Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor (overbygning) - International handel og markedsføring - Erhvervsakademiet Dania

Erhvervsakademiet Dania
14/09-2023 13:56
2023-2
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Erhvervsakademi Dania, campus Randers

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Kristian H. Neergaard, kvalitetskonsulent krne@eadania.dk 6195 3530

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Professionsbachelor (overbygning)

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
International handel og markedsføring

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
International Sales and Marketing

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Professionsbachelor i international handel og markedsføring

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor’s Degree Programme in International Sales and Marketing

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomiske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

For at blive optaget på uddannelsen (uden supplering) skal du have en af følgende erhvervsakademiuddannelser:


-          Markedsføringsøkonom


Fra 2024 vil handels-, finans- og serviceøkonomuddannelserne også være direkte adgangsgivende, jf. ændringer foretaget af det landsdækkende netværk.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
90

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorkorps for udvikling og markedsføring

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Dokumentationsbilag.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

På nationalt plan er behovet for et nyt udbud primært drevet af udviklingen i en bred vifte af brancher indenfor industri og andre erhvervsservices med behov for marketingkompetencer. Blandt forretningsrelaterede megatrends 2023 kan nævnes: Accelererende digitalisering, fokus på inflation/supply-chain sikkerhed, bæredygtighed, nye teknologier i relation til kunderejsen samt styrkelse af unikke færdigheder der ikke kan automatiseres, herunder kreativitet, kritisk sans samt ledelse. Generelt gælder det at opgaverne indenfor marketing bliver stadig mere komplicerede, og dette kræver et generelt højere uddannelsesniveau.


Regionalt er behovet yderligere opstået i kraft af, at Randers Kommune over de sidste fem år har oplevet en markant tilvækst i antallet af nystartede virksomheder. Både nye og gamle virksomheder oplever udfordringer med at tiltrække arbejdskraft fra de større uddannelsesbyer.


Herudover lægger Dania stor vægt på det forhold, at konteksten omkring international handel og markedsføring har ændret sig betydeligt siden sidste ansøgning i 2016. En række ændringer i studieordningen, herunder friere adgangsbetingelse og en tæt uddannelsesmæssig sammenhæng til markedsføringsøkonomuddannelsen gør, at Danias evne til at forsyne det regionale arbejdsmarked med relevant arbejdskraft – alt andet lige – i fremtiden vil blive svækket. Se venligst uddybende bemærkninger.


Uddybende bemærkninger

International handel og markedsføring i dag bliver udbudt af alle videregående uddannelsesinstitutioner, der udbyder markedsføringsøkonomuddannelsen, med undtagelse af Dania. Vi mener, at dette forhold er meget uhensigtsmæssigt af flere, sammenhængende årsager:


1.       Tæt forbindelse mellem markedsføringsøkonomuddannelsen og international handel og markedsføring. Den tætte forbindelse mellem markedsføringsøkonomuddannelsen og international handel og markedsføring bevirker, at en ændring i den ene uddannelse, nødvendigvis må modsvares af ændringer i den anden. Da Dania ikke udbyder international handel og markedsføring, kan der opstå interessekonflikter ift. den løbende udvikling af markedsføringsøkonomuddannelsen.


2.       Svækket uddannelsesforsyning i Danias dækningsområde. I foråret 2023 godkendte uddannelsesnetværket en række ændringer i studieordningen for international handel og markedsføring. Det blev blandt andet besluttet, at uddannelsen skal indeholde færre nationale fagelementer, hvilket giver udbyderne af uddannelsen mulighed for at vinkle det enkelte udbud i retning af det lokale arbejdsmarkeds behov. Dette vil føre til, at markedsføringsuddannelserne i den nære fremtid vil foretage justeringer, med henblik på at målrette den samlede uddannelsespakke til det lokale arbejdsmarked. Denne udvikling vil svække uddannelses-forsyningen i Danias dækningsområde, da der kan være lokale forskelle i aftagernes behov.


3.       Dania er mindre attraktiv for studerende, der ønsker et samlet uddannelsesforløb med overbygning. Ifm. kommende studerendes overvejelser om valg af uddannelse og uddannelsessted er det attraktivt at kunne tilbyde muligheden for en overbygningsuddannelse. Vi ved at nogle studerende allerede nu fravælger Dania fordi de allerede fra start ønsker at læse videre på overbygningsuddannelsen, mens andre er uafklarede og vælger en anden uddannelsesinstitution, simpelthen fordi muligheden for videre uddannelse er til stede.


4.       Ændringer i studieordningen gør de øvrige merkantile erhvervsakademiuddannelser direkte adgangsgivende. Pba. af en intern undersøgelse ved vi, at særligt handelsøkonomstuderendestuderende har interesse i at læse videre på international handel og markedsføring. Dania er i dag det erhvervsakademi med de fleste udbud af handelsøkonomuddannelsen. Jf. punkt 3 kan det vise sig at være decideret skadeligt for de faglige og sociale miljøer på Danias udbud af handels- og markedsføringsøkonomuddannelserne, da det for nogen studerende vil være mere attraktivt at læse på en uddannelsesinstitution, hvor muligheden for videre uddannelse forelægger.


Generelt for punkterne ovenfor gælder, at Danias manglende udbudsret resulterer i et mindre attraktivt uddannelsesmiljø for potentielle studerende og dermed en svækkelse af Danias mulighed for at forsyne det lokale arbejdsmarked med kvalificeret arbejdskraft – ikke bare fra international handel og markedsføring, men i fremtiden også fra de adgangsgivende uddannelser.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Dania vurderer, at der er behov for 20-25 dimittender om året i området omkring Randers.


Denne vurdering er baseret på en række telefoninterviews med udvalgte virksomheder og interesseorganisationer i og omkring Randers. Alle adspurgte udtrykker en stor interesse i kompetenceprofilen fra international handel og markedsføring. Når vi sammenholder interviewgruppens besvarelser med lignende virksomheder, som har haft en markedsføringsøkonompraktikant fra Dania, vurderer vi et konkret behov for 20-25 dimittender om året.


Behovet for uddannelsen underbygges af tal fra Arbejdsmarkedsbalancen, der indikerer gode jobmuligheder i regionen for en række af de stillingstyper, som dimittender fra international handel og markedsføring typisk sidder i efter endt uddannelse.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Dania har i løbet af foråret og sommeren 2023 foretaget telefoninterviews med 19 lokale virksomheder og interesseorganisationer. Med henblik på at opnå en rimelig repræsentation blandt relevante aftagere, er virksomhederne udvalgt ud fra geografisk placering og erhvervsområde. Et yderligere kriterie for udvælgelse var, at de tidligere har haft praktikanter fra Danias markedsføringsøkonomuddannelse, og at de potentielt kunne være aftagere for dimittender fra international handel og markedsføring.


De øvrige interessenter består af Danias uddannelsesudvalg for markedsføringsøkonom, repræsentanter fra fagforeningerne Business Danmark og HK Østjylland.


Alle adspurgte, giver entydigt udtryk for et lokalt behov for dimittender fra international handel og markedsføring. En del udtrykker ønske om at rekruttere lokalt, bl.a. fordi det er svært at tiltrække arbejdskraft uddannet i de større uddannelsesbyer.


Herudover har vi været i dialog med erhvervsnetværkene Business Viborg og Business Randers, der begge har drøftet spørgsmålet i egne netværk. Tilbagemeldingen herfra er en stor og entydig interesse i et udbud af uddannelsen i Randers.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Der udbydes en række uddannelser i regionen, der, i kraft af emneområdet, er beslægtede til international handel og markedsføring: PB(O) i International Hospitality Management, PB(O) i innovation og entrepreneurship, BA i erhvervsøkonomi (HA almen) samt PB(O) i E-handel (se uddybende bemærkninger for sammenligning).


Efter Danias vurdering af der dog klare forskelle mellem disse uddannelser og international handel og markedsføring. Først og fremmest er international handel og markedsføring rettet mere mod en større bredde af brancher, hertil kommer et særligt fokus på eksporterhvervet. Herudover gør det sig gældende at som en professionsrettet uddannelse opnår dimittender et forhåndskendskab til problemstillinger og opgaveløsning, i et større samme omfang end for en akademiske bacheloruddannelse.


International handel og markedsføring er ledighedsbaseret dimensioneret.


Uddybende bemærkninger

  • PB i International Hospitality Management: Udbydes af Copenhagen Business Academy, University College Lillebælgt, Dania samt University College Nordjylland. Uddannelsen giver kompetencer inden for markedsføring, jura, erhvervsøkonomiske emner samt fag særligt målrettet turisme og hospitality-branchen.  Der er et overlap i enkelte emner indenfor markedsføring og regnskabsmæssige emner, men uddannelsen er altovervejende rettet mod en karriere inden for turisme og hospitality.


  • PB(O) i innovation og entrepreneurship: Udbydes af Erhvervsakademi Midtvest, Copenhagen Business Academy, Zealand, University College Lillebælt, University College Nordjylland samt Erhvervsakademi Aarhus. Uddannelsen er rettet mod projektledere, eventmanagers samt ansøgere der ønsker at starte egen virksomhed. Der er enkelte overlap i faglige emner, herunder markedsføring, erhvervsøkonomi samt salg.


  • Bachelor i erhvervsøkonomi (HA almen): Udbydes på Copenhagen Business School, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet samt Roskilde Universitet. Uddannelsen giver kompetencer til at analysere og løse økonomiske problemstillinger og udvikle strategier for virksomheder. Uddannelsen har et emnemæssigt overlap med international handel og markedsføring, men adskiller sig ved at være en akademisk uddannelse, der arbejder mere teoretisk frem for professionsrettet. Dimittendernes erhvervsprofil er i højere grad rettet mod forretningsudvikling og uddannelsen er direkte adgangsgivende til cand.merc.-uddannelserne.


  • PB(O) i E-handel udbydes af Copenhagen Business Academy, University College Lillebælt, University College Nordjylland, IBA Erhvervsakademi Kolding, Erhvervsakademi Aarhus samt Dania. Uddannelsen er rettet mod arbejde som e-handelsassistent samt digital marketing koordinator. Den har enkelte overlap i emner indenfor digital markedsføring.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Dania forventer, at rekrutteringen altovervejende vil udgøres af:


1) Dimittender fra handels- og markedsføringsøkonomuddannelserne på campus Randers, Hobro og Viborg, som pga. geografisk nærhed vil søge uddannelsen i Randers fremfor andre udbud.


2) Handels- og markedsføringsøkonomdimittender på Randers, Hobro og Viborg, som tidligere ville have fravalgt videre studier pga. transportafstand, men vælger nu at læse videre på international handel og markedsføring.


3) En mindre gruppe af ansøgere vil være markedsføringsøkonomdimittender der pga. geografisk nærhed pt. søger overbygningsuddannelsen i International Hospitality Management i Randers, men som foretrækker at søge international handel og markedsføring, hvis der er et lokalt udbud.


Dania har analyseret overgangen fra Danias uddannelser til vores naboinstitutioner (se dokumentationsbilagets afsnit 3.3). Danias dimittender udgør en mindre del af optaget hos naboinstitutionerne. Vores vurdering er, at et udbud i Randers vil have en lille indvirkning på optaget, men at dette vil blive mitigeret af flere ansøgere fra bl.a. handelsøkonomuddannelsen. Et udbud i Randers vil ikke få væsentlige negative konsekvenser for øvrige udbud.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

International handel og markedsføring giver mulighed for videreuddannelse på forskellige kandidatuddannelser og masteruddannelser, men en konkret vurdering lægges i disse tilfælde til grund for ansøgningen.  


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Der forventes på baggrund af behovsanalysen følgende optag ved uddannelsens første tre år:


2024: 18 studerende
2025: 20 studerende
2026: 25 studerende


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Dania har som led i behovsanalysen foretaget telefoninterviews med 20 virksomheder. I samtalerne blev virksomhederne direkte adspurgt om antallet af årlige praktikpladser, som de vil være villige til at tilbyde studerende på i International handel og markedsføring. De 20 adspurgte virksomheder har sammenlagt tilkendegivet, at de kan være praktikværter for 25-30 studerende pr. år.


Ud af de praktikvirksomheder der de seneste 3 år har haft MØK-studerende i praktik, har 180 unikke virksomheder tilkendegivet, at de gerne vil have en praktikant i fremtiden. Da disse virksomheder i høj grad vil være de samme, som kunne tage en praktikant fra international handel og markedsføring, vurderer Dania, at der ikke vil være udfordringer med at finde praktikpladser til studerende på et nyt udbud af international handel og markedsføring, ej heller at det vil have betydning for øvrige udbuds mulighed for at finde praktikpladser. 


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2023-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelsesbrev C4 Professionsbachelor (overbygning) i international handel og markedsføring.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil