Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Sygepleje - VIA University College

VIA University College
15/09-2021 08:09
2021-2
Godkendt
Ansøgningstype
Ny filial

Udbudssted
Holstebro, Herning

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Janni Kronborg Christensen, jkch@via.dk, Tel 87 550 163

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Sygepleje

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Nursing

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Professionsbachelor i sygepleje

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor of Science in Nursing

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det sundhedsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF).


En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.


Social- og sundhedsassistent (trin 2) eller ambulancebehandler/redder (speciale: ambulanceassistent) samt dansk C, naturfag C og engelsk D.


Anden adgang med 9 måneders erhvervserfaring og 4 gymnasiale enkeltfag: dansk A og engelsk B samt enten matematik B, fysik B, kemi B, biologi B, geovidenskab A eller bioteknologi A. Desuden enten samfundsfag C eller psykologi C. Hvert enkeltfag skal være afsluttet, dvs. der skal være udstedt et prøvebevis, jf. eksamensbekendtgørelsens bestemmelser, og karakteren for enkeltfaget skal være mindst 02. Derudover 9 måneders erhvervserfaring.


De specifikke adgangskrav skal være bestået.


Ansøgere med en gymnasial eksamen kan søge både i kvote 1 og kvote 2. Ansøgere med en erhvervsuddannelse eller de 4 gymnasiale enkeltfag kan søge i kvote 2.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
90

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorkorps for sygeplejerskeuddannelsen. https://censorformandskab.dk/

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Bilag 1_ansøgning_om_uddannelsesfilial_for_sygeplejerskeuddannelsen.pdf

Kort redegørelse for det lokale behov for uddannelsesfilialen. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

I rapporten ”Behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland” (nov. 2018) fremgår det at rekrutteringssituationen for sygeplejersker er kritisk i hele Region Midtjylland, og at dette vurderes at fortsætte de kommende år. Analysen viser endvidere at der er risiko for at rekrutteringsproblemerne kan udvikle sig til egentlig mangel på sygeplejersker i 2020'erne og dermed inden for kortere tid, end det tager at uddanne nye sygeplejersker (jf. bilag).


Denne bekymring deles af VIAs samarbejdspartnere, såvel i regionalt som kommunalt regi, som oplyser, at der opleves et reelt behov for flere sygeplejersker i regionen. Jf. vakanceopgørelse fra nov. 2020 er, der flere ledige stillinger, som ikke kan besættes med sygeplejersker.


Dette behov sandsynliggøres af en lav ledighed for nyuddannede sygeplejersker og sygeplejersker generelt. Data fra Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus viser, at dimittendledigheden for sygeplejersker er på 1,2% mod en ledighed på 9,7% for alle andre videregående uddannelser (undtagen akademisk bachelor) under ministeriets ressortområde. Data er for dimittendårgang 2018 målt i 4.- 7. kvt. efter fuldførelse.


Et tilsvarende billede tegner sig ift. ledigheden for sygeplejersker generelt. Jf. DSA's medlemsstatistik fra feb. 2021 ligger ledigheden de seneste to år under 1,5% (omregnet til fuldtidsledige) for sygeplejersker i såvel Region Midtjylland som på landsplan.


På basis af ovenstående ansøger VIA University College om omlægning af uddannelsesstationen for sygeplejerskeuddannelsen i Herning til en uddannelsesfilial. Dette er mhp. at afprøve, om der er et rekrutteringsgrundlag i Herning, samt at uddannelsesfilialen ikke tilsvarende vil mindske rekrutteringsgrundlaget for VIAs andre udbud af Sygeplejerskeuddannelsen i området.


Uddybende bemærkninger

En uddannelsesfilial i Herning giver mulighed for at uddanne sygeplejersker og dermed sikre et tilstrækkeligt stort rekrutteringsgrundlag i den vestlige del af regionen. Ifølge rapporten ”Professionshøjskolernes tiltrækning og fastholdelse af dimittender” (november 2018) bliver mange dimittender boende i den kommune, hvor uddannelsen er placeret efter endt uddannelse. Antallet af lokale der bliver boende efter endt uddannelse er ca. 85%. For tilflyttere er det 51%, som bliver boende i de mellemstore byer. I analysen regnes Herning som en mellemstor by (jf. bilag 1).


Underbygget skøn over det regionale og lokale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

I rapporten ”Behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland” (nov. 2018) konkluderes på baggrund af fremskrivningerne samlet set, at efterspørgslen efter sygeplejersker vil vokse mere end udbuddet af sygeplejersker de kommende år. Det er særlig tydeligt i det vægtede branchescenarie, hvor manglen på sygeplejersker i 2028 vil være mellem 380 og 1.230, alt efter om sygeplejerskernes trækker sig tilbage, som tilbagetrækningsreformen tilskriver eller ej.


I 2016 blev der etableret et strategisk Samarbejdsforum mellem VIA, Region Midtjylland og kommunerne, hvor bl.a. dimensioneringen af sygeplejerskeuddannelsen bliver drøftet. Senest tiltrådte Samarbejdsforum i april 2021 VIAs oplæg om at øge dimensioneringen med 65 studiepladser pr. år, hvormed VIA i dag har 948 studiepladser. Heraf blev 40 af de nye studiepladser tildelt uddannelsesstationen i Herning. De 40 studiepladser ønskes, med denne ansøgning, videreført til en uddannelsesfilial i Herning.


Hvilke aftagere og øvrige interessenter har været inddraget i behovsafdækningen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Som eneudbyder af sygeplejerskeuddannelsen i Region Midtjylland har VIA University College over en lang årrække haft et godt samarbejde med de primære aftagere, Region Midtjylland og kommunerne i regionen direkte og gennem KKR Midtjylland, om løbende udvikling af uddannelsen, etablering af praktikpladser og ansættelse af dimittender gennem det ovennævnte Strategiske Samarbejdsfora. 


Denne ansøgning om en uddannelsesfilial for sygeplejerskeuddannelsen i Herning bygger videre på dette gode og tætte samarbejde.


Region Midtjylland og KKR Midtjylland udtrykker samstemmende opbakning til, at den eksisterende uddannelsesstation i Herning med tilknytning til uddannelsens udbudssted i Holstebro omdannes til en uddannelsesfilial.


Uddybende bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser lokalt og regionalt, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Filialen skal erstatte uddannelsesstationen for sygeplejerskeuddannelsen, som VIA fik godkendt i 2019 på en forsøgsordning. Filialen har Holstebro som hovedudbudssted. De tre første semestre af uddannelsen afvikles på uddannelsesfilialen. Efter 3. semester skal de studerende afvikle de resterende semestre af deres uddannelse i Holstebro.


Med uddannelsesfilialen i Herning ønsker VIA at imødekomme den stigende efterspørgsel på sygeplejersker ved afprøve om rekrutteringen af sygeplejerskestuderende kan øges ved at placere uddannelsen flere steder i Region Midtjylland.


Herning er placeret centralt i Region Midtjylland, og det forventes derfor ikke at uddannelsesfilialen vil være i konkurrence med udbud i de øvrige regioner. Øvrige udbydere af uddannelsen i Jylland er UCN og UC SYD, som begge er blevet hørt i forbindelse med ansøgning og udtrykt deres opbakning (jf. bilag).


Uddybende bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Antallet af ansøgere til VIA Sygeplejerskeuddannelsen har gennem en årrække ligget over dimensioneringen. Ved optag i juli 2021 modtog VIA Sygeplejerskeuddannelsen 3.563 ansøgninger, heraf 1.108 1. prioritetsansøgninger, hvilket betød, at ca.160 1. prioritetsansøgere fik afslag. Ansøgningerne til årets kvote 2-optag er på niveau med seneste år.


Uddannelsesstationen for sygeplejerskeuddannelsen i Herning optog i 2020 og 2021 hhv. 36 og 33 studerende. I 2021 angav 91 ansøgere Herning, som fortrukne studiested, heraf 41 1. prioritetsansøgninger. Difference ift. det faktiske optag kan forklares med at nogle har takke nej til studiepladsen eller ikke fået svaret inden for fristen. VIA forventer primært at rekruttere studerende fra Region Midtjylland. Ved dette års optag har 29 ud af de 33 optagne bopæl i Region Midtjylland, heraf har 18 bopæl i Herning Kommune.


Det er på den baggrund VIAs vurdering, at der forsat er et rekrutteringsgrundlag i regionen til at kunne fastholde en uddannelsesfilial. Optaget vil ske inden for den eksisterende dimensionering og har alene som konsekvens, at uddannelsen i endnu højere grad geografisk er placeret der, hvor der er behov for dimittenderne.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Der vil være mulighed for videreuddannelse på relevante diplomuddannelser, masteruddannelser og kandidatuddannelser, både inden for sundhedsfaglige, pædagogiske, tekniske og samfundsfaglige områder. Den mest almindelige videreuddannelse er en sygeplejefaglige kandidat- eller masteruddannelse samt diplomuddannelser generelt set.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

VIA vil oprette 40 studiepladser i Herning årligt de næste 3 år, som ved den nuværende uddannelsesstation. Der ansøges om etablering af uddannelsesfilialen for en 6 årig periode.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

VIA Sygeplejerskeuddannelse har indgået aftale om, at Region Midtjylland og kommunerne i regionen tilvejebringer det nødvendige antal praktikpladser. Det betyder, at der er en konkret fordeling af antallet af praktikpladser mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen. Ligeledes betyder aftalen, at de praktikpladser, som kommunerne skal stille til rådighed, er fordelt mellem alle kommunerne i regionen ift. den enkelte kommunes befolkningstal.


Senest har såvel Region Midtjylland og KKR Midtjylland støttet VIAs ansøgning om øget dimensioneringen på 65 studiepladser årligt til sygeplejerskeuddannelsen (jf. bilag) og genbekræftet, at der stilles et tilstrækkeligt antal praktikpladser til rådighed.


Hvilke institutioner med beslægtede uddannelser eller udbud er blevet hørt i forbindelse med institutionens ansøgning?

De nærmeste udbydere sygeplejerskeuddannelsen er UCN og UC Syd. Begge institutioner er derfor blevet hørt i forbindelse med ansøgningen og udtrykker opbakning til VIAs ansøgning om en uddannelsesfilial i Herning. Se venligst vedhæftede erklæringer under bilag 1.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Der er ikke yderligere bemærkninger.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2021-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
F2 Godkendelsesbrev.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil