Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Service og Oplevelser - University College Lillebælt

University College Lillebælt
14/09-2023 18:01
2023-2
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Vejle

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Chefkonsulent Morten Hjort Hansen, mhha1@ucl.dk, tlf.: 20459789

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Service og Oplevelser

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Academy Profession (AP) Degree Programme in Experience Economy

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Akademiuddannelse i Service og Oplevelser

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Academy Profession (AP) Degree in Experience Economy

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Optagelse på akademiuddannelsen i Service og Oplevelser, eller enkelte moduler herfra, er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, der som minimum er på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller en relevant uddannelse på samme niveau som de førnævnte adgangsgivende uddannelser.
Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring, opnået enten efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, f.eks. gennem en relevant erhvervsuddannelse.
Institutionen optager desuden ansøgere, der, efter individuel kompetencevurdering i henhold til lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant.


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant.


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant.


Forslag til censorkorps
Akademiuddannelsen i Service og Oplevelser benytter det af Styrelsen for Forskning og Uddannelse godkendte censorkorps for akademiuddannelser inden for området Merkantil.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
AU Service og oplevelser1.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

"Turismen har stor betydning for Danmark”, står der i regeringens nationale strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme fra 2022. Det er især servicetilbud, vækst, arbejdspladser og oplevelser både i by og på land. Branchen er kendetegnet ved at beskæftige ufaglærte eller personer med korte og mellemlange uddannelser. I 2019 udgjorde ufaglærte 59% af arbejdsstyrken i turismeerhvervet, sammenlignet med 34% i øvrige erhverv.
Med undtagelse af 2020 og 2021, hvor en stor del af erhvervet var nedlukket pga. COVID, er branchen i vækst. I 2019 skabte turisternes forbrug en omsætning på 139,2 mia. kr. og 174.700 fuldtidsarbejdspladser.
En del af regeringens strategi peger på, at kvalificeret arbejdskraft i turismeerhvervet er med til at sikre, at dansk turisme kan nå sit vækstpotentiale. For at skabe attraktive jobs og understøtte erhvervets konkurrencedygtighed og omstilling mod nye trends er der behov for kompetenceudviklings- og efteruddannelsesmuligheder.
Flere kommuner har formuleret strategier inden for turisme, bl.a. Odense Kommunes erhvervs- og vækstpolitik 'Vækst med omtanke'. Den indeholder visioner og strategier for, hvordan udviklingen med at skabe de bedst mulige rammer for vækst og beskæftigelse i Odense skal fortsætte. Det betyder, at kommunen ønsker at udvikle byen som en international og attraktiv turismedestination med en levende og dynamisk bymidte – og dermed skabe flere servicejobs i turismeerhvervet.
Vejle Kommune skriver i deres Kommuneplan 2021-2033, at de vil fastholde trekantområdet som et af Danmarks turistområder med størst omsætning. Dette skal opnås ved at fokusere på sammenhænge i planlægningen af turisme, kultur og friluftsliv. Kombinationen af ​​de nationale og regionale fokusområder viser, at der er behov for dimittender fra relevant uddannelse.


Uddybende bemærkninger

Redegørelsen udbygges i bilagsmaterialet.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Akademiuddannelsen i Service og Oplevelser henvender sig til alle, der arbejder med oplevelser, service, events og branding, f.eks. inden for turisme, traditionelle oplevelseserhverv, i foreninger og i andre virksomheder. Dette er en branche, som i 2019 stod for 174.700 fuldtidsarbejdspladser, hvilket svarer til ca. 6% af det samlede antal beskæftigede i Danmark. I 2019 udgjorde ufaglærte 59% af arbejdsstyrken i turismebranchen.
Akademiuddannelsen i Service og Oplevelser er tilrettelagt som en modulbaseret efteruddannelse for personer i beskæftigelse. Uddannelsen svarer til et fuldtidsårsværk (60 ECTS), og den forventede færdiggørelsestid er typisk tre år.
Ved modulstart i foråret 2024 vil de første dimittender være færdiguddannede i sommeren 2027. Vi forventer at optage 20 studerende årligt, og baseret på vores erfaringer med lignende uddannelser regner vi med, at 15 studerende vil fuldføre akademiuddannelsen inden for seks år. Dog vil de studerende allerede efter første modul skabe værdi i praksis med deres nye kompetencer.
Uddannelsen udgør et deltidsalternativ til erhvervsakademiuddannelsen til Serviceøkonom, hvilket vil være relevant for dem, der allerede er i arbejde.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

I foråret 2023 blev vi kontaktet af en større servicevirksomhed, der ønskede efteruddannelsesmulighed for deres medarbejdere inden for turisme, service og oplevelser. Efteruddannelsen skal tilrettelægges over deltid samt give et kompetenceløft inden for udvikling, planlægning og gennemførelse af løsninger, der skaber merværdi for deres kunder. Akademiuddannelsen i Service og oplevelser opfylder disse betingelser.
Forud for undersøgelsen af det nationale behov for dimittender fra uddannelsen, fandt vi, at det er et område, der er under stærkt politisk fokus. Dette skyldes bl.a. regeringens strategi for bæredygtig udvikling i dansk turisme. Branchen er i vækst, men samtidig er det et område, hvor der skal gøres endnu mere for at realisere det fulde udviklingspotentiale. Dette kræver kvalificeret arbejdskraft, som regeringen blandt andet foreslår kan komme gennem relevant efter- og videreuddannelse. Derfor vurderer vi, at der er behov for denne uddannelse.
Efterfølgende kontaktede vi samarbejdspartnere og centrale aftagere, som alle var positivt indstillet over for etablering af uddannelsen på UCL. Støtteerklæringer findes i dokumentation.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

I de merkantile akademiuddannelser, som Service og oplevelser er en del af, findes en række forskelligartede uddannelser, der giver mulighed for at dykke ned i et specifikt fagområde. Det kan omfatte økonomi- og ressourcestyring eller transport og logistik.
I løbet af uddannelsen skal de studerende vælge valgfag, hvor det kan være relevant med fag fra en anden merkantil uddannelse - f.eks. at specialisere sig inden for sociale medier med modulet fra Kommunikation og formidling. Der kan også være studerende på andre uddannelser, som vil vælge valgfag fra Service og oplevelser.
Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern har lanceret en ny EUD-uddannelse til turismeassistent. Uddannelsen varer 1,5 år, og henvender sig til unge, der lige er kommet ud af 9. eller 10. klasse, men også til dem, der allerede arbejder i turismebranchen. Her vil akademiuddannelsen være en oplagt efteruddannelsesmulighed, hvor turismeassistenten kan specialisere sig yderligere.
Uddannelsen er et deltidsalternativ til Serviceøkonom, hvilket vil være relevant for dem, der allerede er i arbejde. Vores samarbejdspartnere har alle tilkendegivet, at dette er centralt for at sende medarbejdere på efteruddannelse.


Uddybende bemærkninger

-


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Akademiuddannelsen i Service og oplevelser henvender sig til medarbejdere inden for det merkantile område. Medarbejdere i forskellige arbejdsområder og med mange forskellige opgaver. De kan bl.a. arbejde med kommunikation, logistik, service, oplevelser, restauration og administration. Medarbejderne kan derfor både have direkte og indirekte kundekontrakt.
Det merkantile område rummer således adskillige erhvervsområder og deraf mange forskellige uddannelsesbaggrunde og –niveauer. En stor del af vores nuværende studerende på de merkantile uddannelser er ufaglærte eller har en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse som højeste gennemførte uddannelsesniveau. Vi forventer, at det også vil gøre sig gældende for ansøgere til Service og oplevelser, hvor akademiuddannelsens niveau er velegnet til opkvalificering af denne målgruppe.
Medarbejdere med korte, mellemlange og videregående uddannelser kan tage akademiuddannelsen som led i kompetenceudvikling inden for service, oplevelsesdesign og -økonomi.
Dimittender fra akademiuddannelsen kan fortsætte deres kompetenceudvikling, f.eks. med uddannelsen i Leisure Management, som er en retning under den merkantile diplomuddannelse. 


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Akademiuddannelsen i Service og Oplevelse kan gennemføres enten som et selvstændigt og afrundet uddannelsesforløb, hvor der er behov for en samlet opkvalificering eller som uafhængige moduler, hvor der er behov for specialisering.
Den fulde akademiuddannelse giver adgang til relevante diplomuddannelser, hvor vi på UCL blandt andet kan tilbyde forskellige retninger inden for den merkantile diplomuddannelse, diplomuddannelse i ledelse eller en fleksibel diplomuddannelse, hvor den studerende selv kan tilpasse sin akademiuddannelse, så den matcher de udfordringer, den studerende står over for.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

På UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole forventer vi følgende optag på akademiuddannelsen i Service og Oplevelser de første tre år:


1. år: 20
2. år: 22
3. år: 24


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant. 


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

-


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2023-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelsesbrev C9 Akademiuddannelse i service og oplevelser.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil