Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor (overbygning) - it-sikkerhed - Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus
03/10-2016 09:52
2016-2
Godkendt
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
Erhvervsakademi Aarhus

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Anette Bache

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor (overbygning)

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
it-sikkerhed

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
IT Security

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i it-sikkerhed

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of IT Security

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

 


For at blive optaget på uddannelsen skal den studerende opfylde et af følgende adgangskrav:


·         En relevant erhvervsakademiuddannelse, fx datamatiker eller IT-teknolog


·         Eller tilsvarende relevant uddannelse på erhvervsakademi niveau.


 


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
90

Beskrivelse af uddannelsen

Uddannelsen er en top-up professionsbacheloruddannelse i it-sikkerhed.


Den uddannede skal selvstændigt kunne varetage arbejdet med at analysere, planlægge og vurdere it- sikkerhedsmæssige forhold i forbindelse med drift, kontrol og udvikling i såvel private som offentlige virksomheder.


Uddannelsen tager udgangspunkt i domænerne indenfor it-sikkerhed og vi har sammensat en uddannelse, der behandler alle disse områder på professionsbachelor-niveau.


Uddannelsen vil også kunne udbydes på diplomniveau, så den samtidig kan bruges som efteruddannelse for it-professionelle. Se endvidere ansøgningen diplomuddannelse i it-sikkerhed.


Jobtitler for de uddannede kunne være:


·         Information Security Officer


·         IT-sikkerhedskonsulent


·         IT-sikkerhedsingeniør


·         Data Protection Officer


·         SOC Analyst


·         IT Revisor


·         Cyber Sikkerhedsspecialist


·         Sikkerhedsrådgiver til Informationssikkerhed


·         IT-sikkerhedsansvarlig


Uddannelsen er tilrettelagt således, at vi bygger ovenpå henholdsvis datamatikeruddannelsen eller it-teknologuddannelsen. Det betyder, at vi allerede fra start har enten færdiguddannede programmører/systemudviklere eller netværksspecialister/elektronikfolk.


Uddannelsen skal bidrage til at udvikle den studerendes selvstændighed og evne til at være udviklingsorienteret indenfor faget og den studerendes samarbejdsevner.


I formålet med uddannelsen har vi taget udgangspunkt i den klassiske internationale beskrivelse af it-sikkerhed, nemlig begreberne ”fortrolighed, integritet og tilgængelighed”, og formålet er formuleret således:


Formål:


Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i it-sikkerhed er at kvalificere den uddannede til at kunne fungere selvstændigt som it-sikkerhedsspecialist med fokus på at arbejde med fortrolighed, integritet og tilgængelighed i forbindelse med udvikling og drift af it-systemer i såvel private som offentlige virksomheder.


 


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Uddannelsens konstituerende faglige elementer er:


·         Application and System Security


·         Network and Communication Security


·         Security Engineering


·         Governance


 


Mål for læringsudbytte for uddannelsen til professionsbachelor i it-sikkerhed


Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en professionsbachelor i it-sikkerhed skal opnå i uddannelsen.


Viden


Den uddannede har viden om:


1)    Gængse internationale standarder og normer vedr. it-sikkerhed


2)    Risk Management ift. it-sikkerhed


3)    gængse it-sikkerhedstrusler inklusiv ”ikke tekniske" it-sikkerhedstrusler såsom Social Engineering


4)    krypteringsalgoritmer, deres egenskaber og anvendelse


5)    tekniske elementer som kan indgå i multi-layered it-sikkerhed/Defence in Depth


6)    forensic teknikker til efterforskning af it-sikkerhedshændelser.


Færdigheder


Den uddannede kan:


1)    formidle, analysere og anvende it-sikkerhedsstandarder ift. forretningsbehov


2)    vælge velegnede it-sikkerhedstiltag ift. givne forretningsmæssige scenarier


3)    foreslå relevante mekanismer til at imødegå identificerede it-sikkerhedstrusler inklusiv ”ikke tekniske" it-sikkerhedstrusler såsom Social Engineering


4)    identificere og argumentere for velegnede valg af krypteringstiltag i givende it-sikkerhedsscenarier


Kompetencer


Den uddannede kan:


1)    med udgangspunkt i bl.a. gængse it-sikkerhedsstandarder, udarbejde målrettede it-sikkerhedspolitikker, Business Continuity Plan og Disaster Recovery Plan ift. forretningsbehov


2)    sikre it-systemer vha. relevante krypteringstiltag


3)    designe, implementere og teste it-sikkerhedsforanstaltninger med inddragelse af velegnede tekniske elementer


4)    gennemføre forensic metoder til efterforskning af it-sikkerhedshændelser


5)    Kan håndtere komplekse situationer, samt påtage sig ansvar indenfor professionen


6)    selvstændigt tilegne sig viden, færdigheder og kompetencer indenfor it-sikkerhed.


7)    Indgå professionelt i tværfagligt samarbejde.   


 


 


Uddannelsen er opbygget af 5 ECTS og 10 ECTS moduler på det første år, og afsluttes på 3. semester med hhv. praktik på 15 ECTS samt det afsluttende bachelorprojekt på 15 ECTS i samarbejde med en virksomhed. Uddannelsens progression sikres gennem nedenstående, som er et forslag til indhold på semestrene.


Området er meget dynamisk og vil derfor løbende skulle tilpasses udvikling i teknologier, trusler mv.


1.  SEMESTER


Modul: "Introduktion til it-sikkerhed" (5 ECTS) - et 2-ugers intenst forløb, hvor de studerende med forskellige baggrunde - datamatikere og it-teknologerne o.l. - prøver en række programmer og hardware med relation til sikkerhed. De skal fx anvende:


     Programmer til kryptering


     Krypterede emails


     Pakkeanalyse


     Sætte en firewall op


     "Bryde ind" med værktøjer


     Backup/restore


Der afsluttes med en lille case - eksamen er en rapport om denne case, der bedømmes bestået/ikke-bestået - intern censur.


 


Modul: "Governance 1" (5 ECTS)


     CIA (AAA)


     Security in organisations


     Risk Management


     Standarder ISO 27001


     Trusler


     Business Continuity


     Disaster Recovery


 


Modul: "Application and System Security" (10 ECTS) (Applikations- og systemsikkerhed)


     OWASP


     Anvendt kryptering


     Injections (SQL osv.)


     MFA


     XSS og CSRF
CSRF


     Monitoring / Logning


     Server Hardening


     End-point security


     Data in flight


     Patching


     CVE


 


Modul: "Network and Communication Security" (10 ECTS) (Netværks- og kommunikationssikkerhed)


     Intrusion Detection (IDS)


     Intrusion Prevention (IPS)


     Firewalls


     Honeypots


     Monitorering / Logning


     Deep Packet Inspection


     Pakkeanalyse


     Threats


     Wifi


     SSL


 


2. SEMESTER


Modul: "Governance 2" (5 ECTS)


     Lovgivning


     Etik


     Certificering af medarbejdere


     Security Policies


     Privacy


     Audit


     Compliance


     Data Classification & Retention


 


Modul: "Security Engineering" (10 ECTS)


     Security Incident Management


     Security Event Management


     Incident response and recovery


     Management i praksis


     Privacy by Design


     Security by Design


     Software and network testing


     Cloud


     Forensics


 


Forslag til valgmoduler:


Valgfag, moduler af 5 og 10 ETCS. 


     Offensive Security


     Cloud Security (data flow, identitetsstyring - praktisk tilgang)


     Internet of Things / System Control and Data Acquisition


 


3. SEMESTER


     Praktik 15 ECTS


     Afsluttende bachelorprojekt 15 ECTS


 


Begrundet forslag til taxameterindplacering

På linje med PBA i Softwareudvikling og PBA i Webudvikling da der løbende skal bruges den seneste hardware og software på området.


Forslag til censorkorps
Det eksisterende censorkorps for it-uddannelserne gerne suppleret med professionelle fra it-sikkerhedsbranchen.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Behovsanalyse PBA og diplom i it-sikkerhed_inkl.bilag.pdf

Kort redegørelse for behovet for den nye uddannelse

Behov for nyt udbud 


Baggrund for ansøgning


I februar 2015 startede Uddannelses- og Forskningsministeriet et netværkssamarbejde med bl.a. det formål at kortlægge uddannelserne indenfor cyber- og informationssikkerhed, at afdække behovene for disse samt skabe et bedre match mellem uddannelserne og aftagernes behov.


Med baggrund i netværkssamarbejdet udgav Deloitte en rapport i december 2015 med titlen ”Kortlægning af viden- og uddannelsesaktiviteter inden for cyber- og informationssikkerhed på danske uddannelses og forskningsinstitutioner”([1]). Konklusionen er, at der mangler praktikere, der kan fungere som it-sikkerhedsspecialister.


Rapporten konkluderer således, at ”På uddannelsessiden har Danmark meget stærke kompetencer indenfor cybersikkerhedsfelterne Cryptography, Formal Methods og Algorithms” (s. 29). Det vil sige, at kurserne fokuserer på aktiviteter, som organisationer kan udføre for at forhindre cyberangreb, det område man i rapporten kalder Prevent-domænet. Der er dog et meget begrænset uddannelsesmæssigt fokus på aktiviteterne inden for andre domæner, så som Govern, Detect og React. Dette betyder endvidere, at der er begrænset fokus på de aktiviteter, som tilhører disse områder, bl.a. Privacy, Data Protection og Forensics.


Rapportens konklusioner er helt i overensstemmelse med de løbende tilkendegivelser Erhvervsakademi Aarhus har fået fra vores omfattende kontakt til erhvervslivets på it-området. Disse beretter alle om manglende kompetencer på it-sikkerhedsområdet, hvor den stigende digitalisering samt ændringer i lovgivningen stiller øgede krav til kompetencer inden for it-sikkerhed/cybersikkerhed, som vil øge efterspørgslen efter disse kompetencer væsentligt de kommende år.


Erhvervsakademi Aarhus har bl.a. med baggrund i rapportens konklusioner om manglende kompetencer på området, samt tilbagemeldingerne på vores behovsundersøgelse (bilag 1) lavet et forslag til en top-up professionsbacheloruddannelse i it-sikkerhed. Uddannelsen tager udgangspunkt i alle domænerne fra Deloittes rapport: Govern, Prevent, Detect og React, og vi har sammensat en uddannelse, hvor kerneområderne baseres på disse fire områder, der alle behandles på et professionsbachelor-niveau. Uddannelsen vil også kunne udbydes på diplomniveau, så den samtidig kan bruges som efteruddannelse for it-professionelle. 


I processen med udarbejdelse af nærværende uddannelsesforslag, har vi endvidere haft fagrelevante personer til at vurdere om uddannelsesbehovet kan dækkes ved en tilpasning af en eksisterende uddannelsen, en ny studieretning eller lignende i eksisterende uddannelse.  Det er vores opfattelse, at det faglige indhold er så fokuseret og omfattende, at det ikke hensigtsmæssigt vil kunne indpasses i en af de eksisterende it-uddannelser.


Uddannelsen er tilrettelagt således, at den bygger ovenpå henholdsvis datamatikeruddannelsen eller it-teknologuddannelsen. Det betyder, at vi allerede fra start har enten færdiguddannede programmører/systemudviklere eller netværksspecialister. Eksempelvis kommer it-teknologerne med en bred baggrund i netværk og server infrastruktur herunder arkitektur og teknologier. De forstår kompleksiteterne i et IT system og alle de lag, der er involverede. De har grundlæggende indsigt i lag 1 til 4 af OSI modellen og de tilhørende udstyr, medie og protokoller. De forestår flowet af data i et netværk og de problematikker, der skal være tilstede, når man skal holde et system kørende. De har en grundlæggende forståelse for IT sikkerhed, både de trusler der findes og de kontroller, der kan anvendes til at beskytte med, og på den måde er de klar til at arbejde med de nye avanceret emner. De har forretningsforståelse, både teoretisk fra uddannelsen, og praktisk fra praktikforløbet.


Det har endvidere den fordel, at de uddannede bliver færdige på 1,5 år, hvilket betyder, de manglende kompetencer i erhvervslivet kan adresseres meget hurtigt – som vil være en gevinst for både erhvervsliv og samfundet som helhed.


I såvel en samfundsmæssig som en erhvervsmæssig kontekst vil det være relevant at oprette en professionsbachelor i it-sikkerhed. Der er jf. ovenfor beskrevet et stort behov for praktikere ude i virksomhederne, som har en teoretisk viden, der kan bygges videre på med praktisk erfaring. Derfor forslås uddannelsen indenfor dette område også at omfatte såvel teoretisk viden, som mulighed for at afprøve den opnåede viden i praksis, i samarbejde med en virksomhed, f.eks. gennem praktik og løbende opgaver og cases


Behovet for en ny uddannelse i it-sikkerhed er gældende for hele landet bl.a. på baggrund af Deloittes undersøgelse og vores tilkendegivelser fra landsdækkende virksomheder og organisationer. Nærværende uddannelsesforslag vil være med til at imødekomme behovet hos erhvervslivet og offentlige virksomheder i Danmark og i Erhvervsakademi Aarhus’ dækningsområde, som er Aarhus Kommune, Syddjurs Kommune samt Samsø Kommune, jf. vedtægterne for Erhvervsakademi Aarhus.


Jf. Deloittes rapport vil digitaliseringen af det danske samfund fortsætte med større og større hastighed. Det er derfor afgørende at it- og cybersikkerhedsuddannelser og forskningsaktiviteter dækker det øgede behov for at sikre datasikkerhed for borgere, erhvervsliv og institutioner i det danske samfund. I Rapportens bilag 10 ”Sammenligning af dækningsgraden af cybersikkerhedsfelter i det danske og udenlandske kursusudbud” dokumenteres det, at der mangler uddannelsesmuligheder på en række af områderne indenfor Govern, Prevent, Detect og React, hvilket betyder, at behovet for en formel uddannelse på området er presserende.  Vi ønsker at imødekomme dette behov og at kunne realisere uddannelsen så hurtigt som muligt. 


Erhvervsakademiet har, som supplement til Deloittes: Kortlægning af viden og uddannelsesaktiviteter indenfor cyber-og informationssikkerhed på danske uddannelses og forskningsinstitutioner, gennemført en behovsundersøgelse blandt 36 virksomheder, som dokumenterer behovet; notat med afdækning af behov samt behovsundersøgelsen er vedlagt som bilag 1.


Undersøgelsen af behovet viser, at uddannelsen vil dække et, på nuværende tidspunkt, udækket behov i branchen.


Hovedkonklusionerne fra afdækningen af behovet viser, at i vores spørgeskemaundersøgelse vurderer aftagervirksomhederne følgende:


·         91% at der er et generelt stigende behov for færdiguddannede med praktiske færdigheder indenfor it-sikkerhed nu og i fremtiden.


·         76% at der er behov for færdiguddannede, der kan fungere som it-sikkerhedsspecialister i forbindelse med softwareudvikling.


·         82% at der er behov for færdiguddannede, der kan fungere som it-sikkerhedsspecialister i forbindelse med infrastruktur og drift.


·         68% at der er behov for færdiguddannede, der kan fungere som it-sikkerhedsspecialister i forbindelse med ledelse/organisering (governance).


·         knap 60% af virksomhederne vil med overvejende sandsynlighed ansætte en person med denne konkrete uddannelse. 


·         Hovedparten af de adspurgte virksomheder vil have behov for at ansætte en eller flere af dimittenderne henover en fem årig periode. 


·         Virksomhederne viser stor villighed til at stille praktikpladser til rådighed.


·         Aftagervirksomhederne vurderer, at der er stort behov for kompetencerne indenfor de foreslåede emneområder i uddannelsesforslaget. 


·         Hovedparten af de adspurgte virksomheder vil få behov for at efteruddanne sit personale i it-sikkerhed de kommende år. 


·         Hovedparten af aftagervirksomhederne vurderer, at de har medarbejdere i deres virksomhed, hvor en efteruddannelse i it-sikkerhed på deltid, vil være meget relevant
(Diplomuddannelse i IT-sikkerhed)


 


Som en yderligere udmøntning af ”Aftale om vækstplan for digitalisering af Danmark af 26. februar 2015 fik vi endvidere i maj 2016 rapporten ”Virksomheders behov for Digitale kompetencer”. Rapporten er også udarbejdet på foranledning af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Denne rapport viser også, at it-sikkerhed ligger blandt de mest efterspurgte faglige-tekniske kompetencer i virksomheders rekruttering i 2015 (se figur 4.6 fra rapporten ”Virksomheders behov for Digitale kompetencer maj 2016 i Behovsanalysen bilag 7.4).


Samtidig med at it-sikkerhedskompetencerne er blandt de mest efterspurgte kompetencer, er de også blandt top 10 af de kompetencer, hvor virksomheder forgæves har forsøgt at rekruttere folk i 2015 (se figur 2.4 fra rapporten ”Virksomheders behov for Digitale kompetencer maj 2016 i Behovsanalysen bilag 7.5).


Som rapporten ”Virksomheders behov for Digitale kompetencer” viser, var der allerede i 2015 mangel på it-folk med kompetencer indenfor it-sikkerhed. Rapporten laver endvidere en fremskrivning, hvor de viser, at manglen på folk med de forskellige it-kompetencer vil være stigende de kommende år.  


 


Anbefalinger


I forbindelse med udviklingen af uddannelsen har Erhvervsakademi Aarhus været i kontakt med en række virksomheder og interesseorganisationer. Samtlige vi har været i kontakt med har været meget positive og bekræfter behovet – endda et presserende behov - for en it-sikkerhedsuddannelse med nærværende indhold.


Virksomhederne bakker endvidere op om muligheden for at bruge uddannelsen til efteruddannelse i form af en diplom i it-sikkerhed, da der er et kraftigt stigende efteruddannelsesbehov indenfor området. Dette er yderligere beskrevet i ansøgningen om diplomuddannelsen i it-sikkerhed.


Følgende virksomheder og organisationer har lavet en konkret anbefaling af uddannelsen:


·         Terma


·         IBM


·         IT-forum


·         Prosa


·         HK


·         Systematic


·         Teknologisk Institut


·         CenSec


 


Anbefalingerne er vedlagt som bilag i behovsanalysen.


Erhvervsakademi Aarhus’ faglige miljø omkring it-uddannelserne.


Vi udbyder i dag på erhvervsakademiet en række beslægtede fuldtids- og deltidsuddannelser, der er organiseret i det samme uddannelsesmiljø. Det vil således være et omfattende relevant fagligt miljø, som udbuddet bliver tilknyttet. Kendskabet til udbuddet forventes ligeledes løftet igennem det eksisterende virksomhedsnetværk, som akademiet har, med kontakt til over 1000 virksomheder bredt, hvoraf de 200 virksomheder vurderes relevante for udbuddet. I dag udbyder vi følgende fagligt beslægtede uddannelser:


·         Datamatiker AK


·         It-teknolog AK


·         Professionsbachelor i økonomi og informationsteknolog


·         Professionsbachelor i softwareudvikling


·         Professionsbachelor i webudvikling


·         Diplom i softwareudvikling


·         Diplom i webudvikling


·         AU i informationsteknologi[1] Deloitte: Kortlægning af viden og uddannelsesaktiviteter indenfor cyber-og informationssikkerhed på danske uddannelses og forskningsinstitutioner. http://ufm.dk/publikationer/2015/kortlaegning-af-viden-og-uddannelsesaktiviteter-inden-for-cyber-og-informationssikkerhed-pa-danske-uddannelses-og-forskningsinstitutioner
Underbygget skøn over det samlede behov for dimittender

På baggrund af resultatet af behovsafdækningen har vi udarbejdet et estimat på omfanget af behovet i de virksomheder, som efterspørger en professionsbachelor i it-sikkerhed. Dette forsigtige estimat viser, at der på landsplan er et behov for at knap 600 personer henover de næste 5 år dimittender fra professionsbacheloruddannelsen i it-sikkerhed. Behovsestimatet fremgår i behovsanalysens afsnit 6.


Hvilke aftagere/aftagerorganisationer har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Følgende virksomheder og organisationer har lavet en konkret anbefaling af uddannelsen:


·         Terma


·         IBM


·         IT-forum


·         Prosa


·         HK


·         Systematic


·         Teknologisk Institut


·         CenSec


 


Derudover har følgende virksomheder deltaget i behovsundersøgelsen:


 Amero ApS
Amplex A/S
Arla Foods
Assessit
BankData
Bording Data
Ceptu
Danish Crown A/S
DCC A/S
eBay
Flexfone
Fullrate A/S
Grene Nordic
Grundfos
Ideal Development
IT forum
Miracle A/S
MultiHouse
Novicell
Novicell
OK
Pragmasoft ApS
Region Syddanmark
Region Syddanmark
SecuriPax
Skyhost ApS
SPOT A/S - JP Medier
Thomas Andersen
uCommerce ApS
Vertica A/S
Århus Universitet, IT

 


Hvordan er det sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov?

Se behovsanalysen.


Sammenhæng med eksisterende uddannelser

De it uddannelser der udbydes i Danmark har alle forskelligt fokus afhængigt af det perspektiv uddannelsen sigter mod indenfor it.


Rigtigt mange uddannelser har fokus på kommunikation (kommunikation, medie, kognitation, didaktisk design og generel design) Fælles for disse uddannelser er at de arbejder meget med brugergrænseflader.


Andre eksempler på it uddannelsers sigte er: sundhed, økonomi og ledelse af it projekter


Af de uddannelser der er af mere teknologisk karakter er der 2 kategorier – dem der har fokus på hardware (elektronik) og dem der har fokus på software


Nærværende uddannelsen placeres i den teknologiske kategori under software og sigter mod sikring af it-systemer både i relation til design, implementering og testning, i relation til kryptering og i relation til efterforskning af it- sikkerhedshændelser.Der findes flere uddannelser inden for samme kategori:


Professionsbacheloruddannelser
Diplomingeniør – it


Uddannelsen handler om at udvikle it- eller IKT-systemer og programmer til elektroniske apparater som mobiltelefoner, måleinstrumenter eller udstyr til hospitaler og overvågning.


Uddannelsen har fokus på design af software til udstyr og har således et meget begrænset overlap til nærværende uddannelse


Webudvikling (top-up på datamatiker og multimeddiedesigner)


Uddannelsen, der er en overbygningsuddannelse, giver kompetencer til at fungere som webspecialist ved design og konstruktion af webapplikationer, webarkitektur og internetkommunikation.


Uddannelsen har fokus på webudvikling og har således ingen overlap til nærværende uddannelse.


Softwareudvikling (top up på datamatiker)


Uddannelsen er en overbygningsuddannelse, der behandler de tekniske og teoretiske aspekter af softwareudvikling. Det er fx systemintegration og databaseudvikling.


Uddannelsen har fokus på softwareudvikling, men berører kun it-sikkerhed kort og har således et meget begrænset overlap til nærværende uddannelse.


 


Bachelor


It


Uddannelsen handler om it-produktudvikling kombineret med design og forretningsforståelse og giver viden om den datalogiske og designmæssige del af it-produktudvikling, bl.a. web-teknologi, innovation og prototyping ved hjælp af sketching, software og elektronik. Senere på uddannelsen er der mulighed for at specialisere sig inden for produktdesign, software eller business.


Uddannelsen har fokus på produktudvikling og design og har således et meget begrænset overlap til nærværende uddannelse


 


Softwareteknologi


Uddannelsen handler om softwareteknologi, datalogi og udvikling af it-løsninger til fx computerspil, robotter, trafikstyring, forretningssystemer eller hospitalsudstyr.


Uddannelsen har fokus på softwareudvikling og har således et meget begrænset overlap til nærværende uddannelse.


 


Software


Uddannelsen handler om software, datalogi og udvikling af it-løsninger til fx mobiltelefoner, spil og forretnings- eller netværksapplikationer.


Uddannelsen har fokus på software i relation til udstyr og har således et meget begrænset overlap til nærværende uddannelse.


 


Softwareudvikling


Uddannelsen handler om softwareudvikling dvs. design og programmering af software. Der indgår også kommunikation, formidling og forretning.


Uddannelsen har fokus på softwareudvikling og har således et meget begrænset overlap til nærværende uddannelse.Som eftervidereuddannelse fra Professionsbachelor i it-sikkerhed de uddannelser på kandidat/masterniveau kunne være relevante for dimittender fra PBA i it-sikkerhed:


-       Master i it-sikkerhed (IT-Vest)


-       Master i it-sikkerhed (DTU)


 


Rekrutteringsgrundlag

Rekrutteringsgrundlag


Da uddannelsen søges lokalt, men vi samtidigt forventer den, i løbet af relativt kort tid, også vil blive udbudt nationalt, har vi valgt at vise rekrutteringsgrundlaget både lokalt og nationalt.


Da der er tale om en top-up professionsbacheloruddannelse, der bygger oven på hhv. datamatiker- og it-teknologuddannelsen, vil dimittender fra begge disse uddannelse udgøre det primære rekrutteringsgrundlag. Tallene i tabellen i Behovsanalysen bilag 7.6 er fra Danmarks Statistik.


Som det fremgår af tabellen, er det lokale rekrutteringsgrundlag i 2014 117 dimittender alene fra erhvervsakademi Aarhus; egne statistikker viser, at det er 134 i 2016. Det er overvejende sandsynligt, at uddannelsen vil tiltrække studerende fra hele Midtjylland, hvorfor rekrutteringsgrundlaget vil stige med ca. 50 ekstra, da vi kan forvente at tiltrække studerende fra hele Region Midtjylland. Derudover ved vi af erfaring, at vi tiltrækker studerende fra resten af Jylland.  Endvidere tilrettelægges uddannelsen som en overbygning til datamatiker og it-teknolog eller tilsvarende; de tilsvarende uddannelser vil også give rekrutteringsmuligheder for andre tilsvarende uddannelser.


Da vi som beskrevet nedenfor forventer at optage hhv. 50, 75 og 75 studerende de kommende tre år, mener vi at rekrutteringsgrundlaget er fuldt tilstrækkeligt.  


Som det fremgår af tabellen ovenfor, er rekrutteringsgrundlaget på nationalt niveau betydeligt større. Der skulle således være råderum til, at uddannelsen på sigt også kan udbydes af andre.


 


Forventet optag

Med baggrund i ovenstående rekrutteringsgrundlag og behovsestimatet forventer vi at starte to hold i det første år efterfulgt af tre hold de to efterfølgende år. I antal studerende svarer det til nedenstående tabel.


 


StudieårForventet optag


(antal studerende)1. optagelsesår502. optagelsesår753. optagelsesår75Hvis relevant: forventede praktikaftaler

It-uddannelserne ved Erhvervsakademi Aarhus har løbende haft flere praktikpladser end studerende til at besætte disse.  I forbindelse med udarbejdelsen af nærværende materiale har Erhvervsakademiet lavet en behovsundersøgelse blandt vore nuværende praktikvirksomheder og her svarer 67 %, at de er interesserede i at modtage praktikanter, idet de svarer ja til følgende spørgsmål:


”Kunne du forestille dig, at din virksomhed vil være interesseret i at tage studerende i praktik (10-12 uger) under deres uddannelse nu eller i fremtiden?”


Samtidigt svarer kun 7 %  nej, mens 26 % svarer ved ikke.  Der er heller ingen tvivl om, at der vil komme nye virksomheder til i forbindelse med det nye udbud af en it-sikkerhedsuddannelse. Vi forventer derfor relativt let at kunne finde praktikpladser til vore kommende studerende på professionsbacheloruddannelsen i it-sikkerhed.


Erhvervsakademi Aarhus har et praktikvirksomhedsnetværk med over 1500 virksomheder på nuværende tidspunkt, heraf er der ca. 20 %, som potentielt kunne være gode praktiksteder for studerende på professionsbacheloruddannelsen i it-sikkerhed.


 


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2016-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
A10 - PB (O) i It-sikkerhed - EAAA.pdf

Samlet godkendelsesbrev
EAAA (Aarhus) - Godkendelse af ny uddannelse = PB(O) i It-sikkerhed.pdf