Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Professionsbacheloruddannelsen i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation - University College Syddanmark

University College Syddanmark
11/09-2018 11:55
2018-2
Godkendt
Ansøgningstype
Flytning

Udbudssted
Fra Haderslev til Kolding

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Marie Louise Witte Madsen, telefon: 7266 2037, e-mail: mlwi@ucsyd.dk

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Professionsbacheloruddannelsen i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Bachelor’s Degree Programme in one Foreign Language and IT-based Marketing and Communication

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i ét fremmedsprog og IT-baseret kommunikation og markedsføring

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor in one Foreign Language and IT-based Marketing and Communication

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Medie- og kommunikationsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang kan søges via alle gymnasiale uddannelser med engelsk på A-niveau.
Der kan endvidere søges om optagelse efter en realkompetencevurdering, hvis optagelsesudvalget skøn-ner, at ansøgeren har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med en gymnasial uddannelse.
Udenlandske ansøgere og ansøgere med udenlandske eksamenspapirer skal beherske færdigheder i dansk og engelsk, således at de kan lytte, læse, samtale, formidle og skrive så kompetent, at de kan delta-ge i de studieaktiviteter der foregår på dansk og i mindre omfang på engelsk.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

Ikke relevant


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Ikke relevant

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Begrundelse for flytning EITM.pdf

Begrundelse for flytning

Begrundelse for flytning er samlet i den vedhæftede dokumentationsfil.


Rekrutteringsgrundlag

Erhvervssprog og IT-baseret Markedskommunikation udbydes også i Slagelse (SDU). UC SYD’s studerende kommer primært fra Syd- og Sønderjylland og trækker dermed ikke fra SDU’s område. Dette forventes ikke at ændre sig, når uddannelsen udbydes fra Kolding fremfor Haderslev. En flytning til Kolding vil imidlertid kunne lukke op for en bredere rekruttering fra det øvrige Jylland, idet Kolding er et infrastrukturelt knudepunkt både i form af velfungerende offentlig transport, herunder togstation med direkte forbindelser til Århus, Odense, Esbjerg samt sydpå, og motorvejsforbindelser både i nord-/sydgående og vestgående retning. Kolding er således et geografisk centrum ikke blot for Trekantsområdets øvrige kommuner, men i forhold til både Midtjylland, Fyn, Sydvestjylland og Sønderjylland. En flytning af udbuddet fra Haderslev til Kolding vurderes derfor både at give uddannelsen et øget rekrutteringsgrundlag samt øge chancen for at de studerende bosætter sig permanent i området, idet rækkevidden i forhold til jobs bliver større.


Forventet optag

Uddannelsen er underlagt ledighedsbaseret dimensionering frem til 2020 med loft over det årlige optag på 36 studerende.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Ikke relevant.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2018-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
E2 - Godkendelse af flytning - PB i Erhvervssprog og IT-baseret markedskom. - UC SYD (Kolding).pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil