Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Økonomi og informationsteknologi - Erhvervsakademiet Dania

Erhvervsakademiet Dania
01/02-2023 08:18
2023-1
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Erhvervsakademi Dania, Viborg

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Kvalitetskonsulent Kristian Haukedal Neergaard, Minervavej 63, 8960 Randers SØ Mail: krne@eadania.dk Telefon: 6195 3530 Campuschef Mette Petersen, Prinsens Alle 2, 8800 Viborg Mail: mepe@eadania.dk Telefon: 6195 3511

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Økonomi og informationsteknologi

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Economics and Information Technology

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor’s Degree Programme in Business Economics and Information Technology

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomiske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

For uddannelsen gælder følgende optagelseskrav:  • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)

  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen


Specifikke adgangskrav: Matematik B. Faget skal være bestået.


Derudover indføres der lokalt på Dania et specifikt adgangskrav om Engelsk B.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Det eksisterende censorkorps for økonomi og informationsteknologi

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Behovsanalyse økonomi og IT, Dania inkl. høringssvar 31.01.23.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

I fremtiden vil digitale og tekniske kompetencer få en stor betydning for vækst og forretningsmæssig udvikling såvel på nationalt som regionalt plan, i takt med at rutineprægede arbejdsopgaver i stigende grad automatiseres. Derfor er der stor efterspørgsel på medarbejdere, som kan understøtte den transformation og understøtte danske virksomheders konkurrencesituation.


 


Regionalt set er behovet stort, idet særligt SMV-sektoren i Viborg Kommune samt Midt- og Vestjylland efterspørger dimittender med økonomisk forståelse og IT-tekniske kompetencer. Rekrutteringen er vanskeliggjort grundet distancen til de store byer. Der er således tale om en mobilitetsudfordring samt en rekrutteringsudfordring, eftersom de nuværende udbud for denne uddannelse er placeret i Aarhus, Odense og på Sjælland. Derfor vil et lokalt udbud i Viborg kunne være med til at understøtte virksomheders adgang til kvalificeret arbejdskraft.


 


Det Regionale Arbejdsråd for Vestjylland understøtter, at bruttoledighed i Viborg ligger lavt, på 2,1%. Den fremskrevne bruttoledighed for 2023 i Midt- og Vestjylland ligger endnu lavere, nemlig på 1,8%. Disse tal indikerer en høj efterspørgsel og behov på arbejdskraft. Arbejdsmarkedsbalancen understreger yderligere behovet for uddannede dimittender inden for økonomi og informationsteknologi og viser en stor efterspørgsel i den opdaterede balance for 1. halvår 2022, at der er gode jobmuligheder i Vestjylland, Østjylland og Nordjylland.


 


Slutteligt bekræfter den gennemførte behovsanalyse, at såvel virksomheder som kommuner i det Midt- og Vestjyske, har behov for for digitale kompetencer med særlig fokus på Business Intelligence systemer, Dataanalyse, IT-Sikkerhed og ESG-rapportering.


Uddybende bemærkninger

Se vedhæftede dokumentationsbilag


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Erhvervsakademi Dania forventer at optage 20-25 studerende på uddannelsen.


Estimatet er baseret på en konkret undersøgelse foretaget blandt det lokale erhvervsliv, koblet med ledighedsstatistik og træk fra arbejdsmarkedsbalancen. 


Ledighedsstatistikken for de eksisterende udbud viser en relativ lav bruttoledighed på landsplan på trods af et voksende antal dimittender. Dania vurderer, at et udbud med 20-25 studerende ikke vil påvirke ledigheden negativt.


Arbejdsmarkedsbalancen påpeger desuden, at der over de sidste tre år generelt har været enten ”mangel på arbejdskraft” eller ”meget gode jobmuligheder” for en række stillingskategorier, som dimittender typisk finder ansættelse i.


Samtlige relevante STX, HHX, HTX og HF i Viborg Kommune samt Midt- og Vestjylland er adspurgt ift. relevansen for deres elever. 


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

I alt 26 lokale virksomheder og interesseorganisationer har deltaget i behovsundersøgelsen. Dania har lagt vægt på at udvælge et bredt og repræsentativt udsnit af relevante aftagere i området omkring Viborg og Skive, både private og offentlige. Hertil kommer en dialog med erhvervsfremmeorganisationerne og de lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner.


 


Den vedlagte behovsanalyse viser, at mindst 19 konkrete virksomheder har behov eller forventer at få behov for dimittender inden for hhv. det økonomiske og IT-faglige felt. Derforuden støtter såvel Viborg Kommune og Viborg Business (på vegne af 700 medlemsvirksomheder) samt Skive Kommune og Skive Business oprettelsen af denne uddannelse.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Dania vurderer ikke, at der findes relaterede udbud til PBA i økonomi og informationsteknologi på bachelorniveau i Midt- og Vestjylland.


 


De relaterede udbud er diplomingeniør i it og økonomi (DTU, Lyngby), PBA i procesøkonomi og værdikædeledelse (VIA, Horsens og Aarhus), PBA i It-arkitektur (IBA/ Kolding, EAAA Aarhus og KEA). Disse uddannelser beskæftiger sig enten med kompetencer inden for det IT-faglige felt eller med kompetencer inden for det merkantile felt. PBA i økonomi og informationsteknologi opererer derimod i spændingsfeltet mellem det merkantile og IT-faglige felt.


 


PBA i økonomi og informationsteknologi er ikke underlagt ledighedsbaseret dimensionering. Bruttoledigheden 4.-7. kvartal for dimittendårgang 2020 var på 17,5% for Københavns Erhvervsakademi (34 dimittender) og 5,6% for Aarhus Erhvervsakademi (23 dimittender). I 2019 15,8% (39 dimittender) hhv. 13,3% (29 dimittender) og i 2018 3,2% (20 dimittender) hhv. 1,4% (19 dimittender). Uddannelsen startede op i hhv. 2020 på UCL i Odense og 2022 på Zealand Sjællands Erhvervsakademi. Der er endnu ingen dimittender, derfor foreligger der ikke ledighedstal for dette udbud.


Uddybende bemærkninger

Se vedhæftede dokumentationsbilag


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ifm. behovsanalysen, har Dania været i kontakt med samtlige relevante STX, HHX, HTX og HF i Viborg Kommune samt Midt- og Vestjylland. Dania forventer at rekruttere fra især følgende grupper af ansøgere: HHX og HTX med studieretninger inden for (Sustainable) Business, Finans & Økonomi, teknologi og IT samt STX med studieretninger inden for Informatik, (Global) Business og Samfund-politik-økonomi. Desuden forventes, at HF med merkantil fokus og EUX Business vil være relevante. Ansøgere forventes altovervejende at komme fra Viborg og området umiddelbart vest for Viborg. 


I forhold til udbuddet ved Erhvervsakademi Aarhus, er det Danias klare vurdering, at et nyt udbud af PBA i økonomi og informationsteknologi, ikke vil få negative konsekvenser for EAAA’s mulighed for at rekruttere studerende eller at finde praktikpladser. Dette er baseret på analyse er erhvervsakademiernes rekrutteringsområder i perioden 2014-2020.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Med en PBA i økonomi og informationsteknologi vil det være muligt at videreuddanne sig ved at tage en kandidatuddannelse. Der kan imidlertid være krav om suppleringsfag. Når man har oparbejdet nogle års erhvervserfaring, kan en diplom- eller masteruddannelse også være en mulighed.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Dania forventer følgende optag de første tre år:


2024: 20


2025: 20


2026: 25


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

PBA i økonomi og informationsteknologi har et semester med 30 ECTS ulønnet praktik (i alt 20 uger). Dania har allerede et omfattende netværk af praktikvirksomheder. Mere end 160 virksomheder fra Viborg Kommune og Midt- og Vestjylland har de sidste seks år haft praktikanter – flere gentagne gange.


 


Gennem den primære dataindsamling er der kommet 19 konkrete tilkendegivelser fra virksomheder, som angiver, at de vil kunne fungere som praktikvirksomhed og kunne tage én eller flere praktikanter om året. Sammenholdt med eksisterende netværk vurderer Dania at der er rigeligt med praktikpladser til 20-25 studerende i området.


 


I Viborg eksisterer desuden et stærkt forankret partnerskab mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og kommune kaldet ”Karriereby Viborg”. Målet er at fremme unges karrieremuligheder og understøtte erhvervslivets adgang til kvalificeret arbejdskraft både lokalt og regionalt. Med ”Karriereby Viborg” er der et fokus på at koble uddannelser og erhvervsliv sammen allerede under uddannelse blandt andet gennem praktik og studiejob. Derudover arbejdes der målrettet på at etablere miljøer, hvor de studerende under uddannelsen kobles til virksomheder.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Se vedhæftede dokumentationsbilag


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2023-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelsesbrev C2 Dania PB i økonomi og informationsteknologi.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil