Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Jordemoderkundskab - Professionshøjskolen Metropol

Professionshøjskolen Metropol
14/09-2021 12:00
2021-2
Afslag
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Eksisterende udbudssted er København. Der ansøges om dublering til et nyt udbudssted i Slagelse.

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Emilie Kirstein, Ledelseskonsulent, Telefon 51 63 28 11, E-mail emki@kp.dk

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Jordemoderkundskab

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Programme of Midwifery

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Professionsbachelor i jordemoderkundskab

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor of Midwifery

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det sundhedsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Følger gældende regelgrundlag, dvs.:

Adgang via gymnasial eksamen
Stx, hf, hhx, htx eller eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF).
Specifikke adgangskrav: Bioteknologi A eller biologi A eller kemi C
En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.
Specifikke adgangskrav: Bioteknologi A eller biologi A eller kemi C

Adgang via relevant erhvervsuddannelse
En erhvervsuddannelse som veterinærsygeplejerske, ambulancebehandler, redder (speciale ambulanceassistent), social- og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2, hvis tidligere trindelt social- og sundhedsuddannelse), pædagogisk assistentuddannelse eller tandklinikassistent.
Specifikke adgangskrav: Dansk A og engelsk B og enten psykologi C eller samfundsfag C og enten kemi C eller bioteknologi A eller biologi A eller naturfag C
De specifikke adgangskrav skal være bestået.
Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Ja

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Uddannelsen vil indgå i Erasmus, omkring udveksling af studerende primært imellem de nordiske lande, samt Nordplus omkring både udveksling af studerende og forskningssamarbejde.


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorkorpset på jordemoderuddannelsen

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Dokumentation til ansøgning om dublering af jordemoderuddannelsen, KP.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

På baggrund af den politiske aftale om flere og bedre uddannelsesmuligheder i Danmark ansøger Københavns Professionshøjskole (KP) om etableringen af en jordemoderuddannelse i Slagelse. Jordemoderuddannelsen på KP er kendetegnet ved et stærkt fagligt niveau og et højt specialiseret videngrundlag, som både bygger på mange års erfaring og målrettet udvikling af uddannelsen. Dette faglige og didaktiske udgangspunkt kan bringes i spil og danne et solidt grundlag for et udbud af uddannelsen i Slagelse.

En uddannelse som er lokalt forankret og styrker nærmiljøet
KP vil udbyde en jordemoderuddannelse i Slagelse, som er tæt integreret i lokalsamfundet og afspejler aftagernes behov. En tæt dialog med regionens hospitaler og nærheden til de studerende vil være højt prioriteret. Lokal forankring spiller en afgørende rolle i at sikre uddannelsens kvalitet og relevans, samt de studerendes engagement. Dette vil på sigt sikre jordemoderfaglig arbejdskraft i regionen.

En uddannelse som afspejler behovet for jordemødre i Region Sjælland
Der er et markant behov for flere jordemødre i Region Sjælland – både nu og især i fremtiden med forventningen om stigning i fødselstallet. Hertil kommer, at der allerede er mange ubesatte jordemoderstillinger i regionen.

En uddannelse af høj faglig kvalitet
KP vil være garant for at levere en jordemoderuddannelse af høj faglig kvalitet i Slagelse allerede fra september 2022, som bygger på den eksisterende, velfungerende uddannelses erfaring og videngrundlag. KP har stærke etablerede fagmiljøer, forsknings- og udviklingserfaring, netværk af specialiserede eksterne undervisere, samt udbygget samarbejde med praksis, som vil kunne bidrage til etableringen af en jordemoderuddannelse i Slagelse.


Uddybende bemærkninger

KP har i årtier haft til opgave at udbyde jordemoderuddannelsen i København, som dækker det regionale behov for jordemødre i Region Hovedstaden såvel som i Region Sjælland. Som konsekvens af den politiske aftale om ”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark”, hvor det er besluttet, at der skal etableres et udbud af jordemoderuddannelsen i Slagelse, søger KP derfor om at udbyde jordemoderuddannelsen i Slagelse fra september 2022. Ved et udbud i Slagelse flyttes 12 studiepladser fra København til Slagelse, herudover integreres de 18 studiepladser som pt. er tilknyttet UC SYD. Ydermere vil KP samarbejde med Region Sjælland om at øge antallet af praktikpladser med 10. KP kan således etablere et udbud med 40 studiepladser årligt, og søger udbuddet med afsæt i følgende faglige såvel som samfundsmæssige begrundelser:

Behov for jordemoderfaglig arbejdskraft
KP uddanner i dag jordemødre til såvel Region Hovedstaden som til Region Sjælland. KP har søgt at imødekomme behovet for flere jordemødre på hele Sjælland ved at opdimensionere jordemoderuddannelsen i København i løbet af 2019 og 2020 med i alt 34 studiepladser til nuværende 111 studiepladser årligt. Den øgede dimensionering med det nye udbud i Slagelse vil tilgodese behovet for flere jordemødre i Region Sjælland, da erfaringer viser, at en del dimittender ofte får ansættelse i den region, de dimitterer fra.

Over de seneste 6 år har gennemsnitligt 14% af dimittenderne fra Jordemoderuddannelsen KP fået deres første fuldtidsansættelse i Region Sjælland (se bilag 2. Nøgletal, tabel 1). Der er således flere af KP’s dimittender, der får ansættelse i Region Sjælland end andelen af praktikpladser KP har til rådighed (12%), hvilket bekræfter behovet for flere studiepladser i Region Sjælland.

Stærk fagligt og didaktisk miljø
KP har en eksisterende jordemoderuddannelse med tilhørende studieordning, tilknyttede undervisere og fagligt miljø som KP kan basere etableringen af det nye udbud på. Det er en krævende proces at etablere et udbud af en specialiseret uddannelse som jordemoderuddannelsen. Det er derfor en styrke, at KP har de eksisterende strukturer, rammer og undervisere til fra første dag at kunne tilbyde de studerende en jordemoderuddannelse i Slagelse af høj kvalitet.

Jordemoderuddannelsen i København har gennem mange år udviklet og udbudt en uddannelse, der imødekommer det kompetenceniveau, som dimittenderne skal kunne mestre fra første dag på arbejdsmarkedet. Aftagerne vurderer, at 100% af dimittenderne fra Jordemoderuddannelsen KP i høj eller meget høj grad lever op til de faglige forventninger (Aftagerundersøgelsen feb. 2020). Desuden mener 81% af dimittenderne fra Jordemoderuddannelsen KP, at de føler sig rustet til job (KP’s dimittendundersøgelse 2020) (se bilag 2. Nøgletal, figur 1 & 2).

KP har et veludviklet forsknings- og udviklingsmiljø med flere jordemoderrelevante projekter og publiceringer fra ph.d.er og lektorer. Ved at KP udbyder en jordemoderuddannelse i Slagelse, vil udbuddet i Slagelse blive naturligt integreret i KP’s veletablerede forskningsmiljø – både i form af deltagelse i eksisterende forskningsprojekter og som medudviklere af nye forskningsområder. De studerende vil på denne måde kunne deltage i forskningsprojekter dels i relation til deres bachelorprojekter, men også som forskningssemesterstuderende. Et samlet stærkt fagligt miljø vil yderligere danne det bedste grundlag for at kunne tiltrække ansøgere til uddannelsen, idet udbuddet i Slagelse vil kunne tilbyde det samme faglige miljø som uddannelsen i København.

Udbud med sikker drift fra første dag
Ud over det faglige miljø vil adgangen til relevante faciliteter på KP give et udbud i Slagelse mulighed for sikker drift fra første dag. Der kan bl.a. opnås synergier mellem de to uddannelsesudbud i forhold til aktiviteter i de relevante praksis - og simulationslaboratorier, i forhold til tværprofessionelle forløb og i forhold til samundervisning af studerende fra begge udbud med såvel interne som eksterne specialister. Ligesom specialisterne i KP’s netværk kan undervise på begge lokationer. Herudover kan et udbud af jordemoderuddannelsen i Slagelse drage fordel af de gode erfaringer Jordemoderuddannelsen KP har med virtuelle undervisningsaktiviteter målrettet jordemoderstuderende. Der er således en række driftsmæssige, faglige og didaktiske erfaringer at trække på i et udbud i Slagelse.

Eksisterende samarbejde med Region Sjælland
KP er allerede lokalt forankret i Region Sjælland, da Jordemoderuddannelsen KP har praktikpladser på Slagelse Sygehus og Nykøbing Falster Sygehus (se bilag 3a. og 3b. Praktikaftaler med Slagelse Sygehus og Nykøbing Falster Sygehus). Jordemoderuddannelsen KP har igennem mange år opbygget et tæt samarbejde med chefjordemødrene og de uddannelsesansvarlige jordemødre i Region Sjælland omkring tilrettelæggelsen af de studerendes praktikforløb på hospitalerne.

Det mangeårige samarbejde med Region Sjælland omhandler desuden uddannelsens uddannelsesudvalg, hvor aftagere og undervisere fra den kliniske praksis, blandt andet en chefjordemoder fra Region Sjælland, er aktive medudviklere af uddannelsen. Herudover er der systematiske møder flere gange årligt mellem Jordemoderuddannelsen KP og hospitalerne i Region Sjælland, hvor lederne og de uddannelsesansvarlige jordemødre fra de enkelte fødeafdelinger løbende kvalitetssikrer og evaluerer samspillet mellem den teoretiske og den kliniske del af jordemoderuddannelsen. Derudover sidder den uddannelsesansvarlige jordemoder fra Slagelse Sygehus i studierådet for Jordemoderuddannelsen KP. Disse dybdegående samarbejdsråd og -fora bygger på stor viden om det jordemoderfaglige felt og er gennem årene opbygget og udviklet i tæt samarbejde med de lokale aktører, hvilket har sikret uddannelsens høje niveau og lokale relevans. Det eksisterende samarbejde danner et solidt grundlag for etablering af et nyt udbud.

På det forskningsmæssige område har Jordemoderuddannelsen KP aktuelt et interventionsforskningsprojekt med Sjællands Universitetshospital i Roskilde, samt Slagelse og Holbæk Sygehuse vedrørende projekt Usynlig Sårbar, hvor der afprøves et nyt screeningsredskab til gravide.

KP har drøftet oprettelsen af et nyt udbud af jordemoderuddannelsen med fødeafdelingerne i Region Sjælland. KP er desuden bekendt med, at Region Sjælland har ambition om at øge antallet af praktikpladser, så dimensioneringen på uddannelsen kan øges til 40 studiepladser årligt. Samarbejdet med Region Sjælland om den kliniske del af jordemoderuddannelsen vil kunne udvides til også at omfatte Holbæk Sygehus og Sjælland Universitetshospital Roskilde.

Et udbud i Slagelse vil således bygge ovenpå det eksisterende, velfungerende samarbejde mellem Region Sjælland og KP. KP ønsker at fortsætte det gode samarbejde med Region Sjælland og være en endnu mere aktiv medspiller i lokalsamfundet.

På baggrund af dialog med Region Sjælland er det forventningen, at såfremt KP godkendes til at udbyde en jordemoderuddannelse i Slagelse, vil Region Sjælland fortsætte samarbejdet med KP (se bilag 4. Dialog med Region Sjælland).

Videndeling på tværs af regioner, faggrupper og landegrænser
På KP er der etableret et velfungerende solidt tværprofessionelt samarbejde med andre uddannelser og faggrupper, som studerende i Slagelse vil indgå i, og som giver dem relevante tværprofessionelle kompetencer. Der er ligeledes gode muligheder for internationale uddannelsesforløb, da KP er en del af et internationalt jordemoderfagligt netværk med etablerede aftaler omkring international udveksling med en række institutioner i udlandet.

Ved en dublering af KP’s udbud af jordemoderuddannelsen, vil det give de studerende i Region Sjælland en mulighed for også at komme i praktik på en større specialafdeling med flere komplekse fødselsforløb. Dette vil øge de studerendes kompetencer og arbejdsparathed til et bredt og udfordrende arbejdsfelt.

KP vil kunne tilbyde de studerende på uddannelsen i Slagelse undervisning i Praksis- og Innovationshuset med en full scale simulations-fødestue med et fødefantom, der kan udvise både normal og kompliceret fødsel. Desuden vil udbuddene i København og Slagelse kunne tilrettelægge samundervisning og benytte digitale medier udviklet af KP, som eksempelvis ”Virtuel Fødestue”. KP har yderligere udviklet ”studieunits” i samarbejde med Herlev Hospital og Nordsjællands Hospital, og vil ligeledes samarbejde med Region Sjællands hospitaler i opbygning og drift af tilsvarende studieunits. KP har stor erfaring med at drive en ”sundhedsklinik”, hvor studerende under vejledning fra lektorer på uddannelsen bl.a. underviser i forældre- og fødselsforberedelse for borgere fra lokalsamfundet. Et lignende tilbud vil kunne etableres lokalt i Slagelse.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Jordemodermanglen er stor både i Region Hovedstaden og i Region Sjælland. Der var 59 ubesatte jordemoderstillinger i Region Hovedstaden og 26 ubesatte jordemoderstillinger i Region Sjælland i august 2021 (se bilag 2. Nøgletal, tabel 2). Yderligere har der været meget lav ledighed blandt jordemødre over en længere periode på et niveau omkring 1-3% (se bilag 2. Nøgletal, tabel 3). Dertil forventes en stigning i fødselstal særligt i Region Hovedstaden og i Region Sjælland, hvilket vil betyde yderligere behov for jordemødre i fremtiden. Fra 2021 til 2026 forventes en stigning i fødselstal i Region Sjælland på 4,8% til 8.285 fødsler årligt (se bilag 2. Nøgletal, figur 3). Der er således et behov for et udbud af jordemoderuddannelsen i Region Sjælland med en øget dimensionering for at kunne imødekomme behovet for dimittender i regionen i fremtiden. Det samlede behov i Region Sjælland vurderes derfor at svare til en dimensionering på 40 studiepladser årligt.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

KP har kliniske uddannelsessteder i Region Sjælland og uddanner allerede i dag jordemødre til Region Sjælland og har derfor et indgående kendskab til behovet for jordemødre i Region Sjælland. Jordemoderuddannelsen KP har et systematisk samarbejde med den kliniske praksis i Region Sjælland i regi af bl.a. uddannelsens uddannelsesudvalg, diverse samarbejdsråd og møder med de uddannelsesansvarlige jordemødre fra Region Sjælland. Behovsafdækningen for uddannelsen bygger således på dialoger i det eksisterende samarbejde, der er med Region Sjælland omkring udbud af uddannelsen i København.

Desuden viser analyser af ansættelsessted for dimittender, at 14% af KP’s dimittender fra jordemoderuddannelsen får job i Region Sjælland (se bilag 2. Nøgletal, tabel 1). KP’s andel af dimittender med første ansættelsessted i Region Sjælland ligger således over antallet af praktikpladser i regionen. Derudover har KP haft en dialog med chefjordemødrene fra Region Sjælland forud for ansøgning om prækvalifikation.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Jordemoderuddannelserne i Danmark uddanner alle efter samme bekendtgørelse og autorisationsgrundlag, hvilket nødvendiggør, at alle læringsudbytter i relation til slutkompetencerne skal kunne imødekommes for alle udbud. Et nyt udbud vil derfor have stor gavn af erfaring med tilrettelæggelsen af uddannelsen.

KP udbyder på nuværende tidspunkt Jordemoderuddannelsen i København med en dimensionering på 111 studiepladser årligt. Som konsekvens af den politiske aftale om flere og bedre uddannelsesmuligheder i Danmark vil Region Sjælland hjemtage deres praktikpladser fra KP og UC SYD. Hjemtagelsen af KP’s 12 praktikpladser vil betyde, at Jordemoderuddannelsen i København bliver nødsaget til at neddimensionere med 12 pladser til 99 studiepladser årligt.

Region Sjælland ønsker at stille alle regionens nuværende 30 praktikpladser til rådighed og yderligere udvide med 10 praktikpladser årligt, så Region Sjælland samlet set når op på 40 tilgængelige praktikpladser, som kan benyttes ved etableringen af et nyt udbud af jordemoderuddannelsen i Slagelse.

Hvis ansøgningen godkendes, vil KP således udbyde 40 studiepladser i Slagelse og 99 studiepladser i København til jordemoderuddannelsen årligt.


Uddybende bemærkninger

Som beskrevet i den politiske aftale om flere og bedre uddannelsesmuligheder i Danmark vil der blive nedsat et nyt Nationalt Partnerskab for Velfærdsuddannelser, som skal danne ramme om etablering af flere og nye praktikpladser både i og uden for de store byer. Partnerskabet kan åbne mulighed for, at antallet af praktikpladser til jordemødre og dimensioneringen af uddannelsen kan øges på sigt.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Jordemoderuddannelsen er meget eftertragtet blandt uddannelsessøgende landet over. Ved at placere et nyt udbud af jordemoderuddannelsen i Slagelse vil der være gode muligheder for at sikre kvalificeret jordemoderfaglig arbejdskraft til hospitalerne i Region Sjælland.

Ved det seneste optag på Jordemoderuddannelsen KP var der 1.397 ansøgere til de 111 studiepladser (se bilag 2. Nøgletal, tabel 4). Der er således stor søgning til udbuddet af uddannelsen i København. Blandt disse ansøgere var der 120 ansøgere med bopæl i Region Sjælland. Dette tal kan forventes at stige ved et udbud i Region Sjælland.

Der var ligeledes stor søgning til de to øvrige udbudssteder ved UC SYD og UCN, hvor der ved UC SYD var 514 ansøgere til 64 studiepladser og ved UCN var der 598 ansøgere til 80 studiepladser ved optag 2021.

Det forventes derfor ikke, at et øget antal studiepladser på nationalt plan vil påvirke rekrutteringsgrundlaget, der for uddannelsen har ligget på et meget højt niveau igennem de seneste 20 år.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Jordemødre har mulighed for at videreuddanne sig med en sundhedsfaglig diplomuddannelse og kandidatuddannelse i Jordemodervidenskab på Syddansk Universitet. Herudover videreuddanner jordemødre sig inden for udvalgte kliniske specialer af relevans for jordemoderfaget.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Der forventes fuldt optag til alle 40 studiepladser med studiestart to gange årligt af 20 studerende. Dette giver et optag på 120 studerende i løbet af de første tre år.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Region Sjælland har for nuværende 30 praktikpladser årligt fordelt imellem KP (12 pladser) og UC SYD (18 pladser). Som konsekvens af den politiske aftale om flere og bedre uddannelsesmuligheder i Danmark vil Region Sjælland hjemtage de eksisterende 30 praktikpladser til udbuddet i Slagelse. Region Sjælland ønsker desuden at oprette 10 nye praktikpladser årligt. Ved dublering af jordemoderuddannelsen i Slagelse vil der således kunne oprettes 40 studiepladser.

KP vil etablere samarbejde om praktikforløb med alle Region Sjællands hospitaler. Samarbejdet vil blandt andet omhandle praktikaftaler, tilrettelæggelse af praktikforløb per semester, samt evaluering og justering af den kliniske uddannelse.

Et særligt kendetegn for jordemoderuddannelsen er, at en stor andel af jordemoderstuderende (ca. 20%), får børn undervejs i studiet. Konsekvensen af dette betyder, at der for alle disse studerende skal planlægges et individuelt, skræddersyet forløb, som vanskeliggør tilrettelæggelsen af især den kliniske del af uddannelsen. Det vil derfor være en fordel for uddannelsen i Slagelse at have adgang til klinikpladser i Region Hovedstaden.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Da KP har en etableret jordemoderuddannelse, kan en dublering af uddannelsen med 40 studiepladser i Slagelse træde i kraft allerede fra september 2022.

Såfremt KP ikke får mulighed for at udbyde jordemoderuddannelsen i Slagelse, vil KP’s dimensionering fremover blive 99 studiepladser årligt, da de 12 nuværende praktikpladser i Region Sjælland hjemtages.

Grundet placeringen af det nye udbud i Region Sjælland, har KP afsøgt muligheden for at indlede et samarbejde med Professionshøjskolen Absalon om udvikling og etablering af det nye udbud. Absalon har ønsket at ansøge om at udbyde uddannelsen alene. KP vil opsøge fornyede dialoger med Professionshøjskolen Absalon om relevante samarbejder vedrørende jordemoderuddannelsen.

På baggrund af de ovenstående faglige argumenter for uddannelsesudbuddets behov og relevans vil det være mest hensigtsmæssigt set i både et samfundsøkonomisk og et uddannelsespolitisk perspektiv, at KP udbyder jordemoderuddannelsen i Slagelse.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2021-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
D7 Afgoerelsesbrev.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil