Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Naturvejledning - Københavns Universitet

Københavns Universitet
13/09-2023 07:05
2023-2
Indsendt
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Nødebo og Auning

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Rasmus Kjær Forstander Tlf. 24296388 E-mail: r.k@ign.ku.dk

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Naturvejledning

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Nature Interpretation

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
AU i Naturvejledning

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Academy Profession (AP) Degree of Nature Interpretation in theory and practice

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Velfærd, undervisning og sundhed

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang til optagelse på naturvejlederuddannelsen, eller moduler herfra, er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller en relevant uddannelse på samme niveau som de førnævnte adgangsgiven-de uddannelser.


Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført ad-gangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, f.eks. en relevant erhvervsuddannelse.


Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i hen-hold til Lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddan-nelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangs-betingelserne.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Ja

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Naturvejlederuddannelsen er en del af et Nordplus samarbejde med de nordiske lande, hvor formålet er at afdække uddannelseslandskabet for naturvejledning i de nordiske lande med henblik på sparring og udvikling af uddannelserne. Projektgruppen består af os fra Danmark, Sverige (lantbruksuniversitet (SLU) – Centrum för naturvägledning), Finland (SYKLI Enviromental College), Norge (Nordland Nationalparkcenter) og Island (Umhverfisstofnun).


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Naturvejlederuddannelsen benytter det af Styrelsen for Forskning og Uddannelse godkendte censorkorps for fagområdet for velfærd, undervisning og sundhed.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Supplerende behovsundersøgelse_Naturvejledning_2023.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Der er i disse år en voksende interesse for og efterspørgsel efter oplevelser i naturen. Naturstyrelsen og Friluftsrådet melder bl.a. om rekordbesøg i skovene og til de forskellige natur- og friluftsarrangementer og -faciliteter over hele landet (se bilag 1).


Efterspørgslen på naturvejlederkompetencer er derfor stigende. Det gælder inden for skoler og daginstitutioner, i forbindelse med naturcentre og naturskoler, i nationalparkerne, i den private sektor m.m. Det er tydeligt, at de interviewede aftagere og interessenter forventer enten minimum status quo, at ansætte flere med en baggrund som naturvejleder eller lignende eller behov for efteruddannelse af nuværende personale både i de kommende år og med en tidshorisont på fem+ år.


Eksempelvis påpeger Naturstyrelsen det store paradigmeskifte, hvor erkendelsen af de påtrængende klima- og biodiversitetsspørgsmål vil kræve en stor formidlingsindsats på mange niveauer. I de kommende år etableres op til 15 naturnationalparker og bl.a. statsskovbruget omlægges i stigende grad til urørt skov.


Det er væsentligt at bemærke, at ansatte naturvejledere hos de interviewede aftagere udfylder ganske forskellige funktioner lige fra roller med undervisning, vejledning og formidling til projekt- og ledelsesmæssige roller. Denne alsidighed i ansættelserne er blevet endnu skarpere de seneste år og taler også for gode muligheder for arbejde for fremtidens vejledere.


Samlet set forventer Skovskolen på baggrund af de senere års stigende interesse for natur og friluftsliv samt de gennemførte interviews med aftagere og interessenter en stigende efter-spørgsel på naturvejledere eller naturvejlederkompetencer i årene fremover. Denne efterspørgsel gælder i hele landet og er også med denne ansøgnings baggrundsundersøgelse do-kumenteret i Jylland.


Uddybende bemærkninger

Da Skovskolen ved Københavns Universitet fik godkendelse til at udbyde uddannelsen, skete det på baggrund af en national behovsafdækning (se bilag 1). Denne er efterfølgende suppleret af en supplerende behovsafdækning for at sikre endnu højere repræsentation fra aftagere i Jylland (se bilag 2)
Behovet illustreres ud over i den nationale aftagerundersøgelse og den supplerende afdækning ved, at kun 6 pct. af tilmeldingerne til Naturvejlederuddannelsens moduler i Nødebo er bosatte i Jylland. Aftagerundersøgelsen, som inklusiv supplering indeholder interview blandt andet fire nationale og syv jyske aktører, illustrerede et dimittendbehov i hele landet og også specifikt i Jylland. Derfor må det formodes, at et rendyrket sjællandsk udbud udgør en begrænsning for deltagere bosiddende i Jylland.
Det vil af hensyn til uddannelsens kvalitetssikring være en fordel, at Skovskolen dækker det regionale behov ved at udbyde uddannelsen fra Skovskolen i Auning. Det vil sikre sammenhæng i faglighed og pædagogik, sikre at uddannelsen knyttes til et fagligt miljø med naturen som fagligt omdrejningspunkt og ikke mindst størst mulige fleksibilitet og valgmulighed for studerende
Da vi lige nu ikke kan imødekomme aftagerbehovet i hele Danmark, vil vi på basis af tidligere nationale undersøgelse og efterfølgende regionale supplering konkludere, at vi ved at udnytte kapaciteten på vores afdeling på Djursland vil have væsentligt bedre vilkår for at dække behovet i hele landet.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Akademiuddannelsen er tilrettelagt som en modulbaseret efteruddannelse for folk i erhverv. Den er normeret til et fuldtidsårsværk (60 ECTS). Baseret på erfaringer med andre efteruddannelser vil en typisk færdiggørelsestid være 2-4 år. De første dimittender fra Jylland vil dermed være uddannet ved indgangen til 2026 og stige jævnt til et konservativt balanceni-veau på gennemsnitligt 10-15 dimittender/år inden for 6-8 år på landsplan. Dette er baseret på, at uddannelsen hvert andet år starter op med obligatorisk modul 1 med 20 deltagere i Jylland, og at kapaciteten på Sjælland falder med til normalt forventet niveau på 20 fra 2024 og frem. Med et optag på Jyllandssiden hvert andet år er dimittendforventningen ganget med 1,5.
Dette svarer til den løbende stigning i efterspørgslen, som vurderes at komme i takt med den politiske prioritering af naturbevaring, -udvikling og -oplevelser, jf. udtalelser fra di-verse interessenter i behovsundersøgelserne. Desuden vil der være et optag af deltagere på udvalgte moduler, som der kun kan gisnes om, da der i Jylland er tale om et nyt tilbud, der har fået positive tilkendegivelser fra aftagere og allerede har mange tilmeldinger på udbud i Nødebo.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Skovskolen har som grundlag for tidligere behovsundersøgelse afholdt møder med de tre væsentligste, strategiske nationale interessenter på området, nemlig Friluftsrådet, Naturvejledning Danmark (naturvejlederforeningen) samt Naturstyrelsen. Derudover har Skovskolen gennemført en række interviews med aktører for de forskellige grupper af potentielle aftager af fremtidens naturvejledere på både Sjælland, Fyn og Jylland.


Skovskolen har suppleret den nationale behovsundersøgelse med et notat, der baserer sig på interview med regionale aktører i hhv. Norddjurs Kommune og Randers Naturcenter.


Det skal fremhæves, at flere aftagere og interessenter står i en dobbeltrolle, hvor de både kan ansætte fremtidens naturvejledere i nye stillinger samtidig med, at de bidrager med stu-derende til naturvejlederuddannelsen som led i en eftervidereuddannelse af eksisterende medarbejdere.


Nationale aktører
Naturstyrelsen
Naturvejledning Danmark
Friluftsrådet
Jylland og Fyn
Norddjurs Kommune
Randers Naturcenter
Odense Kommune
Nationalpark Thy
Sønderborg Kommune
Vadehavscentret
Viborg Kommune
Sjælland
Halsnæs Kommune
Hillerød Kommune
Holbæk Naturskole
Københavns Kommune
Slagelse Naturskole


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Uddannelsen beskæftiger sig med formidling af natur med fokus på pædagogik, sundhed, didaktik samt naturfaglig viden om naturen i Danmark. Den passer derfor godt i uddannel-seslandskabet på både Skovskolen og det samlede KU, hvor den vil fungere som en kom-plementær efteruddannelsesmulighed for en lang række dimittender. Den vil ikke påvirke dimensioneringen af øvrige uddannelser. Naturvejlederuddannelsen har og vil få et særligt samspil med AU i Friluftsvejledning på både Skovskolen og ikke mindst VIA UC. De to uddannelser giver de studerende mulighed for at tone deres faglige profil, og der åbnes for fælles valgfag, hvilket er unikt i branchen.


Samtidig vil den med tilstedeværelsen på Skovskolen i Auning blive styrket i er stærkt naturfagligt miljø, hvor både Uddannelsen som Skov- og landskabsingeniør, Skov- og natur-tekniker og Vildtforvalter allerede udbydes.


Uddannelsen udbydes ikke af andre institutioner og må derfor formodes direkte at kunne fungere som svar på det samlede uddannelsesbehov i feltet.


Skovskolen kan dermed som institution tilbyde akkrediterede efter- og videreuddannelser til den samlede natur- og friluftssektor herhjemme.


Uddybende bemærkninger

I forhold til den private naturvejlederuddannelse under Naturvejledning Danmark retter den ansøgte akademiuddannelse bredt mod de samme sektorer, men er væsensforskellig ift. omfang (4 gange så intensiv), bredere rekrutteringsgrundlag, dybere naturfaglig fokus samt større diversitet i specialiseringer. Omvendt vil akademiuddannelsens dimittender efterfølgende give en større efterspørgsel på Naturvejledning Danmarks korte kurser. Naturvejledning Danmarks uddannelse udbydes heller ikke fra Jylland (men baseres på kurser forskellige steder i landet og kræver ligeledes mobilitet).


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Uddannelsen henvender sig til personer, som i deres nuværende stilling arbejder med naturvejledning, og dem, som fx har en pædagogisk, sundhedsmæssig, didaktisk eller naturfaglig baggrund, men ønsker at udvide deres faglige profil.


Aktuelt er behovet for efteruddannelse i naturvejledning udfordret af, at det ikke formelt set er muligt at udbyde uddannelsen fra både Sjælland og Jylland. Dette bekræftes ved tilmeldingstallene, hvor kun 6 pct. ved uddannelsens opstart har været bosiddende i Jylland.


Ved at dublere udbuddet bliver det muligt for flere enten at udvide deres faglighed eller at skifte karrieremæssig retning. Endelig forventes akkrediteringsstemplet i sig selv at tiltrække studerende bosiddende i Jylland.


I forhold til den eksisterende private naturvejlederuddannelse vil den akkrediterede AU-uddannelse rekruttere fra en større målgruppe. Dette skyldes flere faktorer som større og flere behov for forskellige naturvejlederkompetencer hos fagpersonale, flere specialiseringsmuligheder, flere fag og mere intensiv fordybelse og praksisafprøvning, som taler til et større aftagergrundlag. Hertil kommer at udbud på to matrikler gør uddannelsen mere tilgængelig for flere.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Akademiuddannelsen i Naturvejledning er i sig selv designet som en videreuddannelsesmulighed, normeret til et studieår, men vil typisk blive taget i moduler over flere år. Under uddannelsen vil det, som nævnt, være muligt at tage valgfag på Akademiuddannelsen i Fri-luftsvejledning, ligesom man efter endt naturvejlederuddannelse kan tage enkeltmoduler på friluftsvejlederuddannelsen. Disse to efteruddannelser udgør således også videreuddannelsesmuligheder for hinanden. Ligeledes tilbyder Naturvejledning Danmark løbende en række korte kurser, som naturligt vil være samlingspunkt for såvel foreningens egne uddannede som for Skovskolens dimittender.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

20 studerende mindst hvert 2. år. Vi forventede et årligt optag på 20 i Nødebo, men ved uddannelsens opstart lukkede vi for tilmeldinger ved 33 optagne og med 6 personer på venteliste.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Ingen


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Indsendt

Ansøgningsrunde
2023-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil