Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Professionsbacheloruddannelse (PBA) som Bygningskonstruktør - Erhvervsakademi Sjælland

Erhvervsakademi Sjælland
14/09-2023 19:22
2023-2
Godkendt
Ansøgningstype
Ny filial

Udbudssted
Næstved med filial i Nykøbing Falster

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Navn: Stine Rohde Frederiksen Email: stfr@zealand.dk Telefon: 5076 2781

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Professionsbacheloruddannelse (PBA) som Bygningskonstruktør

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Architectural Technology and Construction Management

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Professionsbachelor i Bygningskonstruktion

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor of Architectural Technology and Construction Management

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

·         En gymnasiel uddannelse. Matematik C


·         Relevant erhvervsuddannelse. Ingen specifikation.


·         Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed. Matematik C og engelsk C


·         Adgangseksamen til ingeniøruddannelsen. Ingen specifikke adgangskrav.


·         Erhvervsakademiuddannelsen som byggeteknikker.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Eksisterende censorkorps for uddannelsen

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Bilag 1, behovsanalyse.pdf

Kort redegørelse for det lokale behov for uddannelsesfilialen. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Den udarbejdede behovsanalyse, der er vedhæftet nærværende ansøgning, viser med stor overbevisning, at det lokale erhvervsliv på Lolland og Falster i særdeles høj grad har brug for at kunne rekruttere bygningskonstruktører. Årsagerne til dette bygger primært på to forklaringer: Beliggenheden langt fra Næstved, hvor Zealand for nuværende uddanner bygningskonstruktører, holdt sammen med den meget lave arbejdsløshed blandt konstruktører gør, at det er nærmest umuligt at tiltrække medarbejdere. Den anden forklaring lægger sig op af de store infrastrukturprojekter, der pt. finder sted på Lolland og Falster. Størst at nævne er Femern-forbindelse, der vil gøre Lolland brofast med Nordtyskland. Hertil kommer flere nordens største betonelement-fabrik, der i fremtiden planlægges at levere bl.a. fundamenter til havvindmøller, Lynette-Holmen, m.m., et hospitalsbyggeri til 780 millioner kr., samt yderligere omfangsrige byggerier i forbindelse med færdiggørelsen af Femern-forbindelsen.


Zealands behovsanalyse viser enstemmigt, at både aftagere og interesseorganisationer støtter fuldt op om Zealands ønske om at udbyde bygningskonstruktøruddannelsen som filial fra Næstved. Zealand er i forvejen meget engageret i videns- og læringscenter knyttet sammen med Femerns administration i samarbejde med DTU, RUC, CELF, Business Lolland-Falster, Femern Belt Development m.fl.. Der er lagt op til samarbejde, læring og forskning, som en kommende filial naturligt vil blive en del af også.
Slutteligt har Zealand modtaget hensigtserklæringer fra 3 interesseorganisationer, 1 erhvervsråd og 10 virksomheder, der alle klart støtter op om at modtage praktikanter, fungere som case i undervisningen osv.


Uddybende bemærkninger

Se vedhæftede behovsanalyse


Underbygget skøn over det regionale og lokale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Zealand vil stadig lade moderoptaget i Næstved fungere som største udbudssted og har til hensigt at optage 35 studerende på filialen i Nykøbing Falster.


Som det beskrives i behovsanalysen, vil de ganske få virksomheder, der har fungeret som interviewvirksomheder i udarbejdelse af ansøgningen, alene kunne aftage de 35 studerende. Afdækningen er alene sket på Lolland og Falster. Det må antages, at alle de øvrige virksomheder i branchen også vil have en interesse. Hertil kommer, at ledighedsgraden for både dimittender (4.-7. kvartal efter endt uddannelse) og data fra konstruktørforeningen viser, at ledigheden er ca. 4%.


Hvilke aftagere og øvrige interessenter har været inddraget i behovsafdækningen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Zealand har interviewet 12 virksomheder primært fra Lolland og Falster, om deres rekrutteringsbehov, praktikantbehov, samarbejdsinteresse og om, hvorvidt bygningskonstruktører udgør relevant arbejdskraft for dem. Samtlige interviewede var yderst positive og ville samarbejde, såfremt vi åbnede en afdeling for Bygningskonstruktører i Nykøbing Falster. Informanterne er fundet ved sneboldmetoden, hvor de alle sendte os videre til flere andre informanter. Interviewene kunne have fortsat, men der tegnede sig et ensartet mønster, og da de tilkendegivelser vi modtog var enslydende, sluttede indsamlingen af empiri.


Virksomhederne er hovedsageligt entreprenører, arkitekter, byggerådgivning og ingeniører – nogle en blanding af flere af disse.


Udover de 12 lokalt aktive virksomheder er der interviewet 3 brancheorganisationer; We Build Denmark, Konstruktørforeningen, Erhvervshus Sjælland (som også repræsenterede Erhvervsfyrtårn Femern), samt med erhvervsråd Business Lolland-Falster. De ønsker også alle at støtte op på ene eller den anden måde og har alle 4 indleveret en hensigtserklæring.


 


Uddybende bemærkninger

Se vedlagte behovsanalyse


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser lokalt og regionalt, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Der udbydes for nuværende ikke videregående tekniske uddannelser på Lolland eller Falster. Det vil derfor være en mulighed for et helt nyt segment af potentielle studerende i området. Hertil kommer, at 'kongevejen' til en bygningskonstruktøruddannelse går gennem en erhvervsuddannelse.


For at imødekomme det store opland af erhvervsuddannede, har vi etableret et samarbejde med CELF – Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster (se formaliseret samarbejdsaftale sidst i dokumentet). Her vil vi tilrettelægge brobyggende og forberedende aktiviteter, så vejen fra HTX eller erhvervsuddannelse til videreuddannelse bliver forenklet og forstærket. Denne samarbejdsaftale mellem CELF og Zealand sigter mod at bygge bro mellem forskellige uddannelsesniveauer, samt styrke de studerendes forberedelse til Bygningskonstruktøruddannelsen.


Dernæst har Zealand og VUC Storstrøm indgået en aftale om en pipeline, hvor der tilrettelægges særlige forløb og etableres en direkte vej fra VUC til Bygningskonstruktør. Man vil således kunne markedsføre et uddannelsesforløb. 


Uddybende bemærkninger

Se vedhæftede behovsanalyse


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Zealand dimitterer årligt ca. 100 studerende på udbuddet af bygningskonstruktør i Næstved. Det er vores antagelse, at en del af de optagne studernede i Nykøbing Falster vil gå fra optaget i Næstved. Samtidig formoder vi, at der er et skyggetal af potentielle studerende på Lolland og Falster, der ikke har mulgihed for eller ønsker at rejse til Næstved for at studere. Det vil derudover også gøre det muligt for allerede erhvervsakative erhvervsuddanende at tage en videreuddannelse tæt på hjem.


Zealands etablerede samarbejde med CELF vil derudover understøtte, at der vil være tydelige uddannelsesveje for de unge mennesker, der tager en erhvervsuddannelse. 


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Ifølge ug.dk vil det som bygningskonstruktør være mulgit at søge ind på kandidatuddannelsen Arkitekturens Teknologi ved Det Kongelige Akademi.


Der kan også være mulighed for optagelse på en af Aalborg Universitets cand.tech.-uddannelser. 


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

2024: 35


2025: 35


2026: 35


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Som der redegøres for i vedhæftede behovsanalyse, er alle interviewede virksomheder yderst interesserede i at fungere som praktikvirksomheder for 1-2 studerende. Zealand har et godt samarbejde med både virksomheder og ligeledes interesseorganisationer i området, hvorfor vi finder det realistisk, at alle studerende uden problemer vil kunne få en praktikplads.


Hvilke institutioner med beslægtede uddannelser eller udbud er blevet hørt i forbindelse med institutionens ansøgning?

På Sjælland udbyder Zealand bygningskonstruktøruddannelsen i Næstved og KEA (Københavns Erhvervsakademi) er udbyder i Hovedstadsområdet. Zealand har på baggrund af den meget store distance fra Lolland og Falster til Købehavn ikke sendt Zealands ansøgnign i høring her.


 


Herudover er et potentielt udbud af bygningskonstruktøruddannelsen i Nykøbing Falster det eneste udbud af en teknisk videregående uddannelse syd for Næstved, og det antages derfor ikke at have indflydelse på andre udbydere af erhvervsuddannelser.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2023-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelsesbrev F1 Professionsbachelor som bygningskonstruktør.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil