Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelse - Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet - Erhvervsakademi Sjælland

Erhvervsakademi Sjælland
14/09-2021 12:16
2021-2
Godkendt
Ansøgningstype
Ny filial

Udbudssted
Fra Næstved til Holbæk

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Navn: Stine Rohde Frederiksen Mail: stfr@zealand.dk Tlf: 50762781

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Academy Profession Degree Programme in Financial Management

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Finansøkonom AK

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
AP Graduate in Financial Management

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:  • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)

  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

  • En erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed


De specifikke adgangskrav er engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B. Fagene skal være bestået.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Eksisterende censorkorps for uddannelsen

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Behovsanalyse AK Finansøkonom.pdf

Kort redegørelse for det lokale behov for uddannelsesfilialen. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

I 2018 ansøgte Zealand om en uddannelsesstation i Holbæk efter forudgående samarbejde med erhvervslivet i Nordvestsjælland for at afdække behovet for uddannede finansøkonomer. Efter godkendelse af uddannelsesstationen, optog Zealand i sommeren 2019 første gang på uddannelsen. Ved første optag blev 25 studerende optaget, og både ansøgertallet og antallet af optagne studerende er steget i både 2020 og 2021:


2019: 25 studerende


2020: 34 studerende


2021: 39 studerende


På denne baggrund søger Zealand om prækvalifikation af AK finansøkonom udbudt som uddannelsesfilial udlagt fra det ordinære udbud i Næstved.


Finansøkonomuddannelsen udbydes fysisk i HUSC (Holbæk Uddannelses- og Studiecenter) i Holbæk.Her er der fysiske rammer til klasserumsundervisning, grupperum, mulighed for onlineundervisning og studiepladser.


Ved oprettelsen af uddannelsesstationen indgik 25 lokale virksomheder et forpligtende samarbejde med Zealand om at støtte op om uddannelsesudbuddet i Holbæk. Det være sig både med ønske om at blive inddraget i undervisningen som oplægsholdere, hjælp til cases og hvad der ellers kan skabe værdi for underviserne og de studerende i uddannelsesforløbet. Uddannelsen har oplevet, at virksomheder i lokalområdet har ydet stor støtte til at lade sig inddrage i undervisningen, stille praktikpladser til rådighed og ligeså tilbyde dimittender ansættelse efter endt studie.


Uddybende bemærkninger

Se vedhæftede behovsanalyse


Underbygget skøn over det regionale og lokale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

I behovsanalysen ses det, at en lille andel af de unge i Nordvestsjælland læser videre efter opnået ungdomsuddannelse. Det kan der være flere årsager til, men en af dem er, at uddannelsesudbuddet i Nordvestsjælland er næsten ikke-eksisterende. Derudover viser analysen også, at potentielle studerende samtidig ønsker uddannelse tæt på bopæl, og at mange derfor går direkte ud i fast beskæftigelse frem for i videre uddannelse.


I en regional kontekst viser arbejdsmarkedsbalancen, der løbende opdateres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), at der netop nu er ”gode jobmuligheder” for både bankassistenter, bankrådgivere, finansmedarbejdere, revisorassistenter og realkreditmedarbejdere, der alle er mulige titler efter endt uddannelse. Virksomheder især i ydreområderne længst væk fra hovedstadsområdet har svært ved at tiltrække og fastholde arbejdskraft.


Af netop den årsag, er der massiv støtte til uddannelsen fra virksomheder i Nordvestsjælland, som beskrevet i denne ansøgning. Zealand ønsker derfor at uddanne ca. 25-30 dimittender årligt fra filialen til at dække arbejdskraftefterspørgslen i Odsherred.  


Hvilke aftagere og øvrige interessenter har været inddraget i behovsafdækningen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Behovsafdækningen bygger videre på den behovsanalyse, der blev udarbejdet ved ansøgning om udbud af finansøkonon som uddannelsesstation i Holbæk i 2018 med første optag i 2019. Her indgik 25 lokale virksomheder et forpligtende samarbejde med Zealand om at støtte op om uddannelsesudbuddet i Holbæk.  Derudover har Zealand et stærkt samarbejde med HUSC (Holbæk Uddannelsescenter), hvor undervisningen fysisk afholdes, og med hele Holbæk Kommune og Holbæk Erhvervsforum.


I nærværende anøgning bekræfter vi det fortasatte tætte samarbejde med erhvervslivet i Nordvestsjælland, og det stadig eksisterende behov. Der er til ansøgningen vedlagt en støtteerklæring med opbakning til konverteringen og dermed fortsættelse af uddannelsesstationen som en uddannelsesfilial.


Uddybende bemærkninger

Se behovsanalysen


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser lokalt og regionalt, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Der findes ingen tilnærmelsesvis lignende uddannelser udbudt i Nordvestsjælland. Af videregående uddannelser udbyder Absalon  sygeplejerskeuddannelsen i Holbæk og bioanalytiker og diplomingeniør i bioteknologi i Kalundborg.


Zealand vurderer, at der derudover kun er én beslægtet uddannelse:  • BA i Erhvervsøkonomi, HA, der blandt andet udbydes af SDU, RUC og CBS


Uddannelsen er en akademisk bachelor og det vurderes derfor ikke at uddannelsen appelerer til samme segment som søger en AK uddannelse. 


Zealand har ikke oplevet, at oprettelsen af uddannelsesstationen (kommende filial) i Holbæk har haft betydning for udbuddet i Næstved. Det skal ligeledes anføres, at Zealand har været i kontakt med Cphbusiness, der ikke finder udbuddet i Holbæk konkurrer med eget udbud i København (se udtalelse i vedlagte behovsanalyse)


Uddybende bemærkninger

Ikke relevant


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

En udfordring i Nordvestsjælland er, at en meget høj andel af unge med en færdiggjort ungdomsuddannelse går ud i beskæftigelse frem for i videre uddannelse. En af forklaringerne kan være det meget lave udbud af uddannelser i den del af Region Sjælland, hvorfor man som studerende ikke tidligere har kunnet opnå en finansuddannelse uden at skulle rejse til Næstved eller København. Som det ses i behovsanalysen kommer de optagne studerende hovedsageligt fra Nordvestsjælland gennem alle tre optag (2019-2021).


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Med en opnået AK finansøkonom kan der fx være merit til bacheloruddannelsen erhvervsøkonomi (HA) eller til professionsbachelor i finans. 


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Zealand ønsker at fastholde det nuværende optag på maksimalt 40 studerende årligt.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Som tidligere omtalt blev der i forbindelse med oprettelsen af uddannelsesstationen i sin tid givet en lang række tilkendegivelser om støtte til fremskaffelse af praktikpladser. Det er blevet fulgt op med såkaldte ”karrieredage”, hvor virksomheder og studerende har haft mulighed for at lave matchmaking. Her er både virksomhedsrepræsentanter og de studerende til stede og kan tale med hinanden og præsentere sig selv forud for en reel praktikansøgning sendes afsted.


Alle studerende er kommet i praktik, og som det ses i vedhæftede behovsanalyse, har de studerende i al overvejende grad fået praktikplads i Nordvestsjælland. 


Hvilke institutioner med beslægtede uddannelser eller udbud er blevet hørt i forbindelse med institutionens ansøgning?

Cphbusiness. Se behovsanalysen.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Det skal bemærkes, at behovsanalysen er vedlagt som bilag. 


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2021-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
F8 Godkendelsesbrev.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil