Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - AU i byggekoordination - Erhvervsakademi Lillebælt

Erhvervsakademi Lillebælt
01/10-2015 09:22
2015-3
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud af ny uddannelse

Udbudssted
Odense og Vejle (Prækvalifikation af uddannelsen søges af Københavns Erhvervsakademi)

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
AU i byggekoordination

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Academy Profession (AP) in Construction and Business

Den uddannedes titel på dansk
Byggekoordinator

Den uddannedes titel på engelsk
Construction Coordinator

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

I flg. studieordning: Adgang til optagelse på AU i byggekoordination eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU)/EUV, en gymnasial uddannelse.


 


Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, f.eks. en relevant erhvervsuddannelse.


 


Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.


 


Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i henhold til § 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen

Ikke relevant (uddannelsen prækvalificeres af Københavns Erhvervsakademi)


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Ikke relevant (uddannelsen prækvalificeres af Københavns Erhvervsakademi)


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant (uddannelsen prækvalificeres af Københavns Erhvervsakademi)


Forslag til censorkorps
Censorsekretariatet Porthusgade 1 - 9000 Aalborg - 7269 8700

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Svendborg Kommunes strategi for bygge_10.pdf

Behov for nyt udbud

Der er planlagt en lang række større bygge- og anlægsprojekter i region Syddanmark de næste mange år. I Fredericia er der bl.a. igangsat to store renoveringsprojekter i henholdsvis Sønderparken og Korskærparken, etableringen af ny bydel Fredericia C, og en gennemgribende renovering af Skærbækværket.

Af andre byggeprojekter i Trekantsområdet og på Fyn (jf.
http://www.odense.dk/presse/pressemeddelelser/pressemeddelelser%202013/faelles%20fynsk%20byg%20til%20vaekst) kan bl.a. nævnes udbygning og opførelsen af nye boliger på Odense Havn, en massiv udvidelse af Odense Universitetshospital, et omfattende OPP-projekt ifm. opførelsen af et nyt psykiatrisk hospital i Vejle samt en række store og markante domicilbyggerier i Middelfart.

Alle disse bygge- og anlægsprojekter betyder, at der vil være et stort behov for kvalificeret og fleksibel arbejdskraft, herunder ikke mindst bygningkoordinatorer som kan være med til at løfte disse store byggeprojekter de kommende år.


Imidlertid viser Vækst barometeret fra Region Syddanmark, august 2015, at virksomheder, der har søgt nye medarbejdere det sidste halve år, har næsten halvdelen af dem haft problemer med at finde kvalificeret arbejdskraft. Det er faglærte medarbejdere, som virksomhederne har vanskeligst ved at finde og det går især ud over bygge-anlægsbranchen og de små virksomheder.


 


Branche% Procent virksomheder indenfor hver enkelte branche som primært har haft vanskeligt ved


at rekruttere faglærte


 Bygge- og anlæg


 70%


 Anden service


 50%


 Industri


 46%


 Engroshandel og agentur


 38%


 Vidensservice


 31%


 Transport og post22%


 Figur 1: Virksomheder indenfor hver enkelte branche som primært har haft vanskeligt ved at rekruttere faglærte


 


Kilde: Region Syddanmarks Virksomhedspanel, Data indsamlet maj-juni 2015. 315 svar. Kun virksomheder, som har søgt nye medarbejdere inden for de seneste seks måneder, er blevet adspurgt angående problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft (N = 686).


 


Samtidig viser udvikling i tilladt byggeaktivitet i region Syddanmark fra 2012 – 2015 en stærk aktivitet på området med mere en 300.000 aktiviteter pr kvartal i regionen.


 


 


År/ kvartalByggeaktiviteter i region Syddanmark2015 2358 6561306 8632014 4306 1253330 0112477 2141298 0842013 4306 1893381 9852536 5161244 3552012 4375 6063320 8252357 3451314 065Figur 2: Udvikling i tilladt byggeaktivitet region Syddanmark fra 2012 - 2014


 


Kilde: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1024


 


Ser man på uddannelsesniveauet i branchen i region Syddanmark viser følgende billede sig:


  

 200920102011201220132014Region Syddanmark


           

H10 Grundskole11 6219 3298 6358 3417 8566 105H20 Gymnasiale uddannelser904730642625645526H30 Erhvervsfaglige uddannelser23 47221 14320 76320 70220 48318 577H35 Adgangsgivende uddannelsesforløb201618171510H40 Korte videregående uddannelser, KVU2 0121 8551 8451 7951 8241 622H50 Mellemlange videregående uddannelser, MVU1 5081 3551 3021 3221 3101 119Figur 3: Højeste fuldførte uddannelse for personer indenfor bygge og anlæg i region Syddanmark
For dokumentation af tabellerne se:
http://www.dst.dk/ext/uddannelse/Uddannelsestabeller. Uddannelserne grupperes efter "Hovedområder" iht. Danmarks Statistiks klassifikationssystem Disced-15. Læs mere på www.dst.dk/disced-15 


Figur 3 viser at i region Syddanmark har ca. 60% af de ansatte i branchen en erhvervsfaglig uddannelse og knapt 10% af de ansatte har en længerevarende uddannelse.


 


Sammenlignes dette med det øvrige land viser de tilsvarende tal 84% med erhvervsfaglig uddannelse og 12,5%  af de ansatte har en længerevarende uddannelse.


 


Disse observationer er helt i tråd med Danske Regioners analyser for region Syddanmark, der viser at der er behov for uddannelsesløft for at sikre arbejdspladser:


”De mange nye arbejdspladser, som skabes i forbindelse med nye store offentlige byggerier som f.eks. sygehusbyggerierne og metro- og letbanebyggerierne, vil gå til udenlandske medarbejdere og udenlandske virksomheder. I hvert tilfælde hvis der ikke sker en hurtig indsats i forhold til at få omskolet og uddannet til byggebranchens behov. 

Der er behov for, at vi med ekspresfart får kvalificeret arbejdstyrken, så flere ledige og unge får gavn af den efterspørgsel på arbejdskraft, som allerede er og kommer i byggebranchen. Derfor skal jobcentre, uddannelsessteder og erhvervsfremmeaktører have koordineret deres viden og indsatser, så dansk vækst og beskæftigelse får størst mulig udbytte af de offentlige byggerier, siger Carl Holst, (daværende) næstformand i Danske Regioner. 


 


Tabellen viser den forventede regionale mangel, jf. Danske regioner på faglærte i 2020 inden for bygge/anlæg og jern/metal i region Syddanmark.


 


 


 
Region Mangel på faglærteProjekter  Region Syddanmark 5.350Letbane Odense
Sygehus Sønderjylland (Aabenraa)
Nyt Universitetshospital i OdenseFigur 4 mangel på faglærte i region Syddanmark, bygge/anlæg og jern/metal


 


Der er således når man kombinerer figur 3 og 4, et stort behov for efteruddannelse inden for bygge- og anlægsbranchen.


Denne efteruddannelse bør fremmes for som minimum at kunne nå landsgennemsnittet de store byggeaktiviteter i regionen taget i betragtning.


Kommunerne har derfor lavet strategier for denne udvikling, som eksempel er givet Bygge- og anlægsstrategi 2015 – Jobcenter Svendborg (se bilag).


Denne strategi for Svendborg viser bare for denne kommune et behov for


·         Bygningsteknikere på 300 personer


·         Bygningskonstruktører og diplomingeniører på 400 personer


 


Behov for kompetencer givet i nyt udbud:


Ifølge publikationen: Fra erhvervsuddannelse inden for bygge og anlæg til videregående uddannelse, Udarbejdet for Ministeriet for Børn og Undervisning, af Byggeriets Uddannelser og DAMVAD gennemgår byggeriet såvel nationalt som internationalt en rivende udvikling i forhold til materialer, værktøjer og metoder. Byggeriets Uddannelser har i en række undersøgelser påvist, hvordan udviklingen også påvirker produktions- og arbejdsprocesser i byggeriet og dermed hvilke kompetencer, der er behov for.


 


Publikationen angiver at produktiviteten i bygge- og anlægsbranchen ligger langt under produktiviteten i dansk erhvervsliv som helhed. Bygge- og anlægsbranchen er en af de brancher i Danmark, der har haft den dårligste udvikling i værditilvæksten i perioden 2000-2009 sammenlignet med andre sektorer dette skyldes:


·         evnen – eller mangel på samme – til at samarbejde på tværs af værdikæden:
fra råstofproducenter, byggematerialeproducenter, rådgivere, arkitekter til entreprenører / håndværkere.


·         manglende traditioner for tværfagligt samarbejde, og for visse fags vedkommende at autorisationer begrænser hvem, der kan gøre hvad.


 


Ifølge publikationen gælder det specifikt for bygge- og anlægsbranchen om at sikre en styrket overgang mellem erhvervsuddannelser og videregående uddannelser for at sikre disse kompetencer og dermed øge produktiviteten i byggeriet. Det handler både om at styrke den vertikale sammenhæng (på tværs af uddannelsesniveauer) og om at styrke det horisontale samspil (mellem tømrer og murer). Argumentationen herfor er i publikationen to-ledet:


·         Den vertikale sammenhæng mellem erhvervsuddannede og de med videregående uddannelser styrkes ved, at flere erhvervsuddannede tager en erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse. På den måde vil der være flere med en videregående uddannelse inden for byggefagene, der har forståelse for og kendskab til de hånd-værksmæssige processer. Bygningskonstruktører med en baggrund som håndværkere fremhæves f.eks. ofte for at være gode til at kombinere teori og praksiskompetencer, som er afgørende for at skabe sammenhæng i værdikæden.


·         Den horisontale sammenhæng styrkes ved, at erhvervsuddannede med flere forskellige baggrunde kommer ind på bygningskonstruktøruddannelsen og dermed opnår en bedre forståelse af hinandens fag og processer.


 


Herudover fremhæver publikationen behov for:


·         Studiekompetence


·         Kompetencer i IT, fysik og matematik


 


Ifølge rapporten: LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN, Dansk byggeri, sep. 2010 Undersøgelse af behovet for ledelseselementer – og hvilke typer – i bygge- og anlægsbranchen, er der behov for følgende Ledelseskompetencer i branchen:


·         Generel ledelse,


·         Projektering, økonomi og jura, herunder:


·         Innovation, klima og kunder


 


Ifølge rapporten Uddannelsesbehovet i bygge- og anlægsbranchen er der behov for uddannede med kompetencer indenfor:


·         Praktisk ledelse og koordinering


·         Teknisk-faglig juridisk viden om udbud og kontraktforhold


·         Merkantil viden om salg, service, virksomhedsøkonomi og nytænkning inden for et forretningsområde


·         Kommunikation og IT-færdigheder


 


Ifølge Dansk Byggeris rapport: Analyse af bygge og anlægsbranchen, Deloitte, oktober 2014  er der behov for følgende kompetencer i virksomhederne


·         Forbedret risikostyring


·         Mere effektiv sags- og byggestyring


·         Fokusering på kernekompetencer og skarpere udvælgelse af projekter, der skal bydes på


·         Optimering af arbejdskapitalen


·         Styrkelse af interne processer og kompetencer


Rekrutteringsgrundlag

 


Det primære rekrutteringsgrundlag for uddannelsen er personer  indenfor bygge og anlæg i region Syddanmark med gymnasiale eller erhvervsfaglige uddannelser, sekundært personer med grundskole som efter en realkompetencevurdering kan optages på uddannelsen, se nedenfor:  200920102011201220132014Region Syddanmark


           

H10 Grundskole11 6219 3298 6358 3417 8566 105H20 Gymnasiale uddannelser904730642625645526H30 Erhvervsfaglige uddannelser23 47221 14320 76320 70220 48318 577H35 Adgangsgivende uddannelsesforløb201618171510Figur 5: Højeste fuldførte uddannelse for personer indenfor bygge og anlæg i region Syddanmark 


 


 


 


 


Konsekvenser for andre uddannelser og uddannelsesudbud:


Akademiuddannelsen er en deltidsuddannelse målrettet til studerende, der er i arbejde ved siden af.


Erhvervsakademiet Lillebælts ansøgte udbud forventes ikke at påvirke eller blive påvirket af øvrige udbud idet uddannelsesindholdet er væsentligt anderledes end i de allerede udbudte uddannelser (Pba. Uddannelsen Bygningskonstruktør & byggetekniker, som er en fuldtidsuddannelse på et højere niveau eller andet udbud på AU), se endvidere nedenfor:Efterspurgte kernekompeten-cer iflg. rapporter fra erhvervetNedbrudt på områderDækket i an-søgt udbudDækket af eksisterende EAL udbudDækket af eksisterende udbud hos andre i regionenOverordnede kompetencer    evnen til at samarbejde på tværs af værdikæden i bygge og anlægssektoren: fra råstofproducenter, byggematerialeproducenter, rådgivere, arkitekter til entreprenører/håndværkere Ja


 


Adgang til optagelse på Byggekoordinator (AU) eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse


 


Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, f.eks. en relevant erhvervsuddannelse.


 


Modul:


Afsluttende projekt


 


 Nej


Ikke eksisterende for dette områdeNej


Ikke eksisterende for dette områdeTværfagligt samarbejde på tværs af værdikæden i bygge og anlægssektoren Ja


Se ovenfor


 


Modul:


Afsluttende projekt


 nejnejKombination af teori og praksiskompetencer på tværs af værdikæden i bygge og anlægssektoren Ja


 


Se ovenfor


 


Modul:


Afsluttende projekt


 Fuldtids uddannelserne:


Bygningskonstruktør (Pba.) & byggeteknikerFuldtids uddannelserne:


Bygningskonstruktør (Pba.) & byggeteknikerKerne kompetencer    Generel ledelse


 Planlægning, samarbejde og indkøb


Viden om risikovurdering og risikostyring


Kommunikation og samarbejde


Personaleledelse og management


Logistik


Kvalitetssikring af bygge- eller anlægsopgaver


Ledelse af sjak/teams


Forståelse for kulturen på byggepladsen


Organisationers opbygning, kultur, struktur og forandring


Koordinere forskellige fagentrepriser


Lede en fagentreprise


Fordele mandskab, materiel og materialer


Planlægge produktionen og styre tidsrammen


Koordinere hele forløbet for en fagentreprise


Bruge IT til koordinering og logistik


Koordinere forløbet for en delentreprise


Koordinere forløbet for en totalentrepriseJa


 


Modul: Planlægning og styring af byggeriets processer og ressourcer (tid og kvalitet)


 


Modul: Økonomiforhold i mindre bygge- og anlægsprojekter og –virksomheder


 


Modul:


Personaleledelse og -jura i byggeriet


 


Afsluttende projekt


 


 Delvist i Fuldtids uddannelserne:


Bygningskonstruktør (Pba.) & byggetekniker


 


Delvist i AU i ledelse. Dog ikke det bygge anlægsspecifikke områdeDelvist i Fuldtids uddannelserne:


Bygningskonstruktør (Pba.) & byggetekniker


 


Delvist i AU i ledelse. Dog ikke det bygge anlægsspecifikke områdeProjektering, udbud, økonomi og juraLovgivning og jura, blandt andet bygningsreglement og AB92


Virksomhedsøkonomi regnskaber og momsafregning


Udarbejde tilbud og beregne prisen på opgaver i bygge- og anlægsbranchen


Betydningen af efterkalkulation og økonomiopfølgning


Evne til at tegne og lave beregninger (projektere)


Viden om overenskomstmæssige forhold


Forstår udbudsmateriale


Forstår juridiske detaljer i udbudsmaterialet


Kan udarbejde relevante kontrakter


Kender til Aftaleloven


Kender til fuldmagtsforholdet


Kan afgive tilbud på udbud og opgaverJa


 


Modul: Økonomiforhold i mindre bygge- og anlægsprojekter og –virksomheder


 


Modul:


Planlægning og styring af byggeriets processer og ressourcer (tid og kvalitet)


 


Modul:


Personaleledelse og -jura i byggeriet


 


Afsluttende projekt


 Delvist i Fuldtids uddannelserne


 


Delvist i AU. Dog ikke det bygge og anlægsspecifikke områdeDelvist i Fuldtids uddannelserne


 


Delvist i AU. Dog ikke det bygge og anlægsspecifikke områdeInnovation, klima og kunder


 Viden om, hvordan man forholder sig til kunder, yder kundeservice og skaber mersalg


Medarbejdere skal være idérige og medvirke til at udvikle virksomheden


Energioptimering og hensynstagen til miljø og klima


 Ja


Modul: Salg og markedsføring


 


Modul: Entreprenørskab – start af egen virksomhedsdrift


 


Modul: Arbejdsmiljø-ledelse på byggepladsen


 


Modul:


Bæredygtigt indkøb og drift af byggeplads


 


Afsluttende projekt


 Delvist i Fuldtids uddannelserne


 


Delvist i AU. Dog ikke det bygge- og anlægsspecifikke områdeDelvist i Fuldtids uddannelserne


 


Delvist i AU. Dog ikke det bygge- og anlægsspecifikke områdeMerkantil viden om salg, service, virksomhedsøko-nomi og nytænkning inden for et forretningsområdeEr idérige og tænker nyt


Ved noget om salg og markedsføring


Ved noget om at drive virksomhed 


Kender til de nyeste materialer i byggeriet 


Ved noget om virksomhedsøkonomi


Ved noget om projektøkonomi 


Ved noget om kundeservice og mersalgJa


 


Modul: Salg og markedsføring


 


Modul: Entreprenørskab – start af egen virksomhedsdrift


 


Modul: Arbejdsmiljø-ledelse på byggepladsen


 


Modul:


Bæredygtigt indkøb og drift af byggeplads


 


Afsluttende projekt


 Delvist i Fuldtids uddannelserne


 


Delvist i AU. Dog ikke det bygge- og anlægsspecifikke områdeDelvist i Fuldtids uddannelserne


 


Delvist i AU. Dog ikke det bygge- og anlægsspecifikke områdeKommunikation og IT-færdighederGøre kommunikation lettere og mere præcis


Kan kommunikere via IT og digitale platforme


Kommunikere skriftligt med byggeriets aktører 


Kommunikation mundtligt med byggeriets aktører


Håndtere ansættelser, opsigelser og klager


Kommunikere med udenlandsk arbejdskraftJa


Modul


IT i udførelsesfasen


 


Modul


IT i virksomhedsdrift


 


Modul:


Kommunikation på bygge-pladsen


 


Modul


Kommunikation og samarbejde i byggeriet


 


 


 Delvist i Fuldtids uddannelserne


 


Delvist i AU. Dog ikke det bygge- og anlægsspecifikke områdeDelvist i Fuldtids uddannelserne


 


Delvist i AU. Dog ikke det bygge- og anlægs-specifikke område 


Forventet optag

Der forventes et årligt optag på minimum 25 studerende.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Ikke relevant


 


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2015-3

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
B2 - Afgørelse om foreløbig godkendelse - AU i Byggekoordination på EAL.pdf

Samlet godkendelsesbrev