Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Kandidat - Fysik og Teknologi - Syddansk Universitet

Syddansk Universitet
31/01-2023 09:26
2023-1
Godkendt
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
SDU Sønderborg

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Specialkonsulent Kim Jensen, Tlf. 6550 2947 / 4186 6138, E-mail: kej@tek.sdu.dk. Samt SDU's prækvalifikationsmailboks (praekval@sdu.dk)

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Kandidat

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Fysik og Teknologi

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Physics and Technology

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Kandidat (cand.polyt) i Fysik og Teknologi

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Master of Science (MSc) in Engineering (Physics and Technology)

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Teknisk videnskab

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Følgende uddannelser er adgangsgivende:  • Bacheloruddannelsen i Fysik og Teknologi ved SDU – giver retskrav på optagelse

 • Bacheloruddannelsen i Fysik ved SDU 


Idet uddannelsen undervises på engelsk, stilles endvidere krav om engelsk B niveau.


Der kan også søges om optagelse, hvis ansøgeren har en tilsvarende bacheloruddannelse inden for det teknisk-videnskabelige eller naturvidenskabelige hovedområde eller en tilsvarende diplomingeniøruddannelse.


For at komme i betragtning skal den adgangsgivende uddannelse som minimum indeholde: • 30 ECTS i matematiske grundfag (matematik, statistik og signalanalyse)

 • 45 ECTS i fysik og teknologi (mekanik, elektronik, elektromagnetisme, termisk fysik, kvantemekanik og optik) 


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Engelsk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Formålet med uddannelsen er at uddanne civilingeniører, der: • med solid baggrund inden for fysik, matematik og specifikke ingeniørfag kan definere, analysere og løse komplekse problemstillinger – det være sig i sammenhæng med produktudvikling, udvikling af nye teknologier og teknikker eller forskning

 • har særlig viden, kompetencer og færdigheder i relation til arbejdet med bæredygtighed, udvikling, projektering, modellering, analyser, fremstilling og evaluering af materialer, herunder:

 • kan vurdere og udvælge videnskabelige metoder og modeller i forbindelse med analyse og simulering af fysiske og tekniske systemer, herunder særligt ift et materialefokus

 • kan løse teknologiske udviklingsopgaver, der tager udgangspunkt i forskellige elektroniske, optiske, materialefysiske og nanoteknologiske komponenter, som højteknologiske virksomheder bruger

 • kan overføre informationer mellem fysiske og elektroniske/digitale systemer, bruge programmeringsteknikker og modellere systemer


Uddannelsen sigter mod civilingeniørjob i højteknologiske virksomheder, der arbejder med udvikling, fremstilling og evaluering af produkter, hvortil materialeviden, -færdigheder og -kompetencer er afgørende


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Uddannelsen er bygget op af • 70 ECTS-point obligatoriske konstituerende uddannelseselementer

 • 20 ECTS-point valgfrie uddannelseselementer, som kan benyttes til

  • 20 ECTS-point valgfag

  • Udvide specialet med 10 ECTS-point + 10 ECTS-point valgfag

  • In-company project på 15 ECTS + ét valgfag på 5 ECTS • 30 ECTS-point Specialeprojekt


Den nærmere strukturen for uddannelsen er at finde i bilaget.


Derudover er de enkelte fagelementer for hvert semester på Civilingeniør kandidatuddannelsen i Fysik og teknologi beskrevet i det følgende:


 


First semester


Computational Materials and Multi-Physics (10 ECTS)


Content: This course covers the basics of computational materials and device physics modelling. It introduces the basic numerical and physical principles from the molecular level (solid state physics and density functional theory) to multi-physics at the nano-scale (electronics, photonics, piezoelectrics). It will be closely related to and cover the computational aspects of the Materials Science and Sensor Technology courses.  


Aim: This course provides students with the ability to computationally model multi-physical aspects of materials and nanostructures/devices, including quantum- to classical simulations.


Sensor Technology (5 ECTS)


Content: This course covers topics related to the measurement chain from the physical principle, sensor performance, measurement uncertainty, sensor interfacing and minimizing noise aspects of signals.


Aim: The aim of this course is to provide the student with practical aspects of sensor design, construction, measurements, and testing including the signal interfacing and data acquisition.


Statistical Signal Processing (5 ECTS)


Content: This course covers topics related to processing of stochastic signals including state space models, analysis of random signals and noise, signal and spectral estimation, optimal filtering, adaptive filtering.


Aim: The aim of this course is to make the students able to analyze and process stochastic signals and noise  and thereby perform advanced signal processing.


Materials Science (5 ECTS)


Content: This course covers topics related to fundamental materials science, i.e., physics of solid state, crystal structure related properties, basic quantum mechanics, optical/luminescent responses, thermal conductivity, electrical properties, device materials including detailed informations about multicomponent materials having application scopes. 


Aim: Materials are the basic key components for everything around us and the aim of this course is to make the students able to develop the basic knowledge about the materials, their different properties, involved phenomenon and technological applications.


Project course 1 (5 ECTS)


Content: In this project activity, the students must execute a technical project working in groups. The project topic must represent a problem that requires state-of-the-art research and development experiences and that links to the other courses on the first semester. An example could be to design a new sensor concept using advanced materials and investigate the sensing behavior using computational techniuqes.


Aim: The aim of this course is to train the students in applying their knowledge and skills obtained from the theory courses on the first semester to develop practical skills in solving real-life problems. This student will moreover gain insight into project management, group work, and documentation.


 


Second semester


Microtechnology and Device Fabrication (5 ECTS)


Content: Microsystems are integrated systems with functional parts from different domains, e.g. electronics, mechanics, optics, fluidics. This course covers topics related to microsystem design, fabrication, and characterization incl. process simulation, device modelling, microfabrication, packaging, and electrical device characterization.


Aim: The aim of this course is to make the students able to design, fabricate, and characterize microsystems.


Reliability in Materials Engineering (5 ECTS)


Content: Reliability engineering is a discipline closely related to statistics and probability theory. It applies scientific know-how to a component to ensure it is functional for a required timespan under determined operational conditions.


Aim: The aim of this course is to provide knowledge on materials lifetime testing, analyzing lifetime data, predicting lifetime at different environmental stresses and techniques to increase lifetime.


Experimental Optical Spectroscopy (5 ECTS)


Content: Fundamental principles of optical spectroscopy with a focus on the instrumentation, limitations and different optical modalities used in various types of spectroscopies such as linear spectroscopy,  Raman spectroscopy, and time-resolved laser spectroscopy.


Aim: This course aims to make the students construct basic optical spectroscopy experiments,  gain a hands-on experience with advanced laser spectroscopy techniques, and learn how to analyse and interpret spectroscopic data collected by the methods discussed in the course.  


Materials and Manufacturing (5 ECTS)


Content: This course covers aspects on manufacturing processes from various types of materials, e.g. inorganic and organic, from insulators to semiconductors and conductors. This includes various thin film deposition routes and additive manufacturing, and upscaling from e.g. Roll-to-Roll manufacturing processes including both vacuum and solution-based techniques. A special focus will be on sustainability of materials and processes, including life-cycle assessment aspects for these.


Aim: Gain knowledge on new scalable manufacturing processes used in various industrial applications, having a focus on the latest manufacturing technologies.


Applied Polymer Materials (5 ECTS)


Content: Polymers are materials consisting of very large molecules (macromolecules), which broad range of properties make them everpresent in everyday life and technology. This course covers topics related to polymers structure, types, synthesis, properties, reactions, characterization, green chemistry aspects, and life cycle assessment.


Aim: The aim of this course is to provide knowledge on basics of polymeric materials that are a basis for the widest range of applications, and enable them to fabricate and characterize systems that are build from polymers.


Project course 2 (5 ECTS)


Content: In this project activity, the students must execute a technical project working in groups. The project topic must represent a problem that requires state-of-the-art research and development experiences and that links to the other courses on the second semester. An example could be the development of a optoelectronic device (LED, photodetector) based on semiconducting polymer materials incl. considerations regarding environmental footprint and materials recycling.


Aim: The aim of this course is to train the students in applying their knowledge and skills obtained from the theory courses on the second semester to further develop practical skills in solving real-life problems. This students will moreover get additional expereincw with project management, group work, and documentation.


 


Third semester


Advanced Characterization of Materials (5 ECTS)


Content: The interplay of structure, chemical composition and function of materials is complex and requires comprehensive characterization at the micro- and nanoscale. In this course, students will learn state-of-the-art microscopy and spectroscopy methods and associated correlative characterisation approaches.  The course includes fundamentals of optical methods, X-ray based techniques, imaging with electrons and ions, and scanning probe techniques. Special emphasis is placed on the advantages and limitations of the techniques and their differentiation to enable students to select appropriate methods.


Aim: The course provides knowledge of different microscopy and spectroscopy modalities. The course includes practical work so that students acquire practical skills in microscopy. Students acquire skills in selecting appropriate instruments for a given characterisation problem.


Energy Materials and Devices (5 ECTS)


Content: The course covers materials used in new sustainable energy technologies, including both organic, hybrid and inorganic material systems, and their integration into devices for energy harvesting, conversion and storage technologies. Correlation between fundamental material and thin film properties to the functioning of the respective energy devices will be in focus, including both device physics, device interfaces, device integration as well as device characterization.


Aim: To gain knowledge about materials and devices used for energy harvesting, conversion and storage technologies, from materials and thin films to device integration and device functioning. This includes a focus on energy efficiency, and sustainability aspects for the different technologies.


 


Fourth semester


Master’s thesis (30 ECTS)


Content: The Master’s thesis is a working process that documents the student's engineering-specific competencies attained during his/her work with a limited, course-relevant and engineering-specific subject. The selected problem can be investigated from a theoretical, experimental or practical (hands-on) point of view.


Aim: The Master's thesis project should demonstrate the student's ability to formulate, analyze and process problems in a qualified manner within a defined professional subject that reflects the main emphasis of the education.


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Uddannelsen ønskes placeret i takst 3 i lighed med øvrige civilingeniøruddannelser


Forslag til censorkorps
Civilingeniøruddannelsernes censorkorps

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil
Behovsundersøgelse og øvrige bilag - Fysik og Teknologi 27.01.2023.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Danske virksomheder mangler helt generelt ingeniører, hvilket i nyere undersøgelser fremhæves som en særlig barriere ift fremtidig vækst. I en analyse fra IRIS Group vurderes det, at der i 2030 vil mangle 13.000 personer med lang videregående uddannelse inden for ingeniør, teknik og it.


Særligt i Sønderjylland, hvor en række store industrivirksomheder er placeret (fx Danfoss og LINAK), er ingeniørmanglen udtalt. Den lokale industri har derfor i en årrække prioriteret og understøttet opbygningen af uddannelses- og forskningsmiljøer inden for ingeniørområdet ved SDU Sønderborg. I denne proces, der har medført positiv prækvalifikation af ingeniøruddannelser inden for elektronik og maskinteknik, har fokus på materialefysik og -teknologi været prioritet i dialogen både i relation til bæredygtighed, fremstillingsprocesser, fremtidig udvikling og vækst. Af faglige grunde dækkes dette dog kun i begrænset grad af de eksisterende ingeniøruddannelser ved SDU Sønderborg.


SDU udbyder allerede en bachelor- og kandidatuddannelse i fysik og teknologi fra SDU Odense, der generelt set har en meget lav dimittendledighed – senest opgjorte årgang opnåede her en ledighed på 0% (K4-7). Ansøgte uddannelse er nært beslægtet, men hvor udbuddet i Odense har fokus på optik og nanofysik, vil Sønderborg udbuddet have fokus på materialefysik og -teknologi – og begge uddannelsesudbud vil bygge på et solidt fundament af fysik, teknologi og matematik.


Uddannelsen ønskes udbudt på engelsk i lighed med de øvrige ingeniøruddannelser på SDU Sønderborg. Dette både med henvisning til det internationale fagmiljø, sproget i de lokale virksomheder, placeringen tæt på den dansk-tyske grænse samt ønsket om at imødegå ingeniørmanglen inden for området ved at kunne rekruttere internationalt til denne uddannelse.


Uddybende bemærkninger

Intet yderligere at bemærke


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Med udgangspunkt i dialogen med de lokale aftagere i forbindelse med udviklingen af civilingeniøruddannelsen i Fysik og Teknologi i Sønderborg, såvel som samfundets stigende fokus på bæredygtighed og materialer, vurderes der at være et dimittendbehov, som det eksisterende uddannelseslandskab ikke dækker, samt at dette behov vil stige i fremtiden.


Uddannelsen forventes på sigt at kunne tiltrække ca. 20 studerende årligt, hvoraf en betydelig del forventes at blive rekrutteret internationalt.


Med henvisning til dialogen med relevante aftagere fra særligt region Syddanmark, hvor bl.a. den store opbakning til projektsamarbejdet mellem virksomhederne og de studerende blev tydeliggjort, forventes det derfor, at dimittenderne vil være efterspurgte og hurtigt vil kunne komme i arbejde.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

På SDU benyttes en fast proces for udvikling og prækvalifikation af nye uddannelser hvorved en grundig behovsundersøgelse sikres. Reelt startede processen dog allerede for nogle år siden under tidligere prækvalifikationsprocesser vedr. hhv. electronics og maskinteknik i Sønderborg, hvor materialeønsket dukkede op som et udtalt behov blandt de involverede aftagere.


SDU var derfor i dialog med de lokale aftagere i Sønderjylland i løbet af foråret 2022 for at undersøge behovet nærmere, samt for i fællesskab at udarbejde et udkast til en uddannelse, der ville kunne dække aftagernes behov for kompetencer indenfor materialefysik og -teknologi.


Dette udkast har hen over sommeren 2022 været ude til individuel kommentering blandt aftagerne, hvorefter SDU har brugt efteråret på at tilpasse og finpudse uddannelsen ud fra aftagernes tilbagemeldinger


En oversigt over inddragede, eksterne interessenter og virksomheder ses i bilaget.


Hvordan er det konkret sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Den brede dialog med eksterne interessenter og erhvervslivet har været en iterativ proces. Indledningsvist udarbejdede SDU’s arbejdsgruppe en overordnet beskrivelse af kernekompetencer ud fra virksomhedernes tilbagemeldinger fra tidligere prækvalifikationsansøgninger, samt udkast til erhvervssigte.  
Dette blev efterfølgende kvalificeret af de lokale aftagere i Sønderjylland, der via en workshop under et dialogmøde definerede mere præcist, hvilke kompetencer uddannelsen skulle dække.  
 
De identificerede kompetencer indarbejdede SDU efterfølgende i uddannelsesforslaget, inden det igen blev sendt ud til endelig kommentering blandt aftagerne, der derved fik mulighed for at belyse eventuelle behov for finjusteringer.  
Prækvalifikationsprocessen med dialogmøder og opfølgende høringer har derved sikret, at uddannelsesforslaget matcher de behov der italesættes i det lokale erhvervsliv på både kort og lang sigt. 


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

For Civilingeniørkandidatuddannelsen i Fysik og Teknologi i Sønderborg, eksisterer der ikke lignende uddannelser i umiddelbar nærhed. De nærmeste uddannelser indenfor samme område er SDU’s egne kandidatuddannelser i hhv. Fysik og Fysik & Teknologi i Odense. Derefter skal man helt til Århus eller København for at finde beslægtede uddannelser.


Ansøgte civilingeniøruddannelse i fysik og teknolog i Sønderborg er nært beslægtet med den eksisterende civilingeniøruddannelse (kandidat) i fysik og teknolog i SDU Odense, hvis seneste dimittendårgang havde 0% ledighed (4-7 kvartal). Flere grundlæggende fagligheder tager udgangspunkt i samme fagbeskrivelser. Hvor SDU Odense udbuddet fokuserer på optik og nanofysik, så vil Sønderborg udbuddet dog have fokus på materialefysik og -teknologi – et fokus der går igen i cirka 2/3- dele af de konstituerende fagelementer.


Andre ingeniøruddannelser i Danmark har også et materialefokus indlejret løbende gennem uddannelserne (f.eks. hardware ved robotingeniøruddannelserne, byggematerialer ved bygningsteknikuddannelser mm.), men ingen andre uddannelser i Danmark har et specifikt materialefokus på det niveau, som ansøgte kandidatuddannelse vil have.


Uddybende bemærkninger

Det Tekniske Fakultet på SDU har vurderet, at det ikke vil være relevant at indhente høringssvar fra andre institutioner, da der ikke eksisterer lignende uddannelser i nærheden.


SDU’s egne uddannelser i hhv. Fysik og Fysik & Teknologi i Odense er de nærmest placerede uddannelser, hvorefter man skal helt til Århus eller København for at finde lignende uddannelser.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Det vurderes at uddannelsen på sigt kan tiltrække ca 20 studerende årligt – en betydelig del af dem rekrutteret internationalt.


Grundet distancen til øvrige beslægtede uddannelser, forskellen i det faglige fokus, samt målgruppen for rekrutteringen til uddannelsen vurderes det, at udbud af uddannelsen ikke vil få konsekvenser for søgningen til de beslægtede uddannelser i Danmark.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Dimittender kan komme i betragtning til Ph.d. forskeruddannelsesstilling.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Følgende optag forventes i løbet af de første tre år: • 2024: 10 optagne

 • 2025: 15 optagne

 • 2026: 20 optagne


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant ved en kandidatuddannelse


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

I lighed med øvrige ingeniøruddannelser udbudt fra SDU Sønderborg tænkes uddannelsen afviklet i tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv, som i vedlagte høringssvar stiller sig meget positivt i forhold til samarbejde om semesterprojekter, specialer mm.


Ligeledes forventes uddannelsens dimittender at blive omfattet af den job-garantiordning der findes for SDU’s ingeniøruddannelser udbudt fra SDU Sønderborg.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2023-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelsesbrev A3 SDU kandidat i Physics and Technology.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil