Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Master - Arkitektur - Arkitektskolen Aarhus

Arkitektskolen Aarhus
01/10-2013 10:01
2013 - 2
Godkendt
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
Aarhus

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Master

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Arkitektur

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Architecture

Den uddannedes titel på dansk
Master i arkitekturens teknik, æstetik og metoder

Den uddannedes titel på engelsk
Master of architectural technics, aesthetics and methods

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Kunstneriske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Bygningskonstruktør med minimum 2 års relevant erhvervserfaring.

Andre faggrupper med interesse for fagfeltet kan også ansøge forudsat som minimum, hvad der svarer til en bacheloruddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring.

Uddannelsen er blevet til efter ønske fra VIA's bygningskonstruktøruddannelse og er derfor målrettet bygningskonstruktører. Da arkitekten i sin hverdag tillige ofte møder og samarbejder med personer inden for det tekniske, det humanistiske og det designtekniske hovedområde kan uddannelsen også være relevant og kompetencegivende for personer med anden faglig baggrund end bygningskonstruktør.

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen
Uddannelsen er en arkitektfaglig videreuddannelse af bygningskonstruktører. I første omgang fokuseres på beskæftigelse som undervisere på bygningskonstruktøruddannelsen, da behovet og efterspørgslen fra aftagersiden er umiddelbart her. Sekundært skal uddannelsen give kursisterne større viden om arkitektfaglige teknikker og metoder, således de kan påtage sig nye opgaver i grænselandet mellem konstruktion og arkitektur. Andre tekniske faggrupper kan på tilsvarende vis anvende uddannelsen til at bygge bro til egen faglighed eksempelvis mellem ingeniører og arkitekter. Over for andre kunstnerisk orienterede faggrupper kan uddannelsen medvirke til at udbrede kendskabet til arkitektfaget som en allestedsnærværende kunstart i evig vekselvirkning med den kunsthistoriske kontekst.

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
ARKITEKTURTEORI (10 ECTS): formteori/æstetik;

ARKITEKTURHISTORIE (10 ECTS): arkitektur & design, konstruktion;

ARKITEKTURENS METODER OG REDSKABER (5 ECTS): arbejdsmetoder & -redskaber, formgenererende metoder, kommunikation, kreativ ledelse;

BÆREDYGTIGHED(5 ECTS): funktion, produktion, form/konstruktion/materiale;

NYE MATERIALER OG KOMPONENTER (5 ECTS): compositmaterialer, komponentdesign;

FAGLIGE OPTIKKER (10 ECTS): arkitektoniske fagområder, skalaområder;

MASTEROPGAVE (15 ECTS)

Begrundet forslag til taxameterindplacering
ikke relevant, da kunstneriske uddannelser ikke er omfattet af taxameter

Forslag til censorkorps
ikke relevant

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Støtteerklæring Master i Arkitekturens Æstetik.pdf

Kort redegørelse for behovet for den nye uddannelse
Uddannelsen er blevet til på baggrund af et ønske fra VIA's bygningskonstruktøruddannelse, som har behov for at give egne undervisere med bygningskonstruktørbaggrund et kompetenceløft til masterniveau.

Der findes i dag kun få videreuddannelsesmuligheder for bygningskonstruktører og ingen kompetencegivende på masterniveau inden for arkitektur. Den eneste eksisterende mulighed for bygningskonstruktører, som er interesserede i den arkitektoniske side af faget, er at søge optagelse på den 5-årige arkitektuddannelsen. Bygningskonstruktører skal søge optagelse på bacheloruddannelsens 1. år jf. adgangsbekendtgørelsen (BEK 159 af 21/2/2007).

Den ansøgte masteruddannelse tager i modsætning hertil udgangspunkt i bygningskonstruktørernes selvstændige faglighed og kvalificerer derfor bygningskonstruktører til at udfylde spændet mellem bygningskonstruktører og arkitekter frem for at uddanne bygningskonstruktører til arkitekter. Dimittender fra den ansøgte masteruddannelse, som skal uddanne nye bygningskonstruktører, vil dermed kunne højne den tværfaglige forståelse allerede under bygningskonstruktøruddannelsen (og bibringe tværfaglig forståelse, som kan anvendes under uddannelsen af arkitekter). En tværfaglig forståelse, som er en absolut nødvendighed i erhvervet, der både beskæftiger arkitekter og bygningskonstruktører.

For bygningskonstruktører ansat på tegnestuer og lignende vil uddannelsen give øgede erhvervskompetencer til at påtage sig selvstændige design-, udviklings- og rådgivningsopgaver mellem konstruktion og arkitektur. En funktion som i dag kun kan varetages som enten bygningskonstruktør eller arkitekt.

Samlet set kan det resultere i bedre og billigere byggeri, hvor der frigives ressourcer til at styrke det danske designbrand, når der kan skabes værker som på samme tid integrerer og udfordrer det fysisk mulige og det æstetiske udtryk. Uddannelsen kan derfor integrere arkitektur og konstruktion og bygge bro mellem faglighederne, hvor der i dag er tale om et konfliktforhold mellem enten arkitektur eller konstruktion.

Underbygget skøn over det samlede behov for dimittender
16 dimittender pr. år. Det skønnes, at der er ca. 350 undervisere på bygningskonstruktøruddannelsen på landsplan, som har en bygningskonstruktøruddannelse, og som følgelig har behov for et kompetenceløft af hensyn til bygningskonstruktøruddannelsens egen akkreditering. Heraf vurderes ca. halvdelen at være interesserede i at fokusere på den arkitektfaglige side af faget. På den baggrund skønnes der at være behov for ca. 150 dimittender over en forholdsvis kort årrække.

Hvilke aftagere/aftagerorganisationer har været inddraget i behovsundersøgelsen?
VIA UC (bygningskonstruktøruddannelsen) og Konstruktørforeningen (bygningskonstruktørernes faglige organisation)

Hvordan er det sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov?
Uddannelsen er udarbejdet efter ønske fra og i samarbejde med VIA UC, som er den primære arbejdsgiver, der skal betale for at sende kursister på uddannelsen.

Som en kunstnerisk masteruddannelse vil uddannelsen være fuldt kursistfinansieret. Alle omkostninger inkl. overhead vil således afspejles i prisen. Det udbudte program skal derfor have den fornødne kvalitet og leve op til forventninger hos både kursister og aftagere førend kunden vil betale den relativt høje pris for en kursusplads.

Der vil undervejs i afviklingen af programmet være en løbende dialog mellem Arkitektskolen Aarhus og VIA - potentielt også Konstruktørforeningen, som sikrer stadig sammenhæng mellem indhold og behov.

Sammenhæng med eksisterende uddannelser
Der eksisterer i dag kun begrænsede videreuddannelsesmuligheder for bygningskonstruktører. De muligheder der findes fokuserer på den ingeniørmæssige side af faget. Der findes ingen muligheder på det arkitektoniske område. Den ansøgte masteruddannelse er beslægtet med arkitektuddannelsen, men til forskel herfra lægges der ikke vægt på at give kursisterne formgivningskompetencer, som er kerneelementet i arkitektuddannelsen. Bygningskonstruktører er i forhold til arkitekter langt mere teknisk end kunstnerisk orienterede. Den nye masteruddannelse forsøger at respektere og videreudvikle det faktum ved at give kursisterne viden om den kontekst, arkitekten skaber ud fra, således at dimittenden kan anvende egne styrkepositioner, redskaber og metoder til at gå i faglig dialog med arkitekten baseret på samme videngrundlag. Masteruddannelsen er derfor hverken en arkitektuddannelse eller en bygningskonstruktøruddannelse men derimod det manglende forbindelsesled mellem de to.

Rekrutteringsgrundlag
Ansøgere vil være bygningskonstruktører med lyst til at videreuddanne sig og med interesse for den arkitektoniske side af faget. Der findes ikke andre lignende videreuddannelsesmuligheder. For de bygningskonstruktører, der interesserer sig for den arkitektoniske side af faget, er det reelt kun muligt at lade sig indskrive på den ordinære bacheloruddannelse i arkitektur, jf. BEK 159 af 21/2/2007. Der er derved tale om en omskoling af bygningskonstruktører til arkitekter ikke en efter- eller videreuddannelse af bygningskonstruktører. Antallet af ansøgere til arkitektuddannelsen med bygningskonstruktøreksamen er begrænset. På Arkitektskolen Aarhus drejer det sig om maksimalt 10 pr. år svarende til antallet af reserverede pladser.

Forventet optag
16-20 pr. år

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
ikke relevant

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2013 - 2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_Arkitektskolen i Aarhus_Arkitektur.pdf

Samlet godkendelsesbrev