Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Akademiuddannelse i EL-installation - Erhvervsakademi Sjælland

Erhvervsakademi Sjælland
31/05-2015 12:23
2015-2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud af ny uddannelse

Udbudssted
Nykøbing Falster

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Påbegyndt

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Akademiuddannelse i EL-installation

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Academy Profession (AP) Service Engineering

Den uddannedes titel på dansk
Installatør EL (AU)

Den uddannedes titel på engelsk
Academy Profession (AP) Degree in Service Engineering

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang til optagelse på Akademiuddannelse i El-installation eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en af følgende erhvervsuddannelser:


   • automatik- og procesuddannelsen (med specialer)

  • elektriker, bygningsautomatik

  • elektriker, installationsteknik

  • elektriker, kommunikationsteknik

  • elektriker, styrings- og reguleringsteknik

  • elektronik- og svagstrømsuddannelsen


Ansøger kan også have en anden adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU) eller en gymnasial uddannelse med matematik på niveau C.


Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse.


Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.


Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i henhold til § 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen

Ikke relevant – der henvises til Københavns Erhvervsakademis ansøgning om ny uddannelse vedr. dette og de følgende to punkter.


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

Ikke relevant


Forslag til censorkorps
Fagområdet for serviceproduktion, It, bygge og anlæg inden for AU (VVU)

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
DOKUMENTATION TIL ANSØGNING OM PRÆKVALIFICERING AF NY UDDANNELSE AU EL.pdf

Behov for nyt udbud

Akademiuddannelsen i EL installation bidrager til en helt ny profil i den videregpende voksen- og efteruddannelsessystem. Tilmed er det en teknisk uddannelse, som der i forvejen er ganske få af og et betydeligt behov for. Desuden forventes det, at uddannelsen også vil kunne afhjælpe og imødekomme den på sigt strukturelle mangel på arbejdskraft inden for installatørerhvervet.


"Det er mit klare indtryk, at der er et støt stigende behov for folk med installatør uddannelsen...Der er et stort behov for dokumentation - alt skal rapporteres ned i mindste detaljer - det er en betingelse for at deltage i mange delentrepriser." - Kurt Jensen, medlem af Teknisk landsforbunds uddannelsesudvalg.  


Akademiuddannelsen vil kunne løfte uddannelsesniveauet indenfor det tekniske fagfelt i region Sjælland, med mulighed for betydelige effektivitets- og produktivitetsgevinster til følge. Erhvervsakademi Sjælland udbyder idag erhvervsakademiudannelsen til EL installatør og har derfor opbygget en stor erfaring med at uddanne de studerense, indgå i samarbejde med branchen og rekruttere nye studerende til uddannelsen. 


 


Det vurderes at akademiuddannelsen vil være et attraktivt tilbud pga. den fleksible afgivklingsform, der gør at de studerende kan fastholde et arbejde ved siden af. Vi ved at det, for mange potentielle studerende til fuldtidsuddannelsen , er en udfordring at skulle læse på en fuldtidsuddannelse. Mange af vores studerende på fuldstidsuddannelsen er allerede igang med både et arbejds- og familieliv, og derfor har de vanskeligt ved at studere på fuldtid med SU som økonomisk grundlag. 


"Da jeg i sin tid skulle overtage virksomheden, havde jeg valget mellem at uddanne mig to år fuld tid for at blive installatør eller bruge tiden på et generationsskifte og istedet ansætte en installtør.. havde jeg dengang haft muligheden for at tage uddannelsen på deltid og både være nogle dage i virksomheden og nogle dage på skolen, så havde jeg gjort det." - Martin Slot, Direktør og indehaver af Sv. Aa. Nielsen A/S i Slagelse


Det må iøvrigt forventes, at den stigende beskæftigelse i Danmark, vil øge presset på at videreuddannelse kan ske ved siden af jobbet. Med akademiuddannelsen vil man både kunne tage en fuld uddannelse og tage enkelt moduler som opkvalificeringstilbud på specifikke kompetencer. Da akademiuddannelsen er en attraktiv uddannelsesmulighed bør den også kunne tiltrække endnu flere deltagere fra den potentielle målgruppe. 


Vi ser i stigende grad at installatører ikke kun ansættes til at udføre og godkende installationer, men også i høj grad ansættes i rådgivende virksomheder til at lave beregninger i forbindelse med større byggeprojekter. I Region Sjælland er der en række af disse store byggeprojekter som f.eks. nyt sygehus i Køge og Femern Bælt forbindelsen, som forventes at give en øget beskæftigelseseffekt. 


"Der er behov for at folk får flere kompetencer - der er godt skub i byggeriet i vores region - og hvis bare halvdelen bliver til noget, tror jeg der bliver et stort behov." - Flemming Jensen, Dansk El-forbund og ansat i ELCO i Nykøbing Falster.  


Rekrutteringsgrundlag

Rekrutteringsgrundlaget for AU EL-installation er det samme som for fuldtidsuddannelsen – bortset fra de 2 års erhvervserfaring.


Det vil sige, at der er tale om en meget snæver og afgrænset gruppe af potentielle studerende.Derfor må det forventes, at AU EL-installation kan påvirke optaget på fuldtidsuddannelsen. Ganske vist betyder kravet om 2 års erhvervserfaring at der først skal optjenes erhvervserfaring efter afsluttet erhvervsuddannelse, men da mange allerede er igang med et arbejds- og familieliv er det vurderingen at deltidsuddannelsen for mange vil være et bedre alternativ og også vil kunne gøre det attraktivt for flere at læse videre. Se iøvrigt bilag 1 hvor interviews med interessenter og aftagere understøtter denne vurdering. 


På baggrund af de opsatte adgangskrav til uddannelsen er Dansk Metal og Dansk El-forbund, kommet med et estimat for rekrutteringsgrundlaget i Region Sjælland, som er på ca. 2818 personer. Heraf forventes ca. 119 at have et aktuelt behov for at tage en akademiuddannelse i EL installation (se bilag 2 for dokumentation). Dette er blandt dem som er organiseret i Dansk Metal og Dansk El-forbund, dertil kommer dem, som er organiseret andre steder eller ikke organiseret. 


Herunder er beskrevet en række beslægtede uddannelser, og det er vurderet hvordan en kommende akademiuddannelse i EL-installation vil påvirke uddannelsernes rekrutteringsgrundlag.


Akademiuddannelsen i energiteknologis formål er at kvalificere den uddannede til at rådgive om energieffektivisering og i den forbindelse at varetage opgaver på tværs af proces-, konstruktions- og installationsområderne og med inddragelse af nye og vedvarende energiformer. Dermed vil uddannelsen også være bindeled mellem mange fagområder. Alle med 2 års erhvervserfaring har adgang. AU EL-installation er en autorisationsgivende uddannelse, hvilket AU energiteknologi ikke er. Derfor er arbejdsopgaver og funktioner væsentligt divergente. Det vurderes, at AU i EL-installation i kun meget ringe grad kan have indflydelse på rekrutteringsgrundlaget for AU i energiteknologi.


Maskinmesteruddannelsen har til dels de samme adgangsforudsætninger som AU i EL-installation. I 2013 optog maskinmesteruddannelsen over hele landet 139 studerende med samme adgangsforsætning som til AU i EL-installation, hvilket svarer til ca. 18 % af det samlede optag. Derfor vurderes det, at den nye akademiuddannelse kun i meget ringe grad kan have indflydelse på maskinmesteruddannelsens rekrutteringsgrundlag. Maskinmesteruddannelsen er i højere grad end AU i EL-installation en generalist uddannelser, der dækker flere arbejdsopgaver og funktioner end installatørens relative snævre formål.


Herudover findes der en række tekniske fuldtidsuddannelser på erhvervsakademi- og professionsbachlorniveau. Fælles for uddannelserne er, at de ikke er autorisationsgivende og deres kerneområder er forskellige fra kerneområderne på AU i EL-installation. På den baggrund vurderer KEA, at akademiuddannelsen ikke vil have indflydelse på optaget på de eksisterende tekniske EAK- og PBA-uddannelser.


Forventet optag

Erhvervsakademi forventer et optag på op til 25 studerende pr. semester de første to semestre med stigning i optaget efter det første år op til 50 studerende pr. semester. Det forventes at uddanenlsen vil kunne trække studerende fra hele Region Sjælland.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Ingen praktik på uddannelsen


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2015-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse om foreløbig godkendelse af udbud af AK i EL-installation (EA Sjælland).pdf

Samlet godkendelsesbrev
EASJ - Godkendelse af nyt udbud - AU i EL-installation (Næstved).pdf