Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Akademiuddannelse i byggekoordination - Københavns Erhvervsakademi

Københavns Erhvervsakademi
30/09-2015 16:25
2015-3
Godkendt
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
Region Hovedstaden

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Betinget

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Akademiuddannelse i byggekoordination

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Academy Profession (AP) in Construction and Business, Construction Coordinator

Den uddannedes titel på dansk
Byggekoordinator (AU)

Den uddannedes titel på engelsk
Academy Profession (AP) Degree in Construction and Business, Construction Coordinator

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Minimum to års relevant erhvervserfaring samt en af følgende ungdomsuddannelser:  


1.       Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav
Ingen.


2.       Adgangsgivende erhvervsuddannelse
En af følgende uddannelser:
EUD inden for bygge og anlæg eller anden relevant erhvervsuddannelse.

Ingen specifikke adgangskrav.


3.       Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen

Uddannelsen har til formål at opkvalificere byggepladsens mellemledere (Fx sjakbajser, formænd, konduktører, byggeledere eller projektledere) for at kvalificere og optimere byggeprocesser og –projekter. Formålet er at imødekomme og afhjælpe nogle af de udfordringer bygge- og anlægsbranchen står overfor i kraft af en stigende kompleksitet i byggesagerne og deraf et øget behov for koordinering og optimering af processerne på byggepladsen for fortsat, at kunne levere en høj produktivitet og kvalitet i byggeløsningerne.


Uddannelsen retter sig imod personer, der allerede er i -eller har erfaring med bygge- og anlægsbranchen, der gennem en styrkelse af deres ledelses- og processtyringsmæssige kompetencer kan afhjælpe et behov for større koordinering og procesledelse på byggepladsen. 


Viden og forståelse 


Den uddannede har: • udviklingsbaseret viden om praksis samt centrale teorier og metoder inden for logistik- og procesoptimering i hele byggeprocessen inden for forskellige  entrepriseformer

 • udviklingsbaseret viden om centrale kommunikationsmetoder samt praksis for formaliserede kontakter og anden form for skriftlig kommunikation imellem parter i en byggesag

 • viden om byggerelateret jura og entrepriseret og deres betydning for byggeprocessen

 • forståelse for hvordan økonomi, kommunikation og samarbejde, arbejdsmiljø og kvalitet i byggeriet har betydning for den samlede byggeproces

 • viden om forskellige styrings og risikoelementer omkring  mindre bygge- og anlægsprojekter og –virksomheders økonomiske forhold.Færdigheder 


Den uddannede kan: • anvende flere centrale planlægnings- og koordineringsmetoder til optimering  af byggeprocesser

 • anvende udvalgte centrale digitale værktøjer i byggeprocessen

 • forstå og vurdere praksisnære logistik- og procesorienterede problemstillinger i et aktuelt byggeri og derpå opstille og vælge løsninger til koordinering og fordeling af ressourcer herunder mandskab, materiel og materialer

 • vurdere forskellige typer af økonomiske risici og konsekvenser i byggeprocesser og mindre virksomheder

 • formidle praksisnære, byggefaglige problemstillinger og løsningsmuligheder såvel skriftligt som mundtligt til samarbejdspartnere ved hjælp af relevante medier på tværs af faggrupper.Kompetencer 


Den uddannede kan: • deltage i mindre byggesagers tids- og ressourcestyring, hvor der tages højde for relevant lovgivning og aftaleforhold

 • håndtere et udbudsmateriale , herunder foretage tværfaglig granskning, afgive tilbud på grundlag af en entreprenørkalkulation og deltage i processen med at indhente tilbud fra underentreprenører og leverandører/producenter

 • håndtere byggekoordinatorens rolle i de forskellige entreprise- og samarbejdsformer og ift. interne processer i mindre bygge- og anlægsvirksomheder

 • under vejledning tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet.


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Uddannelsen består af tre obligatoriske modueler på hver 10 ECTS, valgfag, hvoraf den studerende skal vælge fag svarende til 20 ECTS, og uddannelsens afsluttes med et afgangsprojekt (10 ECTS). Herunder følger læringsmålene for de tre obligatoriske og konstituerende moduler.  


Modul Ob1: Planlægning og styring af byggeriets processer og ressourcer 


ECTS-point: 10


Indhold: Lean Construction, logistik og digital kvalitetssikring, praktisk forhandlingsteknik samt tidsstyring af projekter. Analyse og vurdering af samspillet mellem faggrupper i projekter i bygge- og anlægsbranchen, herunder planlægning, procesoptimering, byggesagsforløb, ansvarsfordeling, kvalitetssikring og arbejdsmiljø. 


Læringsmål:


Viden og forståelse


Den studerende har: • viden om planlægning og styring af arbejdet imellem faggrupperne i de forskellige entrepriseformer

 • viden og forståelse for granskningsprocessen af et udbudsmateriale samt forståelse for vigtigheden af de tekniske løsninger og projektets bygbarhed

 • viden om gældende krav til kvalitetssikring og arbejdsmiljø i forbindelse med planlægning og gennemførelse af en byggesag

 • kendskab til praktisk forhandlingsteknik. 


Den studerende kan • ved hjælp af granskning af et udbudsmateriale forstå, hvilken betydning byggepladsforholdene har for realiseringen af entrepriseydelsen

 • forstå et byggesagsforløb fra udbud til afleveringsforretning

 • forstå de grundlæggende forskelle på entrepriseformer og deres organisation, herunder forstå fagentreprenørens rolle i en byggesag

 • kende praktisk forhandlingsteknik.Færdigheder


Den studerende kan • anvende planlægningsredskaber til at udarbejde hovedtidsplan og lokationsbaserede planer og ugeplaner

 • forstå og anvende metoder fra LEAN i praksis

 • formidle problemstillinger og løsningsprocesser i forhold til samspillet mellem faggrupper

 • vurdere, formidle og implementere krav til kvalitetssikring og arbejdsmiljø i forbindelse med at planlægge og gennemføre en fagentreprise på en byggesag

 • vurdere hvornår og hvilke fagpersoner, der skal inddrages i en granskning af et udbudsmateriale.  


Kompetencer


Den studerende kan • deltage i et tværfagligt samarbejde med byggesagens øvrige parter med en professionel tilgang

 • håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet på en byggesag og/eller entrepriseform

 • i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til planlægningen af byggeprocesser

 • deltage i planlægning af kvalitetssikring og gennemførelsen af kvalitetssikring på en mindre byggesag

 • håndtere arbejdet med arbejdsmiljøforhold i en håndværksvirksomhed og på en mindre byggeplads.


Modul Ob2: Økonomiforhold i mindre bygge- og anlægsprojekter og -virksomheder 


ECTS-point: 10


Indhold: Projektbudgetter, økonomisk risikostyring, rentabilitet.  Den studerende opnår en overordnet forståelse for, hvordan en virksomhed og et bygge- eller anlægsprojekt fungerer økonomisk samt hvilke indirekte faktorer, der påvirker økonomien i projekt og virksomhed i organiseringen og omverdenen.


Læringsmål:


Viden og forståelse


Den studerende har • udviklingsbaseret viden om de organisatoriske forhold og virksomhedstyper inden for bygge- og anlægsbranchen

 • viden om væsentlige nationale og internationale sammenhænge, der har betydning for byggesagen og virksomheden

 • viden om centrale økonomiske begreber og deres betydning- såsom likviditet, dækningsbidrag, risiko, kapacitetsomkostninger, variable omkostninger samt betydningen af efterkalkulation

 • forståelse for væsentlige styringsmekanismer i en virksomhed og i en byggesag

 • forståelse for sammenhængen mellem medarbejdernes trivsel, fravær og præstationer samt betydningen for virksomhedens eller projektets økonomi.


Færdigheder


Den studerende kan • håndtere sammenhængen mellem byggeriets stadier og aconto-betalinger

 • vurdere og håndtere betaling for ekstraarbejde

 • udarbejde en økonomisk vurdering af en byggesag med fordeling af omkostninger på materialer, lønninger, dækningsbidrag, samt risici

 • beregne produktivitet for en virksomhed og en byggesag samt planlægge en optimeringsproces

 • beregne tilbagebetalingstid for en investering

 • vurdere de væsentligste succeskriterier og risici i en byggeproces

 • formidle væsentlige økonomiske problemstillinger i byggeprocessen til byggesagens interessenter. 


Kompetencer


Den studerende kan • styre en mindre virksomhed og byggesag økonomisk, samt igangsætte forbedringsprocesser

 • håndtere virksomhedsfaglige hensyn herunder identificere de væsentligste succeskriterier og risici for en entreprenør i en byggeproces

 • indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde i forbindelse med virksomhedsdrift

 • inden for en afgrænset problemstilling løse og udvikle egen driftspraksis.


Modul Ob3: Kommunikation, samarbejde og byggejura i byggeprocessen 


ECTS-point: 10


Indhold: Udbudsmateriale, teknisk fælleseje, indgåelse af aftaler, entrepriseformer og aftale- og kontraktforhold under byggesagens gennemførelse, målgruppeorienteret kommunikation, mundtlig, skriftlig og digitalt, vurdering og formidling af byggefaglige problemstillinger. Den studerende skal kunne formidle praksisnære problemstillinger på tværs af faggrupper og opstille og vælge faglige løsningsmuligheder. Den studerende skal kunne forstå de forskellige entrepriseformer samt det tværfaglige samarbejde med byggesagens øvrige parter og kunne håndtere relevante aftaler. Desuden skal den studerende tillige kunne håndtere kommunikation og kommunikationsmetoder, der i samarbejde med en virksomhed afprøves, og kunne deltage i praksisnær kommunikation om en fagentreprise med en professionel tilgang.


Læringsmål:


Viden og forståelse


Den studerende har • viden om centralt anvendte kommunikationsmetoder

 • indsigt i de kommunikative problemstillinger i bygge- og anlægsbranchen

 • viden om ydelsesbeskrivelser for byggeri og planlægning fra brancheforeninger, herunder entrepriselederens opgaver

 • viden om og forståelse for de gældende udbudsregler

 • viden om samarbejdsformer, der styrker innovation, produktivitet og kvalitet i byggeriet

 • forståelse for det overordnede indhold af et udbudsmateriale og fagområdets anvendelse af gældende almindelige betingelser (fx AB) i relation til indholdet af udbudsmaterialet på en byggesag.Færdigheder


Den studerende kan • vurdere de forskellige entrepriseformer

 • vurdere byggesagens juridiske problemstillinger på baggrund af en juridisk granskning og kunne formidle disse til byggesagens samarbejdspartnere

 • vurdere byggesagens aktuelle aftaler i forhold til gældende regler

 • på grundlag af de forskellige entrepriseformer, anvende centrale metoder og værktøjer til at udarbejde byggesagens organisationsdiagram, herunder kende fordele og ulemper ved de forskellige entrepriseformer

 • vurdere erhvervets kommunikative problemstillinger tværfagligt i forhold til forskellige personlighedstyper

 • vurdere og vælge relevant viden for bygge- og anlægsbranchen i analyse og formidling af praksisnære problemstillinger i rapportform

 • søge, anvende og vurdere teknisk fælleseje, rapporter og andet materiale af relevans for branchen

 • anvende centrale metoder og værktøjer i forbindelse med målgruppe-orienteret kommunikation inden for branchen, eksempelvis byggeriets parter

 • formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder såvel skriftligt som mundtligt til byggesagens parter ved hjælp af relevante medier, herunder webbaserede medier, i et præcist og nuanceret sprog. 


Kompetencer


Den studerende kan • håndtere byggesagens aktuelle aftaler juridisk

 • agere i overensstemmelse med reglerne i AB92

 • indhente tilbud fra underentreprenører, leverandører og producenter, herunder digitalt, og i overensstemmelse med gældende lovgivning

 • deltage i et fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang til kommunikationen, herunder konflikthåndtering, mødeteknik, spørgeteknik, argumentationsteknik

 • tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i tilknytning til erhvervet og den digitale byggeproces.


Begrundet forslag til taxameterindplacering

KEA indstiller til at uddannelsen indplaceres på samme takstniveau som AU i informationsteknologi (39.800), da uddannelsen kræver, at de studerende har adgang til at anvende en række software programmer, der kræver licens:


Microsoft Office
MS Project
Vico office (lokationsbaseret planlægningsprogram)
V&S-priser og Sigma
Videoredigeringsprogram  


Bemærk, at uddannelsen søges under VEU-initiativet.


Forslag til censorkorps
AU – Service, Produktion, It og byggeri mv.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Bilag 1_Behovsanalyse_AU i Byggekoordination_FINAL.pdf

Kort redegørelse for behovet for den nye uddannelse

På kort og mellemlagt sigt tegner der sig et stærkt stigende behov for bygge- og anlægstekniske medarbejdere med en kort videregående uddannelse. En fremskrivning for efterspørgslen på teknikere i perioden 2014-2024 viser, at der samlet over hele perioden vil mangle knap 2600 medarbejdere på teknikerniveau i bygge- og anlægsbranchen heraf ca. 910 teknikere i Region Hovedstaden. 


Analyse viser, at der allerede nu i 2015 mangler ca. 300 teknikere til bygge- og anlægsbranchen (heraf ca. 1/3 i Region Hovedstaden), som står i et spirende opsving, som bl.a. accelereres af igangværende og kommende statslige infrastrukturprojekter 


Se uddybende argumentation i afsnit 3 - Stigende efterspørgsmål på teknikere med en kort videregående uddannelse i bygge- og anlægsbranchen - og 6 - Hvordan matcher behovet i branchen - AU i byggekoordination - samt afsnit 10 - Rekrutteringsgrundlag - i bilag 1 Behovsanalyse.


Underbygget skøn over det samlede behov for dimittender

Over perioden 2014-2024 skønnes det, at der er et behov for ca. 2600 teknikere i alt. Hvordan de fordeler sig på de to ansøgte uddannelser (AU i byggekoordination og AU i byggeteknologi), er vanskeligt at forudsige. 


Regionalt forventes det, at behovet er lagt størst i Region Hovedstanden (ca. 910 personer over ti år), herefter Region Syddanmark (ca. 650 personer over ti år) og Region Midtjylland (ca. 520 personer over ti år). 


Se behovsanalyse under afsnit 10 ”Rekrutteringsgrundlag” for forventning til regional fordeling. 


Hvilke aftagere/aftagerorganisationer har været inddraget i behovsundersøgelsen?

Arbejdsgruppe nr. 5 ”Bygge og anlæg” 


Teknisk Landsforbund (arbejdstagerorganisation)
Dansk Byggeri (arbejdsgiverorganisation)
3F (arbejdstagerorganisation)
Konstruktørforeningen (arbejdstagerorganisation)
Dansk Industri (arbejdsgiverorganisation)
Dansk Metal (Arbejdstagerorganisation)
Dansk El-forbund (arbejdstagerorganisation)


Interviews med en række virksomheder på tværs af DK


MT Højgaard, Søborg
SkanDek tagelementer, Skanderborg
Toppenberg H.O.K., Nørresundby
3F, Odense
Project Zero, Sønderborg
CG Jensen, Glostrup.
G. Tscherning, Hedehusene  
S.N. Nielsen & Søn A/S, Ballerup. 
Kjeld Hansen: Søgaard Byg, Aabenraa 
Hans Christian Jensen: SIB Byggeri A/S, Sønderborg 


Interview med Dansk Byggeris Uddannelsesudvalg (http://www.danskbyggeri.dk/om+dansk+byggeri/om+dansk+byggeri/organisationens+struktur/udvalg/uddannelsesudvalget)


BT Gulve A/S
Jakon A/S
Jens G. Andersen A/S
HMM A/S
Raaschou Inventarsnedkeri A/S
Tømrer- og snedkerfirma Ryon Gregersen
Per Aarsleff A/S
Hoffmann A/S
SKP Tømrer- og Snedker ApS
Obberkjær Maskinsnedkeri A/S
Unicon A/S
Viebke og West Malerfirma A/S


Hvordan er det sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov?

Udviklingen af AU byggekoordinator tog afsæt i en efterspørgsel fra bygge- og anlægsbranchen -oprindeligt efter en fuldtidsuddannelse, som nu er realiseret, dernæst på et tilsvarende efteruddannelsestilbud. 


På baggrund af branchens henvendelse har KEA foretaget desk research for at belyse udviklingen inden for bygge- og anlægsbranchen, og hvordan det matcher et efteruddannelsestilbud som AU i byggekoordination - også set i forhold til det øvrige uddannelsesudbud.  


Sideløbende har KEA under VEU-aftalen holdt møder med relevante brancheorganisationer om nuværende og kommende kompetencebehov i branchen samt præseneret og drøftet uddannelsesforslag med uddannelsesudvalget på programområdet BYG. 


Derudover har KEA gennemført fire fokusgruppeinterviews og to personinterviews på tvær af landet med arbejdsgivere og arbejdstagere med afsæt i forslag til to faglige profiler (AU byggekoordinator og AU i byggeteknologi), for at sikre et godt match mellem udbud og efterspørgsel på alle relevante niveauer. 


Se også afsnit 1 i behovsanalysen for en uddybende beskrivelse af udviklingsprocessen. 


Sammenhæng med eksisterende uddannelser


Der findes aktuelt ikke beslægtede kompetencegivende efter- og videreuddannelsestilbud på niveau 5 (akademiniveau). AU byggekoordinator er således en ny profil i det videregående voksen- og efteruddannelsessystem inden for det byggetekniske område.  
I det ordinære uddannelsessystem eksisterer er der to beslægtede uddannelser - AK byggetekniker og AK byggekoordinator. KEA udbyder begge uddannelser.  
Antallet af dimittender fra AK byggetekniker lavt. Der er således dimitteret hhv. 3, 5 og 1 personer fra uddannelsen på KEA i perioden 2012-14. Der vil derfor reelt være tale om at skulle opdyrke et nyt marked for AU  i byggeteknologi. 


 


AK byggekoordinator har sammenholdt med AU i byggeteknologi en mere planlægnigs- og procesorienteret byggefaglig profil, som ligger tættere på AU i byggekoordination. Vi kan registrere, at de studerende, der søger optag på AK byggekoordinator, typisk bliver optager på baggrund af en gymnasial eksamen og kun ganske få på baggrund af en EUD. Derfor forventer vi ikke, at optaget på AK byggekoordinator bliver påvirket af etableringen af hverken AU i byggeteknologi eller AU i byggekoordination.  
  
Baggrund for optag på AK byggekoordinator, KEA  
  Gymnasial eksamen EUD Andet I alt 2014 8 4 4 16 2015 28 5 0 33 
 Kilde: KEA introundersøgelse 2014 og 2015.  
   
Videreuddannelsesmuligheder  
Akademiuddannelsen AU i byggekoordination medvirker til, at skabe sammenhæng mellem eksisterende erhvervsfaglige uddannelser (niveau 4) og de eksisterende diplomuddannelser (niveau 6) for personer med erhvervserfaring.   
 
Uddannelsen er adgangsgivende til  

 • Teknologisk diplom (projektledelse) 
 • Diplomuddannelsen i projektledelse  
 • Diplomuddannelsen i ledelse  
 • Diploma in Engineering Business Administration (EBA) 

Uddannelsen skal overordnet set medvirke til at løfte uddannelsesniveauet inden for byggeri og anlæg, så arbejdsstyrkens kompetenceniveau matcher efterspørgsel.  
Se også bilag 1 Behovsanalyse afsnit 4 -Behov for efter- og videreuddannelse på akademiniveau.
Rekrutteringsgrundlag

Uddannelsen forventer at kunne rekruttere fra gruppen af håndværkere, som er i bygge- og anlægsbranchen, eller som har erfaring fra bygge og anlægsbranchen, med et ønske om at varetage en koordinerende mellemlederfunktion. 
Som vist i behovsanalysen afsnit 3 -stigende efterspørgsel på teknikere med korte videregående uddannelser i bygge- og anlægsbranchen - og afsnit 5 - Regional fordeling af efterspørgslen - er der en begrundet forventning om et kraftigt stigende behov for teknikere fra enten AU i byggeteknologi eller AU i byggekoordination i Region Hovedstaden. I vores interview med repræsentanter fra Region Hovedstaden blev der også udvist stor interesse for begge uddannelser (Interview, København). Forventet optag

20 studerende det første og andet år. Herefter forventer vi 30-40 studerende.   


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Ej relevant 


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2015-3

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
A8 - Afgørelse om foreløbig godkendelse - AU i Byggekoordination på KEA.pdf

Samlet godkendelsesbrev
KEA - Godkendelse af ny uddannelse - AU i Byggekoordination 10282812_1_1.pdf