Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Akademiuddannelse i EL-Installation - Erhvervsakademi Kolding

Erhvervsakademi Kolding
15/09-2021 08:25
2021-2
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
IBA Erhvervsakademi Kolding

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Chefkonsulent Forretningsudvikling Anja Sinding Morgen, asmo@iba.dk, 61939571

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Akademiuddannelse i EL-Installation

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Academy Profession (AP) Service Engineering

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Akademiuddannelse i EL-Installation

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Academy Profession (AP) Degree in Service Engineering

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Teknik, produktion, service m.v.

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang efter gennemførelse af relevant adgangsgivende uddannelse:


-          Automatik- og procesuddannelsen (med specialer)


-          Elektriker, bygningsautomatik


-          Elektriker, installationsteknik


-          Elektriker, kommunikationsteknik


-          Elektriker, styrings- og regulerings teknik


-          Elektronik- og svagstrømsuddannelsen


-          Elektriker 1


-          Elektriker 2


Adgang kan ligeledes gives til indehavere af en grunduddannelse for voksne (GVU eller EVU) inden for de samme fagområder som nævnt ovenfor.


Derudover skal ansøger have mindst 2 års relevant erhvervserfaring.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Akademiuddannelsen i EL-installation er tilknyttet censorkorpset for fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg mv.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Bilag 1 Behovsanalyse EL-Installation.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

TEKNIQ udtaler: "Deltidsuddannelsen til installatør er steget fra 452 til 1.481 studerende på fire år. Fuldtidsstudiet er omvendt stort set uændret." IBAs Behovsanalyse er udarbejdet med udgangspunkt i dels gældende studieordning for AU i EL-Installation, dels KEAs oprindelige ansøgning om prækvalifikation af uddannelsen og dels relevante rapporter og analyser indenfor området. Da der er tale om et nyt udbud af eksisterende uddannelse anvendes desk researchen ikke til at dokumentere behov for uddannelsens indhold, men til at kvalificere og rammesætte den af IBA Erhvervsakademi Kolding udarbejdede behovsanalyse til dokumentation af regional og lokal efterspørgsel på AU i EL-Installation.


Primært fokus i behovsanalysen er virksomheder beliggende i Kolding Kommune, da transporttid er en helt afgørende faktor for målgruppevirksomhedernes deltagelse i efter-/videreuddannelse. AU i EL-Installation udbydes af EASV i Esbjerg og Sønderborg samt af UCL i Vejle. IBAs Behovsanalyse er derfor stærkt koncentreret om virksomheder beliggende indenfor Kolding Kommune. Deltagerne på AU i EL-Installation kommer ofte fra mindre installatørvirksomheder. IBAs Behovsanalyse viser med al tydelighed, at målgruppen, i IBAs dækningsområde er bredere og særligt de større industrivirksomheder udtrykker behov for uddannelsen. Konkret er kortlagt over 30 relevante virksomheder med over 3.900 medarbejdere. Det oplyste antal medarbejdere er i Kolding. Udover vigtigheden af transporttid konkluderer IBAs Behovsanalyse, at virksomhederne ser netop denne uddannelse som den naturlige udviklings- og karrierevej for deres medarbejdere. Virksomhederne udtrykker et stort behov for, at den grønne omstilling bliver et gennemgående element i de fire obligatoriske moduler nu og i fremtiden.


Uddybende bemærkninger

Se venligst Bilag 1 Behovsanalyse 


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Dimittendanalysen er udarbejdet på baggrund af rekrutteringsanalysens resultater, da der er tale om en efter-/videreuddannelse. Dimittendbehovet understøttes i Bilag 1 af en jobopslagsanalyse, der med alt tydelighed viser, at det primært er de mindre installationsvirksomheder, der efterspørger elektrikere og de større industrivirksomheder indenfor digitalisering, automation mv., der efterspørger installatører. Analyser fra RAR, Dansk Byggeri og TEKNIQ mv. viser, at efterspørgslen på dimittender er støt stigende de næste 10 år, da el-installatører, som dokumenteret i Behovsanalysen, udgør en helt central rolle i forhold til den grønne omstilling af dansk industri. Nye tal fra Danmarks Statisk viser, at der konkret er sket en stigning i beskæftigelsen i installationsbranchen på 6,8% fra 4. kvartal 2020 til 5. kvartal 2021. Dette sat overfor KEAs estimat af regionalt potentiale i Syd på ca. 5.000 el-installatører heraf 210 på uddannelsen viser, at der er behov for flere udbydere af uddannelsen i området.  


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

IBAs behovsanalyse består dels af en kvalitativ undersøgelse blandt relevante virksomheder og organisationer i IBAs dækningsområde og dels af diverse datasæt, herunder regionale og lokale erhvervsanalyser samt udtræk fra diverse statistikbanker. IBAs dækningsområde er i denne ansøgning skarpt afgrænset til Kolding, Vejen, Haderslev og Aabenraa kommuner. Primært fokus i behovsanalysen er virksomheder beliggende i Kolding Kommune, da transporttid er en helt afgørende faktor for målgruppevirksomhedernes deltagelse i efter-/videreuddannelse.


I den kvalitative del af analysen indgår følgende virksomheder og organisationer:


Delpro


Beckhoff


Intego


Strøh A/S


Business Kolding


DI Trekantområdet


Danish International Manufacturing Academy - DIMA


Solar A/S


TEKNIQ Arbejdsgiverne


Dansk EL-Forbund


Udgangspunktet for den kvalitative dataindsamling var indledningsvist en Snowball sampling, hvor udvalgte interviewpersoner efter endt interview refererer videre til andre relevante interviewpersoner. Metoden er god til at få et relativt hurtigt overblik over et givet behov/efterspørgsel.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

AU EL-Installation er en deltidsuddannelse på level 5, som kan lede frem til autorisation. Uddannelsen er målrettet studerende, der har arbejde ved siden af studierne. Uddannelsen forventes derfor ikke at være i nævneværdig konkurrence med en erhvervsakademiuddannelse. Nærmest beslægtede uddannelse på IBA er Akademiuddannelsen i energiteknologi, men denne uddannelse leder ikke frem til autorisation.


Akademiuddannelsen i EL-Installation udbydes af EASV i Esbjerg og Sønderborg samt af UCL i Vejle og Odense. Men da geografiske nærhed er vigtig i forbindelse med deltidsuddannelser, forventes udbud i Kolding ikke at påvirke naboakademiernes udbud Vejle, Esbjerg, Sønderborg og Odense i nævneværdig grad.


Desuden forventes det, at uddannelsen vil kunne afhjælpe og imødekomme den strukturelle mangel på arbejdskraft inden for installatørerhvervet i hele Region Syddanmark.


Uddybende bemærkninger

Ingen bemærkninger


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Rekrutteringsgrundlaget i IBAs Behovsanalyse er skarpt afgrænset til Kolding, Vejen, Haderslev og Aabenraa kommuner. Primært fokus er virksomheder beliggende i Kolding, hvor over 30 relevante virksomheder med over 3.900 medarbejdere er kortlagt. Hertil kommer KEAs beregning på 210 studerende i Region Syd fra Dansk Metal og Dansk El-forbund samt UCLs vurdering af andre fagforeninger herunder Teknisk Landsforbunds bidrag med yderligere 15%. Støttemuligheder medfører øget optag.


AU i EL-Installation udbydes, som skrevet, af EASV i Esbjerg og Sønderborg samt af UCL i Vejle og Odense. Men da geografiske nærhed er vigtig i forbindelse med deltidsuddannelser, forventes udbud i Kolding ikke at påvirke naboakademiernes udbud i Vejle, Esbjerg, Sønderborg og Odense i nævneværdig grad.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Uddannelsen giver, sammen med erhvervserfaring, adgang til relevante diplomuddannelser og deltidsuddannelser - fx Energi og Miljø og Stærkstrømsteknologi (TD). 


Dimittender fra AU EL-Installation, som ønsker at videreuddanne sig ved en fuldtidsuddannelse, kvalificerer sig eksempelvis til studiet Professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration, der udbydes på UCL. Studiet har har tre professionsretninger, hvoraf den ene omhandler installation og automation målrettet bl.a. installatører samt studerende med et tilsvarende akademisk niveau inden for fagområdet.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Med udgangspunkt i Rekrutteringsanalysen og de i Kolding kortlagte virksomheder sammenholdt med interviews vurderes optaget:


1. år 20 studerende
2. år 25 studerende
3. år 30 studerende


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Ingen bemærkninger


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2021-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C11 Afgoerelsesbrev.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil