Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Kandidat - Visuelle studier og kunstpædagogik - Aalborg Universitet

Aalborg Universitet
14/09-2021 10:30
2021-2
Godkendt
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
Aalborg Universitet, København

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Sara Marie Jensen smj@adm.aau.dk 99402016

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Kandidat

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Visuelle studier og kunstpædagogik

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Visual studies and Art Education (NM NoVA)

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Cand.mag. i visuelle studier og kunstpædagogik

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Master of Arts (MA) in Visual Studies and Art Education

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Humaniora

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

De generelle adgangskrav og udvælgelseskriterier for adgang til uddannelsen er aftalt mellem partneruniversiteterne. Kravet er en bachelorgrad inden for humaniora eller en bachelor i kunst inden for et relevant fagområde.


Adgangskravet til kandidatuddannelsen er en gennemført relevant dansk eller international bacheloruddannelse eller professionsbacheloruddannelse og med engelsk på minimum B-niveau. En bacheloruddannelse eller professionsbacheloruddannelse defineres som relevant, hvis centrale fagområder giver kompetence i et omfang svarende til mindst 120 ECTS-point inden for kommunikationsteori, kulturteori, medieteori, designteori, uddannelsesvidenskab (herunder også kunstpædagogik) og kunstteori. Der vil ikke være retskravsbachelorer til uddannelsen.


Følgende bacheloruddannelser giver direkte adgang til NM NoVA på Aalborg Universitet (AAU):


• Aalborg Universitet: Kommunikation and Digitale Medier med specialisering i:


o Kommunikation


o Informationsvidenskab


o Interaktive digitale medier


• Aalborg Universitet: Kunst og Teknologi


• Københavns Universitet: Film- og Medievidenskab


• Aarhus Universitet: Medievidenskab


• Københavns Universitet: Kunsthistorie


• Aarhus Universitet: Kunsthistorie


• Aarhus Universitet: Æstetik og kultur


• Aarhus Universitet: Antropologi


• Aarhus Universitet: Digital design - it, æstetik og interaktion


• Roskilde Universitet: Humanistisk bachelor


• Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab


• Syddansk Universitet: Designkultur


• Syddansk Universitet: Interkulturel pædagogik


Følgende professionsbacheloruddannelser giver direkte adgang til NM NoVA på AAU:


• Designskolen i Kolding: Design med specialisering i kommunikationsdesign


• Det kongelige Akademi: Design med studieretning i visuelt design


• UC Syd, UCL, UCN, UC VIA, UC Absalon, UC KP: Læreruddannelsen med undervisningsfag i billedkunst


For udenlandske ansøgere til NM NoVA er adgangskravet en Bachelor of Arts (BA) eller Bachelor of Fine Arts (BFA) i ethvert emne af betydning for NM NoVA svarende til mindst 120 ECTS-POINT af en uddannelse på mindst 180 ECTS-POINT. Eller (hvis ECTS-POINT ikke bruges i lande, hvor den første grad blev erhvervet): bevis for en studietid på højere uddannelsesniveau, der betragtes som sammenlignelig med en bachelorgrad. Dette inkluderer flere områder inden for humaniora, uddannelsesvidenskab og kunstvidenskab, for eksempel inden for kommunikationsteori, kulturteori, medieteori, designteori, uddannelsesvidenskab (herunder særligt kunstpædagogik) og kunstteori. Engelsk svarende til Certificate of Proficiency in English, ECPE er påkrævet.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Ja

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Uddannelsen er en joint double degree og er godkendt af Nordisk Ministerråd som nordisk master i visuelle studier og kunstpædagogik på baggrund af Ministerrådets målsætning om dels kandidatgrader på højt niveau, der giver gode karrieremuligheder og netværk, dels internationalisering og udvikling af samarbejder mellem universitetsuddannelser og arbejdsmarkedet i den nordiske region (http://www.nordicmaster.org/).


Uddannelsen er udviklet i fællesskab mellem de to partneruniversiteter: Aalto Universitet (der er koordinator for uddannelsen) og AAU og bygger på et solidt og langvarigt samarbejde mellem de to universiteter. Tidligere har dele af NM NoVA været et individuelt kandidatuddannelsesprogram på Aalto Universitet og en specialisering på AAU’s kandidatuddannelse i kommunikation i København, som de to universiteter har samarbejdet om siden 2014. I det eksisterende samarbejde udbyder universiteterne fællesundervisning (20-40 ECTS-point), afvikler fælles fysiske symposier, samt gennemfører studenterudvekslinger mellem universiteterne. Det er forløbet over seks år med optag hvert andet år, i alt 36 studerende på Aalto Universitet og 16 på AAU 2014-2020. Det eksisterende samarbejde danner grundlag for den nordiske kandidatuddannelse, som nu søges prækvalificeret. AAU, campus København ønsker at udbyde otte studiepladser årligt (Aalto Universitet udbyder ligeledes otte). På AAU reduceres optaget på kandidatuddannelsen i kommunikation på AAU i København samtidigt med 8 pladser (ved nedlæggelse af den eksisterende specialisering i Nordic Visual Studies and Art Education (NoVA)).


Alle studerende, som, forudsat godkendelse af uddannelsen, optages på NM NoVA, starter på et af de to partneruniversiteter på henholdsvis AAU København eller Aalto Universitet i Helsinki, hvor de tager første og andet semester. Det tredje og fjerde semester afvikles som obligatorisk udvekslingsophold på partneruniversitetet. Partneruniversiteterne samarbejder om uddannelsens indhold, organisering og afvikling og i afviklingen lægges der vægt på fælles undervisning. Dette sikrer en progression af uddannelsen gennem alle semestre. Undervisningen er organiseret i et online, offline og blended learning format, hvor e-læring bidrager med en væsentlig del af læringen. 110 ECTS-point af uddannelsen afvikles med væsentlige bidrag fra onlineplatforme for at binde aktiviteter på tværs af AAU og Aalto sammen. Det er dog stadig en forudsætning og forventning, at de studerende møder frem på det campus, de er tilknyttet og deltager i aktiviteter der, det gælder både på de to første semestre og på tredje og fjerde semester på partneruniversitetet. 10 ECTS-point af uddannelsen afvikles som fysiske symposier, hvor alle studerende på skift samles på et af de to universiteter. Dette er en central faktor i udviklingen af det fælleskab, der skal sikre et godt studiemiljø.


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Engelsk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Ja, undervisningen foregår hovedsagligt på nettet.

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Uddannelsen er tværfaglig, med kerneelementer inden for visuel og digital kommunikation samt kunstpædagogik. Kunstpædagogik er en videnskabelig betegnelse for koblingen af pædagogisk teori og visuel kulturteori med kunstbaserede metoder. NM NoVA er et samarbejde mellem to universiteter, der er blandt de førende inden for kunst og design og kunstpædagogik (Aalto) og visuel og digital kommunikation og problembaseret læring (AAU). Kombinationen af kerneelementer giver dimittenderne et unikt grundlag for kreativ problemløsning og er målrettet behovet for netop den type dimittender inden for områderne kommunikation, læring, produktudvikling og organisationsforandring. At dimittenderne kan applicere deres kompetencer på arbejdsmarkedet er centralt i uddannelsen og understøttes desuden af et modul om projektledelse, entreprenørskab og forretningsforståelse. Dimittenderne kan ansættes fx som projektledere for visuelle og digitale kommunikationsprojekter eller som designere af visuelt og digitalt materiale til marketing, samt på professionshøjskoler og inden for kreativ produktudvikling og kreativ facilitering af HR-indsatser mhp. organisationsforandring.


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

NM NoVA’s 120 ECTS-point er fordelt på 4 semestre à 30 ECTS-point, og kan gennemføres inden for den fastsatte tidsramme på 2 år. Uddannelsens første år bygger en fælles akademisk faglighed oven på den adgangsgivende bacheloruddannelse, mens der sker specialisering på uddannelsens andet år gennem det integrerede udvekslingsprogram og projektorienterede forløb ved partneruniversitet frem mod specialet. Uddannelsen er baseret på en tværfaglig sammensætning af kerneelementerne visuel og digital kommunikation og kunstpædagogik. Disse elementer konstituerer fagligheden og kobles med et modul om projektledelse, administration, entreprenørskab og forretningsforståelse.


Fagligheden giver kompetencer til kreativ problemløsning, herunder at analysere og designe forandring, udvikling og læring, hvad enten målet er forbedring af en kommunikativ praksis, ændring af en undervisningspraksis, udvikling af et produkt eller af en organisatorisk praksis.


Uddannelsen er tilrettelagt som et projektorienteret og problembaseret studium, hvor teoretiske studier af digital og visuel kommunikation, informations- og kommunikationsteknologi, kunst, visuel kultur, kunstpædagogik samt kunstbaserede metoder vil udgøre de konstituerende fagligheder. Faglighederne aktiveres og udvikles gennem mindre projekter på 1. semester og et større projekt på 2. semester om faglig intervention og forandring gennem kommunikation og kunstpædagogik i samarbejde med eksterne interessenter, ligesom de akademiske kompetencer omsættes og specialiseres på 3. og 4. semester.


Det første år giver dels et videngrundlag, dels analytiske og planlægningsmæssige færdigheder og kompetencer til at gennemføre projekter med kreativ problemløsning baseret på teoretiske studier af visuel og digital kommunikation, visuel kultur, æstetik og kunstpædagogik. Projektkompetencerne udvikles yderligere med teoretiske og praktiske studier i projektledelse, administration, entreprenørskab og forretningsforståelse.


Andet år foregår på partneruniversitetet og udgør en samlet indsats hen imod specialeafslutningen. Modulerne styrker de studerendes kompetencer fra første år ved at øge de studerendes erfaring med projektsamarbejde gennem nordiske netværksdannelser i projektorienterede forløb i virksomheder, i organisationer og i institutioner inden for visuel og digital kommunikation, kultur og kunstpædagogik, samt gennem forberedelse af deres speciale.


Mens det første studieår består af samme undervisningsindhold for alle NM NoVA-studerende, intensiveres den enkelte studerendes specialisering på andet år gennem det obligatoriske udvekslingsforløb på partneruniversitetet, dels gennem valg af det projektorienterede forløb, dels gennem valg af specialeemne.


I det følgende uddybes uddannelsens kernefaglige elementer.


Visuel og digital kommunikation og kultur udviklet i Norden


De studerende får viden på højeste internationale niveau om kreative og kritiske tilgange til design af visuel og digital kommunikation og billedproduktion, som kobles med en ansvarlighed for åbenhed, omsorg og lighed. De studerende opnår færdigheder i at undersøge og analysere visuel kommunikation med afsæt i relevante teorier, metoder og teknologier. De studerende opnår derudover færdigheder i at skabe visuel digital kommunikation med afsæt i relevante teorier, metoder, redskaber og teknologier. De studerende tilegner sig sociale og kulturelle kompetencer til at deltage i og styre online kommunikation, formidling og læring.


Moderne tilgange til nordisk kunstpædagogik og læring


De studerende får viden på højeste internationale niveau om nordiske tilgange til samtidskunst og kunstpædagogik med særlig vægt på demokrati, egalitarisme og social retfærdighed. De studerende opnår færdigheder i kreativ problemløsning på et kunstpædagogisk teori- og metodegrundlag og med respekt for menneskerettigheder og social og kulturel bæredygtighed. De studerende udvikler også færdigheder i at tilrettelægge lærings- og formidlingsforløb baseret på kunstpædagogiske principper, herunder færdigheder i at udvælge, udvikle og begrunde pædagogisk-didaktiske principper og læringsmodeller. De studerende tilegner sig derudover kompetence til selvstændigt at tage ansvar for deres egen faglige udvikling.


Kreativt problemløsende projektarbejde


De studerende får viden om kreative problemløsningsmodeller, projektledelse, entreprenørskab samt forretningsforståelse. De får færdigheder i at omsætte kreative problemløsningskompetencer til værdiskabende projekter i kommunikative, kulturelle og uddannelsesmæssige sammenhænge. De studerende får derudover færdigheder til at samarbejde om faglige problemstillinger og løsningsmodeller med såvel fagfæller, som ikke-fagfæller. Færdighederne aktiveres gennem uddannelsens projektdrevne og problemorienterede undervisning såvel som gennem samarbejdet med eksterne interessenter. Derved får de studerende også kompetencer til selvstændigt at kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang.


Nedenfor redegøres der for de enkelte fagmoduler, der indgår på uddannelsens semestre.


Første semester


På første semester bringes kernefaglighedens tilgang til undersøgelsesarbejde og forskning i spil. Fagmodulerne udbygger gradvist viden, færdigheder og kompetencer til at udarbejde et fagrelevant projekt, beskrive og gennemføre et forskningsdesign baseret på emnespecifikke tilgange, teorier og metoder til analyse af praksis og empiriske data. Desuden giver modulerne færdigheder i at samarbejde inden for universitetet og med eksterne interessenter.


Kunst- og problembaseret forskningsmetodologi, 10 ECTS-POINT


Dette modul giver viden om teorier og metoder til at skabe visuel kommunikativ, digital og kulturel viden. De studerende undervises i problembaserede, kunstbaserede og kunstpædagogiske tilgange til forskning og teori-genererende praksis. Modulet omfatter lokalt baserede og stedsspecifikke aktiviteter forbundet med kunst- og problembaseret forskningsmetodologi. Endvidere undervises de i at samarbejde i online, offline og hybride læringsmiljøer. Første del af modulet finder sted som et obligatorisk, fem-dages symposium på et campus.


Æstetik, visuel kultur og digital kommunikation, 10 ECTS-POINT


Dette modul giver viden om æstetik, visuel kultur og digital kommunikation i et samtidsperspektiv. Fagmodulets indhold omfatter en problembaseret læringstilgang til undersøgelse, udvikling og forståelse af meningsskabelse og interaktion i visuelle praksisser, i deltagelse på sociale medier, i byrum og i æstetisk kommunikation. De studerende opnår desuden færdigheder i at skabe digital visuel kommunikation med anvendelse af såvel digitale som analoge redskaber.


Billedpædagogiske praksisser og teorier, 10 ECTS-POINT


Dette modul giver viden om forskellige videnskabeligt baserede metoder til kunstpraksis vedrørende, hvordan man arbejder med enkeltpersoner, grupper af mennesker og fællesskaber i institutionelle og ikke-institutionelle sammenhænge. Drøftelser af pædagogiske principper for undervisning og læring skal gøre de studerende i stand til at træffe etiske, ansvarlige og respektfulde beslutninger, når de arbejder med kunstpædagogik og kunstbaserede tilgange i forskellige kontekster.


Andet semester


Andet semester udbygger kompetencerne fra første semester og giver de studerende viden og metodologiske færdigheder til selvstændigt at styre og udføre projekter med fokus på at skabe forandringer og udvikling af en eksisterende kommunikativ-, undervisnings- eller social praksis på baggrund af kritiske analyser af den kontekst, projekterne skal indgå i. Samarbejdet med eksterne interessenter vil blive øget, og dette vil blive understøttet af færdigheder i ledelse og administration af projekter, samt entreprenørskab og forretningsforståelse, med henblik på at kunne gennemføre kritiske analyser, træffe beslutninger om og iværksætte indsatser.


Projektmodul: Interventioner til forandring af kommunikation, kultur og pædagogik, 20 ECTS-POINT


Projektmodulet giver viden om og færdighed til at planlægge og gennemføre et kreativt problemløsningsprojekt, der kan forandre og udvikle en eksisterende praksis i professionelle, organisatoriske og/eller digitale medierelaterede sammenhænge. Forandringer både gennem og af visuel og digital kommunikation samt af kunstpædagogisk praksis og kulturpraksis. Fokus ligger på analyse og design af meningsskabende aktiviteter i forskellige kontekster og interaktioner. Modulet omfatter også planlægning, gennemførelse og formidling af projektresultater til et bredere publikum i form af en konference, et arrangement, en udstilling eller et artefakt.


Kritiske samfundsmæssige perspektiver på kunstundervisning, 5 ECTS-POINT


Fagmodulet giver viden om sammenhængen mellem sociale og kulturelle perspektiver på samtidskunst som forudsætning for opbygningen af demokratiske, bæredygtige rum for kommunikation, undervisning og læring. Modulet giver derudover færdighed i analyse af sammenhængen mellem samfundsforhold og samtidskunstneriske udtryk. Fokus ligger på kritisk analyse og fremme af en kompleks tilgang til undersøgelse af centrale koncepter, teorier og emner relateret til samtidskunst og pædagogik.


Projektledelse, administration og entreprenørskab, 5 ECTS-POINT


Fagmodulet giver viden om rammer og modeller for projektledelse, administration samt iværksætteri og formidler derudover forretningsforståelse. Det har til formål at øge de studerendes teoretiske og praktiske viden om projekters planlægning og realisering. Kernen består i at udvikle etiske, ansvarlige og bæredygtige økosystemer af kultur, økonomi og brugen af kunstbaserede og pædagogiske metoder til at planlægge og realisere projekter. Den studerende omsætter kursets indhold i praktisk planlægning og styring af eget udvekslingsprogram og projektorienterede forløb samt interessentaftaler på uddannelsens andet år.


Tredje semester


Tredje semester giver de studerende praktisk viden, færdigheder og kompetencer med henblik på udmøntning af fagets teorier og metoder i en værdiskabende erhvervsmæssig praksis med et projektorienteret forløb som omdrejningspunkt. Den studerende kan vælge mellem tre spor inden for et projektmodul.


Projektmodul, 30 ECTS-POINT


Projektmodulet består af et projektorienteret forløb, der aktiverer akademiske kompetencer fra første studieår og omfatter et metodologiseminar og vejledning.


Spor I: Langt projektorienteret forløb


Projektmodulet indeholder et længerevarende projektorienteret forløb, hvor den studerendes akademiske faglighed møder den praktiske virkelighed. Hovedkomponenten er et projektorienteret forløb på mindst 13 uger i en relevant virksomhed, organisation eller institution, hvor den studerende samarbejder om en professionel opgave, der trækker på viden, færdigheder og kompetencer fra uddannelsen. Formålet er at give konkret erfaring med og indsigt i arbejdslivet.


Projektmodulet kan danne det empiriske grundlag for specialet.


Spor II: Kort projektorienteret forløb


Projektmodulet indeholder et praktisk projekt, hvor produktionsfærdigheder inden for visuel og digital kommunikation og/eller visuel kultur og/eller kunstundervisning anvendes i en praktisk virkelighed. Modulet består af komponenter, dels et visuelt orienteret projekt på mindst 6 uger, dels 1-2 valgfrie kurser på værtsuniversitetet, der understøtter projektet. Projektet gennemføres i samarbejde med en relevant virksomhed, organisation eller institution, hvor den studerende samarbejder om en professionel opgave. Formålet er at give konkret erfaring med og indsigt i professionelle projekter med udarbejdelse af et visuelt produkt.


Projektmodulet kan danne det empiriske grundlag for specialet.


Spor III: Projektorienteret forløb i et aktivt forskningsmiljø


Projektmodulet indeholder en fordybelse i det teoretiske og metodiske grundlag for visuel og digital kommunikation, visuel kultur og kunstpædagogik. Hoveddelen er teoretisk og metodisk, hvor den studerende arbejder selvstændigt med en aktuel problemstilling inden for det videnskabelige område. Formålet er at udvikle den teoretiske ramme for specialet ved at samarbejde med relevante fakultetsprojekter på partneruniversitetet. Modulet vil give en dybdegående viden om og diskussion af et teoretisk forskningsspørgsmål.


Fjerde semester


Fjerde semester understøtter de studerendes specialearbejde med specialefremmende aktiviteter i form af et metodologisymposium.


Specialemodul, 30 ECTS-POINT


Specialemodulet er centreret omkring specialet og den studerendes selvvalgte emne inden for uddannelsens rammer. Specialet kan enten være et rent teoretisk og analytisk projekt eller en teoretisk og metodisk baseret praktisk løsning. Den studerende tilbydes vejledning fra begge partneruniversiteter. Modulet omfatter et symposium, der behandler forskningsmetodologiske spørgsmål.


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

AAU indstiller, at uddannelsen indplaceres på takst 2. Beslægtede tværfaglige uddannelser på AAU og på andre universiteter er placeret på takst 2. Herunder kandidatuddannelserne i kommunikation på AAU (hhv. i Aalborg og København), kandidatuddannelsen i media arts cultures på AAU, kandidatuddannelsen i kommunikation på RUC, kandidatuddannelsen i kommunikation og it på KU, samt kandidatuddannelsen i digital design og kommunikation på ITU.


Uddannelsen er omkostningstung, idet den både er tværfaglig (kommunikation, pædagogik/læring, kunst, visuel kultur og teknologi) og kræver adgang til værksteder/laboratorier, hvor de studerende selv kan arbejde med visuelle og teknologibårne udtryks- og analyseformer. Der er således behov for, at de studerende kan skabe visuelle kommunikationsprodukter på digitale platforme til visning på traditionelle skærme, på 2D-print og på forskellige former for 3D-printere, ligesom der er behov for, at de studerende kan arbejde i ikke-digitale materialer og derigennem skabe visuelle kommunikationsprodukter. De studerende skal desuden have adgang til eye-tracking og tilsvarende digitalt testudstyr med henblik på test af effekten af visuelle kommunikationsprodukter. I alle tilfælde skal de studerende også undervises i brugen af udstyret på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. De ovennævnte fagkomponenter er i overvejende grad tekniske og findes også på en række tekniske eller naturvidenskabelige uddannelser på AAU, der er indplaceret på takst 3 (fx kandidatuddannelserne i hhv. medialogi og arkitektur).


Forslag til censorkorps
Censorkorpset informationsstudier, kommunikation og digitale medier.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil
Dokumentationsrapport_NM NOVA.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Der er gennemført en grundig dialog med aftagere i form af to behovsundersøgelser gennemført af eksterne konsulenthuse og gennem inddragelse af medlemmer af AAU-aftagerpaneler. På den baggrund konkluderes det, at uddannelsens otte studiepladser opfylder et behov for en delmængde af kommunikationsuddannede, der ikke opfyldes af eksisterende uddannelser:


• NM NoVA imødekommer et behov for kandidater, der kan arbejde med visuel og digital kommunikation, som virksomhederne i dag forventer, at kommende medarbejdere kan opfylde, men som dimittender fra eksisterende uddannelser ikke har tilstrækkelige kompetencer indenfor. Aftagere vurderer, at dette behov vil stige inden for de næste 3-5 år.


• NM NoVA imødekommer et behov fra kreative og kunstneriske virksomheder for kandidater med en kunstfaglig viden og kommunikationskompetencer, der kan arbejde tværfagligt, kreativt problemløsende og bygge bro til forretningsverdenen og for en uddannelse, der stimulerer kunstnerisk mod og samtidigt kan blive til forretning. Aftagere vurderer denne tværfaglighed som et behov, der pt. ikke opfyldes.


• NM NoVA imødekommer et behov for undervisere på professionshøjskoler, der kan koble visuelle og digitale kompetencer med kunstpædagogik på højt akademisk niveau, hvor færdigheder i at skabe visuelle kommunikationsprodukter funderes teoretisk. Aftagere påpeger en sådan uddannelse ikke eksisterer i Danmark.


• NM NoVA's integrerede udvekslingsprogram med Aalto Universitet, der indeholder et projektorienteret forløb i virksomheder, kvalificerer dimittender til at arbejde i danske virksomheder med international orientering. Aftagere vurderer dette som en ubetinget fordel, ligesom de fremhæver træning af et engelsk arbejdssprog som en styrke (dokumentationsrapporten s. 11-17).


Uddybende bemærkninger

Aftagerne udtrykker, at de har behov for uddannelsens dimittender både nu og fremadrettet.


Den visuelle og digitale kompetenceprofil


I forhold til uddannelsens visuelle og digitale kompetenceprofil er der et markant fokus på behovet for kandidater med kompetencer på højt akademisk niveau. Direktøren for Museet for Søfart fremhæver i den forbindelse behovet for at kunne beherske visuelle og digitale teknologier i fremtiden:


”Helt sikkert, det er der ingen tvivl om. Der er i meget høj grad brug for det, og der vil blive meget mere brug for det på alle arbejdspladser, eller alle vidensinstitutioner, hvor vi formidler viden, fordi vi, tror jeg, i stigende grad vil formidle viden visuelt.” (dokumentationsrapporten s. 12).


Forbundsformanden for kommunikation og sprog peger ligeledes på, at virksomheder i stigende grad bruger og får brug for visuel kommunikation, mens formanden for den nationale faggruppe for undervisere i billedkunst på læreruddannelsen peger på, at det fordrer specifikke kompetencer at forstå og bruge visuel kommunikations komplekse betydningslag æstetisk såvel som kulturelt (dokumentationsrapporten s. 6). Ligeledes peger Head of Partnering & Operations fra LEGO på et kompetencebehov for at kunne bringe det digitale i spil i læring og visualisere det kommunikativt:


”Der er ingen tvivl om, at så meget digitalt man kan få indover i processen, bliver afgørende. Det kan jeg også se hos det, vi arbejder med i dag - det foregår digitalt det hele. Så at kunne bringe det digitale i spil, både ift. læringsrejsen i det, men også brugbarheden i det, kommunikationen omkring det, hvordan er det vi visualiserer det fra et kommunikativt perspektiv på en digital måde er superrelevant også. Så så meget vægt man kan lægge på at digitalisere det, ville jeg synes er relevant.” (dokumentationsrapporten s. 6).


Partner i Kollision – Designs for impact peger i den forbindelse også på den vanskelige transformation af nye visuelle formidlingsformer og digitale platforme i fornyelse af virksomheders markedsføringsarbejde som et kompetencebehov (dokumentationsrapporten s. 6).


Kommunikation, kunstfaglighed og forretningsforståelse


Dimittender med en tværfaglig kompetenceprofil, der kan kombinere kommunikation og kunstfaglig basisviden vurderes, blandt andet af direktøren for ART 2030, at udgøre en attraktiv bredde, som gør uddannelsen praktisk applikerbar på en måde, der ikke findes i eksisterende akademiske kunstfaglige uddannelser, der alene fokuserer på en specialiseret dybdeviden:


”Jeg slår en stilling op i den her uge, og der ville en kandidat derfra helt klart være oplagt […] altså kombinationen igen med den kommunikationsfaglige baggrund og en basisforståelse af kunst og kultur. Det er lige sådan en kandidat, jeg leder efter. Så send gerne nogle denne vej”. (dokumentationsrapporten s. 7).


Behovet for en kompetenceprofil, der kan kombinere forretningsforståelse og projektledelse med en kunstfaglig basisviden udtrykkes af partner i Kollision i forhold til at koble forståelse for de visuelle virkemidler med evnen til også at forstå og tale med dem, der skal udføre kunst- og designprocesser (dokumentationsrapporten s. 7). Direktøren for Creative Denmark udtrykker behovet som en nødvendig operationalisering af kreative og visuelle kommunikationskompetencer (dokumentationsrapporten s. 8). Fra forretningsperspektivet efterspørger flere dele af erhvervslivet, som f.eks. direktør Kenneth Plummer, kreativitet som en nødvendig blød kompetence for at kunne videreudvikle de såkaldt hårde kompetencer (dokumentationsrapporten s. 8). Han ser, sammen med HR direktør i LEGO, Thomas Jeppesen, et behov for kandidater, der kan udvikle kreative problemløsninger, baseret på kunstbaserede metoder, og samtidigt kan koble det til forretning, som Thomas Jeppesen siger: ”Du starter ikke med at sige "Vi vil have dig til at bygge XYZ." Du starter med at sige "Vi vil have dig til at løse dette problem." Så det er virkelig, hvad nogle af de mest innovative virksomheder i dag gør, de fokuserer så meget på at løse problemer og ansætte folk, der er gode til at løse problemer, ved at bruge flere forskellige discipliner for at komme derhen.” (dokumentationsrapporten s. 13) - et synspunkt der også fremføres af bestyrelsesforperson Sanna Suvanto-Harsaae (dokumentationsrapporten s. 7).


De fire topledere fra Co-founders undersøgelse udtrykker alle et klart behov i erhvervslivet for NM NoVA-kandidater, der mestrer både kreative og analytiske færdigheder, samt metoder forbundet med kunst og design og samtidig har en forretningsforståelse. HR direktør i LEGO, Thomas Jeppesen vurderer også, at behovet vil stige kraftigt, og at det allerede vil ske inden for de næste 3-5 år:


”Helt klart meget relevant. Og jeg vil sige, der skal ikke gå 5-10 år. Vi snakker om, at det er nu og inden for de næste fem år. Jo, behovet vil også være der om 5-10 år, men jeg tænker bare, at behovet kommer til at opstå i de her 3-5 år. Så er det ved at være snart, at folk er modne til det, tror jeg.” (dokumentationsrapporten s. 17).


Det obligatoriske udvekslingsprogram


I forhold til uddannelsens obligatoriske udvekslingsprogram, hvor de studerende gennemfører et projektorienteret forløb på partneruniversitet, er der bred enighed om, at en udveksling og erhvervspraksis er en stor fordel for kandidaterne. I den forbindelse er der også enighed om, at det kun er positivt, at undervisningssproget – qua samarbejdet med Aalto Universitet – er engelsk. Head of Partnering & Operations, LEGO, peger fx på, at det vil styrke en fremtidig hverdag i et internationalt miljø:


”Det er afgørende for os […] Vores corporate-sprog er engelsk, og derfor er det afgørende […] Det er internationale miljøer, man vil sidde i, og der er dagligdagen bare på engelsk. Så det er selvfølgelig et plus, at man har haft hele uddannelsesforløbet på engelsk, så det er en hverdag for en. Helt klart en fordel.” (dokumentationsrapporten s. 9).


Ovenstående er et synspunkt der, blandt andre, støttes af direktøren for Creative Denmark og CEO fra Danish Culture Institute (dokumentationsrapporten s. 10). Uddannelsesleder og projektleder fra UCN peger endvidere på uddannelsens styrke i forhold til internationale samarbejdspartnere, der er optagede af den nordiske tilgang til det fagområde, NM NoVA repræsenterer:


”Og jeg kan også se ift. de samarbejdspartnere, vi har internationalt, der er det jo netop de der felter, de er optagede af. Så det er helt sikkert, at der kan vi noget på den måde i Norden […].” (dokumentationsrapporten s. 10).


Beskæftigelse og udbud


Nyeste opgørelse af gennemsnitlige ledighedsgrader i 4.-7. kvartal efter dimission fra 2021 for dimittendårgang 2018 viser, at ledighedsgraden på kandidatuddannelsen i kommunikation, som den eksisterende NoVA-specialisering er en del af, ligger på 13,9 %. Dette er den laveste ledighedsgrad blandt de beslægtede kandidatuddannelser (dokumentationsrapporten s. 19-20). NM NoVA vil forventeligt kunne opnå lavere ledighedsgrader, grundet de potentielle aftageres efterspørgsel på dimittender med den specifikke NM NoVA profil, som konkluderet i behovsundersøgelserne. NM NoVA rammer således, i højere grad end beslægtede uddannelser, det identificerede delbehov inden for kommunikationsområdet for internationalt orienterede kommunikationsuddannede med kompetencer inden for visuel og digital kommunikation, der kan koble både kunstfaglig viden og praksis med bl.a. entreprenørskab og forretningsforståelse. Dertil kommer, at oprettelse af NM NoVA ikke vil medføre, at der uddannes flere kandidater inden for kommunikationsområdet, at uddannelser inden for kommunikationsområdet er dimensionerede og at dimensioneringen forventes at få en positiv effekt på ledigheden inden for området.


Uddannelsen udbydes på campus København, da det er i hovedstadsområdet, der er størst koncentration af – og kortest afstand til en lang række kulturinstitutioner og virksomheder, der arbejder med visuel kommunikation. Det er således også i hovedstadsområdet, at den umiddelbare adgang til samarbejder om cases i undervisningen og projektorienterede forløb er nemmest. Forskningsmiljøet bag uddannelsen er desuden placeret i København og forskerne har i forvejen kontakt til virksomheder og institutioner i hovedstadsområdet. Samtidig er koncentrationen af potentielle aftagere af dimittender fra NM NoVA størst i hovedstadsområdet. Med udgangspunkt i det beskrevne aftagerbehov vil der være en efterspørgsel efter de dimittender fra NM NoVA, som AAU vil uddanne. Denne efterspørgsel, samt at dimittenderne gennem uddannelsen har samarbejdet med danske virksomheder - og dermed opnået en rodfæstning på danske arbejdsmarked gør, at det forventeligt også er her de søger til efter endt uddannelse.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

NM NoVA er en nicheuddannelse. AAU ønsker at udbyde otte studiepladser årligt på uddannelsen. Uddannelsespladserne er fundet inden for den eksisterende dimensioneringsramme og uddannelsen producerer dermed ikke en stigning i dimittender samlet set, men tilbyder en skarp og relevant kompetenceprofil, der efterspørges af aftagerne, p.t. ikke findes i eksisterende uddannelser og som aftagerne forventer bliver endnu mere nødvendig inden for de kommende år (jf. dokumentationsrapporten). Derudover er de 12 dimittender, der p.t. er uddannet fra den eksisterende NoVA-specialisering, og som instituttet har været i kontakt med, i beskæftigelse. Universitetets undersøgelser viser således entydigt, at der vil være behov for uddannelsens otte årlige dimittender på arbejdsmarkedet. Den tilsvarende nedsættelse af optaget på den beslægtede kandidatuddannelse i kommunikation i København vurderes også at ville bidrage til at antallet af kandidater fra NM NoVA ikke overstiger behovet. Endeligt passer optaget til AAU’s kapacitet i forskningsmiljøet bag uddannelsen såvel som til de fysiske faciliteter.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ansøgningen om at udbyde NM NoVA er kvalificeret via to behovsundersøgelser samt dialog med repræsentanter fra aftagerpaneler. Epinion har således gennemført en behovsundersøgelse i april og maj 2021, som bygger på 11 kvalitative dybdeinterviews med potentielle aftagervirksomheder i Danmark, både fra offentlige og private organisationer, der enten har ansat dimittender fra den eksisterende NOVA specialisering og/eller kan ansætte dimittender fra NM NoVA. Supplerende hertil har Cofounders i juni 2021 interviewet fire toperhvervsledere og bestyrelsesforpersoner/medlemmer i Danmark, særligt om kompetenceprofilens potentialer for opfyldelse af et nutidigt og fremtidigt arbejdsmarkedsbehov på det danske arbejdsmarked. Der er desuden i juni 2021 afholdt møder med relevante medlemmer af universitetets aftagerpaneler for beslægtede uddannelser, som samtidig er valgt ud fra deres ledelsesroller på det arbejdsmarked, NM NoVA-dimittenderne sigter mod (se yderligere i dokumentationsrapporten s. 3-6).


Hvordan er det konkret sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Dialogen med aftagere har været central i udviklingen af uddannelsen. Inputtet har bl.a. vist, at uddannelsens videnskabelige fundering af visuelle og digitale kommunikationskompetencer er en efterspurgt erhvervskompetence. Derudover er kombinationen af visuel og digital kommunikation, samt kunstpædagogik og at denne kombination fremmer kreativ problemløsning, blevet fremhævet som centralt for arbejdsmarkedet. Dette har bidraget til at styrke den tværfaglige kobling mellem kunst og pædagogik inden for de enkelte fagmoduler. Input fra aftagerne har også ledt til, at forretningselementet er indarbejdet som en gennemgående kompetence i uddannelsen, bl.a. via modulet omkring projektledelse, iværksætteri og forretningsforståelse. Desuden har aftagernes positive vurdering af udvekslingsprogrammet bidraget til en udvidelse af dette fra et semester til et studieår. Uddannelsens organisering i online, offline og blended learning-format, der samtidig kobler praktisk kunnen med teoretisk refleksion, er en akademisk kompetence, der er relevant for flere aftagere. Derfor vil der være øget fokus på at formidle dette til både potentielle studerende og aftagere (dokumentationsrapporten s.6-11).


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Behovsundersøgelserne peger på NM NoVA som en efterspurgt kompetenceprofil, der ikke opfyldes af eksisterende uddannelser. En sammenligning med beslægtede uddannelsers studieordninger viser, at NM NoVA’s kerneelementer visuel og digital kommunikation, samt kunstpædagogik er et særligt tværfagligt uddannelsesbidrag, der er begrænset i beslægtede uddannelser. NM NoVA’s projektorganisering med eksterne cases, hvor de studerende trænes i at koble praktisk ”hands-on” og teori til kreativ problemløsning og i at omsætte løsninger til forretning er også et særligt uddannelsesbidrag. Kombinationen af et obligatorisk udvekslingsophold med projektorienteret forløb er ligeledes et særkende for NM NoVA. Endelig er uddannelsens organisering i et online, offline og blended learning format med fælles undervisning en unik konstruktion (dokumentationsrapporten s. 17-19). Uddannelsen giver dimittenderne et grundlag for kreativ problemløsning og er målrettet behovet for netop den type dimittender inden for områderne kommunikation, læring, produktudvikling og organisationsforandring. Andre uddannelser rummer delelementer af NM NoVA profilen, men ingen rummer summen af elementer, som NM NoVA.


Uddybende bemærkninger

Sammenligning med andre beslægtede uddannelser viser at:


• NM NoVA’s kernelement i visuel og digital kommunikation er begrænset eller fraværende på kandidatuddannelserne i kommunikation på hhv. AAU og RUC samt på den fagpædagogiske kandidatuddannelse i materiel kultur på AU.


• NM NoVA’s kerneelement i teoretisk funderet kunstpædagogik og i det kunstbaserede videns- og metodegrundlag indgår ikke i kandidatuddannelser i visuel kultur på KU og æstetik og kultur på AU, i kandidatuddannelserne og bacheloruddannelserne i visuelt design på KDAK og Kolding Designskole eller i den fagpædagogiske kandidatuddannelse i materiel kultur på AU.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Rekrutteringsgrundlaget til eksisterende uddannelser påvirkes ikke i nævneværdig grad. NM NoVA har et begrænset optag på otte studerende pr. år og forventes at tiltrække studerende, som ønsker en internationalt orienteret kompetenceprofil med en kernefaglighed inden for visuel og digital kommunikation samt kunstpædagogik. Det kan dreje sig om studerende, der ellers ville søge optag på kandidatuddannelsen i kommunikation på den eksisterende NoVA-specialisering på AAU i København. Det samlede optag på kandidatuddannelsen i kommunikation, AAU, København er stabilt og de dimensionerede pladser udfyldes årligt (48). NM NoVA kan desuden optage bachelorer inden for fx medievidenskab, kunsthistorie og design. Grundlaget for et optag på otte om året vurderes dermed at være til stede.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

NM NoVA-dimittender kan videreuddanne sig med en Ph.d.–uddannelse.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Forventet optag er 8 studerende pr. år, som optages inden for rammerne af AAU’s dimensionering. Første optag forventes i 2023, da optagelsessystemet i Finland bevirker, at udbud i 2022 ikke kan nås.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2021-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Revideret afgørelsesbrev.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil