Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Bioanalytisk Diagnostik - Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon
17/09-2018 09:02
2018-2
Godkendt
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Eksisterende udbudssted er Næstved. Der ansøges om udbudssted i Kalundborg.

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Ditte Schlüntz Telefon 72 48 32 10 E-mail disc@pha.dk

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Bioanalytisk Diagnostik

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Biomedical Laboratory Science

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of Biomedical Laboratory Science

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det sundhedsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Følger gældende regelgrundlag, dvs.:  • Adgang via gymnasial uddannelse


Specifikke adgangskrav: Matematik c og bioteknologi A eller kemi C eller naturvidenskabelig fagpakke  • Adgang via Social- og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2)


Specifikke adgangskrav: Dansk C, naturfag C, engelsk D, kemi C og matematik C   • Adgang via Hospitalsteknisk assistent (speciale i neurofysiologi)


Specifikke adgangskrav: Dansk C, naturfag C, engelsk D, kemi C og matematik C.   • Anden adgang med 5 gymnasiale enkeltfag:


Specifikke adgangskrav: Dansk A, engelsk B, matematik C samt enten bioteknologi A eller både kemi C og biologi C.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

-


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte

Ikke relevant


Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorformandskabet for bioanalytikeruddannelsen

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Dokumentation til ansøgning om dublering af bioanalytikeruddannelsen.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt


Professionshøjskolen Absalon (herefter Absalon) udbyder på nuværende tidspunkt bioanalytikeruddannelsen i Næstved og har fra sommeren 2018 oprettet en uddannelsesstation for uddannelsen i Kalundborg.


Absalon ønsker at dublere udbuddet af bioanalytikeruddannelsen i Næstved således, at Absalon fremover udbyder en hel bioanalytikeruddannelse i Kalundborg, hvorefter uddannelsesstationen ophører. Såfremt ønsket imødekommes, vil et fuldt udbud i Kalundborg alene have som konsekvens, at de studerende kan tage hele deres uddannelse der. Det vil give de studerende et bedre uddannelsesforløb, idet de under rammerne for den nuværende uddannelsesstation, skal tage over 50 % af uddannelsens teoretiske ECTS i Næstved.


Uddannelsespladserne tages fra den eksisterende dimensionering.


Ansøgningen om dublering af udbuddet af bioanalytikeruddannelsen er begrundet i følgende hovedpunkter:  • Et markant behov for bioanalytikere i Nordvestsjælland.

  • Et væsentligt behov for at kunne tilbyde studerende et helt uddannelsesforløb på bioanalytikeruddannelsen i Kalundborg.

  • En plan om at etablere et samlet bæredygtigt uddannelsesmiljø af høj kvalitet i Kalundborg.


Markant behov for bioanalytikere i Nordvestsjælland


Den 15. juni 2018 godkendte Uddannelses- og Forskningsministeriet Absalons dimensioneringsansøgning om 15 ekstra studiepladser på bioanalytikeruddannelsen fra sommeroptaget 2018. Det fremgår af ansøgningen, at undersøgelser dokumenterer en mangel på bioanalytikere i Region Sjælland i dag og at der i 2025 vil være en mangel på ca. 241 bioanalytikere i Region Sjælland (se bilag 2 for ansøgningen i sin helhed).  


Absalon planlægger at placere ca. 33 af Absalons i alt 73 studiepladser i Kalundborg med henblik på at sikre en bredere regional uddannelsesdækning og derigennem en bedre forsyning af bioanalytikere til arbejdsmarkedet, herunder særligt hospitalerne i Nordvestsjælland.


Regionalt Kommunalt Strategisk Samarbejdsforum (RKSS) bakker fuldt op om et helt og permanent udbud af bioanalytikeruddannelsen i Kalundborg, og fremhæver bl.a. i ansøgningens interessenttilkendegivelse, at “...med et helt uddannelsesudbud vil muligheden for at fastholde studerende i Kalundborg og de nærliggende kommuner øges, hvilket vil bidrage til at fremtidssikre forsyningen af kompetent arbejdskraft i Nordvestsjælland” (se bilag 4 for hele interessenttilkendegivelsen).


Flere undersøgelser viser i den sammenhæng, at dimittender med en videregående uddannelse i stort omfang bosætter sig og finder beskæftigelse i nærheden af det sted, hvor de har taget deres uddannelse (Danske Regioner, 2018; Danske Professionshøjskoler, 2016; Center for VækstAnalyse 2014).


Væsentligt behov for at kunne tilbyde studerende et helt uddannelsesforløb i Kalundborg


Absalon vurderer, at der er akut behov for at tilbyde studerende et helt uddannelsesforløb på bioanalytikeruddannelsen i Kalundborg, som er fast forankret i lokalmiljøet i Nordvestsjælland.


Uddannelsesstationen i Kalundborg indebærer som tidligere nævnt, at de studerende skal tage over halvdelen af den teoretiske del af uddannelsen, angivet i ECTS, i Næstved. Dette vil utvivlsomt være en barriere for etableringen af en velfungerende uddannelsesstation, da offentlig transport tager ca. 2 ½ time mellem Kalundborg og Næstved med skift 2-3 gange afhængig af ruten (Rejseplanen 2018). Omkring fem timers transport på en dag for studerende, som bor i Kalundborg og skal frem og tilbage fra Næstved, er således en væsentlig hindring for, at uddannelsesstationen kan blive en succes.


Det bemærkes, at 16 ansøgere, der er tilbudt studiepladser på bioanalytikeruddannelsen via KOT i 2018, har tilkendegivet, at de ønsker at studere i Kalundborg (pr. 22. aug 2018), ligesom 19 ansøgere med tilbudte studiepladser er bosat i Kalundborg og nabokommunerne Odsherred, Holbæk, Sorø og Slagelse (tabel 1, bilag 3).


Dertil kommer, at med den nuværende uddannelsesstation har de studerende ikke mulighed for en tæt og fast tilknytning til uddannelsesmiljøet i Kalundborg. Det vil få negative konsekvenser for det unikke lokale uddannelsesmiljø, som det netop er hensigten at skabe, og det vil med stor sandsynlighed medføre et højere frafald og mindre læringsudbytte for de studerende.


Etablering af et samlet bæredygtigt uddannelsesmiljø af høj kvalitet


Absalon arbejder for at etablere et samlet uddannelsesmiljø af høj kvalitet i Kalundborg, som både sikrer uddannelsesmuligheder for unge i Nordvestsjælland og forsyning af arbejdskraft, hvor der er behov.


Sidste år åbnede Absalon en uddannelse til diplomingeniør i bioteknologi i Kalundborg, og Absalon har fra sommeren 2018 udvidet uddannelsesmiljøet på Campus Kalundborg med uddannelsesstationen for bioanalytikeruddannelsen i Kalundborg. Udover nærværende ansøgning har Absalon indsendt en ansøgning til RUVU om et udbud af en diplomuddannelse i bioteknologi, procesteknologi og kemi, som særligt industrien i Kalundborg vil have gavn af. Opnår Absalon dette udbud, vil der således være mulighed for, at Absalon skræddersyer videreuddannelsesforløb til bioanalytikere m.fl. rettet mod bio-medico virksomhederne i Kalundborg, hvilket - sammen med et helt udbud af bioanalytikeruddannelsen i Kalundborg - vil konsolidere Absalons uddannelsesudbud i Kalundborg.


Absalon forventer, at såfremt disse to nye udbud bliver godkendt, kan der opnås væsentlige synergieffekter. Herunder planlægger Absalon, at både diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi, bioanalytikeruddannelsen og diplomuddannelsen i bioteknologi, procesteknologi og kemi skal gøre brug af de helt nye laboratorie- og undervisningsfaciliteter, som Absalon er ved at etablere.


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

Der er et stort behov for dimittender fra bioanalytikeruddannelsen i Region Sjælland, herunder på sygehusene i Nordvestsjælland. Dette understøttes af interessenttilkendegivelsen fra RKSS , hvori det bl.a. pointeres, at “...der er en mangel på bioanalytikere i regionen, hvorfor arbejdsmarkedssituationen er gunstig for de færdiguddannede. Et fast udbud af bioanalytikeruddannelsen i Kalundborg vil medvirke kraftigt til, at der kan tiltrækkes og uddannes studerende i den nordvestlige del af regionen” (bilag 4).


Med den nye dimensionering, som allerede er godkendt med virkning fra sommeren 2018 på i alt 73 studiepladser vil der forventeligt fra 2022 årligt blive uddannet ca. 51 dimittender fra bioanalytikeruddannelsen i Region Sjælland. Fra 2024 vil der heraf kunne blive uddannet ca. 23 fra udbuddet i Kalundborg. Dette er baseret på et optag på 33, når man medregner en anslået fastholdelse svarende til det nuværende niveau på bioanalytikeruddannelsen (tabel 2, bilag 3).


Etableringen af et udbud i Kalundborg vil således imødekomme det ovenfor beskrevne behov for bioanalytikere i Nordvestsjælland.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?

RKSS har som den centrale interessent, som tidligere omtalt, uddybet det konkrete behov for bioanalytikere i Nordvestsjælland i interessenttilkendegivelsen i bilag 4.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.

Etablering af et helt uddannelsesforløb på bioanalytikeruddannelsen i Kalundborg vil imødekomme et specifikt behov for bioanalytikere i Nordvestsjælland. Der vil derfor ikke være negative konsekvenser i forhold til udbuddet af videregående uddannelser i området. Derimod vil der ske en større spredning af bioanalytikeruddannelsens udbud og dimittender i Region Sjælland til gavn for både de unge, der ønsker at uddanne sig inden for professionen og arbejdsmarkedet.


Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder

Ved at placere et nyt reelt udbud af bioanalytikeruddannelsen i Kalundborg opstår der gode muligheder for at styrke uddannelsesmiljøet i Kalundborg med henblik på fremtidssikring af leverance af kvalificeret arbejdskraft til særligt hospitalerne i Holbæk og Slagelse.


Et udbud i Kalundborg forventes at kunne tiltrække studerende fra hele Nordvestsjælland, herunder særligt de nærliggende kommuner: Kalundborg, Holbæk, Odsherred, Slagelse og Sorø.


Rekrutteringsgrundlaget i disse kommuner er 6726 personer svarende til ca. 29 % af Absalons samlede rekrutteringsgrundlag i Region Sjælland (se tabel 3, bilag 3 for beregning af rekrutteringsgrundlag).


Absalon vurderer på denne baggrund, at der er et solidt rekrutteringsgrundlag til uddannelsen, hvilket understøttes af at 16 ansøgere, der er tilbudt studiepladser på bioanalytikeruddannelsen via KOT i 2018, har tilkendegivet, at de ønsker at studere i Kalundborg, jf. tidligere.


Det vurderes ikke, at udbuddet vil få negativ effekt på ansøgningen til andre videregående uddannelser, udover at der muligvis bliver en lidt mindre søgning til bioanalytikeruddannelsen i Næstved.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen

Absalon forventer et årligt optag på 25 studerende det første år af uddannelsen (sommer 2019) og derefter et årligt optag på 33. Et årligt optag på 33 studerende vil, når man medregner en anslået fastholdelse svarende til det nuværende niveau på bioanalytikeruddannelsen, resultere i 23 dimittender årligt (tabel 2, bilag 3).


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Absalon har som tidligere nævnt fået godkendt en øget dimensionering på bioanalytikeruddannelsen med 15 studiepladser fra sommeroptaget 2018. I den forbindelse har Absalon i “Ansøgning om øget dimensionering på bioanalytikeruddannelsen” til ministeriet dokumenteret, at der vil være praktikpladser til den øgede dimensionering.


Da dimensioneringen ikke øges med denne ansøgning, vil der ikke være et øget behov for praktikpladser i regionen.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Imødekommes ansøgningen vil de studerende, som ved sommeroptaget i 2018 har udtrykt ønske om at tage en del af uddannelsen på uddannelsesstationen i Kalundborg, få tilbud om, at de kan tage hele uddannelsen fra Kalundborg med virkning fra sommeren 2019. Absalon regner med, at alle vil acceptere dette tilbud. 


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2018-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
D3 - Godkendelse af nyt udbud - PB i Bioanalytiker (tidl. udd.station) - PHA (Kalundborg) (rev.).pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil
D3 - Godkendelse af nyt udbud - PB i Bioanalytiker (tidl. udd.station) - PHA (Kalundborg) (rev.).pdf