Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Bæredygtighed og grøn omstilling - Erhvervsakademiet Dania

Erhvervsakademiet Dania
01/02-2023 08:17
2023-1
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Erhvervsakademi Dania, Campus Skive

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Kristian Haukedal Neergaard, kvalitetskonsulent. Mail: KRNE@eadania.dk. Tlf: 61953530

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Bæredygtighed og grøn omstilling

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Sustainability and Green Transition

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
AU i bæredygtighed og grøn omstilling

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Academy Profession (AP) Degree in Sustainability and Green Transition

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang til optagelse på Akademiuddannelsen i bæredygtighed og grøn omstilling eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en af følgende adgangsgivende uddannelser:


1) Relevant erhvervsuddannelse


2) Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)


3) Gymnasial uddannelse


4) Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3.


Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.


Relevant erhvervserfaring, som er opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.


Uddannelsesinstitutionen optager ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i henhold til § 15 a i lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Relevant erhvervserfaring, som er opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, når denne anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne, kan samtidigt anerkendes.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Ikke relevant


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Det merkantile censorkorps.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Behovsanalyse AU i bæredygtighed og grøn omstilling_31.01.23 inkl. høringssvar.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Den nuværende udvikling udfordrer virksomhederne på deres kompetencer. Rapporter fra bl.a. tænketanken Concito, Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation påpeger et massivt kompetencegab, der kun bliver større de kommende år. Særligt de små- og mellemstore produktions- og anlægsvirksomheder er udfordret.


Skive og omegn er præget af at være hjemsted for netop mange produktions- og anlægsvirksomheder. Jf. en undersøgelse fra Pluss Leadership forventer 46% af de lokale virksomheder at skulle efteruddanne eksisterende medarbejdere. Dania har været i dialog med 20 lokale virksomheder og interessenter, der alle understreger behovet for at opkvalificere deres medarbejdere til de nye udfordringer.


Sammenholdt med Epinions behovsundersøgelse foretaget for Cphbusiness, Erhvervsakademi Kolding og Erhvervsakademi Aarhus tegner dette et billede af en region der i høj grad efterspørger lokal og målrettet efter- og videreuddannelse inden for bæredygtighed og grøn omstilling.


Uddybende bemærkninger

Se vedhæftede behovsanalyse


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Der henvises generelt til behovsanalysen med vedhæftede bilag. Følgende antal deltagere anslås dog til at være følgende:


2023: 20


2024: 60


2025: 80


Dimittender efter 3 års uddannelse ses først fra ultimo 2026, og forventes at være ca. 20 dette år. Mange deltagere vil vælge at brede uddannelsen ud over 6 år og i stedet vælge enkelte moduler i henhold til den pågældende deltagers arbejdsfunktion. Færdige dimittender vil derfor ses flere år frem.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Behovsundersøgelsen er gennemført delvist som desk-research, delvist gennem en interviewrunde med lokale virksomheder. Desk-researchen baserer sig rapporter fra Concito og Pluss Leadership samt behovsundersøgelsen foretaget af Epinion for Cphbusiness, Erhvervsakademi Kolding og Erhvervsakademi Aarhus, som den fremgår af prækvalifikationsansøgning til uddannelsen indsendt september 2022.


I alt er 20 lokale virksomheder og lokale interessenter kontaktet, hvoraf 11 har deltaget i dybdegående telefoninterview om deres konkrete behov, mens 9 har valgt at fremsende skriftlig tilkendegivelse om behovet. Alle virksomheder og interessenter har givet entydigt positive tilbagemeldinger.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Uddannelsen blev i januar 2023 godkendt til optag på Erhvervsakademi Aarhus, Erhvervsakademi Kolding samt Copenhagen Business Academy fra og med sommeren 2023.


Erhvervsakademi Dania har i dag godkendelse af den merkantile diplomuddannelse, hvor retningen diplom i bæredygtig virksomhed findes. Denne udbydes af erhvervsakademiet. For at sikre naturlige overgange fra akademiuddannelserne til diplomuddannelserne er det nødvendigt med synlige muligheder. Pt. mangler erhvervsakademiet således en hel akademiuddannelse i bæredygtighed som understøttende uddannelse til den nuværende diplomuddannelse inden for området.


Ift. at kunne identificere øvrige beslægtede uddannelser til AU i bæredygtighed og grøn omstilling, er dette ikke muligt. Så vidt vides er uddannelsen det eneste efter- og videreuddannelsestilbud målrettet det merkantile område, der udbydes på erhvervsakademiniveau. Det skal bemærkes, at det er muligt at vælge enkeltfag inden for området fra en række forskellige akademiuddannelser udbydere. Dog er det på denne måde ikke muligt at tage fagene som et samlet uddannelsesforløb, da de er spredt ud over flere forskellige uddannelser.


Uddybende bemærkninger

Ingen bemærkninger. 


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Rekrutteringsgrundlaget består primært af medarbejdere med en erhvervsfaglig eller gymnasial uddannelse som højeste niveau, ansat i produktions- og anlægsvirksomheder i Skive og omegn. Sekundært forventes uddannelsen at tiltrække personer med eksisterende kompetencer inden for det merkantile områder som har behov for at opkvalificere sig inden for bæredygtighed og grøn omstilling.


Da Danias uddannelser i Skive altovervejende rekrutterer studerende fra Skive, Viborg og Morsø kommuner, har Dania ingen forventning om, at et udbud i Skive vil få negative konsekvenser for de øvrige udbud af uddannelsen. Placeret i den anden ende af regionen vil et sådant udbud derimod kunne optage en del af den estimerede restgruppe på 120-140 studerende, som ikke optages i Aarhus eller Kolding.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

AU i bæredygtighed og grøn omstilling udgør et selvstændigt afrundet uddannelsesforløb, der samen med 2 års relevant erhvervserfaring giver et adgangsniveau svarende til en erhvervsakademiuddannelse. Uddannelsen giver således, sammen med erhvervserfaring, adgang til relevante diplomuddannelser herunder Den merkantile diplomuddannelse med retningen Bæredygtig virksomhed som pt. udbydes af Erhvervsakademi Dania.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

1. år: 20


2. år: 60


3. år: 80


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Ingen bemærkninger. 


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2023-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelsesbrev C3 Dania AU i bæredygtighed og grøn omstilling.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil