Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Optometrist - University College Lillebælt

University College Lillebælt
13/09-2023 11:42
2023-2
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Vejle

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Poul Erik Andersen, pan@ucl.dk; 21700270

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Optometrist

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Optometry

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Professionsbachelor i optometri

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor in Optometry (B.Optom.)

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det sundhedsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Gymnasial eksamen samt specifikke adgangskrav, erhvervsuddannelsen til optometrist eller have bestået 6 specifikke gymnasiale enkeltfag.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i optometri er at kvalificere den studerende til at kunne planlægge, udføre og dokumentere optometristiske opgaver inden for synskorrektion og anden behandling, sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse, habilitering, rehabilitering og faglig udvikling, så den studerende herved opnår handlekompetence inden for det optometristiske professionsområde.


De fleste optometrister er ansat i optikerbutikker eller driver selvstændig virksomhed. Et mindre antal ansættes på øjenklinikker i kommuner, regioner, i staten eller hos private øjenlæger samt i produktionsvirksomheder.


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Uddannelsen består af: 1. Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 105 ECTS-point.

 2. Valgfri uddannelseselementer, der for den enkelte studerende har et samlet omfang på 5 ECTS-point.

 3. Praktik med et samlet omfang på 90 ECTS-point.

 4. Bachelorprojekt på 10 ECTS-point.


Stk. 2. Uddannelsens obligatoriske elementer tilrettelægges inden for følgende kerneområder: 1. Grundlæggende videnskab, svarende til 10 ECTS-point.

 2. Humanvidenskab, svarende til 10 ECTS-point.

 3. Optik, svarende til 5 ECTS-point.

 4. Visuel videnskab, svarende til 15 ECTS-point.

 5. Okulær patologi og farmakologi, svarende til 10 ECTS-point.

 6. Optometri, svarende til 95 ECTS-point.

 7. Brilleglas, teknologi og værkstedsoptik, svarende til 25 ECTS-point.

 8. Lovgivning og handel, svarende til 25 ECTS-point.


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Uddannelsen er i takstkataloget for 2024 placeret under området Sundhed med en foreløbig takst på 57.700 kr. pr. studenterårsværk.


Forslag til censorkorps
Professionsbacheloruddannelsen i optometri ønsker at få tilknyttet censorkorpset for Optometri.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Behovsundersøgelse - Optometristuddannelsesudbud i Vejle.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

UCL ønsker at udbyde optometristuddannelsen, da UCL vurderer, at der eksisterer et betydeligt regionalt behov, som baseres på aftagernes store efterspørgsel på optometrister samt det potentielle rekrutteringsantal til en optometristuddannelse i Syddanmark.


Interviews med optikere fra Fyn og Sydjylland viser, at de har endog særdeles svært ved at finde veluddannet arbejdskraft, da næsten alle dimittender ansættes relativt tæt på uddannelsesstedet.


For nuværende udbydes optometristuddannelsen på Dania i Randers og KEA i København.


Demografiske data viser, at dimittender uddannet i København i perioden 2015-2019 efterfølgende i langt overvejende grad er bosat i Storkøbenhavn og på Sjælland og må formodes at have beskæftigelse i hovedstaden og på Sjælland. 7 kvartaler efter endt uddannelse er kun 7 dimittender bosat på Fyn.


Tilsvarende er dimittender fra udbuddet i Randers i overvejende grad bosat nord for Horsens, særligt omkring Randers og Aarhus. Først med 4 års anciennitet er tilsammen 10% bosiddende i Odense eller Vejle.


Der bliver således meget få uddannede optometrister tilovers til at besætte de ledige stillinger i Syddanmark. Ikke færre end 96 % af adspurgte optikere har problemer med at finde tilstrækkeligt med optometristuddannede medarbejdere (UCL 2022).


UCL forventer at kunne optage 25-30 studerende årligt og dermed i nogen grad afhjælpe efterspørgslen.


Danske Regioner har i rapporten "Taskforce på øjenområdet", marts 2023, påpeget den vigtige rolle, optometrister får i at screene for øjensygdomme, som læger og sygehuse ikke har kapacitet til at opdage i tide. Det anbefales, at optometristuddannelsen får et større klinisk fokus og placeres sammen med andre relevante sundhedsprofessioner. Det vil være muligt på UCL, der har 5 sundhedsuddannelser.


Uddybende bemærkninger

Med de nuværende to udbud dækker uddannelsen kun en del af landet ift. et øget arbejdsmarkedsbehov i Syddanmark og Vestsjælland. UCL kan konstatere, at der er et større rekrutteringsgrundlag til optometristuddannelsen, hvorfor det er relevant at uddannelsen udbydes i Syddanmark i Vejle.


I behovsanalysen blandt 54 deltagere udarbejdet af UCL peger 77% af aftagerne på, at der er behov for en optometristuddannelse i Syddanmark (heraf har 45% svaret 'I meget høj grad').


En tilsvarende stor andel på 77% mener endvidere, at der i deres egen butik eller butikskæde er behov for et mere regionalt uddannelsessted.


Dette hænger tydeligvis sammen med vanskeligheden ved at rekruttere tilstrækkeligt mange medarbejdere med den rette uddannelse. Ikke færre end 96% af aftagerne har problemer med dette (87% 'I høj grad' eller 'I meget høj grad').


Næsten lige så vanskeligt er det at finde praktikanter, hvis man som aftager befinder sig langt fra København eller Randers. 77% finder det svært at få praktikanter. Kun 9% har ikke større problemer med det. 14% svarer 'Ved ikke' og må antages ikke at tage praktikanter jævnligt.


Aftagerne tilbyder således gerne praktikpladser til optometriststuderende. 86% er villige til at stille en praktikplads til rådighed.


Aftagerne er blevet bedt om at vurdere, hvor mange nyuddannede optometrister, som årligt vil kunne finde job i optikerbranchen i Syddanmark. 


41% anslog 20-30.


14% anslog 10-20.


14% anslog 30-40.


9% mente, at det ville være over 50.


Kun 5% anslog max. 10.


Såvel ved interviews som i survey blev det fremhævet af aftagerne, at størstedelen af deres optometristuddannede medarbejdere nærmer sig pensionsalderen. Ikke mindst i større kæder, som Synoptik, Louis Nielsen og Profil Optik, vækker det bekymring, at det er svært at se nyuddannede optometrister stå klar til at tage over.


I Danske Regioners rapport "Taskforce på øjenområdet" ses optometrister som en afgørende faktor i løsningen af problemet med kraftigt stigende antal øjensygdomme.


Taskforcen anbefaler "at udvide kapaciteten, sådan så folk fremover kan blive screenet for udvalgte øjensygdomme hos optikerbutikkerne". Speciallæger og øjenafdelinger har ikke kapaciteten til at opspore sygdommene, som vokser hastigt i antal som følge af demografien, mens antallet af øjenlæger ligger stabilt.


"Den markante stigning i patienter med aggressive øjensygdomme, der skal behandles inde for kort tid efter symptomdebut, stiller nye krav til kapaciteten og organiseringen af øjenområdet", lyder det i rapporten.


Dette vil lægge yderligere pres på behovet for optometrister, et pres som kan lettes, hvis udddannelsen også udbydes i Syddanmark.


UCL's ansøgning om udbud har uforbeholden støtte fra Dansk Erhverv, Louis Nielsen, Synoptik, Profil Optik samt Vejle Kommune.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Konklusionen på baggrund af behovsanalysen er meget klar. Optikerne giver entydigt udtryk for, at der er mangel på optometrister i deres butik/butikskæde, at de finder uddannelsen meget relevant, at der er et markant behov for optometristernes kompetencer i deres virksomheder, ligesom de adspurgte giver udtryk for, at de gerne vil tilknytte praktikanter fra uddannelsen samt meget gerne vil ansætte dimittender efter endt uddannelse. Desuden viser datatræk tydeligt, at der er rekrutteringsgrundlag for et udbud i UCL. 


UCL har en forventning om et årligt antal dimittender på cirka 17 ved 30 optagne og en fastholdelsesgrad på 55%. Fastholdelsesgraden bygger på erfaringer fra Dania og KEA.


Der er 635 optikerbutikker i Danmark. Blandt de mere end 100 i Syddanmark giver nogle udtryk for, at de alene ville kunne ansætte 20 optometrister.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

For at afdække det regionale behov har UCL foretaget en behovsundersøgelse blandt 54 optikere i Region Syddanmark og på Vestsjælland. Der er yderligere indsamlet demografiske datatræk fra relevante kilder, herunder Dania og KEA, mhp. afdækning af rekrutteringsgrundlaget.


Behovsundersøgelsen er foretaget ved fysiske interviews samt spørgeskemaundersøgelse til en bred skare af aftagere.


Interviewmøder har fundet sted med repræsentanter fra butikskæderne: Louis Nielsen, Profil Optik og Heiko Stumbeck (sidstnævnte telefonisk).


Surveyet foretaget blandt de 54 optikere omfatter 37 medlemmer i Optikerforeningen samt andre optikere bredt fordelt i Region Syddanmark.


 


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

UCL's survey viste, at aftagerne gennemgående var godt tilfredse med optometristuddannelsens nuværende udformning og indhold.


Ved tildeling af nyt udbud forventes et nært samarbejde med Dania og KEA om uddannelsens indhold og udvikling, ligesom fælles rekrutteringsindsats kunne være en mulighed.


Optometristuddannede har praktisk taget ingen ledighed; ledighedsgraden er p.t. 2% for dimittender fra KEA og 4% for dimittender fra Dania.


Uddannelsen er dimensioneret.


KEA optog i 2023 106 studerende (dimensioneret til 126)


Dania optog i 2023 74 studerende (dimensioneret til 105)


 


 


 


Uddybende bemærkninger

De nuværende udbudssteder optager p.t. færre studerende, end de er dimensioneret til.


I 2023 steg Danias optag dog med 42,3%. Tilsammen havde KEA og Dania på udbuddene i 2023 det tredjehøjeste optag siden 2007 (kun overgået af 2016 og 2018).


I dag kommer uddannelsen ikke hele Danmark til gode, da meget få uddannelsessøgende fra Sydjylland og Fyn drager til Randers eller København for at tage uddannelsen samtidig med, at meget få dimittender søger til Syddanmark efter endt studium.


Studiemiljøet på UCL Vejle, hvor optometristuddannelsen vil være omgivet af sundhedsfaglige og merkantile uddannelser, er optimalt i forhold til meldingen fra store optikerkæder som Louis Nielsen og Synoptik, som ønsker dimittender uddannet i spændingsfeltet mellem salg, sundhed og optometri.


 


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Det nye uddannelsesudbud i UCL vil bidrage til øget sammenhæng mellem uddannelsesniveauerne ved at potentielle studerende, der ellers ikke ville påbegynde en videregående uddannelse, vil få mulighed for netop det tættere på deres bopæl.


Et udbud af en stærk og velgennemprøvet uddannelse som optometrist vil være et attraktivt supplement for uddannelsessøgende i et område, hvorfra størstedelen i dag søger mod universitetsbyerne.


1.117 personer under 35 år bosat i Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle, er beskæftiget i sundhedssektoren og har en gymnasial uddannelse som højeste uddannelsesniveau (data opgjort 2019). En stor del af disse kan antages at være potentielle studerende.


Uddannelsesudbuddet i UCL vil kunne gennemføres uden forringelser af vilkårene for de to eksisterende udbud i Hovedstads- og Randersområdet, idet deres studerende for nuværende stort set ikke kommer fra Syddanmark og Vestsjælland. 


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

En professionsbachelor i optometri kan videreuddanne sig på kandidatniveau, særligt oplagt er kandidatuddannelsen i Optometri og synsvidenskab ved Aarhus Universitet (cand.san.) eller en masteruddannelse, fx Master of Public Health, MPH, ved Københavns Universitet.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

UCL forventer at rekruttere 25-30 studerende om året de første 3 år. 


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Et meget stort flertal af alle adspurgte aftagere (86%) tilkendegiver, at de meget gerne tager praktikanter.


Da manglen på optometristpraktikanter i Syddanmark er særdeles stor (77 % af aftagerne peger på dette) vil det ikke påvirke udbuddene i Randers og København negativt, da flertallet forventes at finde praktikplads i Trekantområdet og på Fyn, hvor efterspørgslen er størst.


Som Danias egen grafik i høringssvaret viser, er næsten ingen studerende i praktik på Fyn og i Sønderjylland.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Optikerforeningen samt Urmagerne og Optikerne i Serviceforbundet har udtrykt bekymring over, at de studerende på de nuværende udbud falder fra (55 % gennemfører) og at dette bl.a. skyldes arbejdstiderne i branchen. De erkender dog, at der p.t. er mangel på uddannede optometrister over hele landet.


Gennemførelsesgraden er dog ikke lavere end på uddannelser af tilsvarende længde, fx bygningskonstruktøruddannelsen, og en eventuelt faldende kvalitet i studenterpopulationen bør ikke være et argument for ikke at forsøge at dække branchens tydelige behov for veluddannet arbejdskraft.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2023-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelsesbrev C3 Professionsbacheloruddannelse i optometri.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil