Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi - Erhvervsakademi Syd-Vest

Erhvervsakademi Syd-Vest
01/02-2016 07:59
2016-1
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
EASV, Esbjerg

Kontaktperson for ansøgningen på uddannelsesinstitutionen
Tine Corfitsen, tco@easv.dk

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Academy Profession (AP) Degree in Experience Economy

Den uddannedes titel på dansk
AU i Oplevelsesøkonomi

Den uddannedes titel på engelsk
Academy Profession (AP) Degree in Experience Economy

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Ansøgere skal opfylde én af nedenstående for at søge om optagelse:
•    En relevant erhvervsuddannelse
•    En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
•    En gymnasial uddannelse
En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående
Desuden skal ansøgeren have mindst to års relevant erhvervserfaring.
Ansøgere, som ikke opfylder uddannelseskravene, kan evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen

Ikke relevant


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorsekretariatet, Porthusgade 1 - 9000 Aalborg

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Prækvalifikation_AU i oplevelsesøkonomi Esbjerg_bilag.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt

Ansøgning om prækvalifikation af AU i oplevelsesøkonomi og PBA i international hospitality management i Esbjerg og serviceøkonom AK i Sønderborg er et led i en strategisk satsning på turisme på Erhvervsakademi Sydvest (EASV), som på denne måde ønsker at bakke op om såvel lokale som nationale strategier for at øge væksten i turisterhverv. Senest har regeringen i sit udspil i november 2015, ”Vækst og udvikling i hele Danmark”, formuleret en ambition om at udvikle kyst- og naturturismen (herunder nye oplevelses- og feriecentre ved Vesterhavet) som en del af den nationale turismestrategi, som fremlægges i foråret 2016 på baggrund af arbejdet i det Nationale Turistforum.


EASV har Sydvest- og Sønderjylland som dækningsområde, og hele regionen fokuserer i stigende grad på turisme og turisthvervet, senest med indsatsen for at få udnævnt den danske del af Vadehavet til Unesco verdenskulturarv. Region Syddanmark er målt på overnatninger det største turistområde i Danmark med over 14 mio. overnatninger årligt, hvoraf mange udgøres af udenlandske turister, som forventer et højt serviceniveau. Destination Sydvestjylland alene står for 30% af de samlede overnatninger af tyske turister i Danmark på årsbasis og med over 6 mio. overnatninger om året genererer branchen over 5000 jobs (årsværk) lokalt, jf. tal fra Danmarks Statistik. Visit Denmark estimerer en stigning frem mod 2018 på 1-3% om året (se overblik over nøgletal i bilag). Fanø, Esbjerg og Varde kommuner har udarbejdet en fælles plan for samarbejde og vækst inden for både ferie- og erhvervsturisme, som ventes at træde i kraft fra 1. juli 2016, og Esbjerg Erhvervsudvikling (EEU) ser positivt på udsigten til udvidede uddannelsesmuligheder, både på fuld tid og deltid (se bilag).


Mange af de lokale turismeaktører er allerede i fuld gang med at investere: Vadehavscentret bygger om og udvider, vestkystens kulinariske særpræg markedsføres med Henne Kirkeby Kro som flagskib, sommerhusudlejningen har vind i sejlene igen og i Ribe satser kulturinstitutionerne på at tiltrække gæster fra de stadigt flere krydstogtskibe, som lægger til i Esbjerg. På havnefronten i Sønderborg satser man også på erhvervsturismen og er i gang med at bygge et nyt kongreshotel, som ventes at give 500 nye blivende arbejdspladser, Gram slot og Tønderfestivalen leverer events i stor skala, og kigger vi syd for grænsen, er der et solidt grundlag for beskæftigelsesmuligheder langs den tyske østersøkyst.
Der er med andre ord et stort vækstpotentiale i akademiets dækningsområde og et behov for uddannelsestilbud der understøtter dette potentiale. Serviceøkonomuddannelsen er kommet godt fra start i Esbjerg, men der er behov for en samlet satsning, relevante uddannelsesmuligheder lokalt og tilbud på flere niveauer, hvis vækstmålene skal nås.


Dialog med Destination Sydvestjylland, som er en del af Visit Denmark, har understreget at forudsætningen for at øge væksten er, at man løfter det danske serviceniveau og den danske servicekultur. Dette behov for kompetenceløft underbygges af Dansk Kyst- og Naturturisme, som i samarbejde med Jysk Analyse har udarbejdet en rapport om turistvirksomheders vækststrategier samt uddannelsesniveau og kompetencer i turistbranchen i Danmark (http://www.kystognaturturisme.dk/media/1248/kortlaegning-af-virksomheders-vaekststrategi-og-uddannelsesniveau-inden-for-turismebranchen.pdf). Af rapporten fremgår det, at knap hver femte turismevirksomhed på landsplan har svært ved at indfri ambitionerne om vækst, fordi deres ansatte mangler de rette kompetencer. Analysen går også ned på regionalt niveau og viser, at over halvdelen af turismeaktørerne i Syddanmark har haft svært ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft (rapporten s. 22), og at det her er hver fjerde virksomhed, som oplever udfordringer med at realisere mål på grund af de fastansatte medarbejderes manglende kompetencer (rapporten s. 23). De mest efterspurgte kompetencer er inden for kundebetjening, service og salg (rapporten s. 26-27).


Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender

Analysen fra Dansk Kyst- og Naturturisme viser, at over halvdelen af turismeaktørerne i Syddanmark har haft svært ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft (rapporten s. 22), og at det her er hver fjerde virksomhed, som oplever udfordringer med at realisere mål på grund af de fastansatte medarbejderes manglende kompetencer (rapporten s. 23).


Generelt er der behov for uddannelsesmuligheder lokalt, uden for de større byer. Samtidigt understreger dialogen med aftagere i sektoren vigtigheden af fleksibilitet i uddannelsesmulighederne. Fleksibel tilrettelæggelse, fx på deltid eller forløb med blended learning, er vigtigt i en branche som er præget af store sæsonudsving. Mulighed for at uddanne sig eller videreuddanne sig i perioder med lav intensitet øger sandsynligheden for at arbejdsstyrken bliver opkvalificeret.


Da nærmeste udbud af akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi ligger i Herning og Vejle, forventes optaget i Esbjerg ikke at have indflydelse på optaget på de andre udbudssteder. Tvært imod forventes det, at udbuddet i Esbjerg vil kunne løfte kommende turist- og eventmedarbejdere, som ellers ville have været forblevet faglærte eller ufaglærte. I forhold til sammenhængen i uddannelsessystemet og de samlede udbud inden for oplevelses- og serviceøkonomi giver det god mening, at der desuden er mulighed for at bygge oven på akademiuddannelsen med en diplomuddannelse ved EASV.


Hvilke centrale interessenter, herunder aftagere, har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Jf. ovenstående har akademiet været i mundtlig dialog med aftagervirksomheder (bl.a. hoteller og museer), kommuner og erhvervsfremmeorganisationer i akademiets dækningsområde. Det vedlagte bilag baserer sig på følgende kilder:
•    Esbjerg Erhvervsudvikling og turistforeningen i Esbjerg
•    Sydvestjysk Udviklingsforum
•    Sønderborg Kommune


Sammenhæng med eksisterende uddannelsesudbud

Da nærmeste udbud af akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi ligger i Vejle og Herning, forventes optaget i Esbjerg ikke at have indflydelse på optaget på de andre udbudssteder. Tvært imod forventes det, at udbuddet i Esbjerg vil kunne løfte kommende turist- og eventmedarbejdere, som ellers ville have været forblevet faglærte eller ufaglærte. I forhold til sammenhængen i uddannelsessystemet og de samlede udbud inden for oplevelses- og serviceøkonomi giver det god mening, at der desuden er mulighed for at bygge oven på akademiuddannelsen med en diplomuddannelse ved EASV.


Rekrutteringsgrundlag

EASV forventer at rekruttere blandt faglærte i akademiets dækningsområde, som ikke har mulighed for at tage en fuldtidsuddannelse. Deltidsuddannelserne tiltrækker generelt en anden type af studerende end de tilsvarende fuldtidsuddannelser. Studerende på AU i oplevelsesøkonomi forventes at komme fra restaurations- og hotelbranchen, turistbranchen og være medarbejdere med en vis erhvervserfaring (minimum to år jf. adgangskravene) og med behov for omskoling og/eller opkvalificering. Aldersmæssigt vil gennemsnittet ligge højere end på fuldtidsuddannelsen, og der vil også være tale om studerende, som af økonomiske hensyn ikke ville tage en uddannelse på fuld tid, fordi deres livssituation ikke passer med en indkomst på SU-niveau.


Turistbranchen er præget af sæsonarbejde, og EASV vil tilstræbe at tilrettelægge undervisningen, så modulerne fortrinsvist ligger i perioder med lav intensitet i branchen. Som på fuldtidsuddannelsen forventer akademiet at rekruttere relativt flere blandt restaurationsbranchen (tjenere og kokke), men også medarbejdere på udlejningsbureauer, hoteller og lokale eventaktører forventes at være blandt målgruppen for deltidsudbuddet inden for oplevelsesøkonomi.


Vi forventer ikke at et udbud af deltidsuddannelsen inden for serviceøkonomi vil påvirke optaget af studerende på fuldtidsudbuddet af serviceøkonomuddannelsen i Esbjerg, da fuldtidsuddannelsen typisk appellerer til yngre studerende, som har mulighed for at studere på fuld tid og på SU. Akademiuddannelser tiltrækker lidt ældre studerende, ikke mindst fordi erhvervserfaring er et adgangskrav. Det at uddannelsen kan læses på deltid, sikrer at den studerende kan fastholde sin ansættelse og dermed indtægt, samtidigt med at virksomheden ikke skal undvære medarbejderen og dermed gå ned i produktivitet.


Erhvervsakademi Midtvest udbyder uddannelsen i Herning, men udbuddet i Esbjerg forventes ikke at kannibalisere på naboudbuddet, da deltidsstuderende generelt søger uddannelsesmuligheder tæt på hvor de arbejder, for at få arbejds- og studietid til at hænge sammen.


Forventet optag

Det forventede optag er 40 årselever (fordelt på flere moduler) stigende til 60 efter to år.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Ikke relevant


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2016-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
EASV - Godkendelse af nyt udbud - Oplevelsesøkonomi.pdf

Samlet godkendelsesbrev
EASV - Godkendelse af nyt udbud - Oplevelsesøkonomi.pdf