Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Offentlig forvaltning og administration - Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus
01/10-2013 08:41
2013 - 2
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Erhvervsakademi Aarhus, Aarhus

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Offentlig forvaltning og administration

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Public administration

Den uddannedes titel på dansk
AU i Offentlig administration og forvaltning

Den uddannedes titel på engelsk
Academy Profession (AP) Degree in Public Administration

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Adgangskrav:
•En relevant erhvervsuddannelse
•En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
•En gymnasial uddannelse
•En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal den studerende have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis den studerende ikke opfylder uddannelseskravene, kan den studerende evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering.

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen
Ikke relevant da eksisterende uddannelse.

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Ikke relevant da eksisterende uddannelse.

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Som den eksisterende uddannelse.

Forslag til censorkorps
Som den eksisterende uddannelse.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Aarhus kommune_Personaleredegoerelse-2011.pdf

Behov for nyt udbud
Det geografiske dækningsområde
Erhvervsakademi Aarhus udbud af akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration vil dække det geografiske dækningsområde for Erhvervsakademi Aarhus. Ifølge vedtægterne for Erhvervsakademi Aarhus er det Aarhus Kommune, Syddjurs Kommune og Samsø Kommune.

Arbejdsmarked
Uddannelsen bidrager med en alsidig viden om opgaver og funktioner inden for offentlig administration og forvaltning. Det inkluderer bl.a. sagsbehandling, organisationspsykologi, økonomi og styring.
De studerende opnår kompetencer til at varetage funktioner og håndtere udviklingsorienterede situationer inden for offentlig administration og forvaltning. De lærer at forstå centralt anvendt teori og metode inden for det samfundsfaglige og retlige område.
Uddannelsen henvender sig til administrative medarbejdere i offentlige forvaltninger og institutioner fx medarbejdere i kommunerne eller staten.
Uddannelsen tager sit udgangspunkt i en både praktisk og teoretisk tilgang til offentlig administration og forvaltning både nationalt og internationalt

I Aarhus kommune er der ifølge kommunens seneste offentlige personaleredegørelse for 2011 oplyst, at der er ansat 1721 personer som kontorpersonale (kun månedslønnede ekskl. ekstraordinært ansatte). Denne gruppe er målgruppen sammen med administrativt personale i region midtjylland samt statslige institutioner – i dækningsområdet. Bilag 1, Aarhus Kommunes personaleredegørelse 2011.

Behovet i dækningsområdet for det nye udbud på Erhvervsakademi Aarhus vurderes således særdeles yderst relevant. Erhvervsakademiet har også været i dialog med Aarhus Kommune, som bekræfter os i denne vurdering.

På nuværende tidspunkt deltager erhvervsakademiet allerede i projekter indenfor uddannelse i det offentlige, her kan blandt andet nævnes 'Bedst Praksis Ledelse' - www.bedstpraksisledelse.dk
Kort om projektet - Bedst i praksis ledelse:
Videncenter for Ledelse ved Erhvervsakademi Aarhus indgår i projektet. Parterne bag projektet er KL, LO, FTF og Danske Regioner, Moderniseringsstyrelsen, Ministeriet for Børn og Undervisning og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Ud-dannelser.
Videncenter for Ledelse hos Erhvervsakademi Aarhus har en særlig national opgave i det på akademiet forankrede projekt:
Transfer og organisatorisk læring i det offentlige
- Hvordan kvalificerer vi dette arbejde?

Projektet arbejder med lærerkvalificering på AU- og AMU-niveau nationalt. En afgø-rende forudsætning for udbytte af lederuddannelse er underviserens evne til at formidle stof og gøre det relevant og nærværende for deltagerne. Måske i virkeligheden den vigtigste forudsætning overhovedet, hvilket gør at ’lærerkvalificering’ er både et særskilt og et for alle øvrige lokale projekter gennemgående tema.

Erhvervsakademiet har i allerede igangværende udviklingsprojekter et tæt samarbejde med HK-Østjylland, som også bekræfter behovet for udbuddet af uddannelsen i erhvervsakademiets dækningsområde.

Udbuddet af akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration skaber større sammenhæng i de videregående uddannelser og giver det store antal EUD-uddannede indenfor kontor muligheden for kompetenceudvikling og dermed en ny karrierevej.

Rekrutteringsgrundlag
Rekrutteringsgrundlag:

Da det er en akademiuddannelse, hvor de studerende primært allerede er beskæftiget, er rekrutteringsgrundlaget belyst i forbindelse med behovet for det nye udbud, se ovenfor.

Konsekvenser for rekrutteringsgrundlaget for på andre
eksisterende udbud og uddannelser:

I vores dækningsområde udbydes akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration ikke. Således vil udbuddet supplere udbuddet på Sjælland, hvor Erhvervsakademiet kan dække uddannelsesbehovet i Jylland. Det er for de potentielle studerende fra vores dækningsområde og det øvrige Jylland, som er i job, en stor næsten umulig udfordring, at få job, uddannelsen og hverdagen til at hænge sammen i lyset af den lange transporttid til Metropol.

Udbuddet af AU i offentlig forvaltning og administration på Erhvervsakademi Aarhus forventes alene – hvis nogen – at have en meget ringe effekt på udbuddet af uddannelsen i København.

Der udbydes følgende beslægtede uddannelser i vores dækningsområde:

Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration.
Uddannelsen kan udbydes af Metropol og VIA AC i henholdsvis i København, Odense, Aalborg og Aarhus. Uddannelsen giver viden og færdigheder inden for administrative, organisatoriske, samar-bejdsmæssige, kommunikative, juridiske og økonomiske fagområder på diplomniveau. Adgangskravet er her udover relevant erhvervserfaring på min. 2 år også en videregående uddannelse. De to uddannelser – akademiuddannelsen og diplomuddannelsen - er ikke til samme målgruppe. Dette også set i lyset af erfaringen i København, at udbuddet af de to uddannelser i København supplerer hinanden.

Udbuddet af AU i offentlig forvaltning og administration på Erhvervsakademi Aarhus forventes alene – hvis nogen – at have en meget ringe effekt på udbuddene af diplomuddannelsen.

AU i beskæftigelse
Uddannelsen kan udbydes af Professionshøjskolen Metropol i København, VIA University College i Aarhus, University College Lillebælt i Odense og University College Syddanmark i Haderslev. De studerende opnår kompetencer til at varetage generelle og specialiserede funktioner inden for beskæftigelsesområdet. Du får viden om organisering og styring af beskæftigelsesindsatsen. Du lærer at analysere praksisnære problemstillinger inden for beskæftigelsesområdet samt varetage funktioner på specialistniveau inden for særlige dele af beskæftigelsesindsatsen. Det kan fx være virksomhedskontakten eller ungeindsatsen. Uddannelsen henvender sig til ansatte, der arbejder på et jobcenter, i en a-kasse eller ved en anden aktør på beskæftigelsesområdet.
Udbuddet af AU i offentlig forvaltning og administration på Erhvervsakademi Aarhus forventes alene – hvis nogen – at have en meget ringe effekt på udbuddene af uddannelsen.

Fuldtidsuddannelser i dækningsområdet:
PBA off. Administration
Uddannelsen udbydes i Esbjerg, Metropol, Odense, VIA UC/Viborg og Aarhus. Hvor udbuddet i Aarhus er i vores dækningsområde.
Offentlig administration dækker et bredt område. Du har mulighed for at specialisere dig inden for HR, vejledning, økonomi, velfærd, beskæftigelsesindsats eller skat og afgifter. På basisdelen får du undervisning i bl.a. kvalitetssikring og innovation, samfundsbeskrivelse, organisations- og kommunikationsteori. Efter den 2-årige basisdel vælger du en studieretning i det område, du ønske at specialisere dig i. Dimittenderne kan finde job i den offentlige forvaltning samt i den private sektor. Hvilke jobs, dimittenderne kan varetage, afhænger af den studieretning der er valgt efter basisåret.

Udbuddet af AU i offentlig forvaltning og administration på Erhvervsakademi Aarhus forventes alene – hvis nogen – at have en meget ringe effekt på udbuddet af fuldtidsuddannelser indenfor fagområdet grundet målgruppen for uddannelsen allerede er i job. Udbuddet kan ses som et supplement og en naturlig del af et sammenhængende uddannelsessystem også i erhvervsakademiets dækningsområde.

På baggrund af ovennævnte vurderer vi, at udbuddet af AU i offentlig forvaltning og administration på Erhvervsakademi Aarhus bidrager til øget sammenhæng mellem uddannelsesniveauerne samt at det kan gennemføres uden væsentlige forringelser af vilkårene for eksisterende uddannelser og udbud.

Forventet optag
Estimeret optag:
2014: 35 studerende
2015: 70 studerende
2016: 105 studerende

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
Ikke relevant

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2013 - 2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_EAAarhus_Offforvaltning og Adm.pdf

Samlet godkendelsesbrev