Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Professionsbacheloruddannelse i Finans - Erhvervsakademiet Dania

Erhvervsakademiet Dania
01/10-2015 07:10
2015-3
Afslag
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Erhvervsakademi Dania, Silkeborg

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Professionsbacheloruddannelse i Finans

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Bachelor´s degree Programme in Financial management and Services

Den uddannedes titel på dansk
Professionsbachelor i Finans

Den uddannedes titel på engelsk
Bachelor of Financial management and Services

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang via erhvervsuddannelse: 


Kontoruddannelse med speciale eller finansuddannelsen (trin 2). Desuden engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B. Anden relevant erhvervsuddannelse samt engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B. 


Adgang via gymnasial uddannelse: 


Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF). 


Udenlandsk eller international gymnasial uddannelse, der er på niveau med den danske. 


Med en gymnasial eksamen skal du have engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B. Alle specifikke adgangskrav skal være bestået. 


Adgang via erhvervsakademiuddannelse: 


Der henvises til studieordning for Finansøkonom 


http://www.eadania.dk/media/338951/2014-2016-studieordning-faellesdel-og-institutionsdel.pdf


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsen

Formålet med uddannelsen er at kvalificere de studerende til, på et teoretisk og metodisk grundlag, at tilrettelægge og udføre servicering og kompleks rådgivning på et finansielt marked og til at kunne indgå i rådgivende og administrative funktioner i finansielle virksomheder.De studerende skal kvalificere sig til at arbejde kundeorienteret og analytisk med finansielle forretninger og anvende finansielle værktøjer ved planlægning af projekter inden for dette område samt forestå og udvikle den direkte kommunikation med kunden om tilpassede løsninger og medvirke i udviklingen af virksomhedens rådgivningsaktivitet.Desuden skal den studerende kunne kombinere teoretiske, praktiske og udviklingsorienterede elementer og arbejde med finansielle forhold både nationalt og internationalt.


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Der henvises til takstkataloget http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/videregaende-uddannelse/erhvervsakademier/okonomi/takst-fl15-130115.xlsx 


 


Takstkatalog 2015 for erhvervsakademier og professionshøjskoler, linje 22 for finansbachelor.


Forslag til censorkorps
Censorsekretariatet for De Merkantile Korte Videregående Uddannelser samt professionsbacheloruddannelser, Censorsekretariatet, Porthusgade 1 - 9000 Aalborg

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Samlede bilag.pdf

Behov for nyt udbud

Indeværende ansøgning om nyt udbud af finansbacheloruddannelsen retter sig mod den finansielle sektors behov for kvalificeret arbejdskraft i region Midtjylland.


Erhvervsakademi Dania har tidligere ansøgt om dette udbud for afdelingen i Hobro. Denne genansøgning skal dog ses i lyset af udmeldingerne fra den nye regering, som lægger vægt på en større geografisk spredning af videregående uddannelser.


Erhvervsakademi Dania har tidligere søgt finansbachelor uddannelsen, men understøttet af den nye ministers udmelding omkring større geografisk spredning af uddannelser, søger vi på ny Professionsbachelor uddannelsen i Finans.


En analyse af dimittenders mobilitet efter endt uddannelse foretaget af Danske Erhvervsakademier (bilag 1) og publiceret d. 10. september 2015 viser, at 74 % af de dimittender, der blev uddannet i 2013 forsat bor i det erhvervsakademis dækningsområde, hvorfra de er uddannet. Dette sammenholdt med, at finansbacheloruddannelsen i Jylland alene udbydes i Århus, Ålborg og Kolding, er medvirkende til, at studerende flytter væk fra store dele af det Midtjyske område for at uddanne sig i storbyerne og efterfølgende ikke vender tilbage som kvalificeret arbejdskraft, der kan understøtte de regionale behov for udvikling og fastholdelse af arbejdspladser.


Således er et mere decentralt udbud nødvendigt for opretholdelsen af kvalificeret arbejdskraft og arbejdspladser i nærområderne.


Erhvervsakademi Dania Silkeborg ønsker herved at fremtidssikre det lokale udbud af finansuddannede, således at dimittendernes kvalifikationer fremadrettet matcher aftagernes stigende krav. Uddannelsens bredde sikres via samordning med Erhvervsakademi Dania Hobro, som har en parallel ansøgning omkring udbud af finansbacheloruddannelsen. Erhvervsakademi Dania ønsker derfor med denne ansøgning både at fremtidssikre branchens stigende efterspørgsel på lokale medarbejdere med en professionsbachelor inden for Finans samt at understøtte det helt særlige fokus, der politisk set er på ’samordning’, hvor der tænkes uddannelse på tværs af lokationer med mulighed for talentspor.


Udbuddet er først og fremmest rettet mod Erhvervsakademi Dania Silkeborgs dækningsområde i det Midtjyske, men sammen med et eventuelt udbud på Erhvervsakademi Dania Hobro, vil dækningsområdet være betydeligt større. I det følgende præsenteres ansøgningens primære argumenter, hvilke begrundes yderligere med relevant dokumentation og tilkendegivelser fra virksomhederne i efterfølgende afsnit.


 


1.      Det lokale arbejdsmarked efterlyser i stigende grad dimittender med et højere uddannelsesniveau 


Erhvervsakademi Dania Silkeborg har siden 2008 udbudt finansøkonomuddannelsen. Igennem en løbende dialog med lokale aftagere inden for branchen, har Erhvervsakademi Dania Silkeborg et godt indblik i det lokale arbejdsmarked for finansuddannede. Et gennemgående træk er, at aftagerne oplever en overvejende andel af lokalt uddannede ansøgere i rekrutteringen. Det er således i høj grad lokalt uddannede, der besætter stillingerne for nyuddannede. Aftagerne efterspørger i stigende grad et højere uddannelsesniveau hos deres nyansatte, men oplever, at det er svært at tiltrække kandidater med dette uddannelsesniveau fra andre landsdele. Konsekvensen heraf er, at de nyansatte generelt set har et lavere uddannelsesniveau end aftagerne reelt ønsker. Hvis aftagerne havde adgang til et større lokalt udbud af finansbachelorer, ville de ansætte tilsvarende færre finansøkonomer.


”Hele den finansielle sektor og herunder også Jyske Bank kan se et stadig øget behov for højere teoretiske uddannede medarbejdere. Vi oplever desværre i stigende grad, at mobiliteten blandt de dimitterende ikke er tilstrækkelig til at dække vores behov uden for de etablerede universitetsbyer, når vi ser på de videregående, mellemlange uddannelser, herunder finansbachelorer. Derfor kan vi klart bakke op om en større spredning af disse uddannelser, specielt i det midt- og vestjyske område, hvor vi har større provinsbyer med deraf følgende gode forretningsmuligheder for Jyske Bank koncernen”. Knud Nørbo, Direktør HR, Jyske Bank.


Med udgangspunkt heri er det Erhvervsakademi Dania Silkeborgs vurdering, at uddannelsesniveauet blandt de finansuddannede i lokalområdet bør højnes. Derfor ansøger Erhvervsakademi Dania Silkeborg om nyt udbud af finansbacheloruddannelsen. Formålet er ikke at uddanne væsentligt flere, men at uddanne på et højere niveau. Finansbacheloruddannelsen anses som værende en substitut for den nuværende finansøkonomuddannelse, idet rekrutteringsgrundlaget for en eventuelt kommende finansbacheloruddannelse vil være det samme som for den nuværende finansøkonomuddannelse.


En brugerundersøgelse blandt de studerende på Erhvervsakademi Dania Silkeborg bekræfter, at en væsentlig andel (49 %) ville have valgt finansbacheloruddannelsen, hvis den havde været udbudt i Silkeborg, og samtidig hermed udtrykker 41 % af disse, at de alene ville vælge at læse videre, hvis uddannelsen var lokalt forankret i Silkeborg.


Ved udbud af finansbacheloruddannelsen forventes optaget på finansøkonomuddannelsen at falde, om end ikke fuldt tilsvarende, så i væsentligt omfang. Det samlede optag forventes således ikke at stige nævneværdigt. Nyt udbud af finansbacheloruddannelsen forventes således primært at have konsekvenser for Erhvervsakademi Dania Silkeborgs eksisterende udbud af finansøkonomuddannelsen, og kun i begrænset omfang på andre udbyders beslægtede uddannelser.


 


2.      Samordning med Erhvervsakademi Dania Hobro sikrer bredden i udbuddet 


Et nyt udbud af finansbacheloruddannelsen ved Erhvervsakademi Dania Silkeborg skal ses i sammenhæng med tilsvarende nyt udbud ved Erhvervsakademi Dania Hobro.[1] Afdelinger under Erhvervsakademi Dania har i dag allerede et tæt samarbejde, og ved parallelt at udbyde finansbacheloruddannelsen på flere lokationer, får Erhvervsakademi Dania mulighed for udbyde et bredt spektrum af specialer.


Gennem et struktureret samarbejde, etableret i et såkaldt videnunivers (se bilag 2), vil Erhvervsakademi Dania forankre og sikre, at uddannelsen udbydes op i mod nyeste viden og i tæt samarbejde mellem uddannelsessted, virksomheder og andre uddannelsesinstitutioner. Erhvervsakademi Dania har med etableringen af videnuniverset på tværs af afdelingerne sikret en platform, hvorfra vi tværinstitutionelt kan kvalitetssikre vidensniveauet og koordineringen af uddannelsen. Videnuniverset sikrer, at vidensgrundlaget opfyldes, og at læringsforløbene baseres på nyeste viden omkring centrale tendenser inden for det finansielle område, såvel det praktiske som det akademiske. Universet sikrer endvidere, at uddannelsen baseres på nyeste viden fra forsøgs- og udviklingsprojekter, hvilket sker gennem etablering af praksisnære projekter og gennem kontinuerlige drøftelser omkring indholdsrelevans og nyeste viden inden for området.


De to udbud i henholdsvis Silkeborg og Hobro vil således blive tilrettelagt, så de bedst muligt supplerer hinanden. Ved at digitalisere en række fag bliver det derved muligt at udbyde læring på tværs af lokationerne og sikre flere valgmuligheder og yderligere mulighed for påbygning af talentspor på uddannelsen.


Finansøkonomuddannelsen har gennem de sidste år arbejdet målrettet og fokuseret på at udvikle digitaliserede og online baserede læringsmiljøer. Siden 2013 har Erhvervsakademi Dania Silkeborg udbudt en online udgave af finansøkonomuddannelsen målrettet elitesportsudøvere og har siden udbuddets start optaget omkring 72 studerende. Erhvervsakademi Dania står derfor i dag med en strategisk, didaktisk og pædagogisk velforankret viden omkring, hvorledes de studerendes læring kan øges gennem anvendelsen af digitale læringsteknologier.


Disse erfaringer tages med ind i finansbacheloruddannelsen og implementeres som en del af de studerendes læringsfundament. Dette giver helt nye læringsmæssige perspektiver og vil give muligheder for blandt andet at sikre et større udsyn på uddannelsen, gennem blandt andet anvendelse af internationale Moocs og nye læringsmæssige teknikker og teknologier i forhold til arbejdet med udvikling af de studerendes praksisnære kompetencer.


Uddannelsen til finansbachelor retter hen i mod en sektor, der pt. er drevet af og fokuserer på digitalisering i kundemødet og i rådgivningen. Ved løbende at arbejde med digitale teknologier i uddannelsen, understøttes og sikres det, at de studerende også på den digitale front bliver klædt på til at møde det erhvervsliv, som de skal ud og være en del af.


Studerende på finansbacheloruddannelsen ved Erhvervsakademi Dania Silkeborg vil derved have mulighed for at vælge bredt blandt specialeretningerne på finansbachelor.


 


Behov og relevans


Da der ansøges om nyt udbud af eksisterende uddannelse redegøres der i nærværende ansøgning ikke for uddannelsens generelle relevans og det overordnede samfundsbehov. I stedet fokuseres der på det lokale behov og deraf relevansen af et lokalt udbud.


Erhvervslivets tilkendegivelser


En lang række virksomheder har interesse i, at Erhvervsakademi Dania Silkeborg kan udbyde en bacheloruddannelse inden for Finans. Udbuddet er primært rettet mod arbejdsmarkedets behov i Erhvervsakademi Dania Silkeborgs geografiske dækningsområde, hvorfor tilkendegivelserne udspringer fra virksomheder i dette område.


Uddannelsen er rettet mod flere beskæftigelsesmæssige områder inden for den finansielle sektor som pengeinstitut, ejendomsformidling, ejendomsadministration, revision, realkredit og forsikring, men også mod jobs i virksomheders økonomiafdelinger.  


Erhvervsakademi Dania indgår i flere erhvervsnetværk med aftagervirksomhederne, og et gennemgående tema på disse netværksmøder er den stigende efterspørgsel i branchen efter finansbachelorer, hvilket understreges med følgende tilkendegivelser:


 


VirksomhedTilkendegivelseSydbankI takt med udviklingen i samfundet, kundernes forventninger samt faglige kompetencer på sigt i sektoren, har vi i Sydbank fremover valgt at rekruttere praktikanter og mulige trainees til privatområdet via finansbacheloruddannelsen. Vi har behov for finansbachelorer, der er fagligt dygtige, kan arbejde struktureret og målrettet, er performanceorienteret samt gode til at opbygge relationer til både nye og eksisterende kunder med øje for at skabe den gode kundeoplevelse på kort og lang sigt. I den sammenhæng er der et behov fra vores side til at kunne rekruttere finansbachelorer til det midtjyske område.


 


Britt Salomonsen, UddannelseschefDanske BankVi har igennem tiden ansat mange der har taget deres uddannelse på Erhvervsakademi Dania. Det vil klart være at foretrække, at det var muligt, at tage en finansbachelor og hermed et endnu højere fagligt niveau i Silkeborg. Der er ingen tvivl om, at vi vil have større mulighed for at tiltrække nye medarbejdere, hvis uddannelsen af finansbachelorer lå i Silkeborg, og derfor har denne tanke mine varmeste anbefalinger.


 


Jan Aagaard, ErhvervsdirektørJyske Bank (hovedsæde i Silkeborg)Hele den finansielle sektor og herunder også Jyske Bank kan se et stadig øget behov for højere teoretisk uddannede medarbejdere. Vi oplever desværre i stigende grad, at mobiliteten blandt de dimitterende ikke er tilstrækkelig til at dække vores behov uden for de etablerede universitetsbyer, når vi ser på de videregående, mellemlange uddannelser, herunder finansbachelorer. Derfor kan vi klart bakke op om en større spredning af disse uddannelser, specielt i det midt- og vestjyske område, hvor vi har større provinsbyer med deraf følgende gode forretningsmuligheder for Jyske Bank koncernen.


 


Knud Nørbo, Direktør HRNordeaVi kan helt klart genkende, at Nordea har udfordringer med at få bachelorer til yderområderne. Det er bestemt ikke fordi behovet ikke er der. Vi har fortsat mange filialer rigtig mange af stederne. Så vi vil helt sikkert kunne støtte op omkring at skulle bruge nogle praktikanter inden for finansbachelor.


 


Natasja Holmegaard, HR Partner Assistant


 


Som nævnt, så har vi i Nordea et behov for at få finansbachelorer i ”yderområderne”. Dette da vi jo stadig har en del filialer her og fordi vores oplevelse er, at når vi har uddannet dem i disse områder, så tager de retur til de store byer, hvor de bor. Vores mål er, at beholde dem vi uddanner i disse områder – så vi kan sikre vores bankrådgivers reservebænk. Så vores fulde opbakning til at få finansbachelorer i disse områder.


 


Pia Kirk, HR Partner AssistantSilkeborg KommuneSilkeborg er i vækst, både befolknings- og erhvervsmæssigt. Antallet af arbejdspladser er fra 2013 til 2014 vokset med mere end 3% og især finansiering, ejendomshandel og videnservice bidrager til stigningen. De gode beskæftigelsesmuligheder inden for finansiering skyldes især, at Jyske Bank har sit hovedkontor her, samtidig med at de større danske pengeinstitutter ligeledes har filialer her. Der er i området således stor efterspørgsel på højtuddannede finansmedarbejdere, men virksomhederne oplever i stigende grad problemer med at rekruttere og fastholde disse medarbejdere. Uddannelse af finansbachelorer i Silkeborg vil derfor være svar på konkrete og voksende rekrutteringsudfordringer for områdets finansvirksomheder. Silkeborg Kommune støtter derfor Erhvervsakademi Danias arbejde med at opnå tilladelse til at udbyde uddannelsen for finansbachelor i Silkeborg.


 


Steen Vindum, BorgmesterRevisorerne HostruphusVi har fremadrettet brug for unge mennesker med at højt uddannelsesniveau, hvorfor den nuværende finansøkonomuddannelse på sigt formentlig ikke vil være tilstrækkelig, og da vi som udgangspunkt søger lokale kandidater, vil det være væsentligt for os, at vi kan finde dem her i Silkeborg, både med henblik på praktikophold og faste ansættelser. Det har igennem de senere år været vanskeligt at finde arbejdskraft i vor branche. En finansbacheloruddannelse i Silkeborg vil helt sikkert hjælpe erhvervslivet, således de har lettere ved at finde den arbejdskraft som de efterspørger.


 


Martin Husted, Registreret Revisor, FSRJohn FrandsenDet var positivt for os som virksomhed, da bacheloruddannelsen kom til – praktikanterne og de studerende herfra er bedre ”klædt på”, og da praktikperioden er længere får vi væsentlig større nytte og kendskab til den studerende. Indtil nu har vi efter endt praktikophold ansat alle bachelorer, som vi har haft i praktik.


Vores udfordring har været, at dels er der ikke mange bachelorer, og dels oplever vi kun søgning på vore storbykontorer i Aalborg og Århus. Det er mit indtryk, at de bachelorstuderende primært bor i de større byer, og ofte kun søger praktik og job i de store byer. Vi savner helt klart muligheden for at kunne tilknytte bachelorer til vore kontorer i de mellemstore byer som Hobro, Grenå, Randers, Viborg m.m.


Jeg kan allerede nu tilkendegive, at vi med glæde vil tage imod bachelor-praktikanter på flere af vore kontorer!


 


Tom Madsen, Ejendomsmægler, MDEErhverv Silkeborg 


 Silkeborg området er bl.a. kendetegnet ved tilstedeværelsen af en lang række virksomheder, der direkte og indirekte arbejder i finansområdet, fx Jyske Bank koncernen med en lang række datterselskaber, en række store IT virksomheder der arbejder i finansområdet, og en lang række mindre virksomheder på området. Samlet set er der tale om adskillige tusinde arbejdspladser i lokalområdet. Disse virksomheders fremtidige vækst er helt afhængig af adgangen til kvalificeret arbejdskraft, og her vil Finansbacheloruddannelsen være et yderst vigtigt element.


 


Tilstedeværelsen af de mange lokale finansvirksomheder kan i praksis understøtte uddannelsen med både lokale praktikpladser og efterfølgende egentlig ansættelser. Den nuværende uddannelse som Finansøkonom udfylder allerede en del af virksomhedernes behov, men der er stadig et udækket behov for uddanner på et højere niveau – og vi får løbende henvendelser fra virksomhederne om at det er svært at finde tilstrækkeligt uddannede kandidater til ledige job.


 


Torben Vilsgaard, Direktør, Erhverv Silkeborg 


De fulde tilkendegivelser kan ses i vedlagte bilag.


 


Beskæftigelsesundersøgelse af dimittender fra Silkeborg


Det lokale erhvervsliv efterspørger i stigende grad finansbachelorer, men har svært ved at rekruttere dem i Silkeborgområdet, da der pt. ikke er et lokalt udbud, ligesom aftagerne også oplever en begrænset mobilitet blandt dimittenderne fra de store byer. Erhvervsakademi Dania har som lovfast opgave at uddanne dimittender inden for erhvervsrettede videregående uddannelser samt at sikre arbejdskraft i dækningsområdet, og med det lokale erhvervslivs udfordringer med at tiltrække medarbejdere med rette kompetencer, vil et udbud af finansbacheloruddannelsen i Silkeborg dække branchens behov i lokalområdet.


Den store lokale efterspørgsel efter finansuddannede bekræftes i den seneste beskæftigelsesundersøgelse, hvor hele 94 % af finansøkonomdimittenderne fra Erhvervsakademi Dania Silkeborg var i beskæftigelse eller under videreuddannelse et år efter endt uddannelse.


StatusEA Dania SilkeborgI job81,8%Under uddannelse12,2%Andet, incl. ledig6,0%Kilde: Beskæftigelsesundersøgelse fra sep. 2015


En søgning på jobindex d. 20. september 2015 viser 49 ledige stillinger alene inden for forsikring og finans.


Kilde: http://www.jobindex.dk/cgi/jobsearch.cgi?supid=8&adv=1&q=®ionid=25&subid=35


 


Begrænset mobilitet blandt finansuddannede dimittender


Den begrænsede mobilitet blandt dimittender bekræftes af den i indledningen nævnte analyse fra Danske Erhvervsakademier (bilag 1), som viser, at en overvejende andel af dimittenderne fra de store byer forbliver i akademiernes lokale dækningsområde efter endt uddannelse. 74 % af det samlede antal dimittender fra 2013 bor fortsat i eller ved deres akademiers dækningsområder. Den nærmeste udbyder af finansbacheloruddannelsen er Erhvervsakademi Aarhus, hvor andelen er hele 90 % (Figur 3 i rapporten). Dette understreger behovet for et lokalt udbud i Silkeborg, hvis det lokale behov skal kunne imødekommes.


Andelen af dimittender, som er bosiddende i dækningsområdet inklusiv omgrænsende kommuner, er på 84 % (Figur 5 i rapporten), hvilket er blandt de absolut højeste. Dette understøtter, at et udbud af finansbacheloruddannelsen i Silkeborg i høj grad vil tilgodese det lokale erhvervslivs stigende behov, da vores dimittender som tidligere nævnt bliver i området og dækker arbejdsmarkedets behov lokalt.


 


Sammenhæng i uddannelsessystemet


Formålet med finansbacheloruddannelsen er ”at kvalificere de studerende til på et teoretisk og metodisk grundlag at kunne tilrettelægge og udføre servicering og kompleks rådgivning på et finansielt marked og til at kunne indgå i rådgivende og administrative funktioner i finansielle virksomheder samt at give forudsætninger for at kunne fortsætte i kompetencegivende videreuddannelse” (kilde: studieordningen gældende fra 1. juli 2015).


Region Midtjylland med undtagelse af Århus kommune har ingen professionsbacheloruddannelser i området, der retter sig mod den finansielle sektor. Nærmest beslægtede uddannelser er finansøkonom, som udbydes på Erhvervsakademi Dania Silkeborg og Hobro samt Erhvervsakademi MidtVest. Kompetencemæssigt uddannes en finansbachelor niveaumæssigt højere end en finansøkonom, og det er finansbachelorens færdigheder og kompetencer, som den finansielle sektor i stigende grad efterspørger. I Finanssektorens Arbejdsgiverforenings uddannelsespolitiske publikation, ”Uddannelse i finanssektoren”, understreges det stigende behov for øgede kompetencer: ”Det formelle uddannelsesniveau i finanssektoren har været stigende gennem mange år, og i dag har mere end hver tredje finansansat en videregående uddannelse. Tendensen er klar. Mens den traditionelle karrierevej med start som finanselev er faldet i popularitet, er der sket en markant stigning i antal akademiske medarbejdere. Det formelle uddannelsesniveau fortsætter med at stige i takt med generationsskiftet i virksomhederne”.
(Kilde: https://www.fanet.dk/system/files/publication_files/folder_uddannelse_september_2015.pdf) 


 
[1] EA Dania Hobro ansøger ligeledes i efteråret 2015 om nyt udbud af finansbacheloruddannelse
Rekrutteringsgrundlag

Optaget forventes primært at komme fra gymnasialt uddannede, erhvervsuddannede samt finansøkonomer, der ønsker en mere akademisk uddannelse i Erhvervsakademi Dania Silkeborgs dækningsområde.


Antallet af gymnasialt uddannede i Silkeborg er steget markant siden 2008 (bilag 3, figur 1). Dette giver et øget rekrutteringsgrundlag for Erhvervsakademi Dania Silkeborgs uddannelser. Udviklingen i antal optagne på Erhvervsakademi Dania Silkeborg har de sidste fem år undergået en meget stor vækst, og akademiet har således været god til at tiltrække studerende til de to uddannelser, der tilbydes; finansøkonom og handelsøkonom (bilag 3, figur 2). Det lokale rekrutteringsgrundlag for finansbacheloruddannelsen er derfor åbenlyst til stede.


 


 


Erhvervsakademi Dania Silkeborg har foretaget en behovsundersøgelse blandt nuværende studerende på finansøkonomuddannelsen i Silkeborg, da det antages at respondenternes svar vil være repræsentative for en del af målgruppen til finansbacheloruddannelsen i dækningsområdet. Denne undersøgelse viser en interesse blandt målgruppen, lige såvel som undersøgelsen også viser, at det har stor betydning, at uddannelsen udbydes lokalt. Som tidligere nævnt, ville 49 % have valgt professionsbacheloruddannelsen i Finans i stedet for finansøkonomuddannelsen, hvis den var blevet udbudt i Silkeborg. Denne interesse blandt målgruppen understreger desuden behovet for at udbyde finansbacheloruddannelsen i Silkeborg. (bilag 3, figur 3)


Forventet optag

Generelt forventes det, at optaget på finansbacheloruddannelsen ved Erhvervsakademi Dania Silkeborg primært vil komme fra ansøgere, som i dag vælger finansøkonomuddannelsen i Silkeborg. Nærmeste udbyder af finansbacheloruddannelsen er Erhvervsakademi Aarhus, og da ansøgere til korte videregående uddannelser typisk er fra det lokale område, vurderes det, at optaget på denne uddannelse ikke vil blive påvirket af et udbud på Erhvervsakademi Dania Silkeborg. Det betyder således også, at konsekvenser for andre uddannelser generelt og andre udbyder af finansuddannelsen vurderes at ville være yderst begrænset.


 


Et forventet optag på et udbud af finansbachelor i Silkeborg anslås til:


          1. år: optag på 30 studerende 


         2. år: optag på 40 studerende


        3.  år: optag på 50 studerende 


 


Den primære konsekvens forventes at kunne mærkes på Erhvervsakademi Dania Silkeborgs eget udbud af finansøkonomuddannelsen. Det anses dog som værende en naturlig udvikling hen i mod at efterkomme den finansielle sektors stigende efterspørgsel efter dimittender med et højere uddannelsesniveau. Det er ikke Erhvervsakademi Dania Silkeborgs forventning, at finansøkonomuddannelsen helt skal udfases, men blot nedtones. Det antages således, at optaget på finansøkonomuddannelsen forventeligt vil gå fra 90 studerende til ca. 40-50 i løbet af 3 år.


 


 


Afslutningsvist skal nævnes, at Silkeborg Kommune går kraftigt ind i arbejdet med at tiltrække videregående uddannelser til kommunen, ligesom Erhvervsakademi Dania fra andre afdelinger har erfaring med at samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner som fx Via. På den måde er samarbejdet på tværs af uddannelsesinstitutioner og det strategiske samarbejde med Silkeborg Kommune med til at sikre studiemiljøer på højt niveau i lokalområdet.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Afslag

Ansøgningsrunde
2015-3

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C4 - Afslag på PB i Finans på Erhvervsakademi Dania (Silkeborg).pdf

Samlet godkendelsesbrev