Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelse - Serviceøkonom AK - University College Nordjylland

University College Nordjylland
14/09-2023 12:37
2023-2
Godkendt
Ansøgningstype
Ny filial

Udbudssted
Eksisterende udbudssted: Hobrovej 85, Aalborg. Ny filial: Frederikshavn

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Sabrina Dyhr Nielsen, sdn@ucn.dk, 72690891

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Serviceøkonom AK

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism Management

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Serviceøkonom AK

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism Management

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang via gymnasial eksamen: • Specifikke adgangskrav: Matematik C eller erhvervsøkonomi C eller virk-somhedsøkonomi C


Adgang via relevant erhvervsuddannelse: • Ingen specifikke adgangskrav

 • Bager og konditor

 • Detailhandel

 • Eventkoordinator

 • Gastronom

 • Gourmetslagter

 • Handelsuddannelsen

 • Kontoruddannelsen

 • Receptionist

 • Tjener


Adgang via anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed • Specifikke adgangskrav: Matematik C eller erhvervsøkonomi C eller virk-somhedsøkonomi C


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant for denne ansøgning


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant for denne ansøgning


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant for denne ansøgning


Forslag til censorkorps
Censorkorpset for Serviceøkonom

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
2023 Behovsanalyse til ansøgning om prækvalifikation af ny uddannelsesfilial - SØK i Frederikshavn.pdf

Kort redegørelse for det lokale behov for uddannelsesfilialen. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Frederikshavn Kommune - herunder Skagen - agter som en af Danmarks førende turistdestinationer at professionalisere og udvikle erhvervet yderligere, og tilfører pt. store investeringer, da turisme og oplevelser er ét af kommunens fire vækstspor. Samtidig er kommunen udfordret på rekruttering og fraflytning, hvilket er bekymrende, da turismen lokalt udgør 14% af beskæftigelsen.


Regionalt udbydes Serviceøkonomuddannelsen i Aalborg. Der er ca. 2½ times rejsetid mellem Skagen og Aalborg med offentlig transport, og lokale interessenter oplever at det vanskeliggør tiltrækning og fastholdelse af praktikanter, studerende i studiejob og dimittender.


UCN har samarbejdet med Frederikshavn Kommune, Frederikshavn Erhvervsråd, Destination Nord og Frederikshavn Handelsskole om denne ansøgning, og hvorfra der foreligger støtteerklæringer, behovs- og interessetilkendegivelser. Dertil kommer støtte fra nabokommunernes erhverv og en samlet række af uddannelsesinstitutioner. En undersøgelse blandt 12 repræsentative virksomheder viser, at 75% ser et stort eller meget stort behov for medarbejdere med serviceøkonomkompetencer, som kan bidrage til at sikre kvalificeret arbejdskraft bredt i kommunen og øge professionaliseringen i erhvervet.


I 2022 optog Serviceøkonomuddannelsen på UCN kun 9 studerende fra gymnasiale uddannelser i det område, filialen skal dække. Der er derfor ikke grundlag for at forvente, at den nye filial vil få konsekvenser for optaget i Aalborg, idet rekrutteringen sker lokalt, hvor der ikke eksisterer lignende uddannelser.


Ud over UCN’s brede rekrutteringsindsatser og samarbejdet med ungdomsuddannelserne i kommunen indgås et tæt samarbejde med erhvervshuse, destinationsselskaber, Jobcentre, a-kasser og andre lokale partnere for at sikre filialens bæredygtighed.


Uddybende bemærkninger

Ingen yderligere bemærkninger.


Underbygget skøn over det regionale og lokale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Pba. behovsanalysen vurderer UCN, at der er behov for at uddanne 20-25 dimittender årligt. Denne vurdering bygger bl.a. på UCN’s undersøgelse blandt repræsentative virksomheder, der vurderer, at de forventer at aftage 27-38 dimittender de kommende år. Disse udgør kun en mindre del af alle relevante virksomheder, hvorfor behovet således er betydeligt større. Erhvervsråd og destinationsselskaber peger samtidig på et behov for øget professionalisering bl.a. som følge af store investeringer, og behovet bliver derfor større end aftagerne i dag erkender. Uddannelsen skal derfor også skubbe på en merudvikling, hvilket naturligt vil ske, når aftagerne får større kendskab til den professionalisering en serviceøkonom kan bidrage med. Frederikshavn Kommunes Jobbarometer viser, at Kultur, turisme og event er dét erhverv i Vendsyssel, som forventer langt den største jobvækst i den kommende tid, med 642 ekstra ansatte og 1214 jobåbninger allerede i 2023. FremKom4 peger på, at 56% af virksomhederne i sektoren forventer en stigning i antallet af ansatte de kommende 5 år. VisitDenmark peger på at 2 ud af 3 hoteller og restauranter begrænser produktionen pga. manglende arbejdskraft.


Hvilke aftagere og øvrige interessenter har været inddraget i behovsafdækningen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Behovet er afdækket via dialoger gennem flere år via en styregruppe bestående af Frederikshavn Kommune, de lokale turismeorganisationer og Frederikshavn Handelsskole. Gruppen har samarbejdet om at kvalificere ansøgningen ved at inddrage alle relevante aktører i det geografiske område, som er relevant i forhold til tiltrækning af studerende, afsætning af dimittender, samt i samarbejdet mhp. praktik, udviklings- og forskningsprojekter. Fra erhvervslivet foreligger behovserklæringer fra Destination Nord, Visti Nordvestkysten, Frederikshavn Erhvervsråd, Frederikshavn Erhvervsforening, Sæby Erhvervsforening, Skagen Erhvervsforening og Business Hjørring. Fra de adgangsgivende uddannelser foreligger der støtteerklæringer fra Frederikshavn Handelsskole, HF & VUC Nord, Martec, Frederikshavn Gymnasium, Hjørring Gymnasium, Dronninglund Gymnasium, og EUC Nord. Fra Frederikshavn Kommune foreligger der en behovserklæring. UCN har desuden gennemført en aftagerundersøgelse baseret på kvantitativt og kvalitativt data, hvor 12 lokale repræsentativt udvalgte virksomheder har svaret. Slutteligt er der indhentet høringssvar fra Dania, der ingen indsigelser har.


Uddybende bemærkninger

Ingen yderligere bemærkninger.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser lokalt og regionalt, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Serviceøkonomuddannelsen udbydes på UCN i Aalborg, som ligger 70 km væk. Rejsetiden med offentlig transport er 1time og 15min. mellem Frederikshavn St. og Aalborg St.; dertil kommer rejsetiden til og fra stationerne.  


Serviceøkonomuddannelsen er ikke omfattet af ledighedsbaseret dimensionering.


Der udbydes ikke andre økonomisk-merkantile erhvervsakademiuddannelser i Frederikshavn.


UCN udbyder en bachelor i Natur- og Kulturformidling i Hjørring; En formidlingsuddannelse som giver indsigt i natur- og kulturoplevelsers betydning for mennesker og har fag som bl.a. naturforståelse, kulturoplevelse, kommunikation og projektledelse mhp. beskæftigelse som informationsmedarbejder, naturvejleder, kulturmedarbejder, projektleder eller museumsformidler. Dvs. ikke et økonomifagligt sigte, mhp. professionalisering af service, turisme, detail, samt hotel og restaurant, sådan som Serviceøkonomer har. Den kan derfor ikke dække samme behov i erhvervslivet.


Aalborg Universitet udbyder en kandidatuddannelse i turisme på engelsk, som en mulig overbygning til deres sproguddannelser, historie, geografi og lign., men har ikke et akademi/bachelorniveau med samme sigte som Serviceøkonom.


Uddybende bemærkninger

Ingen yderligere bemærkninger.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Uddannelsen forventes primært at appellere til unge med en gymnasial uddannelse. Inden for en realistisk rejseafstand til Frederikshavn er der tre STX, to HHX, HTX, EUX samt flere VUC/HF-tilbud. Der dimitterer ca. 1300 årligt, som med en gymnasial uddannelse har direkte adgang, idet alle med minimum matematik c kan søge.


Pt. er der over 2500 20-29-årige i Frederikshavn Kommune, som har en ungdomsuddannelse, som højeste uddannelsesniveau. Det antages, at disse enten arbejder ufaglært, er ledige eller i gang med en videregående uddannelse. En del af disse er således også en relevant del af målgruppen.


Endelig retter uddannelsen sig også mod erhvervsuddannede, som ønsker at læse videre, fx mhp. at blive selvstændige. Erhvervsuddannede er den største gruppe af ledige i Frederikshavn Kommune, hvor ufaglærte er næststørst. Seneste tal fra 2021 viser, at der er over 600 ledige i denne gruppe (jf. Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering).  


UCN indgår samarbejde med adgangsgivende ungdomsuddannelsesinstitutioner samt Kommune/jobcenter for at sikre et til stadighed bæredygtigt rekrutteringsgrundlag.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Serviceøkonomer har mulighed for at læse videre på 6 forskellige professionsbacheloroverbygningsuddannelser (PBA (o)), hvoraf de 5 udbydes på UCN i Aalborg: Disse er International Hospitality Management, Sportsmanagement, E-handel, Digital Konceptudvikling og Innovation og Entrepreneurship.


Der kan være meritmuligheder på universiteternes erhvervsøkonomiske bachelor, HA almen.


Tidligere har dimittender fra nogle af UCN’s PBO-uddannelser opnået adgang til bl.a. AAU’s kandidatuddannelser i Tourism eller Culture, Communication and Globalisation på baggrund af en konkret vurdering. UCN har en samarbejdsaftale med AAU, der bl.a. sigter på at sikre en videre vej gennem uddannelse.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

2024: 22 studerende


2025: 25 studerende


2026: 27 studerende


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Studerende på Serviceøkonomuddannelsen er i dag i ulønnet praktik både lokalt, regionalt og internationalt. Det er ikke en udfordring at finde praktiksteder; oftest er der flere praktikpladser, end der er praktikanter. UCN har de seneste år afviklet det internationale optag af studerende på Serviceøkonom, hvilket betyder, at der nu optages ca. 30 færre på det fysiske udbud af Serviceøkonom i Nordjylland, hvilket øger kampen om praktikanterne fra virksomhedernes side.


Behovsundersøgelsen viser, at der er stor interesse for at få praktikanter. I perioden 2019-2022 har UCN haft 463 danske Serviceøkonom studerende i praktik. 43 (9%) af disse har været i praktik i det geografiske område, som filialen skal dække. Det betyder, at forholdsmæssigt få tager i praktik nordpå, og dette til trods for at de lokale virksomheder efterspørger praktikanter og har spændende praktikopslag, hvilket de aktivt ytrer i både vores behovsanalyse, i vores egne praktikevalueringer samt i de løbende dialoger vores undervisere har med virksomhederne i filialens dækningsområde. Yderligere viser vores surveyundersøgelse, at 83% af de adspurgte lokale virksomheder ønsker at tage imod praktikanter fra uddannelsen.


Hvilke institutioner med beslægtede uddannelser eller udbud er blevet hørt i forbindelse med institutionens ansøgning?

Erhvervsakademi Dania er blevet hørt og har ingen bemærkninger til UCN’s ønske.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Ingen yderligere bemærkninger. 


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2023-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelsesbrev F3 Erhvervsakademiuddannelse som serviceøkonom AK.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil