Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - AU i skatter og afgifter - Erhvervsakademi Midt-Vest

Erhvervsakademi Midt-Vest
17/09-2018 09:40
2018-2
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Herning

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Anette Becker Berg

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Betinget

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
AU i skatter og afgifter

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Academy Foundation (AF) Graduate in Business

Den uddannedes titel på dansk
Akademiuddannelse i skatter og afgifter

Den uddannedes titel på engelsk
Academy Foundation (AF) in Graduate in Business

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Nationalt fastsatte adgangskrav:


Adgang til optagelse på AkademiUddannelsen i Skatter og afgifter eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse. 
 
Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, f.eks. en relevant erhvervsuddannelse.
 
Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.
 
Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i henhold til § 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

Ikke relevant


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorformandsskabet for AU-Merkantil

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Behovsanalyse incl bilag AU i Skatter og Afgifter.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

Se uploadede behovsanalyse


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

Se uploadede behovsanalyse


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Se uploadede behovsanalyse


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.

Se uploadede behovsanalyse


Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder

Se uploadede behovsanalyse


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen

Se uploadede behovsanalyse


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Ikke relevant


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Ingen bemærkninger


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2018-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C11 - Afgørelse afventer - AU i skatter og afgifter - EAMV (Herning).pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil
C11 - Foreløbig godkendelse af nyt udbud - AU i skatter og afgifter - EAMV (Herning).pdf