Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Pædagog - University College Nordjylland

University College Nordjylland
14/09-2022 06:50
2022-2
Godkendt
Ansøgningstype
Ny filial

Udbudssted
Eksisterende udbudssted: Mylius Erichsens Vej 137, Aalborg SØ. Nyt udbudssted: Skørping

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Anja Lyager Degn, ajd@ucn.dk, 7269 0348

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Pædagog

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Social Education

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Professionsbachelor som pædagog

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor in Social Education

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Pædagogiske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Følgende uddannelser er adgangsgivende:  • Gymnasial uddannelse – ingen specifikke adgangskrav

  • Relevant erhvervsuddannelse som Social- og sundhedsassistent (trin 2, hvis der er tale om den trindelte uddannelse) med følgende specifikke adgangskrav: Dansk C, Naturfag C og Engelsk D

  • Relevant erhvervsuddannelse som Pædagogisk assistent med følgende specifikke adgangskrav: Dansk C, Samfundsfag C og Engelsk E

  • Anden adgang med 4 gymnasiale enkeltfag: Dansk A, engelsk B, samfundsfag C samt ét valgfrit fag på C-niveau


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Uddannelsen er ikke en del af et internationalt uddannelsessamarbejde.


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Pædagoguddannelsens censorkorps

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Behovsanalyse prækvalifikation af uddannelsesfilial UCN.pdf

Kort redegørelse for det lokale behov for uddannelsesfilialen. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

UCN ønsker med uddannelsesfilialen at styrke rekrutteringen af pædagogisk personale i Himmerland, som indtil nu ikke i tilstrækkelig grad er blevet opfyldt gennem de eksisterende udbud i UCN´s dækningsområde (Aalborg, Hjørring og Thisted). Regionale, kommunale og private aftagere af pædagoger fra UCN, i blandt andet Himmerland, oplever i stigende omfang rekrutteringsproblemer og dimensioneringen af UCN´s pædagoguddannelse er på den baggrund blevet hævet fra 517 pladser i 2021/2022 til 620 i 2022/2023 med henblik på at sikre forsyningen af pædagogisk uddannet personale.


Samtidig vil UCN gennem oprettelsen af en uddannelsesfilial i Skørping, i Rold Skov - et af Danmarks største sammenhængende skovområder, udvikle en profil, hvor natur og bæredygtighed er et helt centralt tema i uddannelsen og hvor uddannelsens aktiviteter sker i et samspil med den omkringliggende natur. Der er således tale om en profil, som ikke i samme omfang ville kunne udvikles på UCN´s eksisterende udbudssteder.


Udviklingen af filialen sker i tæt samarbejde med kommunale og regionale aftagere og i særlig grad med Rebild Kommune, hvor uddannelsesfilialen placeres. Uddannelsesfilialens profil er i tråd med Rebild Kommunes Vision 2035, hvori der er fokus på ”at skabe samspil imellem mennesket og naturen”. Rebild Kommune skriver således i deres støtteerklæring ”Det er derfor kommunens vurdering, at den særlige toning med vægt på natur og bæredygtighed, som en pædagoguddannelse i Rebild Kommune vil kunne få, spiller rigtigt godt ind med kommunens strategiske fokus og de omgivelser, som kommunen kan tilbyde”


Endelig ønsker UCN med uddannelsesfilialen at bidrage til at indfri målsætningen om, at 60% af pladserne på de 4 store velfærdsuddannelser skal være placeret udenfor de store byer i 2030.


Uddybende bemærkninger

-


Underbygget skøn over det regionale og lokale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Jf. behovsanalysen så vil antallet af 0-6årige og borgere over 65 år stige kraftigt i Himmerland frem mod 2030. En udvikling som i særlig grad er drevet af vækst i Rebild Kommune, som forventer at etablere tre daginstitutioner samt en skole i de kommende år. Dette forventes at øge de rekrutteringsvanskeligheder, som kommunen allerede oplever. Også Region Nordjylland (RN) der driver en række specialiserede institutioner i Himmerland, oplever rekrutteringsudfordringer og skriver i deres støtteerklæring, baseret på RN´s egen FremKom4-analyse, at der vil mangle 250 med en mellemlang uddannelse indenfor pædagogik i 2026. Det er på denne baggrund at opdimensioneringen af pædagoguddannelsen i Nordjylland skal ses. Med den forøgede dimensionering ønsker KKR-Nord at sikre, at det fortsat er muligt at rekruttere tilstrækkelig arbejdskraft til arbejdspladser i det pædagogiske felt i Nordjylland. Opdimensioneringen indebærer en forøgelse af antallet af praktikpladser i de Himmerlandske kommuner, hvilket også skal ses som udtryk for det lokale behov. For at imødekomme det lokale behov for dimittender i Rebild kommune ønsker UCN ønsker at placere 60 pladser årligt på filialen i Skørping.


Hvilke aftagere og øvrige interessenter har været inddraget i behovsafdækningen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Behovsafdækningen er baseret på data fra og dialoger med følgende interessenter: KKR-Nordjylland, Rebild Kommune, Region Nordjylland, Socialpædagogerne (SL) og BUPL.


Derudover anvendes data fra UFM´s datavarehus og UCN´s studieadministrative system.


Uddybende bemærkninger

-


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser lokalt og regionalt, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Det er ikke UCN´s vurdering, at der findes beslægtede udbud af uddannelsen.


Uddybende bemærkninger

-


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Jf. behovsanalysen forventer UCN at kunne rekruttere studerende til uddannelsesfilialen blandt følgende målgrupper:  • ”voksne” studiestartere der er etableret i Himmerland og derfor ønsker at tage en uddannelse i deres nærområde

  • ansøgere der afvises på UCN´s udbud af pædagoguddannelsen i Aalborg

  • uddannelsessøgende der ønsker at arbejde med natur og bæredygtighed i et lille studiemiljø tæt på noget af Danmarks smukkeste natur.


VIA University College har i deres høringssvar fremført, at de mener, at uddannelsesfililan i Skørping vil have en negativ indflydelse på mulighederne for at rekruttere til deres udbud i Randers. UCN er uenige i den vurdering, hvilket blandt andet skyldes at kun en mindre del (9%) af ansøgerne til VIA´s udbud i Randers kommer fra Region Nordjylland og dermed UCN´s dækningsområde.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

I lighed med dimittender fra andre pædagoguddannelser vil dimittender fra uddannelsesfilialen have adgang til såvel master- og kandidatuddannelser.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

UCN ønsker at placere 60 pladser årligt de næste tre år på uddannelsesfilialen fordelt på to årlige studiestarter i henholdsvis september og februar.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

KKR Nordjylland fastlægger fordelingen af praktikpladser på pædagoguddannelsen i Nordjylland på baggrund af de enkelte kommuners indbyggertal (vægter 50%) samt antallet af ansatte pædagoger (vægter 50%). For det kommende studieår er der således 38 praktikpladser til rådighed pr. semester i de tre Himmerlandske kommuner, Mariagerfjord, Vesthimmerland og Rebild. Hertil kommer de 17 praktikpladser pr. semester som Region Nordjylland stiller til rådighed, hvoraf en del er placeret i Himmerland. Uddannelsesfilialen vil i kraft af de to årlige studiestarter have behov for 30 praktikpladser pr. semester.


Hvilke institutioner med beslægtede uddannelser eller udbud er blevet hørt i forbindelse med institutionens ansøgning?

UCN har fremsendt høringsskrivelse til VIA University College, der har et udbud af pædagoguddannelsen i Randers. VIA´s høringssvar er vedlagt som bilag til ansøgningen


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2022-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelsesbrev F2 UCN - professionsbachelor som pædagog.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil