Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor (overbygning) - Professionsbachelor i e-handel - Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy
01/02-2022 10:14
2022-1
Godkendt
Ansøgningstype
Ny filial

Udbudssted
Nansensgade 19, 1366 København - Slotsarkaderne 140, 3400 Hillerød

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Jon Olsen joao@cphbusiness.dk 3054 8874

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor (overbygning)

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Professionsbachelor i e-handel

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
E-commerce Management

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Professionsbachelor i E-handel

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor of E-commerce Management

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Designfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang til uddannelsen forudsætter en adgangsgivende eksamen som enten markedsføringsøkonom AK, handelsøkonom AK, serviceøkonom AK, logistikøkonom AK eller multimediedesigner AK.


Opfyldelse af disse adgangskrav er nødvendige, men ikke i sig selv tilstrækkelige for optagelse.


Cphbusiness fastsætter og offentliggør nærmere regler for, efter hvilke kriterier ansøgere til professionsbacheloruddannelsen optages, hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er studiepladser til rådighed. Cphbusiness offentliggør sådanne kriterier for udvælgelsen på erhvervsakademiets hjemmeside under hensyntagen til frister krævet af Uddannelses- og Forskningsministeriet.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
90

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Det eksisterende censorkorps for uddannelsen

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Filialansøgning - e-handel - 01.02.22.pdf

Kort redegørelse for det lokale behov for uddannelsesfilialen. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Som det fremgår af uddybningen nedenfor, er internethandlen i stærk vækst. I 2021 benyttede 38% af de danske virksomheder sig af digitalt salg, som udgjorde 28% af den samlede omsætning.


Væksten i e-handel har skabt et stort udækket behov for dimittender med e-handelskompetencer, der skyldes, at der i dag uddannes langt færre, end der er behov for. Dette er påvist i undersøgelser fra Dansk Erhverv, Dansk Industri og SMV-Danmark.


Dette oplever Cphbusiness ved, at 89% af de studerende, der dimitterede fra e-handelsuddannelsen i København i 2021, ifølge vores egen dimittendundersøgelse, var i beskæftigelse i fjerde kvartal efter dimissionen (bilag 1), og ved at vi på udbuddet i København får flere henvendelser om ledige praktikpladser, end vi har studerende.


Som vist i uddybningen adskiller erhvervssammensætningen i Hillerød og de omkringliggende kommuner sig ikke fra erhvervssammensætningen i Danmark generelt, hvorfor behovet her skønnes at være det samme som i resten af landet.


 


Som det fremgår af uddybningen, er der flere lokale virksomheder som efterspørger at Cphbusiness åbner en filial af e-handel i Hillerød, og som har tilkendegivet et ønske om at samarbejde med Cphbusiness om uddannelsen som praktikvirksomheder, casevirksomheder, gæsteundervisere eller andet. På Cphbusiness ser vi dette som essentielt for at kunne forankre uddannelsen i lokalmiljøet.


Derudover er det et vigtigt element i at understøtte regeringens ambition om at der skal flere uddannelsespladser fra by til land. Såfremt der ikke er videreuddannelsesmuligheder til dimittenderne hvor de har læst deres erhvervsakademiuddannelse, er der risiko for at de søger videreuddannelse i København, hvor chancerne for at de efterfølgende finder beskæftigelse i Nordsjælland er formindskede.


Uddybende bemærkninger

Det lokale behov for uddannede kompetencer inden for handel via digitale medier vurderes som udgangspunkt ikke at være anderledes i Hillerød end i resten af landet. Derfor indledes dette afsnit med en generel beskrivelse af behovs- og beskæftigelsessituationen i Danmark.


Danske virksomheder er i førertrøjen, når det handler om at omstille til internethandel. Det fremgår af rapporten Danske virksomheder i den europæiske førertrøje på E-handel som SMVdanmark udgav i august 2021. Her fremgår det, at danske virksomheder i langt højere grad end resten af landende i EU har omstillet sig til e-handel i de senere år, samt at Danmark er det EU-land, hvor mindre virksomheder har været hurtigst til digital omstilling. Siden 2011 er andelen af mindre virksomheder med e-handel steget med 15% point (https://smvdanmark.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fDokumenter%2fAnalyser%2fDanske-virksomheder-i-den-europAeiske-foerertroeje-paa-E-handel.pdf).


Dette bekræftes i en analyse udarbejdet af Dansk Industri Handel i 2021. Af denne analyse fremgår det, at 38% af alle danske virksomheder nu har digitalt salg og at det digitale salg nu udgør 28% af virksomhedernes samlede omsætning i Danmark, og denne andel er stødt stigende. Virksomhedernes digitale omsætning er gået fra at udgøre 23% af den samlede omsætning i 2017 til 28% i 2021. Her er det inden for alle brancher og størrelser, at der har været en vækst i andelen af omsætning, der kommer fra digitale kanaler. Samtidig viste analysen, at SMV’ere generelt halter efter i forhold til omsætning på baggrund af digitalt salg. Virksomheder med 10-49 ansatte får blot 14% af deres omsætning gennem digitale salgskanaler, hvor det til sammenligning for virksomheder med 250+ ansatte er 41% af deres omsætning, der kommer gennem digitale kanaler. Det vil sige, at der fortsat er et stort vækstpotentiale for særligt mindre virksomheder i forhold til E-handel
(https://www.danskindustri.dk/siteassets/di-handel/pdf/2021/fakta-om-e-handel_2021_del1_di-handel.pdf/Download).


Væksten inden for handel via digitale kanaler i danske virksomheder har resulteret i et stort udækket behov for uddannet arbejdskraft, som også blev beskrevet i Aarhus Erhvervsakademis ansøgning af uddannelsen i 2016.


Både i behovsundersøgelsen fra 2016 fra Aarhus Erhvervsakademi og i Cphbusiness' udbudsansøgning fra  2018 estimeres behovet for dimittender fra uddannelsen til 1200 i hver region i Danmark hen over en femårig periode. Dette estimat var baseret på en udregning fra FDIH (Foreningen for Dansk Internet Handel), der tog udgangspunkt i det dengang eksisterende antal internethandlende i Danmark. Udregningen tog ikke højde for en eventuel stigning i e-handels-området, ligesom udregningen tog udgangspunkt i en ligelig fordeling af internet-handlende i hele landet.


Eftersom uddannelsen er uddannelsesdimensioneret, er det dog meget få, der er dimitteret fra uddannelsen ind til nu, og det behov, der blev beskrevet i 2016, har været støt voksende siden.


Udviklingen i internethandlen eksploderede under corona-pandemien, og behovet er nu større end nogen sinde. Dette beskrives i en artikel af Dansk Erhverv fra januar 2022, som tog udgangspunkt i en rundspørge fra 1. kvartal 2021 blandt Dansk Erhvervs medlemmer. Denne rundspørge viser, at knap hver femte e-handelsvirksomhed har opgivet at ansætte medarbejdere, og at efterspørgslen på arbejdskraft nu er så stor, at flere virksomheder rekrutterer e-handelsstuderende, før de har afsluttet deres studie. Udover at dette er en udfordring for frafaldstallene på uddannelsen, vurderer Dansk Erhverv i artiklen, at det er et problem for virksomhedernes konkurrenceevne, fordi de går glip af det kompetenceløft, der kan stille dem endnu bedre i konkurrencen med udenlandske internethandlere, som særligt de små og mellemstore virksomheder har behov for. I artiklen kædes manglen på dimittender sammen med udflytningen af uddannelser, men den reelle årsag er, at uddannelsen fortsat er dimensioneret. Hvis virksomhedernes behov for uddannet personale skal imødekommes, er det nødvendigt at give dispensation for den nuværende situation, hvor vi på Cphbusiness kun må optage 60 studerende pr. år (https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2022/januar/nyuddannede-e-handlere-gar-som-varmt-brod-det-er-en-udfordring-for-branchen/).


 


Cphbusiness egen dimittendundersøgelse 2021-2022
Eftersom der endnu ikke findes officielle ledigheds- eller beskæftigelsestal for e-handelsdimittenderne på Cphbusiness, har vi lavet vores egen spørgeskemaundersøgelse blandt dimittender, der dimitterede fra uddannelsen i februar 2021.


Undersøgelsen blev i sommeren 2021 sendt til de dimittender, der færdiggjorde uddannelsen i første forsøg februar 2021, hvilket udgjorde 41 dimittender. Efterfølgende har otte studerende været til reeksamen, og fremgik på daværende tidspunkt ikke af vores dimittenddatabase.


Spørgeskemaet havde sommeren 2021 en svarprocent på 49%. Ud af de 49%, der besvarede spørgeskemaet, var 30% jobsøgende og 65% i beskæftigelse. 5% (1 person) var sygemeldt, på orlov eller lignende. Af dem, der var i beskæftigelse, svarede 92% at deres job var relevant for uddannelsen indenfor e-handel. Kun en respondent svarede, at uddannelsen ikke var relevant for jobbet.


For at undersøge hvordan beskæftigelsen ser ud i 4. kvartal efter dimission, genfremsendte vi i november 2021 spørgeskemaet fra 2. kvartal til de 48 personer, der på daværende tidspunkt havde dimitteret.


Formålet med at genfremsende spørgeskemaet var dels at øge svarprocenten, dels at afdække, om flere dimittender var kommet i beskæftigelse siden spørgeskemaet blev genfremsendt første gang. Dimittenderne blev i følgebrevet opfordret til at opdatere deres svar i spørgeskemaet, hvis de havde ændret status på arbejdsmarkedet, ligesom de igen blev opfordret til at besvare skemaet, hvis de ikke allerede havde gjort det. Denne manøvre øgede svarprocenten fra 49% til 63%. 78% af disse svarede at er i beskæftigelse, 16 % (3 respondenter) havde ikke rettet i deres skema og stod fortsat som jobsøgende og 6 % svarede ”andet (orlov, løntilskud)”.


 


Supplerende Google/LinkedIn undersøgelse
For at få mere viden om de dimittender, som enten ikke havde svaret på spørgeskemaet eller foretaget justeringer i deres oprindelige svar, foretog vi en supplerende undersøgelse med en Google/LinkedIn undersøgelse. Her foretog vi en søgning på LinkedIn profiler, for at se om de har angivet deres nuværende stilling, ligesom vi undersøgte, om dimittenderne fremgår hjemmesiderne for de virksomheder, som de angiver som deres arbejdsplads. Denne manøvre har sammen med spørgeskemaet givet os viden om 44 ud af 48 dimittender. Vi mangler således fortsat viden om 4 dimittender.


På baggrund af denne Google/LinkedIn undersøgelsen foretog vi ændringer i to besvarelser. Her var tale om dimittender, der i første fremsendelse af spørgeskemaet havde svaret, at de var jobsøgende, og som ikke svarede på skemaet i anden omgang, men som på LinkedIn har angivet en arbejdsplads, der kan bekræftes gennem et besøg på virksomhedens hjemmeside.


Sammenlægger vi resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen og den supplerende Google/LinkedIn undersøgelse er 41 ud af 48 dimittender i beskæftigelse, 2 er under uddannelse og 1 er jobsøgende. De resterende 4 dimittenders status er ukendt, da de hverken har opdateret deres profil på LinkedIn eller besvaret spørgeskemaet. Omregnet, er 89% af dimittenderne i beskæftigelse i 4. kvartal efter dimission (Bilag 1).


Her er de 2 dimittender, som er under uddannelse fratrukket.  


Dette mener vi underbygger Dansk Erhvervs beskrivelse af, at der er massiv mangel på dimittender fra uddannelsen, og at denne mangel i sidste ende kan resultere i et tab af konkurrenceevne for danske virksomheder. Dette gælder virksomheder, der allerede har etableret en fungerende internethandel, men som ikke kan udvide virksomhedens kompetencer indenfor området, men i endnu højere grad virksomheder, der endnu ikke er etablerede, og som gerne vil med på e-handelsbølgen. Særligt disse virksomheder har behov for kompetencer indenfor e-handel, for at kunne markere sig på markedet, og dette gælder særligt virksomheder i udkanten af regionen, som har ambitioner om at øge salget i resten af landet eller udenfor landets grænser. Derfor vurderer vi, at et udbud i Hillerød i særlig grad vil imødekomme det behov, der er for at øge kompetencerne inden for E-handel i de danske virksomheder.Dimittender i alt I job Uddannelse Jobsøgende Andet/ukendt
48 41 2 1 4

 


Ledighed i 4.-7. kvartal dimittendårgang 2019 på Aarhus Erhvervsakademi
Det eneste udbud af uddannelsen hvor der pt. findes et ledighedstal, er den første årgang e-handelsstuderende der dimitterede fra uddannelsen i 2019 fra Aarhus Erhvervsakademi. Et træk fra ministeriets datavarehus viser, at for e-handelsårgangen der dimitterede i 2019, er den gennemsnitlige ledighed i 4.-7. kvartal efter fuldført uddannelse på 11,1% (bilag 2).


Omregnet til svarer den gennemsnitlige ledighed i 4.-7. kvartal til 3,1 studerende.


 


Praktiksituationen på E-handel - København
Billedet af den store mangel på uddannede kompetencer indenfor E-handel bekræftes i høj grad også af praktiksituationen, hvor vi har flere interesserede virksomheder, end vi har studerende. Siden uddannelsen blev etableret i 2019, har vi således modtaget henvendelse fra 109 relevante virksomheder, som har bedt os om at tilvejebringe en eller flere studerende til en praktikplads. Ud af de 109 relevante virksomheder har 34 haft en praktikant i en af disse virksomheder (bilag 3). De øvrige studerende har selv fundet praktikplads hos andre virksomheder. Dette understøtter også, at behovet for e-handelskompetencer i virksomheder i vores dækningsområde langt overskrider de 60 studerende, vi kan optage om året.


Estimeret behov i 2016 og 2018
Som nævnt ovenfor blev behovet for dimittender fra e-handelsuddannelsen i 2016-2018 estimeret til 1200 i hver region i Danmark hen over en femårig periode baseret på en udregning fra FDIH. Denne udregning tog dog ikke højde for en eventuel stigning i e-handelsområdet, ligesom udregningen tog udgangspunkt i en ligelig fordeling af internet-handlende i hele landet. Som ovenfor beskrevet har behovet for dimittender med e-handelskompetencer været stærkt stigende i den mellemliggende periode. Dette skal ses i sammenhæng med, at andelen af internethandlende ikke er ligeligt fordelt i hele landet, men at der er en koncentration af virksomheder, der ernærer sig helt eller delvist ved online-handel i Region Hovedstaden. Det betyder, at behovet for dimittender med e-handelskompetencer i Region Hovedstaden i dag ligger væsentligt højere end 1200 over en femårig periode, hvilket vi vurderer giver grundlag for at uddanne mere end 60 studerende om året, som vi i dag har lov til at optage på studiet. (Dette er også understøttet af vores egen Watson-analyse, som er beskrevet senere i ansøgningen og vedlagt som bilag 9).


 


Erhvervssammensætningen i Hillerød og omegn
Hillerød er en by med et stærkt arbejds- og handelsliv og huser både små, mellemstore og store virksomheder. Trap.lex.dk, der er et opslagsværk som beskriver den geografiske sammensætning af alle danske kommuner, beskriver Hillerød som Nordsjællands store handelsby med et bredt udvalg af forretninger i byens gågader og butikscentre. Arbejdsmarkedet er præget af en stor efterspørgsel efter højt kvalificeret arbejdskraft, som ikke alene findes i Hillerød Kommune. Det betyder en stor indpendling fra andre kommuner.


Hillerød Kommune er præget af en række af Nordsjællands største offentlige og private arbejdspladser. Ved udgangen af 2015 var der i Hillerød Kommune ca. 28.000, der arbejdede på ca. 2740 arbejdssteder. Den største andel (ca. 40%) er ansat i den offentlige administration, uddannelse og sundhedsvæsen. Dette skyldes af nogle af regionens største arbejdspladser såsom ATP, Region Hovedstaden og Hillerød Sygehus er placeret i Hillerød Kommune. Disse virksomheder kunne fungere som praktikplads eller aftagervirksomheder af dimittenderne. Allerede i dag er der studerende, der tager praktik og senere beskæftigelse i offentlige virksomheder i funktioner indenfor kommunikation, handel, markedsføring og lignende via digital kilder. Vi ser dem dog ikke som vores primære afsætningsmulighed.


27% er ansat indenfor handel, service og oplevelseserhverv. Det er særligt her, Cphbusiness ser et behov for uddannede e-handlerkompetencer, og det er her, uddannelsen i første omgang vil etablere sig som samarbejdspartner til det lokale arbejdsmarked. Cphbusiness’ udbud af E-handel i København har allerede i dag et godt samarbejde med Matas’ hovedsæde i Allerød, som er en af Danmarks største e-handlervirksomheder. Dansk Erhverv har anslået at Matas i 2020 stod for 2,2% af alle indkøb, som danske forbrugere lavede på internettet (https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2021/februar/e-handelsanalysen-2020-et-usadvanligt-rekordar-for-dansk-e-handel/) Det nye udbud af uddannelsen i Hillerød vil også bygge på dette samarbejde.


11,9% er ansat indenfor Industri og Hillerød er dermed den kommune i regionen, hvor flest er ansat indenfor Industri. Rudersdal kommune er nummer 2 med 6,5%, som i absolutte tal er ca. 600 flere personer ansat indenfor industri i Hillerød end i Rudersdal Kommune. Nogle af de største industrivirksomheder i Hillerød er Novo Nordisk, FOSS, Biogen og Elos Medtech Pinol. Disse virksomheder vil særligt være interessante for Cphbusiness at samarbejde med i forhold til B2B salg via internettet. Der er endnu ikke etableret et samarbejde med disse virksomheder, da vi i første omgang ønsker at etablere os blandt de små og mellemstore virksomheder, men hvis vi har nok studerende at tilbyde, vil dette være et oplagt marked for uddannelsen at gå ind i på sigt (https://trap.lex.dk/Erhverv_og_arbejdsmarked_i_Hiller%C3%B8d_Kommune).


I nabokommunen Halsnæs er ca. 7.860 personer ansat på ca. 1.300 arbejdssteder. Ca. 30% er ansat i handel, service og oplevelseserhvervene. En stor del af disse er ansat indenfor turisme, hvor bl.a. sommerhusudlejning udgør en stor andel af de lokale arbejdspladser. Kommunen er dog også hjem for en række større engrosvirksomheder og selvfølgelig en lang række virksomheder, der ernærer sig ved detailhandel. Dette er også virksomheder, som ville have gavn af flere kompetencer indenfor handel via digitale kanaler (https://trap.lex.dk/Erhverv_og_arbejdsmarked_i_Halsn%C3%A6s_Kommune).


Hvis vi kigger på de øvrige kommuner i regionen (Allerød, Frederikssund, Græsted Gilleleje, Fredensborg og Helsingør), er det nogenlunde samme billede, der tegner sig.


Der er altså masser af virksomheder i Hillerød og omegn, der ville kunne aftage dimittender fra PBA i E-handel.


 


Dialog med aftagere og samarbejdspartnere i Hillerød
Udviklingschef Nordsjælland Maria Kristine Lovén har været i dialog med 10 virksomheder i Hillerød og omegn for at kvalificere vores vurdering af, at behovet for e-handelskompetencer er de samme i Nordsjælland som i resten af landet. Herudover har formålet været at indgå dialog med virksomhederne om muligheden for fremtidige samarbejder i form af fx at være case-virksomheder, holde oplæg mv. samt afdække interessen for at have studerende i praktik.


Følgende virksomheder har været inddraget: • AG-Tex, Hillerød

 • Click dk, Hillerød

 • Danbolig Erhverv, Hillerød

 • GroundPlug, Hillerød

 • Hillerød Madmarked, Hillerød

 • Kontorland, Hillerød

 • Matas, Allerød

 • Niibuhr Jewelry, Hillerød

 • Sjællandske Medier, Hillerød

 • Unik Optik Hillerød, Hillerød


Maria Kirstine Lovén har kontaktet disse virksomheder og givet dem en introduktion til uddannelsen, og efterfølgende haft en dialog med dem om, hvorvidt virksomheden ser et behov for dimittender med disse kompetencer i Hillerød og omegn, om de ville være villige til at tage praktikanter fra uddannelsen og om de ville kunne bidrage til uddannelsen i form af cases, gæsteundervisning, virksomhedsbesøg eller lignende. Alle ti virksomheder bekræfter, at der er et behov for e-handelskompetencer i kommunen, og er positivt indstillet overfor at indgå i uddannelsen som samarbejdsvirksomhed og/eller praktikvirksomhed. Maria har skrevet et kort referat af samtalen og sendt denne til godkendelse hos hver enkelt virksomhed. Disse er vedlagt som bilag (bilag 4).


Vi har også været i dialog med Hillerød Kommune, erhvervssammenslutningen C4 samt Dansk Erhverv Digital Handel. Hillerød Kommune og C4 bakker op om uddannelsen og beskriver, at der er et behov for kompetencer indenfor E-handel blandt kommunens virksomheder (bilag 5). Det samme gør Dansk Erhverv Digital Handel som også understreger, den store efterspørgsel i erhvervet (bilag 6).


 


Konklusion
På baggrund af den generelle beskrivelse af behovet for uddannet personale med kompetencer indenfor E-handel i de danske virksomheder, beskæftigelsessituationen for vores dimittender i dag, den store efterspørgsel på praktikanter fra udbuddet i København samt beskrivelsen af erhvervssammensætningen i Hillerød og omegn inklusive vores støtteerklæringer fra virksomheder, kommune og brancheorganisation, mener vi at vi har vist, at der er et stort behov for dimittender med e-handelskompetencer i Hillerød og omegn, og at dette behov ikke kan dækkes af de 60 studerende, vi har mulighed for at optage på vores udbud i København. Vi vurderer, at det er vigtigt, at de studerende uddannes i Hillerød, hvis vi ønsker at de efterfølgende skal søge beskæftigelse i lokalområdet.


Vi ønsker derfor at oprette en filial med et hold i Hillerød med 30 studerende, der skal supplere de to hold, der allerede i dag udbydes i København. Dette kræver dog en dispensation fra den eksisterende uddannelsesdimensionering.


Underbygget skøn over det regionale og lokale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Cphbusiness forventer at optage 30 dimittender i e-handel årligt.


Watson-analyse
For at undersøge det konkrete behov for uddannet personale i e-handelsvirksomhederne i Nordsjælland, har Cphbusiness gennem sit samarbejde med IBM’s supercomputer Watson lavet et udtræk på vores jobdatabase, der indeholder mere end 474.000 jobannoncer.


Udtrækket viste, at der i 2021 var 165 jobopslag i Nordsjælland hvor der blev efterspurgt e-handelskompetencer. Til sammenligning var det 81 i 2019 og 91 i 2020. Der ses altså en markant stigning i efterspørgslen på e-handelskompetencer også når man ser på jobopslagene i Nordsjælland (bilag 7).


En prognose over efterspørgslen på e-handelskompetencer i jobannoncer i Nordsjælland udarbejdet på baggrund antallet af jobopslag i 2019, 2020 og 2021 fremskriver, at antallet af jobannoncer i 2022 til 198 (bilag 7).


Skønner vi, at der årligt i Nordsjælland fremadrettet efterspørges 165 nye ansættelser inden for e-handel i Nordsjælland vil det betyde en efterspørgsel på over 800 jobs over en årrække på fem år.


Hvilke aftagere og øvrige interessenter har været inddraget i behovsafdækningen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Gennem de sidste to år har Cphbusiness etableret sig i Hillerød og har udvidet med flere uddannelser. Det har krævet, at Cphbusiness har opbygget et stærkt netværk i lokalmiljøet, som har bakket op om etableringen af de nye uddannelser. Derfor er alle de nye uddannelser i Hillerød præget af et tæt samarbejde med lokale virksomheder, stærk støtte fra kommunen og virksomhedssammenslutning C4.


Dette gør sig også gældende for denne filial af e-handel. Udviklingschef Nordsjælland Maria Kristine Lovén har været i dialog med et udsnit virksomheder i Hillerød og omegn ift. at afdække behovet for uddannelsen samt indgå i dialog med virksomhederne om muligheden for fremtidige samarbejder i form af fx at være casevirksomheder, holde oplæg mv. samt afdække interessen for at have studerende i praktik.


Følgende virksomheder har været inddraget: • AG-Tex, Hillerød

 • Click dk, Hillerød

 • Danbolig Erhverv, Hillerød

 • GroundPlug, Hillerød

 • Hillerød Madmarked, Hillerød

 • Kontorland, Hillerød

 • Matas, Allerød

 • Niibuhr Jewelry, Hillerød

 • Sjællandske Medier, Hillerød

 • Unik Optik Hillerød, Hillerød


Alle virksomheder har været positive, også kommunen, C4 samt Dansk Erhverv Digital Handel. Se bilag 4+5+6


Uddybende bemærkninger

Som det er beskrevet tidligere i ansøgningen er der meget stor efterspørgsel på dimittender fra uddannelsen både lokalt og nationalt.


Vi har derfor vurderet, at det har været tilstrækkeligt at inddrage ovenstående virksomheder for at kunne forankre uddannelsesudbuddet i Hillerød med lokale samarbejdspartnere.


Udviklingschef Maria Kirstine Lovén har taget kontakt til 10 virksomheder, og haft en dioalog med disse om, hvordan de eventuelt ville kunne bidrage til uddannelsens forankring.


Alle virksomhederne har været positive i forhold til at indgå et samarbejde. Alle ti virksomheder vurderede også, at der i Hillerød o gemegn vil være et stort behov for at at ansætte dimittender fra uddannelsen.


i forbindelse med denne ansøgning har Cphbusiness også være i kontakt med DE Digital handel, som Cphbusiness har et stærkt samarbejde med i København. DE Digital handel ønsker at fortsætte samarbejdet med ududdet i Hillerød og ser også, at der er et stort behov for virksomhederne i Nordsjlland for dimittender med E-handelskompetencer.


 


Dette gr sig også gældende for C4, som er den lokale handelsforening, der har kontakt til en lang række virksomheder i Hillerød.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser lokalt og regionalt, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Top-uppen i e-handel har ikke nogen nært beslægtede med andre uddannelser. Uddannelsens fokus på data-dreven markedsføring, digital forretningsforståelse, e-handelssystemer, dataanalyse, customer experience, advanced digital marketing, creative content og dataanalyse giver uddannelsen en fokuseret faglig profil der ikke eksisterer i andre uddannelser på erhvervsakademi- eller professionsbachelorniveau.


Det eneste andet udbud af e-handel på Sjælland er Cphbuisness eget udbud på Cphbusiness Søerne i København. Denne uddannelse er uddannelsesdimensioneret til 60 studerende pr. optag.


Uddybende bemærkninger

Ikke relevant


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ansøgerne til top-up uddannelsen i e-handel vil hovedsageligt være dimittender fra de eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelserne (EAK) serviceøkonom, markedsføringsøkonom og handelsøkonom i Hillerød.


Der er pt. ikke andre top-up uddannelser i Hillerød, hvorfor det vil være en attraktiv mulighed for dimittenderne. Dette betyder, at Cphbusiness med en top-up kan fastholde dimittender i Hillerød og omegn.


Træk fra ministeriets datavarehus viser, at ud af de Cphbusiness studerende der dimitterede fra enten markedsføringsøkonom eller serviceøkonom i 2016 og i 2017 læste cirka halvdelen videre og det samme gjorde sig gældende for cirka en tredjedel af dimittenderne fra handelsøkonom i de samme år (bilag 8). Cphbusiness ser derfor nødvendigheden af at udbyde en top-uddannelse i Hillerød.


Det vil ikke have konsekvenser for det eksisterende udbud af e-handel på Cphbusiness Søerne beliggende i København. Cphbusiness oplever en stor oversøgning til uddannelsen som det er i dag, hvorfor vi ikke vurderer at et udbud i Hillerød vil påvirke dette. Alene i 2021 var der således 160 1. prioritetsansøgninger til uddannelsen, der har et optag på 60 studerende.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Dimittender fra uddannelsen vil have mulighed for at udbygge deres viden på fx en diplom- eller masteruddannelse, som kan tages sideløbende med et arbejde: • Diplomuddannelse

 • Masteruddannelse


Efter en konkret vurdering kan man også have mulighed for optagelse på en kandidatuddannelse.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

2023: 30


2024: 30


2025: 30


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Som vi har vist i denne ansøgning, er der stor efterspørgsel på praktikanter fra denne uddannelse.


Alene i 2021 modtog Cphbusiness henvendelser fra 109 virksomheder, som ønskede at få en af de 60 studerende i praktik. flere studerende valgte dog at søge praktik i en anden virksomhed, så flere af de 109 virksomheder havde ikke held med at få en praktikant.


I forbindelse med denne ansøgning, har Cphbusiness haft dialog med 10 forskellige lokale virksomheder, som alle har ytret interesse for at få studerende i praktik, og vi forventer i øvrigt, at flere af de virksomheder, der i dag tager praktikanter fra vores erhvervsakademiuddannelser i Hillerød og omegn, herunder serviceøkonom, markedsføringsøkonom og finansøkonom også ville kunne have interesse i at tage studerende fra e-handel i praktik. I fald der skulle være studerende, der skulle have udfordringer med at finde en lokal praktikplads, vil det være problemfrit at finde en praktikplads i København i stedet.


Hvilke institutioner med beslægtede uddannelser eller udbud er blevet hørt i forbindelse med institutionens ansøgning?

Der er ikke nogen institutioner der er blevet hørt, da Cphbusiness selv er udbyder af uddannelsen i København.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Uddannelsen er uddannelsesdimensioneret, og Cphbusiness har i dag tilladelse til at optage 60 studerende om året.


Som vist i denne ansøgning overstiger behovet langt de 60 studerende, der optages, hvilket dels kommer til udtryk ved, at der er meget lav ledighed blandt de nyuddannede (89% beskæftigelse efter 4. kvartal) og ved at Cphbusiness modtager flere henvendelser fra virksomheder, der tilbyder praktikpladser, end vi har studerende. Flere studerende vælger at finde praktikplads andre steder end blandt de virksomheder, der henvender sig aktivt, så der er i dag kamp om de studerende. Desværre har dette også resulteret i, at der er virksomheder, der headhunter studerende, før de har gjort deres uddannelse færdig, hvilket også kan ses på frafaldet.


Derfor søger Cphbusiness sammen med ansøgningen om en ny filial også om dispensation fra den nuværende dimensionering.


Dette skyldes dels, at vi anser det som uholdbart, at der ikke uddannes flere fra denne uddannelse, som der er så udtalt et behov for, dels at vi ikke ønsker at flytte et hold fra København til Hillerød. Vores uddannelsesmodel er baseret på, at vi skal have et stærkt fagligt miljø omkring vores uddannelser, og dette kræver, at vi har minimum to hold samlet på en lokation. Hvis vi skal flytte et hold, så vi i stedet har et hold i København og et i Hillerød, vurderer vi ikke, at det vil være muligt at opretholde et stærkt, sammenhængende fagligt miljø, og vi vil i stedet vælge ikke at etablere uddannelsen i Hillerød.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2022-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
F2 Afgørelsesbrev CBA PB(O) i E-handel.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil