Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Bæredygtighed og grøn omstilling - University College Lillebælt

University College Lillebælt
31/01-2023 07:56
2023-1
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Odense

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Kvalitetschef Anders Frederiksen, acfr@ucl.dk, 65434584/23833822

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Bæredygtighed og grøn omstilling

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Sustainability and Green Transition

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Akademiuddannelse i Bæredygtighed og grøn omstilling

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Academy Profession (AP) Degree in Sustainability and Green Transition

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Optagelse på akademiuddannelsen i Bæredygtighed og grøn omstilling eller enkelte moduler herfra, er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller en relevant uddannelse på samme niveau som de førnævnte adgangsgivende uddannelser.


Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, f.eks. en relevant erhvervsuddannelse.


Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i henhold til Lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant.


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant.


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant. 


Forslag til censorkorps
Akademiuddannelsen i Bæredygtighed og grøn omstilling benytter det af Styrelsen for Forskning og Uddannelse godkendte censorkorps for akademiuddannelser under området Merkantil.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
AU Bæredygtighed og grøn omstilling.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Klimakrisen kræver noget af os alle, og vi skal være klar til at leve, forbruge og transportere os, så vi passer på naturen. Den grønne omstilling er den mest omfattende samfundsændring i årtier, forklarede daværende klima-, energi og forsyningsminister Dan Jørgensen, da han i 2021 fremlagde regeringens køreplan for et grønt Danmark. I planen beskrives bl.a., at industrien, landbruget og affaldssektoren skal gøres grønnere og baseres på cirkulær økonomi, hvis vi skal nå ambitionerne fra Klimaloven, som blev vedtaget i 2020.


Med den grønne omstilling følger ikke blot et stigende behov for arbejdskraft, som kan løfte de mange opgaver, der følger med. Vi ser også ind i et behov for styrket kompetenceudvikling af alle på arbejdsmarkedet.


Tænketanken Mandag Morgen og CONCITO har kortlagt fremtidens grønne arbejdsmarked og undersøgt, hvad der skal til for at arbejdsmarkedet kan understøtte den grønne omstilling med de rette kompetencer.


I projektet påpeges det, at det danske arbejdsmarked risikerer at havne i en storm af mangel på hænder og kompetencer, grønne ambitioner, som ikke indfries og kommercielle muligheder, der vil gå de danske virksomheders næse forbi. Derfor kaldes der på handling. Fem centrale kompetencer bliver fremhævet; Grønt mindset, tværfaglighed, digitale kompetencer, rapportering og dokumentation samt innovation. Det er kompetencer, der går på tværs af flere faggrupper og sektorer, men som defineres i den kontekst, de udfolder sig i. Vigtigst er det, at kompetencerne kan omsættes i den grønne kontekst.


Investeringer i den grønne omstilling, uddannelse og efter- og videreuddannelse af arbejdskraften og de erfaringer og kompetencer, som danske virksomheder og arbejdstagere vil opbygge som konsekvens heraf, er en fremtidssikring for det danske samfund.


Uddybende bemærkninger

Redegørelsen udbygges i bilagsmaterialet.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Det forventede årlige behov for dimittender er estimeret ud fra Epinions undersøgelse (2022).


65% af de deltagende virksomheder arbejdede allerede med bæredygtighed, mens tallet forventes at stige til 85% i 2025. I undersøgelsen skønnes det, at der årligt er 290 potentielle studerende i Region Syddanmark.


Relevante virksomheder: 5.197
Andel virksomheder, der vurderer, at uddannelsen vil være relevant for én eller flere medarbejdere: 67%
Skøn over antal: 3.482
Skøn over antal pr. år: 1160
Estimat over, at ¼ af virksomhederne sender én medarbejder på uddannelsen: 290


Akademiuddannelsen i Bæredygtighed og grøn omstilling er tilrettelagt som en modulbaseret efteruddannelse for folk i erhverv. Uddannelsen er normeret til et fuldtidsårsværk (60 ECTS), hvor færdiggørelsestiden typisk er tre år.


Ved modulstart i efteråret 2023 vil de første dimittender være færdiguddannet i slutningen af 2026. Vi forventer at optage 30 studerende årligt, og baseret på vores erfaringer med lignende uddannelser regner vi med, at 20 studerende vil tage den fulde akademiuddannelse inden for seks år. Allerede efter første modul vil de studerende skabe værdi i praksis med deres nye kompetencer.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Bæredygtighed og grøn omstilling er allestedsnærværende og på dagsordenen i de fleste virksomheder. Vi startede derfor vores undersøgelse med en status på, hvor langt Danmark er i processen med omlægning til et mere bæredygtigt samfund og Klimalovens mål om 70% reduktion af CO2 inden 2030.


Efterfølgende dykkede vi ned i rapporter og analyser af arbejdsmarkedets behov ifm. den grønne omstilling. Her fandt vi, at der kaldes på handling fra flere sider, hvis udfordringerne skal løses, samt at manglende opkvalificering spænder ben for fremtidens grønne arbejdsmarked. Det er landsdækkende problematikker, og vi vurderede derfor, at der er behov for uddannelsen.


Da behov var påvist, tog vi kontakt til centrale aftagere og lokale samarbejdspartnere. Vi var i dialog med forskellige virksomheder inden for produktion, renovation, transport og service, interesseorganisationen Fynsk Erhverv, lektor Søren Voxted fra Syddansk Universitet samt Klima- og Miljøforvaltningen i Odense Kommune. Alle var positivt stemt over for etablering af uddannelsen på UCL.


I bilagsmaterialet findes oversigt over kilder, samarbejdspartnere og de støtteerklæringer, vi har modtaget i forbindelse med undersøgelsen.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Der findes en række diplom- og akademiuddannelser, som har moduler med fokus på bæredygtighed og grøn omstilling, fx Bæredygtig forretningsforståelse (AU i International transport og logik), Bæredygtig forretningsudvikling (Diplomuddannelse i Bæredygtig virksomhed) eller Kvalitet, sikkerhed og miljø (AU i Elinstallation). Disse moduler er dog rettet mod tekniske funktioner og tekniske kompetencer, som ikke direkte tilgodeser det merkantile område. Desuden skal det nævnes, at optagelse på diplomniveau er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse.


Det har derfor været muligt at udplukke enkelte fag fra forskellige diplom- og akademiuddannelser eller kurser uden mulighed for at sammensætte disse til en egentlig uddannelse, da fagene hører til forskellige uddannelser eller ikke er ECTS-givende.


Akademiuddannelsen i Bæredygtighed og grøn omstilling blev prækvalifikationsgodkendt i januar 2023, og er den første af sin slags på akademiniveau, som er målrettet de merkantile funktioner. Uddannelsen dækker et hul i uddannelsessystemet, men forventes ikke at påvirke dimensioneringen af øvrige uddannelser.


Uddybende bemærkninger

-


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Akademiuddannelsen i Bæredygtighed og grøn omstilling henvender sig til medarbejdere inden for det merkantile område. Medarbejdere i forskellige brancher, herunder salg, kommunikation, logistik, indkøb og produktion, som skal opkvalificeres i bæredygtighed og grøn omstilling tilpasset deres nuværende faglighed og profession.


Det merkantile område rummer adskillige erhvervsområder og deraf mange forskellige uddannelsesbaggrunde –og niveauer. Vi vurderer, at en stor andel af målgruppen vil have en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse som højeste gennemførte uddannelsesniveau. Akademiuddannelsens niveau er dermed velegnet til opkvalificering af denne målgruppe.


Medarbejdere med korte, mellemlange og videregående uddannelser kan tage akademiuddannelsen som et led i kompetenceudvikling inden for bæredygtighed og grøn omstilling.


Gældende for hele målgruppen er det, at medarbejdere, som dimitterer fra akademiuddannelsen, kan fortsætte kompetenceudviklingen fx. med diplomuddannelsen i Bæredygtig virksomhed, som også udbydes på UCL. Uddannelsen vil derfor kun positiv påvirke beslægtet udbud.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Akademiuddannelsen i Bæredygtighed og grøn om stilling kan tages enten som et selvstændigt og afrundet uddannelsesforløb, hvor der er brug for en samlet opkvalificering, eller som uafhængige moduler, hvor der er brug for specialisering.


Den fulde akademiuddannelse giver adgang til relevante diplomuddannelser, hvor vi på UCL bl.a. kan tilbyde Diplomuddannelse i Bæredygtig virksomhed, Den merkantile Diplomuddannelse eller en fleksibel diplomuddannelse, hvor den studerende selv kan tone sin akademiuddannelse, så den matcher de udfordringer, dimittenden står over for.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

På UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole forventer vi følgende optag på Akademiuddannelsen i Bæredygtighed og grøn omstilling de første tre år:


1. år: 25
2. år: 35
3. år: 50


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant. 


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2023-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelsesbrev C4 UCL AU i bæredygtighed og grøn omstilling.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil