Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Professionsbacheloruddannelse i eksport og teknologi - Erhvervsakademiet Dania

Erhvervsakademiet Dania
30/09-2013 20:03
2013 - 2
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Erhvervsakademi Dania, Randers

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Professionsbacheloruddannelse i eksport og teknologi

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Bachelor of Export and Technology Management

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i eksport og teknologi

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of Export and Technology Management

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
•stx, hf, htx, hhx, eux særligt hf (GIF)

•Udenl. eller int. gym. udd. på niveau

•Erhvervsudd. som: Automatik- og procesudd. (med spec.), beslagsmedeudd., cnc-teknikudd. (t2), cykel- og motorcykelmekaniker (med spec.), data- og kommunikationsudd. (med spec.), elektriker, bygningsautomatik elektriker, installationsteknik elektriker, kommunikationsteknik elektriker, styrings- og reguleringsteknik elektronik- og svagstrømsudd., elektronikoperatør, finmekaniker (med spec.), industriteknikerudd. (med spec.), karrosseriudd., køletekniker (t2), maritime håndværksfag, maskinsnedker (t2), mekaniker (t2), metalsmed (med spec.), modelsnedker, plastmager (t2), procesoperatør (t2), skibsmekaniker (t2), skibsmontør (t2), m.fl.(ej plads her)
•Anden relevant erhvervsudd.

Spec. adgangskrav: Med en gym. eksamen eller en anden relevant erhvervsudd. skal du have engelsk B og enten mat. B eller virksomhedsøk. B. Alle spec. adgangskrav skal være bestået.

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?
Nej, der tale om en udelukkende dansk uddannelse.

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Engelsk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsen
Uddannelsens formål er at uddanne professionsbachelorer i Eksport og Teknologi, der kan indgå i virksomhedens strategiske udvikling af kundegrundlag og kunderelationer gennem teknisk service, rådgivning og salg. Dimittenden skal således – på et teoretisk og metodisk grundlag - kunne udarbejde og implementere salgs-, service- og markedsføringsplaner på et globalt marked. Endvidere skal dimittenden kunne forestå at udvikle den direkte tekniske kommunikation med kunden om tilpassede løsninger samt udvikle virksomhedens serviceorganisation i relation til salg, eksport og teknik.

Uddannelsen kvalificerer dimittenden til at kunne fortsætte på videregående studier på nationale eller internationale erhvervsøkonomiske og tekniske uddannelser.

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Jf. eksisterende landsdækkende studieordning.

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Uddannelsen er indplaceret.

Forslag til censorkorps
Uddannelsen hører under erhvervsakademiernes censorsekretariat:Porthusgade 1 - 9000 Aalborg - 7269 8700 - kontakt@censorsekretariatet.dk

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Behov for uddannelsen Professionsbachelor i Eksport og Teknologi 01.10.2013.pdf

Behov for nyt udbud
Historisk set har erhvervsakademiet i Randers haft stor succes med uddannelsen Eksporttekniker, som var en vekseluddannelse med teori og praktik på KVU-niveau. Det forsvandt i forbindelse med en tidligere reform af antallet af uddannelser på KVU-niveau. Uddannelsen havde flot beskæftigelse grundet de tværfaglige kompetencer.

Behov hos virksomhederne:
Mange virksomheder efterspørger i dag tværfaglige kompetencer hos deres medarbejdere, især i erhvervsakademiernes målgruppe, som er de små og mellemstore virksomheder kan det gøre en afgørende forskel at kunne ansætte en enkelt medarbejder med tværfaglige kompetencer frem for to personer med forskellige fagligheder for at dække det samme behov.

Rekrutteringsgrundlag
Rekrutteringsgrundlaget er meget bredt, da det rummer såvel de gymnasiale uddannelser som en lang række af tekniske EUD-uddannelser med specialer / på trin 2.

Geografisk set dækker vi med det nuværende udbud på markedet hele region Midtjylland samt resten af landet mod syd og østpå, så længe der ikke er et aktivt udbud der.

Da uddannelsen udbydes internationalt forventes desuden interesse herfra. Erhvervsakademi Dania har allerede gode internationale rekrutteringskilder, da vi i dag har ca. 170 internationale studerende i huset.

Vi vælger at søge udbuddet som en engelsksproget uddannelse af følgende årsager:
- Det er en internationalt orienteret uddannelse
- Det øger volumen på uddannelsen
- Øget kulturel indsigt/træning for de studerende
- Uddannelsen giver den nødvendige sproglige træning

Bekymring/udfordringer ved udbud på engelsk:
- Kan afskrække EUD-uddannede fra at søge
- Giver behov for at arbejde differenteret det første år

Uddannelsen har to godkendte udbydere: Lillebælt i Odense og UCN i Ålborg, hvoraf det kun har været Ålborg, som har uddannelsen med i KOT´en i år, hvor der var ca. 38 1. prioriteter i i år. Et udbud i Randers vurderes hermed ikke at få indflydelse på udbuddet af samme uddannelse andre steder. 29 af ansøgerne i Ålborg var internationale studerende.

Som beslægtet uddannelse regionalt kan ses professsionsbacheloruddannelsen diplomingeniør - eksport, som udbydes af VIA University College i såvel Århus som Horsens. Uddannelsen er længere - 4,5 år og markedsføres som en engelsksproget ingeniøruddannelse kaldet Global Business Engineering. Adgangskravene er højere, herunder krav til A-niveau i engelsk samt krav til videregående niveau på væsentlig færre tekniske uddannelser.

Diplomingeniøruddannelsen vurderes dermed ikke som værende en væsentlig konkurrent til denne uddannelse, som vurderes som værende mere praktisorienteret og knap så akademisk for de EUD-uddannede.

Lokalt på erhvervsakademiet i Randers er de mest beslægtede KVU-uddannelser Markedsføringsøkonom og Produktionsteknolog. Ved gennemlæsning af de to studieordninger ses inddragelse af faglige områder på PBA i Eksport og Tekonlogi, som også findes på netop de to uddannelser.

Vedr. Markedsføringsøkonom:
- På markedsføringsøkonom arbejdes der i dybden med
marketing og salg
- Specialeretningerne i Randers er primært Multimedier
og Markedskommunikation, sekundært økonomi og teknisk
salg
- I tilfælde af udbudsgodkendelse af PBA i Eksport og
Teknologi vi specialet teknisk salg blive fjernet til
fordel for et andet uddannelsesspecifikt speciale
- Vi ser baseret på ovenstående forholdsvist lidt
kanibalisering af Markedsføringsøkonom, da vores
absolut største speciale er Multimedier og
Markedskommunikation, som traditionelt henvender sig
til en helt anden målgruppe.

Vedr. Produktionsteknolog:
- Produktionsteknolog er en relativt lille
dansksproget uddannelse i Randers - ca. 25
studerende pr. årgang. Den er meget teknisk
orienteret med produktudvikling og planlægning og
tilrettelæggelse af produktionsprocesser som
det fokusområde, man fordyber sig i.
- Der udbydes et speciale i salg, men det er meget få,
som på denne uddannelse har vist interesse i dette.
- Grundet ovenstående mener vi ikke, at der vil ske
den store kanibalisering ved udbud af PBA i Eksport
og Teknologi, da uddannelsen er både længere og
fagligt bredere.

Overvejelser om påstigningsmuligheder for produktionsteknologer og markedføringsøkonomer:
- PBA i Eksport og Teknologi er ikke umiddelbart
bygget op, således der er naturligt at stige på
uddannelsen som færdiguddannet KVU..
- Det skal dog undersøges, om man ved supplerende
kuser, summerscool eller lignende kan give mulighed
for påstigning.

Forventet optag
År 1: 25
År 2: 30
År 3: 50

Baseret på optagelsestallene i Ålborg vil vi vurdere, at minimum 25 % af de studerende vil have en international baggrund. Dernæst vil vi gøre en særlig indsats for at tiltrække studerende med en erhvervsuddannede baseret på en målsætning om, at de skal udgøre 40 % af de studerende på uddannelsen.

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
Erhvervakademi Dania har allerede i dag en stor database af virksomheder, som har og vil stille praktikpladser til rådighed. Det gælder såvel inden for det tekniske som merkantile område.

Ofte har erhvervsakademiet ekstra praktikpladser med SU-støtte i, som ikke bliver udnyttet.

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2013 - 2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_Dania_Eksport og teknologi.pdf

Samlet godkendelsesbrev