansielle og økonomiske kompetencer, som der uddannes til på finansøkonomuddannelsen. Dette bekræftes også i arbejdsmarkedsbalancen for Vejle. Business Vejle støtter også op om uddannelsen. Desuden er landsdækkende faglige organisationer som Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Dansk Ejendomsmæglerforening blevet inddraget.


 

Uddybende bemærkninger

Se også vedlagte behovsanalyse og støtteerklæringer.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser lokalt og regionalt, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole udbyder selv de beslægtede uddannelser:


-        Finansøkonom


-        Financial controller


-        Pba. i finans.


Det ses som en fordel, at disse uddannelser er i Odense, idet det er med til at styrke både erhvervssamarbejdet og faglige miljø på det nye udbud i Vejle.


Desuden udbydes finansøkonomuddannelsen, financial controller og Pba. i finans fra IBA Kolding, Erhvervsakademiet Sydvest udbyder uddannelserne finansøkonom og Pba. i finans i Esbjerg, Erhvervsakademi Dania udbyder finansøkonom i Silkeborg og Erhvervsakademi Aarhus udbyder finansøkonom, financial controller og Pba. i finans i Aarhus.


 


Uddybende bemærkninger

Behovet for uddannet personale nu og de kommende år indenfor Finanssektoren, forsikringsbranchen samt revisionsbranchen vil være så stort, at et ekstra optag på 35 studerende i Vejle vurderes ikke at ville påvirke de omkringliggende institutioners optag i nævneværdig grad. I Odense har uddannelsen i de seneste år haft en stigende tilgang, og de unge har udvist en stigende interesse i uddannelsen. Såfremt at det bliver muligt at udbyde finansøkonomuddannelsen i Vejle, vil der sættes fokus på at rekruttere fra lokale ungdomsuddannelser og den allerede eksisterende tætte dialog med de lokale ungdomsuddannelser vil også benyttes til en rekruttering af finansøkonomstuderende.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles nuværende udbudte uddannelser har et tæt brobygningssamarbejde til Vejles ungdomsuddannelser, og institutionen er veletableret og synlig i Vejles uddannelsesmiljø. UCL forventer ansøgere fra følgende ungdomsuddannelser i Vejle: Campus Vejle, Vejle Tekniske Gymnasium, Rosborg Gymnasium, Rødkilde Gymnasium, Fredericia Gymnasium, IBC Fredericia, Tørring Gymnasium, Grindsted Gymnasium, Erhvervsgymnasiet Grindsted samt VUC skoler i området. 


Dette udgør et rekrutteringsgrundlag på 2.1000 unge, som kan blive en betydelig forsyningskæde for det nye udbud af finansøkonomuddannelsen. Derudover kommer også eventuelle ansøgere med en erhvervsfaglig baggrund. Indenfor de økonomiske uddannelser er der en ligelig fordeling af køn og derfor har uddannelsen et større rekrutteringsgrundlag, da den appellerer både til mænd og kvinder.


UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er også løbende aktiv i dialog med byens interessenter om at øge Vejles attraktivitet som studieby.  


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Videreuddannelsesmulighederne for finansøkonomer:  • Professionsbachelor i sportmanagement (udbydes i Odense)

  • Professionsbachelor i Innovation og entrepreneurship (udbydes i Odense og Vejle)

  • Professionsbachelor i International handel og markedsføring (udbydes i Odense)


Med en opnået AK finansøkonom kan der fx være merit til bacheloruddannelsen erhvervsøkonomi (HA) eller til professionsbachelor i finans (udbydes i Odense).


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole forventer et sommeroptag på:


1. år: 25 studerende


2. år: 30 studerende


3. år: 35 studerende


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har et godt samarbejde med flere aftagere i Vejle med et finansielt sigte, og der er i forbindelse med indhentelse af støtteerklæringer kommet positive tilkendegivelser ind. Samtidig har finansøkonomuddannelsen i Odense også samarbejde med aftagere i Vejle, som kan benyttes i forbindelse med fremskaffelse af praktikpladser. 


Der er med udviklingen indenfor den finansielle sektor heller ikke tvivl om, at der vil være store rekrutteringsudfordringer i de kommende år. I april 2022 angav 89 pct. af Finanssektorens Arbejdsgiverforenings medlemmer, at de havde rekrutteringsudfordringer, hvilken næsten var en fordobling i forhold til året før. Den forgæves rekrutteringsrate fordelt på RAR områder var pr. juni 2022 på 28,8% i Sydjylland, hvoraf Finansiering og forsikring udgjorde 25% af den forgæves rekrutteringsrate fordelt på brancher. Praktikpladser bliver en af de alternative måder, som brancherne bliver nødt til at tage i brug for at dække rekrutteringsudfordringerne. 


Hvilke institutioner med beslægtede uddannelser eller udbud er blevet hørt i forbindelse med institutionens ansøgning?

Følgende institutioner med beslægtede uddannelser eller udbud er blevet hørt i forbindelse med institutionens ansøgning.


IBA Kolding har ved deres høringssvar udtrykt bekymring om at oprettelsen af uddannelsen med planlagte 40 studerende, når uddannelsen er etableret, vil underminere optagelsesgrundlaget for uddannelsesudbuddene i både Kolding, Esbjerg og Sønderborg. I høringssvaret henvises også til et fald i optagelsestal på uddannelsen fra 2021 til 2022 som begrundelse for, at et udbud af uddannelsen ikke bør oprettes i Vejle. 


Høringssvaret er taget ad notam af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, som dog mener, at der er et stort nok rekrutteringsgrundlag i Vejle uden at det få nævneværdig indflydelse på optag i Kolding, Esbjerg og Sønderborg. Det kan undres, at IBA også fremhæver Esbjerg og Sønderborg, som er Erhvervsakademi Sydvests dækningsområde, og Erhvervsakademi Sydvest ikke har nogle indvendinger til ansøgningen. Vedr. sammenligningen af optagelsestallene fra 2021 og 2022 vil UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole gerne henvise til Uddannelses- og Forskningsministeriets publikation: Optagelsen 2022. Overblik, hvoraf det netop fremgår, at rekordmange unge søgte og blev optaget på en videregående uddannelse under pandemien 2020 og 2021, og at der ekstraordinært blev bevilliget flere uddannelsespladser. Dette har haft indvirkning på optag 2022. Med baggrund i det ekstraordinære høje optag i 2021 er en sammenligning mellem 2021 og 2022 derfor ikke en valid indikator for uddannelsens tilbagegang og manglende rekrutteringsgrundlag. 


Erhvervsakademi Dania har ved deres høringssvar udtrykt bekymring om, at et udbud i Vejle vil udfordre Erhvervsakademi Danias planer om at ansøge om en prækvalifikation i februar 2023 om et udbud af Finansøkonomuddannelse i Horsens. Høringssvaret tages ad notam. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole vil dog anføre, at et udbud af Finansøkonom i Vejle ligeledes er skrevet ind i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles 2030-plan om udbud udenfor de store byer. UCL finder det i øvrigt svært at vurdere, hvorvidt en prækvalifikationsansøgning om et udbud af uddannelsen, som endnu ikke udarbejdet, vil blive påvirket af et udbud i Vejle.


Erhvervsakademi Aarhus har ingen bemærkninger til ansøgningen og vurderer, at et udbud i Vejle ikke vil få konsekvenser for eget udbud. 


Erhvervsakademiet Sydvest har ingen indvendninger til ansøgningen af udbuddet i Vejle. 


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Det gøres opmærksom på, at en behovsanalyse er vedlagt som bilag.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2022-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelsesbrev F5 UCL - finansøkonom AK.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil