Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Professionsbachelor i Finans - Erhvervsakademi Sjælland

Erhvervsakademi Sjælland
14/09-2021 12:16
2021-2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Zealand Næstved

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Navn: Stine Rohde Frederiksen E-mail: stfr@zealand.dk Telefon: 50762781

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Professionsbachelor i Finans

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Bachelor’s Degree Programme in Financial Management and Service

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Professionsbachelor i Finans (Finansbachelor)

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor of Financial Management and Service

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomiske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

For at blive optaget på uddannelsen skal vedkommende have en af følgende uddannelser: • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)

 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

 • En af følgende erhvervsuddannelser:

  •  Finansuddannelsen

  • Handelsuddannelse med specialer

  • it-supporter

  • Kontoruddannelse med specialer
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B. Alle specifikke adgangskrav skal være bestået.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Ja

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Zealand samarbejder om udveksling af studerende inden for de finansielle uddannelser med følgende uddannelsesinstitutioner: • Berkeley College, New York, USA

 • Valencia College, Orlando, USA

 • Lorain County Community College, Cleveland, USA

 • Dalian Minzu, University, Dalian, Kina

 • University of Applied Sciences Würzburg - Schweinfurt, Tyskland

 • Mid Sweden University, Sundsvall, Sverige.


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorkorps fra det merkantile fagområde.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Behovsanalyse PBA i Finans.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Zealand behovsanalyse viser tydeligt, at der er et efterspurgt regionalt behov efter finansbachelorernes kompetencer i Region Sjælland.
 • Specialiseringsniveauet indenfor de brancher, PBA i Finans retter sig imod, har gennem de senere år oplevet en stor stigning. Bl.a. som resultatet af finanskrisen og stigende krav til compliance, ligesom der er kommet flere og mere komplekse produkter og behov hos kunderne, hvortil der skal leveres mere kompleks og specialiseret rådgivning.
 • Ser man på uddannelsesniveauet i finanssektoren ses det klart, at hvor der tidligere var en stor del faglærte medarbejdere i sektoren er der gennem årene sket et skifte til langt flere med en kort-, mellemlang eller lang videregående uddannelse. Et udbud af PBA i Finans forventes derfor ikke at medføre til en lavere efterspørgsel af AK finansøkonom, men blot understøtte den naturlige omlægning, der allerede finder sted i sektoren.
 • Zealand kan konstatere, at flere aftagervirksomheder giver udtryk for rekruttereringsvanskeligheder, særligt mht. Region Sjællands yderområder. Det er afgørende, at virksomhederne har adgang til kvalificeret arbejdskraft, i modsat fald bliver de nationale skævvridninger større, da der sættes begrænsninger for erhvervslivets og regionens udviklingsmuligheder.
 • I samme moment skal det bemærkes, at udbudet af PBA i Finans på CPH Business har en ledighedsgrad 4.-7. kvartal efter endt uddannelse på 2%, hvilket med al tydelighed viser, at arbejdsmarkedet absorberer de allerede uddannede kandidater, samtidig med at en række arbejdspladser ikke får besat opslåede stillinger.
 • Det gennemførte survey og ligeledes interviews viser tilmed, at virksomhederne i høj grad ønsker at modtage praktikanter fra et eventuelt udbud i PBA i Finans.    
Uddybende bemærkninger

Se behovsanalyse, bilag 1.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

 


Ser man på de to nærmeste allerede eksisterende udbud af PBA i Finans, ses det at der i 2021 på UCL er blevet optaget 140 studerende ud af 358 ansøgere, og 420 er blevet optaget på Cphbusiness ud af 1070 ansøgere. Samtidig ses det i behovsanalysen at efterspørgslen efter arbejdskraft på finansbachelor-niveau i regionen er høj og stigende, og ledigheden er meget lav. Zealand vurderer derfor ud fra vedlagte behovsanalyse og efter tilsagn fra en række regionale virksomheder og ligeledes Finansforbundet, at et optag på ca. 40-50 studerende årligt vil være med til at underbygge regionens behov, der også ser ind i et generationsskifte i mange brancher de kommende år. Ved at udbyde PBA i Finans samme sted hvor AK finansøkonom pt udbydes, vil man kunne lukrere på allerede at have solid virksomhedskontakt og mange praktikvirksomheder, hvorved ansættelse af dimittender i regionen er forventes mulig.


 


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Behosanalysen består af tre dele: 1. Survey: De udvalgte aftagervirksomheder er et udsnit af de virksomheder, der i forvejen aftager dimittender fra søsteruddannelsen AK finansøkonom fra Zealand i hhv. Næstved og Holbæk. 29 respondenter har besvaret spørgeskemaet, hvilket svarer til en svarprocent på 71%. I tabel 1 nedenfor ses det, hvilke brancher, der har deltaget.

 2. Interviews: Som supplement til spørgeskemaundersøgelsen er der foretaget otte interviews Der er foretaget interviews med udvalgte personer inden for de brancheområder, hvor finansbachelorer typisk bliver ansat samt et interview med en person inden for den uddannelsesrelevante brancheforening.

 3. Dokumentanalyse: Herunder resultater fra Region Sjælland, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Finanstilsynes og Finansforbundet,


For en fyldestgørende beskrivelse, herunder navne på personer og virksomheer, der har deltaget, se bilag 1.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Zealand vurderer, at der er to beslægtede uddannelser: • Finansøkonomuddannelsen, der blandt andet udbydes af Zealand og Cphbusiness

 • BA i Erhvervsøkonomi, HA, der blandt andet udbydes af SDU, RUC og CBS


Erhvervsøkonomi, HA beskæftiger sig bredt med det erhvervsøkonomiske område. Med en bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi fra en af universiteterne opnår den studerende ikke specialistviden inden for en profession. For at opnå dette skal den studerende vælge at studere videre på en kandidat hvorved uddannelsen ikke længere er på samme niveau mht. kvalifikationsrammen. Yderligere vurderes det, at det ikke er samme studentergruppe, som vælger at tage en akademisk bacheloruddannelse på universitet, og på de studerende, som vælger at studere på en professionuddannelse, hvor de bliver uddannet til en bestemt profession og branche. Af den grund vurderer Zealand, at der ikke vil opstå en konkurrencesituation.  


Kerneområderne for finansøkonom- og finansbacheloruddannelsen minder om hinanden, og uddannelserne har samme erhvervssigte. Men uddannelsesniveauet og specialiseringsgraden adskiller dem.


Uddannelsen er ikke dimensioneret.


Uddybende bemærkninger

Ikke relevant


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Som beksrevet i behovsanalysen (bilag 1) findes der ikke en tilsvarende finansuddannelse på samme niveau i Region Sjælland. Det betyder, at kommende studerende enten kan vælge at læse en AK finansøkonom eller tage til København for at søge om optage på PBA i finans på CphBusiness. En stor gruppe unge mennekser vil dog gerne blive i regionen (se bl.a. Region Sjællands "Uddannelsesanalyse 2021"), og med et udbud i PBA i finans vil dette være muligt.


 


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Professionsbachelorer i Finans vil have mulighed for at videreuddanne sig på kandidatuddannelsen i samfundsvidenskabelig jura ved Københavns Universitet. Yderligere giver finansbacheloruddannelsen direkte adgang til bl.a. CBS’ HD2 diplomuddannelser, hvor der er 10 forskellige uddannelsesforløb at vælge imellem.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Zealand forventer et årligt optag på ca. 40-50 studerende fordelt på ét optag (sommer) i perioden 2022-2024 


2022: 40


2023: 45


2024: 50


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Behovsanalysen (bilag 1) afdækker også de indvolverede virksomheder i branchernes lyst og mulighed for at aftage praktiakantr. Med baggrund i de data som Zealand har indsamlet fra en spørgeskemaundersøgelse og interview med aftagervirksomheder, tegner der sig et billede af at alle studerende på finansbacheloruddannelsen på Zealand vil kunne få tilbudt en praktikplads. Hertil har Zealand også et stort netværk af praktikvirksomheder inden for den finansielle sektor, hvilket vil danne et godt grundlag for at sikre de studerende en praktikplads.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Det bemærkes, at behovsanalysen, der ligger til grund for nærværende ansøgning, er vedhæftet som bilag 1.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2021-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C5 Godkendelsesbrev.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil