Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Professionsbacheloruddannelsen i maritim transport og skibsledelse (skibsfører) - SIMAC, Svendborg

SIMAC, Svendborg
15/09-2023 06:31
2023-2
Under fortsat behandling
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Svendborg og Storkøbenhavn

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Martin Petersen; map@simac.dk; 7221 5507

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Professionsbacheloruddannelsen i maritim transport og skibsledelse (skibsfører)

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Bachelor of Maritime Transport and Nautical Science

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Professionsbachelor som skibsfører

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Master Mariner

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Maritime område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

For at blive optaget på skibsføreruddannelsen, skal ansøgeren enten:


have gennemført en af følgende gymnasiale uddannelser: studentereksamen (stx), hf (kursus), htx, hhx, eux.
Eller


have gennemført en erhvervsuddannelse (EUD) på mindst niveau 3 i den danske kvalifikationsramme suppleret med matematik, engelsk, dansk og enten fysik eller kemi eller bioteknologi eller geovidenskab, hvoraf 2 fag skal være mindst B-niveau og de resterende fag på mindst C-niveau.
Eller


have bestået adgangseksamen til ingeniøruddannelserne og have mindst 2 års relevant erhvervserfaring
Relevant erhvervserfaring af mindst 2 års varighed kan - efter individuel realkompetencevurdering på uddannelsesinstitutionen - træde i stedet for adgangskravet om en erhvervsuddannelse.


Optagelse med baggrund i anden gymnasial uddannelse skal ske i henhold til kapitel 2 i gældende bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser


Den studerende skal ligeledes være i besiddelse af gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere uden begrænsninger.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
225

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Der henvises til bekendtgørelse 1349 af 23.11.2018.


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Der henvises til bekendtgørelse 1349 af 23.11.2018.


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Der henvises takstkataloget for de maritime uddannelser


Forslag til censorkorps
SIMACs eget censorkorps

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Bilag til ansøgning.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Se bilag


Uddybende bemærkninger

IAB


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Det årlige antal af dimittender forventes at blive 38.


For behovsanalyse henvises til vedhæftede bilag


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Dakilder og henvisninger til analyser mv. fremgår af behovsanalysen (bilag). Der er desuden vedlagt støtteerklæringer fra aftagere (Se bilag).


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Der udbydes ingen beslægtede uddannelser i området i dag.


 


Etablering af skibsføreruddannelsen i København forventes at øge det samlede optag til skibsføreruddannelsen. Udbuddet forventes ikke at påvirke søgningen til de tilsvarende professionsbacheloruddannelser til skibsfører på SIMAC i Svendborg samt MARTEC eller beslægtede uddannelser, så som skibsfører (uden gymnasial adgangskrav), kystskipper, sætteskipper, der udbydes på henholdsvis MARTEC og MARNAV.


Uddybende bemærkninger

IAB


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Rekrutteringsgrundlaget for uddannelsen forventes hovedsageligt at være fra Region Hovedstaden og Region Sjælland. Som det fremgår af ”Figur 1” (se bilag) sker rekrutteringen til vores nuværende skibsførerudbud i Svendborg hovedsageligt lokalt fra Fyn og i mindre grad fra Jylland og Sjælland. 


Det er vores forventning, at et udbud af skibsføreruddannelsen i København vil øge tilgangen af kvindelige studerende, og dermed vil bidrage til forøgelse af det samlede antal kvinder i Det Blå Danmark.  Baseret på data for søgning til vores udbud af maskinmesteruddannelsen i Svendborg, er hovedsageligt teknisk interesserede mænd, der søger denne uddannelse. I studieåret 2022/2023 var der således 9 kvinder og 147 mænd, der søgte om optag på maskinmesteruddannelsen, mens der tilsvarende for skibsføreruddannelsen var 24 kvinder og 100 mænd. Kvinder udgjorde således kun 6 pct af den samlede ansøgerpopulation til maskinmesteruddannelsen, mens de udgjorde 19 pct. af ansøgerpopulationen til skibsføreruddannelsen.


Samtidig giver et uddannelsesudbud i Københavnsområdet fleksible muligheder for videreuddannelse for personer med erhvervsuddannelse.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Uddannelsen skaber forudsætninger for videreuddannelse gennem universiteternes masteruddannelser. Desuden giver skibsføreruddannelsen adgang til visse kandidatuddannelser, så som Cand. Tech i Produktion.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

1.     år: 50 studerende


2.     år: 50 studerende


3.     år: 50 studerende


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

SIMAC har en praktikkoordinator, som i tæt samarbejde med Danske Rederier samt udenlandske samarbejdspartnere understøtter tilvejebringelse af praktikaftaler for indledende og afsluttende praktik. Bl.a. som følge heraf er vi lykkes med at tilvejebringe praktikpladser til alle studerende på vores nuværende udbud i Svendborg.


Se desuden støtteerklæringer fra virksomheder.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

IAB


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Under fortsat behandling

Ansøgningsrunde
2023-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelsesbrev D1 Professionsbachelor i maritim transport og skibsledelse (skibsfører).pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil