Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Diplom - Diplomuddannelse i e-konceptudvikling - Erhvervsakademi Kolding

Erhvervsakademi Kolding
01/02-2016 09:24
2016-1
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Kolding, Erhvervsakademi Kolding, Ålegården 2-4, 6000 Kolding

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Ole Højgaard Pedersen, ohp@eakolding.dk, 24948498

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Diplom

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Diplomuddannelse i e-konceptudvikling

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Diploma of E-concept Development

Den uddannedes titel på dansk
Diplomuddannet i e-konceptudvikling

Den uddannedes titel på engelsk
Diploma of E-concept Development

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Medie- og kommunikationsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

For at blive optaget på uddannelsen skal ansøger opfylde et af følgende adgangskrav: • En relevant erhvervsakademiuddannelse, fx multimediedesigner, e-designer, datamatiker eller markedsføringsøkonom

 • En relevant akademiuddannelse

 • En relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse i fx HA, økonomi og it eller en uddannelse til folkeskolelærer eller journalist


Ansøger skal samtidig have mindst 2 års erhvervserfaring efter gennemført uddannelse.


Opfylder ansøger ikke de nævnte krav men har andre tilsvarende kompetencer, kan den enkelte institution dispensere efter en individuel kompetencevurdering.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen

Ikke relevant


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Er indplaceret i gældende katalog


Forslag til censorkorps
Censorer udpeget af Censorsekretariatet for De Korte Videregående Uddannelser samt professionsbacheloruddannelser, Censorsekretariatet , Porthusgade 1, 9000 Aalborg

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Behovsanalyse e-konceptudvikling-2b.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

Af Erhvervsakademi Koldings behovsanalyse fremgår det, at der er behov for et udbud i Sydjylland af en efteruddannelse som diplomuddannelsen i e-konceptudvikling.


For den fuldstændige behovsanalyse, se venligst den vedhæftede fil.


De centrale punkter i behovsanalysen er:


·         Der er en stort og konstant stigende vækstpotentiale i de virksomheder, der baserer deres vækst på digitale processer


·         Der er et efterspurgt behov for kompetenceudvikling fra disse virksomheder i udbudsområdet


·         Der eksisterer ikke relevante udbud, der dækker dette behov i akademiets dækningsområde


Analysen viser, at der er behov for efteruddannelse inden for digital markedsføring, online kommunikation og e-handel. Behovet i dækningsområdet er afledt af den nærmest eksplosive vækst i e-handel og anvendelsen af digitale medier i virksomhedernes markedsføring og kommunikation på både landsplan og verdensplan. En eksplosiv vækst der sker i alle områder af Danmark, også blandt virksomhederne i dækningsområdet.


Den mest enkle illustration af denne udvikling er, at i dag bruges mere end 50% af markedsføringsbudgetterne til digital markedsføring.


Rune Hansen, administrerende direktør, OnlinePartners, Kolding udtaler: Der er ingen tvivl om, at der er behov og ønske om at efteruddanne sig inden for online markedsføring. Virksomhedernes interesse for fx søgemaskineoptimering, sociale medier og e-handel er kolossal. Det er et område i rivende udvikling, og konkurrencen skærpes hele tiden. Samtidig er det afgørende for både virksomheder og medarbejdere, at der er efteruddannelsestilbud rimelig tæt på hjemmet eller arbejdspladsen, så transporttiden kan minimeres.


Arbejdsmarkedets udvikling


E-handlen i Danmark er i nærmest eksplosiv vækst. I 2014 blev der samlet set e-handlet 132 mio. gange i Danmark med et samlet forbrug på 73,7 mia. kr., svarende til en stigning på hhv. 25 % og 18 % i forhold til 2013 (FDIH’s e-handelsanalyse for 2014 (årsrapport))


 


Trekantområdet er kendt som et af Danmarks store handelscentre, og netop inden for handel med et bredt udvalg af fysiske varer er der en betydelig vækst og dermed potentiale for e-handel. Dette fører også til at flere egentlige e-handelsvirksomheder lokaliserer sig Trekantområdert. Senest har den store svenske e-handelsbureau Vaimo købt Kolding-virksomheden Customerwise.


 


Arbejdsstyrkens udvikling


Online markedsføring og digital kommunikation er kompetenceområder, som er blevet generiske, og som indgår i en meget høj andel af alle marketingstillinger på det danske arbejdsmarked. Det gælder i både små og store virksomheder og på tværs af brancher. Det bekræftes bl.a. af Erhvervsakademi Koldings fokusgruppeinterview, hvor behovet bekræftes i såvel enmandsvirksomheder med aktiviteter udelukkende i Danmark som i store internationale koncerner med tusindvis af ansatte på tværs af mange lande. Behovet findes også i mange brancher, fra relativt nye digitale bureauer til gamle industrivirksomheder.  


Behovet for kompetencer i online markedsføring, e-handel og digital kommunikation


Erhvervsakademi Kolding har gennemført både fokusgruppeinterview og dybdeinterviews med en række virksomheder for at afdække behovet for efteruddannelse på diplomniveau inden for online markedsføring, e-handel og digital kommunikation. Kompetenceområder der alle indgår som kernemål i diplomuddannelsen e-konceptudvikling.


Blandt andet følgende personer og virksomheder har deltaget i online fokusgruppeinterview:


 


1.       Malene Schwaner Jørgensen, HR-konsulent, Hesehus. Virksomheden er et webbureau med ca. 80 ansatte, der bl.a. servicerer virksomheder i region Syddanmark, herunder i dækningsområdet.


2.      Rune Hansen, senior SEO-specialist og administrerende direktør i OnlinePartners. Virksomheden arbejder med søgemaskineoptimering og har ca. 15 ansatte.


3.      Thomas Jessen, Salgs- og Marketingkoordinator, Stenderup. Virksomheden har 24 ansatte og leverer maskiner og udstyr bl.a. til landbruget.


4.      Nete Gellert Kaasen, selvstændig i Nete Kaasen. Konsulentvirksomhed med fokus på kommunikation i sociale medier.


5.      Tobias Brandt, seniorrådgiver, reklamebureauet Kindly. Virksomheden har 32 ansatte og kunder i dækningsområdet.


6.      Mette Brinch Lund Hollesen, marketingkonsulent i Djurslands Bank.


7.      Andreas Hegart Petersen, ejer af hegartpetersen, som arbejder med online marketing og digital strategi.


8.     Nanna Houbak Hertel, online marketingansvarlig, iCompany.


 


Desuden som dybdeinterview:


·         Anita Byskov, e-Business Manager i Alfa Laval, industrivirksomhed med ca. 17.000 ansatte på verdensplan


·         Rune Hansen, senior SEO-specialist og administrerende direktør i OnlinePartners. Virksomheden arbejder med søgemaskineoptimering.


·         Jacob Schack Iversen, projektchef i brancheforeningen Dansk Markedsføring.


De afholdte interviews dokumenterer et gennemgående behov for kompetencer på det digitale område, både på bureau- og virksomhedssiden og på tværs af brancher.


I fokusgruppeinterviewet blev deltagerne bedt om at diskutere og vurdere relevansen af en diplomuddannelse inden for det digitale område. Samtlige deltagere vurderer en sådan uddannelse som relevant eller meget relevant. Ingen vurderer uddannelsen som ikke-relevant. Den gennemsnitlige vurdering af relevansen ligger på 4,5 point på en 5,0-pointskala.


Ligeledes er deltagerne blevet bedt om at vurdere forskellige faktorer ved efteruddannelse, hvor alle undtagen en enkelt deltager vurderer, at niveauet er en vigtig faktor.


Deltagerne lægger generelt meget vægt på, at der er behov for at opbygge kompetencer inden for bl.a. digital strategi, brugeranalyse, online marketing, content marketing, e-handel og digital projektledelse. Emneområder som diplomuddannelsen i e-konceptudvikling i dækker.


Tobias Brandt (Kindly): Jeg mener, uddannelsen er relevant. Mange virksomheder sidder med områdeansvarlige, som ikke har de nødvendige færdigheder for at udfylde deres job.


Rune Hansen, administrerende direktør, OnlinePartners, Kolding udtaler: Der er ingen tvivl om, at der er behov for og ønske om at efteruddanne sig inden for online markedsføring. Virksomhedernes interesse for fx søgemaskineoptimering, sociale medier og e-handel er kolossal. Det er et område i rivende udvikling, og konkurrencen skærpes hele tiden.


Anita Byskov, eBusiness Manager i Alfa Laval, udtaler:  Jeg forventer at der kommer til at ske en stor udvikling på e-markedsføring for de gamle traditionelle produktionsvirksomheder, som der er mange af i Trekantområdet. (…) Udvikling i digitalisering er i gang. Der sker rigtigt meget, og vi har stadig meget at lære omkring e-markedsføring. Både i vores virksomhed, og i mange andre virksomheder i området.  


Behovet for flere digitale kompetencer understøttes også af nationale undersøgelser. I vækstplanen for digitalisering refereres, at virksomheder oplever, at anvendelsen af digitale kompetencer i deres forretning har ”medført øget produktivitet, nedbringelse af omkostninger samt en forbedret kvalitet og service over for kunderne”. Virksomhederne vurderer desuden de fremadrettede effekter ved digitalisering som højere end den allerede realiserede effekt (Erhvervs- og Vækstministeriet: Vækstplan for digitalisering af Danmark, side 7: http://bit.ly/1nwH7oj).


Fra it-branchens side fremgår det, at Danmark halter bagud, når det kommer til at udnytte digitaliseringens potentialer, og ITB efterlyser bl.a. digitale kompetencer (https://itb.dk/articles/digitalisering-af-erhvervslivet/hvad-vil-vi )


 


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

Det er vanskeligt at give et give et underbygget skøn over behovet for dimittender.


For det første fordi området udvikler sig særdeles hastigt.


For det andet fordi de studerende typisk går efter de fag, som er vigtigst for dem "her og nu". 


Det forventede optag på 30 (voksende til 50) bygger på de gennemførte interview og fokusgrupper (se den vedhæftede fil). 


Hvilke centrale interessenter, herunder aftagere, har været inddraget i behovsundersøgelsen?

I forbindelse med ansøgningen har Erhvervsakademi Kolding gennemført både fokusgruppeinterview og dybdeinterviews med en række virksomheder for at afdække behovet for efteruddannelse på diplomniveau inden for online markedsføring, e-handel og digital kommunikation. Blandt andet følgende personer og virksomheder har deltaget i online fokusgruppeinterview: • Malene Schwaner Jørgensen, HR-konsulent, Hesehus. Virksomheden er et webbureau med ca. 80 ansatte, der bl.a. servicerer virksomheder i region Syddanmark, herunder i dækningsområdet.

 • Rune Hansen, senior SEO-specialist og administrerende direktør i OnlinePartners. Virksomheden arbejder med søgemaskineoptimering og har ca. 15 ansatte.

 • Thomas Jessen, Salgs- og Marketingkoordinator, Stenderup. Virksomheden har 24 ansatte og leverer maskiner og udstyr bl.a. til landbruget.

 • Nete Gellert Kaasen, selvstændig i Nete Kaasen. Konsulentvirksomhed med fokus på kommunikation i sociale medier.

 • Tobias Brandt, seniorrådgiver, reklamebureauet Kindly. Virksomheden har 32 ansatte og kunder i dækningsområdet.

 • Mette Brinch Lund Hollesen, marketingkonsulent i Djurslands Bank.

 • Andreas Hegart Petersen, ejer af hegartpetersen, som arbejder med online marketing og digital strategi.

 • Nanna Houbak Hertel, online marketingansvarlig, iCompany.


 


Desuden som dybdeinterview: • Anita Byskov, e-Business Manager i Alfa Laval, industrivirksomhed med ca. 17.000 ansatte på verdensplan

 • Rune Hansen, senior SEO-specialist og administrerende direktør i OnlinePartners. Virksomheden arbejder med søgemaskineoptimering.

 • Jacob Schack Iversen, projektchef i brancheforeningen Dansk Markedsføring.


 


 


Sammenhæng med eksisterende uddannelsesudbud

Uddannelsen er en 2-årig diplomuddannelse, der typisk henvender sig til erhvervsfolk med en kort videregående uddannelse, som ønsker at videreuddanne sig på deltid ved siden af deres job. Det kan fx være mennesker med uddannelser som markedsføringsøkonom, multimediedesigner, AU i International handel og markedsføring, AU i Kommunikation og formidling eller andre relevante erhvervsakademi- eller akademiuddannelser.


I regionen udbydes flere forskellige diplomuddannelser. På SDU (herunder i Kolding) udbydes HD med forskellige linjer, bl.a. Organisation og ledelse, Regnskab og økonomistyring samt Marketing Management. Her vurderes den nye diplomuddannelse i e-konceptudvikling på Erhvervsakademi Kolding at have en meget begrænset indflydelse på optaget på Marketing Management og ingen indflydelse på de øvrige diplomuddannelser på SDU, da fagområderne er vidt forskellige.


Erhvervsakademi Kolding udbyder i forvejen merkantil diplomuddannelse med studieretninger inden for bl.a. International handel og markedsføring og Økonomi og regnskab. Her vurderes diplomuddannelsen i e-konceptudvikling at have en meget begrænset indflydelse på optaget på International handel og markedsføring og ingen indflydelse på de øvrige studieretninger, da fagområderne er vidt forskellige.


 


Akademiet er meget interesseret i at give voksne studerende flere valgmuligheder i forbindelse med deres videreuddannelse og ser det ikke som et problem, at der sker en meget begrænset kannibalisering på egne diplomuddannelser/retninger. 


Rekrutteringsgrundlag

En række erhvervsakademi- og akademiuddannelser er adgangsgivende til uddannelsen. For Erhvervsakademi Koldings tilfælde er diplomuddannelsen i e-konceptudvikling relevant som videreuddannelse for følgende af akademiets egne erhvervsakademiuddannelser: multimediedesigner, markedsføringsøkonom og i mindre grad e-designer og finansøkonom samt følgende af akademiets akademiuddannelser: international handel og markedsføring, kommunikation og formidling.


Uddannelsen henvender sig således bredt til mange målgrupper, og en del af optaget stammer fra akademiets egne dimittender på erhvervsakademiuddannelserne:


Dimittender (kun danske)201420152016 (forventet)Markedsføringsøkonom545565Multimediedesigner 77 42 28E-designer 18 17 20Finansøkonom68104105I alt217218233(Kilde: Erhvervsakademi Kolding statistik)


Uddannelsen forventes også at tiltrække et bredt spekter af erhvervsfolk med andre videregående uddannelser (ligesom det ses på merkantil diplomuddannelse), hvor fællesnævneren er, at de i et eller andet omfang beskæftiger sig med online marketing, digital kommunikation, e-handel, webudvikling og/eller markedsføring/salg/styring af digitale projekter i bred forstand.


Her har Erhvervsakademi Kolding allerede opbygget et loyalt kundegrundlag, idet akademiet er kendt i markedet for at have fokus på online marketing og digital kommunikation, bl.a. med en række uddannelsesprodukter, hvor der indgår digitale akademifag. Optaget på nogle af disse efteruddannelser er:
Studerende201420152016 (forventet)Web Marketing Manager (digital markedsføring)424850Social Media Advisor (sociale medier) 15 2730SEO Business (online kommunikation) 222740I alt79102120(Kilde: Erhvervsakademi Kolding statistik)


Erhvervsakademi Kolding har siden 2010 udbudt og uddannet hundredvis af studerende i akademifag (enkeltfag) inden for online marketing, digital kommunikation og sociale medier.


Kendetegnende for disse studerende er, at de typisk er veluddannede og allerede har videregående uddannelser bag sig, men har brug for efteruddannelse på det digitale område, da deres opgaver inden for handel/salg, markedsføring og kommunikation i stigende grad foregår online og kræver digitale kompetencer. Mange af disse studerende kunne søge ind på en diplomuddannelse i e-konceptudvikling, men har i dag ikke en reel mulighed for det, da der ikke findes noget udbud af denne type inden for realistisk køre-/transportafstand.


Idet efterspørgslen efter digitale kompetencer er så stor, og udbuddet på uddannelsesmarkedet i Sydjylland samtidig så sparsomt, arrangerer akademiet også en række supplerende webinarer (online undervisning) og konferencer for at imødekomme markedets behov.


Som eksempel kan nævnes konferencen SEOday 2016 om søgemaskineoptimering, der tiltrak 162 deltagere og var udsolgt flere uger inden afholdelse. Herudover har akademiet hvert år mere end 2.000 deltagere på webinarer inden for online marketing og digital kommunikation.


En del af disse kunder har ligeledes både uddannelsesmæssigt og erhvervsmæssigt en baggrund, hvor de kan ansøge om optagelse på diplomuddannelsen i e-konceptudvikling.


 


Samlet set har akademiet således både et rekrutteringsgrundlag via dimittenderne på erhvervsakademi- og akademiuddannelserne, kunder til de særlige digitale efteruddannelsesprodukter på akademiniveau samt det netværk, der er opbygget i erhvervslivet i Sydjylland via de mange arrangementer med online marketing og digital kommunikation som omdrejningspunkt.


Forventet optag

Erhvervsakademiet forventer et optag på 30 studerende det første år. Derefter forventer akademiet stigende optag for at nå 50 studerende efter yderligere to år.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Ikke relevant


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2016-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C8 - Afgørelse om foreløbig godkendelse - DP i E-konceptudvikling - EA Kolding.pdf

Samlet godkendelsesbrev
EA Kolding - Godkendelse af nyt udbud - DP i Digital Konceptudvikling.pdf