Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Bæredygtighed og grøn omstilling - Erhvervsakademi Syd-Vest

Erhvervsakademi Syd-Vest
15/09-2023 09:44
2023-2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Esbjerg

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Berit Tange, bta@easv.dk, tlf. 4177 5708

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Bæredygtighed og grøn omstilling

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Sustainability and Green Transition

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
AU i bæredygtighed og grøn omstilling

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Academy Profession (AP) Degree in Sustainability and Green Transition

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Optagelse på AU i Bæredygtighed og grøn omstilling eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en af følgende adgangsgivende uddannelser:  • Relevant erhvervsuddannelse

  • Relevant grunduddannelse for voksne

  • Gymnasial uddannelse

  • Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3


Ansøger skal desuden have mindst 2 års erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, ex. en relevant erhvervsuddannelse.


Erhvervsakademi SydVest optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i henhold til Lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

-


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorkorps for merkantile uddannelser, Erhvervsakademiernes Censorsekretariat, kontakt@censorsekretariatet.dk, tlf. 7269 8700

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Samlet behovsanalyse.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Danmark står over for udfordringer inden for bæredygtighed og grøn omstilling, der kræver specialiseret viden. Dette behov er også regionalt forankret i Esbjerg, Sønderborg og Tønder.


Esbjerg: Energimetropol Esbjerg har en vision om at blive CO2-neutral i 2030 og har stærke partnerskaber mellem kommune, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Esbjergerklæringen og PensionDanmarks investering på 7 mia. kroner understreger behovet for lokal uddannelse inden for bæredygtighed.


Sønderborg: ProjectZero Sønderborgs ProjectZero vision sigter mod CO2-neutralitet i 2029. Kommunen har strategiske fokusområder som bæredygtighed og innovation. En ny uddannelse vil styrke dette fokus og imødekomme lokale behov.


Tønder Kommune Tønder har en Visions- og Strategiplan, der fokuserer på tiltrækning og udvikling af mellemlange videregående uddannelser. Dette viser et klart behov for uddannelse og da kommunen indeholder store industrivirksomheder, så er bæredygtighed i sagens natur afgørende.


Sammenfattende vil en ny uddannelse i disse byer ikke kun imødekomme lokale behov men også bidrage til at realisere Danmarks nationale klimaambitioner.


Uddybende bemærkninger

Der sker så meget omkring bæredygtighed og grøn omstilling i vores dækningsområde i disse år. Det ville simpelthen ikke give mening, hvis medarbejdere skulle tage fra Esbjerg til eksempelvis Aarhus, Kolding eller København for at lære om bæredygtighed og grøn omstilling, når nu hele Europa (og verden) kigger i mod Esbjerg som foregangsby og centrum for udvikling på området. Stor politisk bevågenhed, massive investeringer fra fx PensionDanmark og enorme anlægsprojekter til fx PtX gør Esbjerg til byen alle taler om, når der tales om grøn omstilling. At sende studerende ud af byen ville svare til, at nordmænd rejste til Danmark for at lære at stå på ski.


Desuden bør vi ikke transportere medarbejdere fra Sønderborg og Tønder, som i øvrigt er områder med tung industri, tværs over landet for at uddanne sig i bæredygtighed og grøn omstilling. Det er hverken effektivt eller bæredygtigt.


 


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Akademiuddannelsen i Bæredygtighed og grøn omstilling er tilrettelagt som en modulbaseret efteruddannelse for folk i erhverv. Som det fremgår af bilaget, giver erhvervslivet udtryk for, at de ikke selv kan følge med til at opkvalificere deres medarbejdere. På baggrund af erhvervslivets sammensætning i vores optagområde, har vi lavet følgende skøn over det regionale behov for dimittender:


Antal relevante virksomheder i EASV's optageområde: 45974Estimat over antal relevante virksomheder i Sydjylland, der vurderer at de ikke har relevante kompetencer på området på nuværende tidspunkt (på baggrund af Epinions undersøgelse for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, marts 2023 - se slide Q24_3_resp) : 45974 * 0,36 =  16550


Estimat over at 1/20 af virksomhederne sender én medarbejder på uddannelsen: 827


Estimaterne baserer sig på behovsanalysen, Epinions undersøgelse for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, løbende dialog gennem det seneste år med aftagere, herunder medlemmer af vores uddannelsesudvalg og bestyrelse, der repræsenterer et bredt udvalg af erhverv og brancheforeninger. 


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Vi har været i kontakt med en række interessenter, der har givet skriftligt udsagn om, at de kan se uddannelsen give værdi for deres medarbejdere. Herunder har vi en tæt dialog med Business Esbjerg, der deltager i EU projektet Fyrtårn Syd, og som det fremgår af vedhæftede, kan de bekræfte, at behovet for kompetencer inden for bæredygtighed er stigende i Syd og Sønderjylland.


Udtalelserne i det vedhæftede er fra:


BOSCH
HK privat
Sønderborg Kommune
Tønder Kommune
Lindab
Business Esbjerg
NICON
Reccura


Som det ses af bilaget "Data til understøttelse af behovet for AU Bæredygtighed", så er Sydjylland præget af en ambition om udvikling på området, manglende udvikling på området i øjeblikket og manglende kompetencer.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Der findes en række akademiuddannelser, der har moduler med fokus på bæredygtighed og den grønne omstilling. På Erhvervsakademi SydVest udbyder vi ex. modulerne "Bæredygtig forretningsforståelse" som en del af AU i International transport og logistik samt "Bæredygtig drift af byggeplads" som en del af AU i Byggekoordination.


Disse moduler er dog rettet mod tekniske funktioner og tekniske kompetencer, og modulerne tilgodeser ikke det merkantile område.


På nuværende tidspunkt er det muligt at plukke enkelte moduler fra forskellige akademiuddannelser og kurser uden mulighed for at sammensætte disse til en egentlig uddannelse.


Akademiuddannelsen i Bæredygtighed og grøn omstilling ser vi som en mulighed for at tilgode det merkantile områdes behov for kompetenceudvikling og opkvalificering inden for bæredygtighed og den grønne omstilling, og vi forventer ikke at se en påvirkning af optaget på de øvrige uddannelser.


Uddybende bemærkninger

-


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Akademiuddannelsen i Bæredygtighed og grøn omstilling er målrettet medarbejdere inden for de merkantile brancher, herunder salg, kommunikation, logistik, indkøb og produktion.


Det merkantile område rummer adskillige erhvervsområder, og som følge heraf også en lang række medarbejdere med forskellige uddannelsesbaggrunde og -niveauer. 


Uddannelsen vil være velegenet til opkvalificering af medarbejdere med en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse som højeste gennemførte uddannelsesniveau.


Medarbejdere med korte eller mellemlange videregående uddannelser kan tage uddannelsen - eller dele heraf - som en del af deres kompetenceudvikling inden for bæredygtighed og grøn omstilling.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Akademiuddannelsen i bæredygtighed og grøn omstilling kan gennemføres som et samlet uddannelsesforløb, hvor der er behov for en samlet opkvalificering. Alternativt kan der gennemføres enkelte moduler, hvor der er et kompetenceudviklingsbehov og/eller behov for specialisering.


På Erhvervsakademi SydVest er der mulighed for yderligere videreuddannelse med den Merkantile Diplomuddannelse.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

På Erhvervsakademi SydVest forventer vi følgende optag på AU i Bæredygtighed og grøn omstilling de første 3 år:


1. år: 25


2. år: 30


3. år: 50


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2023-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelsesbrev C8 Akademiuddannelse i bæredygtighed og grøn omstilling.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil