Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Ungdoms- og voksenundervisning - University College Nordjylland

University College Nordjylland
14/09-2023 11:26
2023-2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Professionshøjskolen UCN, Mylius Erichsens Vej 137, 9210 Aalborg SØ

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Anja Lyager Degn, ajd@ucn.dk, 72690348

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Ungdoms- og voksenundervisning

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Youth and adult education

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Academy Profession (AP) Degree in Youth and Adult Education

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Velfærd, undervisning og sundhed

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang til optagelse på akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse.


Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse. Institutionen kan optage ansøgere, som har realkompetence, der efter en individuel kompetencevurdering anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.


Institutionen kan i øvrigt optage ansøgere, der ikke opfylder adgangsbetingelserne, men som ud fra en konkret vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed (jf. Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne § 15, stk. 4).


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

-


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

-


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

-


Forslag til censorkorps
Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning benytter det godkendte censorkorps for fagområdet for velfærd, undervisning og sundhed.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Behovsanalyse AU i ungdoms- og voksenundervisning.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Behovsanalysen konkluderer en klar mangel på velfærdsprofessionelle både landsdækkende og regionalt. Danmark, herunder den nordjyske region, vil frem mod 2030 mangle et betydeligt antal pædagoger og den samme tendens ser ud til at påvirke lærerfaget. Analyserne viser desuden rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer for kvalificeret arbejdskraft særligt i forhold til denne målgruppe.  UCN ønsker at imødekomme disse udfordringer og samtidig varetage sit samfundsansvar ved at udbyde akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning. Uddannelsen vil kunne bidrage til at uddanne medarbejdere, således at de opnår undervisningskompetence og grundlæggende pædagogiske og didaktiske færdigheder, som kvalificerer dem til at varetage jobs fx inden for det pædagogiske område, fritidsområdet, efterskoler samt inden for områder som Forsvaret o.lign. I tillæg hertil konkluderer analysen et behov for et efteruddannelsestilbud til en særlig undervisergruppe på de institutioner i Nordjylland, der udbyder forberedende grunduddannelse (FGU) og som ikke opfylder adgangskravene til den erhvervspædagogiske diplomuddannelse. Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning vil imødekomme dette behov. 


Endelig dækker akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenpædagogik også behovet for formel kompetenceudvikling inden for mentoring, mesterlære og vejledning, hvilket gør uddannelsen relevant for jobfunktioner med intern oplæring/mesterlære, onboarding-processer, vejledning, mentor-funktioner og interne HR-processer inden for både det private og erhvervsrettede område.


Det regionale behov påvises i analysen via kvalitative interviews med relevante aftagere og rammeaktører samt behovs- og interessetilkendegivelser. Der er således fuld opbakning til uddannelsen i UCN’s dækningsområde.


Uddybende bemærkninger

Som supplement til ovenstående forventer vi også, at uddannelsen vil rette sig ind i folkeskolen og på efterskoler. Vi ser formentlig ind i lærermangel i folkeskolerne og på efterskoler i Nordjylland, såsom tendenserne viser sig i Østdanmark. I Nordjylland anslås det, at vi i 2030 vil mangle op imod 800 lærere. Hertil kommer at flere uddannede lærere forlader den danske folkeskole. Politisk er der stort fokus på at styrke de praktiske kompetencer i folkeskolen, hvilket vil kalde på at andre faggrupper kan supplere lærernes undervisning i folkeskolen. Sidst, kan uddannelsen anvendes som et springbræt til at videreuddanne sig til meritlærer.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

UCN forventer at optage 60 studerende i 2024, 60 studerende i 2025 og 60 studerende i 2026 på moduler under akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning. Dette skøn adresserer det regionale behov for dimittender, der afdækkes i behovsanalysen.


Analysen anslår, at uddannelsen vil være relevant for ca. 180 u-uddannede lærere i folkeskolen og på efterskoler samt at uddannelsen vil udgøre relevant opkvalificering af ca. 42 pædagogmedhjælpere inden for det pædagogiske område.


Herudover forventer vi at tiltrække 7-15 medarbejdere pr. semester fra fx Forsvaret, AOF, HK og det private erhvervsliv, som har behov at kompetenceudvikle funktioner, der varetager intern undervisning, oplæring og vejledning af fx kollegaer og elever.


Ifølge estimeringer vil uddannelsen være relevant for omkring 20-30 lærere pr. institution, der udbyder forberedende grunduddannelse (FGU) i Nordjylland. Vi forventer således at tiltrække 8-12 FGU-lærere pr. semester.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Der er gennemført interviews på baggrund af en semistruktureret spørgeguide med en række respondenter fra repræsentative og relevante aftagere i UCN’s dækningsområde: • HK Nordjylland (HK Stat, HK Kommunal og HK Privat)

 • Aalborg Kommune, Børn og Unge

 • Hjørring Kommune, Børn og Arbejdsmarked

 • Thisted kommune, Børn og Unge

 • Efterskoleforeningen, Nordjylland

 • FGU-institutioner i Nordjylland (FGU Nordvest, FGU Vendsyssel og FGU Aalborg)

 • Sanistål

 • Forsvaret (Flyvevåbnet)

 • AOF Center Nordjylland 


UCN har ligeledes modtaget behovs- og interesseerklæringer fra følgende aftagere: • Aalborg Kommune, Børn og Unge

 • Hjørring Kommune, Børn og Arbejdsmarked

 • FGU-institutioner i Nordjylland (FGU Nordvest, FGU Vendsyssel og FGU Aalborg)

 • HK Nordjylland (HK Stat, HK Kommunal og HK Privat)

 • AOF Center Nordjylland 


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

AOF Nordjylland udbyder et voksenpædagogisk grundkursus med fokus på konkrete redskaber knyttet til planlægning, formidling og kommunikation med kolleger, brugere, elever og pårørende. Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning har bl.a. også dette fokus, men på et formelt kompetencegivende niveau, og tilbyder den studerende muligheden for en hel uddannelse på i alt 60 ECTS-point. Uddannelsen bidrager derfor med en ny profil ved at tilbyde kompetencegivende efteruddannelse på akademiniveau til medarbejdere, der arbejder inden for den unge- og voksenpædagogiske praksis. UCN vurderer ikke, at uddannelsen er i konkurrence med udbuddet af voksenpædagogisk grundkursus.


UCN’s eksisterende udbud på akademiniveau ligger inden for det social- og specialpædagogiske område.


Flere af fagområderne i uddannelsen finder vi også i UCN’s uddannelser på diplomniveau (Den pædagogiske diplomuddannelse og Den erhvervspædagogiske diplomuddannelse), hvilket bevirker, at fremtidige dimittender fra akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning kan fortsætte deres efter- og videreuddannelse på diplomniveau i overensstemmelse med kvalifikationsrammen for livslang læring.


Uddybende bemærkninger

-


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

På baggrund af vores behovsanalyse samt understøttende data, er det vores forventning at følgende primære målgrupper vil tage uddannelsen: • Pædagogmedhjælpere o. lign. jobfunktioner i folkeskolen, fritidsområdet og ungdomsklubber etc.

 • Lærere hos FGU og lignende uddannelsessteder

 • Medarbejdere inden for stat og det private erhvervsliv, som varetager eksempelvis undervisning, procesfacilitering, intern kompetenceudvikling, elevoplæring, mentoring, vejledning mv.

 • U-uddannede lærere (fx lærervikarer) i folkeskolen, efterskoler o.lign.


Vi har ligeledes peget på øvrige målgrupper i behovsanalysen herunder medarbejdere i sports- og kulturlivet.


Vi vurderer, at et nyt udbyd af akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning ikke har konsekvenser for eksisterende beslægtede uddannelser, da disse enten er udbudt som kurser, der ikke udløser ECTS-point, retter sig mod en anden målgruppe eller er på diplomniveau. I tillæg har VIA i sit høringssvar ingen bemærkninger eller indsigelser til UCN’s ansøgning om udbudsretten.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Uddannelsen giver adgang til bl.a. den pædagogiske diplomuddannelse og den erhvervspædagogiske diplomuddannelse.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Rekrutteringsgrundlaget bygger på arbejdsmarkedsdata samt aftagernes behov. Vi forventer et optag på 60 studerende per år i de første 3 år af uddannelsen.  


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2023-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelsesbrev C7 Akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil