Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Akademiuddannelse i Innovation, produkt og produktion - Erhvervsakademiet Dania

Erhvervsakademiet Dania
27/05-2015 13:40
2015-2
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Randers

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Akademiuddannelse i Innovation, produkt og produktion

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Academy Profession (AP) Degree in Innovation, Product and Production

Den uddannedes titel på dansk
AU i Innovation, produkt og produktion

Den uddannedes titel på engelsk
Academy Profession (AP) Degree in Innovation, Product and Production

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Tekniske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Én af følgende uddannelser giver adgang til uddannelsen:  • En relevant erhvervsuddannelse

  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)

  • En gymnasial uddannelse

  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående


Desuden skal den studerende have mindst to års relevant erhvervserfaring. Der kan gives dispensation ved f.eks. længere erhvervserfaring, der kan gøre det ud for ovennævnte. Dette bør afklares via en individuel kompetencevurdering.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen

ikke relevant


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

ikke relevant


Begrundet forslag til taxameterindplacering

ikke relevant


Forslag til censorkorps
Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Ålborg

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Bilag til digital ansøgning om AU i Innovation, produkt og produktion, Erhvervsakademi Dania, Randers, 1. juni 2015.pdf

Behov for nyt udbud

Behov for nyt udbud


Indledning


Indeværende ansøgning er en genansøgning af tidligere fremsendt ansøgning i marts 2013. Dania ønsker med denne ansøgning at understøtte det helt særlige fokus der politisk set er på kompetenceløft af industriens medarbejdere fra faglært niveau til et videregående uddannelsesniveau med særligt fokus på akademiuddannelserne. Dania udbyder og gennemfører allerede i dag tekniske uddannelser primært på fuldtidsuddannelserne (KVU), og med en stor investering og udvikling af en ny efteruddannelsesenhed, Dania Erhverv, har Dania øget sit fokus på hele efteruddannelsesområdet; særligt med nye indsatser målrettet det tekniske område.


Nedenfor understøttes ansøgningen af relevante undersøgelser, der samlet set viser et konkret behov for akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion i Randers. Der henvises løbende til bilag, der er samlet som et vedhæftet dokument til den endelige ansøgning.


Grundlæggende årsager til ansøgning om nyt udbud af uddannelsen i Randers er som følger:


·         Markant politisk fokus på mere efteruddannelse på det tekniske område. Dania ønsker at understøtte dette, hvilket fordrer flere tekniske uddannelser til akademiet


·         Industriens fremtidige efterspørgsel efter flere medarbejdere med videregående uddannelser, kræver større udbud af uddannelser i alle egne af landet


·         En generel stigning på landsplan i efterspørgsel efter akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion. Dania er det eneste akademi, der pt. ikke har godkendelse af uddannelsen, hvorfor virksomheder og enkeltkursister i Danias dækningsområde ikke får mulighed for deltagelse lokalt på denne uddannelse


·         Randers er generelt karakteriseret ved at være en kommune med et lavt uddannelsesniveau og er således udfordret af ikke tilstrækkeligt at kunne efterkomme fremtidige behov hos virksomhederne inden for industriens område, med mindre tilbuddet af efteruddannelsesforløb på videregående niveau øges


·         Randers Kommunes erhvervsstrategi sætter fokus på udbygning og fastholdelse af industriel produktion bl.a. gennem etableringen af et udviklingscenter, Industry Smart Center Randers, hvor tanken er, at der skal skabes et international, forretningsdrevent og innovativt kraftcenter for fremstillingsvirksomheder, øvrige virksomheder, videninstitutioner og offentlige myndigheder, der sammen arbejder for at fastholde og udvikle attraktive arbejdspladser inden for produktionsindustri


·         Stort ønske fra lokale virksomheder om uddannelsen. Dette bakkes op af faglige organisationer og særligt i slutrapporten fra Teknologisk Institut vedr. kortlægning af kompetencebehov og barrierer for videregående VEU, hvor det fremgår, at 85-100% af virksomhederne mener, at efteruddannelse på højere niveau end AMU har styrket virksomheden


·         Dania har på fuldtidsuddannelserne et fagligt miljø, der understøtter uddannelsen i praksis. Der er klare synergier mellem f.eks. produktionsteknologuddannelsen og akademiuddannelsen


·         Dania indgår i Studentervæksthus med bl.a. VIA i Randers med det mål at øge fokus på iværksætteri og innovation i kommunen, hvilket akademiuddannelsen kan understøtte yderligere


·         Dania har pr. 1/1 2015 etableret en ny efteruddannelsesenhed, Dania Erhverv. Fokus er hermed på at øge indsatserne helt generelt på mere efteruddannelse og være et meget stærkt tilbud til enkeltkursister og virksomheder herunder i lokalområdet i Randers. Med denne etablering er der oprustet markant på konsulentressourcer, virksomhedssamarbejder, udvikling af nye tiltag inden for efteruddannelse og væsentlige tiltag inden for markedsføring og øvrig information om muligheder for efter- og videreuddannelse


·         Dania mener, at akademiet i fuldt omfang kan håndtere udbud og gennemførelse af den samlede akademiuddannelse i Innovation, produkt og produktion


Punkterne uddybes i det følgende.


Den politiske dagsorden og Danias fokus i forlængelse heraf


”En god forretning for samfundet, en million mere i livsindkomst, større jobsikkerhed og 400.000,00 kroner ekstra i statskassen”. Sådan udtrykker Arbejderbevægelsens Erhvervsråd situationen for faglærte i artiklen ”Flere faglærte skal videreuddanne sig” (4. feb. 2013). De seneste år har der været øget fokus på videreuddannelse af industriens medarbejdere. Dansk Industri og Dansk Metal understøtter dette senest med pjecen ”Klar til fremtiden” (januar 2015), hvor der gives bud på de tekniske akademiuddannelser, der vil være relevante for industriens medarbejdere at følge for at sikre et teknisk højt niveau i danske virksomheder og dermed at kunne fastholde danske arbejdspladser i fremtiden. ”Danmark har brug for flere dygtige teknikere”, som det fremgår af pjecen. Endvidere er slutrapporten fra Teknologisk Institut, ”Kortlægning af kompetencebehov og barrierer for videregående VEU for faglærte inden for det tekniske og produktionsrettede område” (december 2014) et væsentligt analysearbejde, der ligger til grund for Danias fokus på de tekniske efter- og videreuddannelser.


Dania glæder sig således over, at det politiske fokus ekspliciteres i forbindelse med udmøntning af den politiske aftale med afsættelsen af VEU-milliarden til fremme af mere efter- og videreuddannelse målrettet faglærte inden for det tekniske område. Dania har i dag 1 teknisk akademiuddannelse, energiteknologi. For at kunne understøtte den politiske dagsorden ser Dania det som helt centralt, at akademiet får mulighed for at udbyde og gennemføre langt flere tekniske akademiuddannelser. Akademiet har en række tekniske korte videregående uddannelser og har således kompetencerne og videngrundlaget til også at kunne varetage tekniske akademiuddannelser.


Dania bemærker, at flere tekniske akademiuddannelser kan være relevante at fokusere på i fremtiden. Indeværende ansøgning omhandler akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion, som dækker bredt ift. industriens nuværende og fremtidige opgaver. Senest hæfter Dania sig ved, at ministeren i nyhedsbrev af 10. maj 2015 sætter ind for at ”gøre det mere attraktivt at drive avanceret produktion inden for højteknologi, hvor der først og fremmest konkurreres på viden og dygtighed”. I nyhedsbrevet sættes der særligt fokus på styrkelse af innovationsindsatsen i små og mellemstore virksomheder samt fremme af, at flere ideer bliver omsat til produkter, der kommer ud på markedet. Der sættes således stort fokus på innovation og iværksætteri, hvorfor netop akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion må være en uddannelse, der skal være tilgængelig for enhver virksomhed uafhængig af geografi i Danmark.


Industriens behov for kompetenceløft af medarbejdere


Akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion dækker som nævnt et bredt område for industriens medarbejdere, og uddannelsens indhold kan således indgå som relevant efteruddannelse for størstedelen af danske industrivirksomheder.


En analyse af forventninger til uddannet arbejdskraft i 2020 viser, at industrien er udfordret. Særligt er det personer med videregående uddannelser, der forventes en mangel på jf. http://www.ae.dk/publikationer/danmark-i-en-krisetid-velstand-kraever-uddannelse. For de korte videregående uddannelser udgør manglen et problem, fordi der kun er udsigt til små stigninger i udbuddet. Jf. Arbejderbevægelsens Erhvervsråds ubalancemodel ses i industrien en øget efterspørgsel efter videregående uddannelser på godt 30.000 frem mod 2020, mens efterspørgslen falder med knap 20.000 personer i branchen som helhed. En faldende beskæftigelse inden for industri medfører således ikke en faldende efterspørgsel efter personer med videregående uddannelser – tvært imod.


Der forventes også stor mangel på faglærte, svarende til over 30.000 i 2020, hvilket kan forstærkes på længere sigt som følge af de små årgange af faglærte. Samlet betyder dette, at der allerede nu er behov for opkvalificering af de ansatte, der pt. arbejder i industrien samt videreuddannelse til de faglærte, der uddannes i de kommende år.


I bilag 1 ses figur over mangel på arbejdskraft i 2020 fordelt på uddannelsesniveau. Figuren viser industriens efterspørgsel af personer med korte videregående uddannelser frem mod 2020.


 


Udvikling i efterspørgslen på akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion


På landsplan har der været en stigende efterspørgsel på akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion. Virksomhederne har i stigende grad blik for, at innovative kompetencer i produktion og udvikling er nødvendige for at sikre konkurrenceevnen i en globaliseret verden. Figurerne i bilag 2 viser udviklingen i optag på uddannelsen over en given periode på landsplan og fordelt på regioner. Der ses en markant vækst i tilgangen af kursister på uddannelsen, hvor Region Midtjylland ligger meget højt. Dette underbygger behovet for uddannelsen på landsplan. Flere virksomheder har således erkendt, at uddannelsen kan understøtte udviklingen af innovative løsninger og sikre øget kvalitet i virksomhedens produktion. I nævnte slutrapport fra Teknologisk Institut (http://ufm.dk/publikationer/2015/filer/kortlaegning_kompetencebehov-videregaaende-veu.pdf)   beskrives på side 41, hvordan mange virksomheder i dag oplever et behov for, at faglærte får flere tværgående funktioner. Mange faglærte går videre til opgaver som projektledere (s. 44), hvilket samlet stiller faglærte i situationer, hvor der er øget behov for kompetenceløft inden for nye mere ledelses- og organisationsprægede opgaver. Netop akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion giver det nødvendige løft til medarbejdere med nye tværgående og ledelsesmæssige funktioner.


Uddannelsen udbydes i dag af 8 ud af 9 erhvervsakademier i Danmark. Dania er det eneste akademi, der ikke har godkendelsen, hvilket med Danias dækningsområde efterlader et stort efteruddannelsespotentiale udækket. Med et markant øget fokus på udvikling af nuværende tekniske KVU’er og udvikling af akademiuddannelser gennem dannelsen af efteruddannelsesafdelingen Dania Erhverv, sætter Dania fokus på det tekniske område. I den forbindelse er Dania afhængig af at få flere udbudsgodkendelser netop for at kunne understøtte den politiske dagsorden og ikke mindst kunne efterkomme de lokale virksomheders behov for tekniske uddannelser. En markant stigning i antal kursister på akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion på landsplan viser, at behovet for uddannelsen er stort hos virksomhederne og hos den enkelte kursist. Uddannelsen mangler således at kunne udbydes i Danias dækningsområde for at efterkomme efterspørgsel også i denne del af landet.


Generelt henvises der til Teknologisk Instituts slutrapport, der meget grundigt illustrerer behovet for akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion, jf. link ovenfor samt bilag 13.


 


Målgruppen i Randers og den aktuelle situation i dækningsområdet med fokus på arbejdsmarkedet og dettes fokus på innovation og produktion


Alle medarbejdere med opgaver inden for produktudvikling og produktion er målgruppen for akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion. Uddannelsen henvender sig således til ledere, medarbejdere, specialister og konsulenter inden for produktudvikling og produktion i private såvel som offentlige virksomheder. Ovenfor er situationen ift. at kunne kompetenceløfte flere i industrien end tilfældet i dag beskrevet. Dette for generelt at sikre, at uddannelsesniveauet i industrien svarer til de udfordringer, som branchen står overfor i fremtiden.


Bilag 3 viser antallet af arbejdssteder i industrien i Randers samt antal ansatte i industrien i kommunen. Samlet er der 338 arbejdssteder i Randers inden for industrien i 2012 (seneste opgørelse), hvilket svarer til ca. 5.200 arbejdspladser i kommunen. Bilaget viser en stabil udvikling i antallet af ansatte i industrien fra 2009-2012. Der er således ikke store ændringer. Årene forinden har budt på en nedgang i såvel antal virksomheder som antal arbejdspladser. Sammenholdt med behovet for øget kompetenceudvikling af industriens medarbejdere, jf. ovenfor, er det vigtigt at understrege, at fastholdelse af arbejdspladser i industrien sker bl.a. gennem sikring af rette kompetencer blandt medarbejderne.


I Randers er der et større behov for at kunne tilbyde videregående voksenuddannelser end gennemsnitligt, da uddannelsesniveauet i modsætning til sammenlignelige kommuner ligger lavt jf. bilag 4. Generelt er Randers kendetegnet ved, at have mange faglærte og mange borgere med generelt et for lavt uddannelsesniveau i forhold til fremtidens kompetencebehov. Byen vil på kort sigt således have behov for at kompetenceløfte indbyggerne mod fremtidens mål. Når man sammenligner antallet af årselever på VEU-området, ligger Randers betragteligt under regionens gennemsnit jf. bilag 5. Der er generelt færre pr. 1.000 indbyggere, der deltager i efteruddannelse, end gennemsnitligt i Region Midtjylland. Sammenholdt med det relativt lave uddannelsesniveau i kommunen er det nødvendigt med indsatser, der sikrer kompetenceløft, hvor akademiuddannelsen kan være en åbning på dette område.


Randers er endvidere karakteristeret ved at ligge relativt lavt i forhold til beskæftigelsesvækst i iværksættervirksomhederne, hvilket dokumenterer et behov for opkvalificering netop inden for akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion jf. bilagene 6 og 7.


 


Randers Kommune sætter i sin erhvervsstrategi særligt fokus på at hjælpe virksomheder til at fastholde og udbygge industriel produktion. I den forbindelse dannes et udviklingscenter, Industry Smart Center Randers. Tanken er, at ”Der skal skabes et international, forretningsdrevent og innovativt kraftcenter for fremstillingsvirksomheder, øvrige virksomheder, videninstitutioner og offentlige myndigheder, der sammen arbejder for at fastholde og udvikle attraktive arbejdspladser inden for produktionsindustri” (Randers Kommunes erhvervsstrategi side 12). Målet er at fastholde og udbygge industriel produktion kan fastholdes og udbygges. Dette gøres bl.a. gennem:


 


• Skabe et uddannelsesløft inden for fremstillingsindustrien i Randers


• Identificere virksomhedernes behov for uddannelse gennem en kompetenceafdækning


• Tilrettelægge og igangsætte kompetence- og uddannelsesaktiviteter for medarbejdere og ledelse i virksomheder inden for fremstillingsindustrien


• Igangsætte og understøtte netværks- og klyngeaktiviteter for virksomheder inden for fremstillingsindustrien


• Understøtte konkrete samarbejder mellem industrivirksomheder og videninstitutioner


 


Som det fremgår af erhvervsstrategien er det klar sammenhæng mellem lokal, kommunal strategi og Danias ønske om akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion. Uddannelsen kan understøtte erhvervsstrategien og dermed bidrage til at sikre øget fokus på optimere industriel produktion i Randers.


 


Region Midt peger endvidere på en række interessante fokuspunkter ift. uddannelsesområdet. I den regionale udviklingsplan for regionen sættes der fokus på uddannelsesinstitutionernes arbejde mod øget innovation i udbud og gennemførelse af forløb målrettet såvel fuldtidsuddannelserne som efteruddannelserne. Særligt ønskes der fokus på etablering af Studentervæksthuse, hvor netop iværksætteri er omdrejningspunktet. Dania indgår i Randers i Studentervæksthus med bl.a. VIA og en række uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og kommune med det formål i fællesskab at øge fokus på udvikling af innovative processer og iværksætteri i kommunen. Akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produkt vil yderligere understøtte denne udvikling.


Samlet er der dokumenteret et behov for uddannelsen på landsplan, og særligt er der et stort behov for kompetenceløft i Randers området i forhold til nævnte akademiuddannelse og tekniske uddannelser generelt. I det følgende underbygges situationen af tilkendegivelser fra lokale virksomheder og brancheorganisationer.


 


Tilkendegivelser fra virksomheder, brancheorganisationer og erhvervsråd


En lang række virksomheder har interesse i, at Dania kan udbyde og gennemføre akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion. Flere virksomheder og institutioner har bidraget til ansøgningen, hvilket fremgår af bilag 8. Tilkendegivelser tilsendes ved anmodning, og flere indhentes gerne på opfordring.


Mere konkret siger virksomhederne


Også politisk har det stor bevågenhed i Randers at få mulighed for at udbyde akademiuddannelsen. Daniel Madié, formand for Erhvervs- og landdistriktsudvalget i Randers Kommune og gruppeformand for Det Konservative Folkeparti i Randers, siger ”akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion er som skabt til erhvervslivet i Randers. Randers har altid været og er stadig kendetegnet ved at være en by med mange produktionsvirksomheder. Randers har industriklynger indenfor stål og metal, plastik, fødevarer, elektronik og andre. Disse typer virksomheder har over de seneste årtier satset på og lykkedes med at få innovation i virksomhederne som et stærk konkurrenceparameter. Industri Smart Center Randers (ISCR) er et godt eksempel på ovenstående. Hele dette beskrevende industri-  og erhvervssegment har i høj grad brug for unge talenter, der via deres uddannelse lærer sammenhængene mellem produktinnovation og den efterfølgende produktion. Det er et vigtigt parameter for dansk erhvervsliv.”


Udviklingskonsulent i Randers Kommunes afdeling, Erhverv og Udvikling”, Karsten Boddum-Olesen, understøtter ovennævnte med følgende: ”Randers Kommune vil gerne benytte lejligheden til at understøtte Erhvervsakademi Danias ansøgning om at få akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion til Dania i Randers. Baggrunden er, at uddannelsen vurderes at kunne bidrage positivt til at understøtte udviklingen i en stor del af virksomhederne i Randers og omegn i fremtiden. Randers Kommune vil de kommende år sætte endnu mere fart på det aktive og intense arbejde, der er gjort de seneste år i forhold til, at få effektivisering, udvikling og innovation på dagsordenen - specielt i de lokale industri- og fremstillingsvirksomheder. Se også: www.iscr.dk”.


Endelig er det værd at bemærke, at Business Region Aarhus, som Randers Kommune er en del af, særligt har fokus på fastholdelse og tiltrækning af produktionsarbejdspladser i fremtiden. Af hjemmesiden fremgår følgende:


”Danmark har oplevet et stort fald i arbejdspladser inden for produktions- og fremstillingserhverv, hvilket også har ramt Business Region Aarhus-området. Det er en negativ udvikling, der ikke kun påvirker de berørte produktionsmedarbejdere, da der er en tydelig tendens til, at også vidensjob følger med produktionsjobs ud af landet. Business Region Aarhus har derfor i samarbejde med DI igangsat et projekt, der skal være med til at bidrage til, at konkurrencedygtige arbejdspladser inden for produktions- og fremstillingsvirksomheder fastholdes i området og udvikler sig. Det er vigtigt, at lokale rammebetingelser og muligheder for produktions- og fremstillingsvirksomheder udvikles og synliggøres i Business Region Aarhus. Projektet arbejder inden for fem spor: 


1.       Uddannelse og Rekruttering


2.       Finansiering


3.       Udveksle viden, tilbud og best practice om produktion (mellem virksomheder)


4.       Offentligt-Privat Samarbejde, Innovation og Indkøb


5.       Iværksætteri”


 


Virksomhederne og organisationerne ser generelt en interesse i at bidrage til markedsføringen af uddannelsen samt at bidrage til dele af undervisningen gennem eksterne undervisere, foredrag og virksomhedsbesøg samt til den videre udvikling af uddannelsen.


Ifølge slutrapporten fra Teknologisk Institut jf. ovenfor samt bilag 13 ses det på side 60 i rapporten, at 85-100% af de adspurgte virksomheder i rapporten mener, at efteruddannelse på højere niveau end AMU herunder akademiuddannelserne har styrket virksomheden. Dania tillader sig, udover egen indsamlet dokumentation, at lade slutrapporten være et væsentligt argument for indeværende ansøgning.


 


Sammenhæng mellem uddannelsesniveau lokalt og regionalt


Dania i Randers udbyder i dag produktionsteknologuddannelsen (KVU). Der er flere fag på fuldtidsuddannelsen, der har en sammenhæng med akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion. Gennem uddannelsen på KVU har Dania i dag et stort fagligt netværk med virksomheder i samarbejdet mellem studerende og erhvervsliv samt i fælles udvikling af uddannelsen. På Danias øvrige merkantile korte videregående uddannelser i Randers kan der ses en række interessefællesskaber ift. akademiuddannelsen. Flere fag på akademiuddannelsen er også interessante for dimittender fra de merkantile KVU’er. Særligt enkeltfag som produktionsoptimering, projektledelse og kvalitetsoptimering med Six Sigma er interessante for færdiguddannede fra KVU at kompetenceløfte sig med. Ift. studerende og dimittender på KVU i Randers ses der således fine synergier og sammehæng mellem uddannelserne.


Randers har med sin erhvervsskole, Tradium, et meget stort optag på erhvervsuddannelserne. For dimittender på dette område, vil det være relevant at kunne tilbyde videregående kompetenceløft i form af f.eks. akademiuddannelser sideløbende med den faglærtes arbejde. Der tilbydes kun i begrænset omfang tekniske videregående uddannelser og ingen tekniske akademiuddannelser til faglærte i Randers, hvorfor et øget udbud, der giver faglærte fra erhvervsuddannelserne flere muligheder, bør intensiveres. Netop fokus på flere muligheder for faglærte fra erhvervsskolerne vil i de kommende år med den nye erhvervsskolereform sætte fokus på dette område. Det kræver tilbud, som Dania ønsker at kunne give unge faglærte i fremtiden.


Dania dækker et større geografisk område for uddannelse. Akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion kan følges på Erhvervsakademi Midt Vest (Herning/Holstebro) og på Erhvervsakademi Århus. Hele det geografiske område i Midtjylland og i den nordlige del af Østjylland er således ikke omfattet af den nævnte akademiuddannelse. For at kunne understøtte den indledningsvis nævnte politiske dagsorden er der derfor et meget stort behov for at kunne udbyde netop denne uddannelse i Danias dækningsområde. Med uddannelsen vil Dania derfor ikke udfordre de nuværende udbudssteder. Det bør endvidere her understreges, at mobilitetsundersøgelsen jf. bilag 11 viser, at kursisterne til deltidsundervsining kun er meget lidt mobile og dermed søger uddannelser lokalt.


 


Dania Erhverv: Øget fokus på markedsføring og information om tekniske uddannelser – konkrete tiltag


Dania har pr. 1. januar 2015 etableret en samlet enhed for efter- og videreuddannelse. Hvor akademiuddannelserne primært tidligere har været drevet af lokale erhvervsskoler, har akademiet organiseret sig således, at udbuddet og driften nu varetages af Dania Erhverv. Akademiet har således samlet alt efter- og videreuddannelse på tværs af campusser i en tværgående enhed med det formål at øge fokus og indsatser på området. Dette er der flere årsager til. En af de helt klare fordele er at kunne understøtte den politiske dagsorden om mere fokus på efteruddannelse og særligt flere tilbud om efteruddannelse til medarbejdere inden for det tekniske område.


Det overordnede mål for Dania Erhverv er at blive et stærkt tilbud til private og offentlige virksomheder, faglige organisationer og enkeltkursister målrettet efteruddannelse inden for akademiuddannelser og skræddersyede løsninger (IDV) på såvel det tekniske som det merkantile område.  Dania Erhverv skal udvikle tilbud, der sikrer et totaludbud til den enkelte virksomhed og enkeltkursist med afsæt i lokal forankring.


Med en helt klar satsning om mere efteruddannelse til kursister og til virksomheder har Dania organiseret sig i en form, der gør det muligt at professionalisere området markant. Ud over at styrke videngrundlaget ift. KVU gennem viden fra praksis på efteruddannelsesområdet, vil det øgede fokus sikre en massiv oprustning på markedsføring og information om de muligheder, Danias udbud af akademiuddannelser giver virksomheder og enkelt personer. Der arbejdes med følgende plan for markedsføring og information:


·         Opsøgende konsulenter med besøg i virksomheder, på jobcentre og i faglige organisationer


·         Generel markedsføring i trykte medier herunder i lokale dagblade, ugeaviser og husstandsomdelte profilbrochurer og radiospots af Dania Erhvervs udbud


·         Markedsføringen udvikles i samarbejde med lokale virksomheders eller kursisters testimonials


·         Åbent hus, hvor tidligere kursister, undervisere og chefkonsulenter deltager med henblik på at øge koblingen mellem teori og praksis


·         Helt ny hjemmeside med fokus på brugervenlighed ift. kursister og erhvervsliv


·         Web og sociale medier: Google søgeoptimering, Facebook, Linkedin, bannere på elektroniske aviser


·         PR: pressemeddelelser og aktiv deltagelse i uddannelsesdebat i lokalområdet


·         Erhvervsnetværk


·         Ambassadørkorps blandt nuværende og tidligere dimittender – bl.a. via Linkedin


Dania har allerede på nuværende tidspunkt en række virksomheder, der ønsker at følge fag på den samlede akademiuddannelse i Innovation, produkt og produktion for deres medarbejdere. I den forbindelse har vi indgået en samarbejdsaftale med Erhvervsakademi Sydvest om markedsføring af fagene i uddannelsen i Danias dækningsområde. Samarbejdsaftalen indeholder videndeling og deling af lærerressourcer for at sikre et højt niveau i Danias tilbud til lokale virksomheder. I bilag 9 ses det markedsføringsmateriale, som Dania pt. har udviklet ift. uddannelsen. Materialet er godkendt af Dansk Metal og Erhvervsakademi Sydvest. Som det fremgår, har Dania allerede forholdt sig til, hvordan uddannelsen kan markedsføres, og hvordan vi bedst muligt informerer virksomheder og enkeltkursister om de muligheder, som uddannelsen giver. Materialet gøres tilgængeligt på Danias hjemmeside, og konsulenter vil i efteråret 2015 i samarbejde med Dansk Industri og Dansk Metal’s lokale afdelinger arbejde målrettet på opsøgende arbejde, hvor ledelse og TR i lokale industrivirksomheder kontaktes og informeres via netværksmøder, informationskampagner mv. Vi efterkommer således et allerede eksisterende behov i lokalområdet.


 


Som dokumentation for Danias arbejde med tekniske uddannelser og stor kontakt med det lokale erhvervsliv herom vedhæftes i bilag 12 endvidere eksempler på pressemeddelelser og artikler, hvor Dania har samarbejdet med virksomheder om forløb på produktionsteknologuddannelsen. Denne uddannelse ligger fagligt tæt op ad akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion, og materialet giver derfor et indtryk af, hvordan Dania på fuldtidsuddannelserne samarbejder med virksomheder om opgaveløsning. Der fremsendes gerne på opfordring flere artikler vedr. produktionsteknologernes praktiske samarbejde med lokale virksomheder. Da Dania ikke udbyder akademiuddannelsen endnu, er det naturligvis ikke muligt at vedhæfte eksempler på presse eller artikler konkret på dette.


 


Dania deltager i udviklingsarbejde


Dania deltager i udviklingsarbejde vedr. udmøntning af den politiske aftale om øget efter- og videreuddannelse målrettet faglærte inden for det tekniske område. Dania har valgt at deltage i flere udvalg netop for at bidrage til udvikling på det tekniske område på trods af begrænsede akademiuddanneler pt. Konkret deltager Dania i udviklingsprojektet, der sætter fokus på at øge aktiviteten gennem en kvalificering af såvel udbuddet som efterspørgslen efter kompetenceudvikling af faglærte samt at styrke samarbejder og partnerskaber mellem de enkelte efterspørgere og udbydere. Dania deltager i udviklingsarbejdet med henblik på at stå stærkt videre frem i forhold til at få tildelt flere tekniske akademiuddannelser og håndtering efterfølgende af disse på en professionel og udviklende måde i tæt samarbejde med øvrige akademier.


Rekrutteringsgrundlag

Potentielle ansøgere til uddannelsen


Som tidligere beskrevet, vil alle medarbejdere med opgaver inden for produktudvikling og produktion være i målgruppen for akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion. Uddannelsen henvender sig således til ledere, medarbejdere, specialister og konsulenter inden for produktudvikling og produktion i private såvel som offentlige virksomheder, hvor deres nuværende uddannelsesniveau primært vil være som faglærte eller med en kort videregående uddannelse.


I bilag 10 vises beskæftigelsesgraden i Randers ift. uddannelsesniveau. Af bilaget fremgår det, at beskæftigelsesgraden stiger markant for den enkelte i takt med et højere uddannelsesniveau med særligt fokus på overgang fra faglært til kort videregående uddannelse svarende til en akademiuddannelse. Denne observans bør sammen med DI og Metals fokus på videreuddannelse af faglærte bidrage til at øge antallet af ansøgere, der ønsker opkvalificering på en akademiuddannelse af teknisk karakter.


Dania har i forbindelse med en tidligere ansøgning om akademiuddannelsen foretaget en behovsundersøgelse blandt elever på hovedforløb på tekniske uddannelser i Randers samt nuværende og tidligere studerende på akademiuddannelsen i Randers, da det antages at disses svar vil være repræsentative for en del af målgruppen i dækningsområdet. Denne undersøgelse jf. bilag 11 viser et behov for at kunne udbyde akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion i Randers. Undersøgelsen viser ligeledes, at det har stor betydning, at uddannelsen kan udbydes lokalt. Som det fremgår af bilaget, ønsker 39 % at læse videre. 59 % af de adspurgte angiver, at lokalt udbud er afgørende for, at de læser videre.


Af tidsmæssige årsager grundet den korte frist for særlig ansøgning til de tekniske uddannelser, har det ikke været muligt at udarbejde en behovsanalyse hos virksomheder i lokalområdet. Behovet for efteruddannelse inden for akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion i Randers understøttes derfor for nuværende af ovennævnte dybdegående kommentarer, øvrige statistikker og ikke mindst af virksomhedernes tilkendegivelser og de faglige organisationernes fokus på området. Ligeledes henvises til den grundige slutrapport fra Teknologisk Institut jf. ovenfor. Dania bidrager naturligvis meget gerne til at undersøge virksomhedernes behov yderligere, såfremt dette ønskes.


 


Uddannelsens påvirkning på nuværende uddannelse


Uddannelsen udbydes i dag som nævnt af 8 ud af 9 erhvervsakademier i Danmark. Dania er det eneste akademi, der ikke har godkendelsen. Med et markant øget fokus på udvikling af nuværende tekniske KVU’er og udvikling af akademiuddannelser gennem dannelsen af efteruddannelsesafdelingen Dania Erhverv, er Dania afhængig af at få flere udbudsgodkendelser på det tekniske område for at kunne understøtte den politiske dagsorden om større fokus på det tekniske område. I dag er det ikke muligt for virksomheder i Danias dækningsområde at få adgang til denne form for teknisk akademiuddannelse grundet manglende udbud. Danias dækningsområde er af en størrelse, der gør det nødvendigt at kunne udbyde uddannelsen snarest muligt. Det vil ikke påvirke uddannelsen på andre akademier, da de ikke pt. opererer i Danias dækningsområde med åbne udbud. Uddannelsen vil derfor være et nyt tilbud, hvor det er muligt at efterkomme virksomhedernes behov for efteruddannelse på et område, der ikke løftes i dag.


Dania ser naturlige synergier mellem fuldtidsuddannelserne som f.eks. Produktionsteknolog i Randers og akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion. Flere fuldtidsstuderende ønsker at udvide deres kompetencer gennem flere fag, hvor tilbuddene på akademiuddannelsen kan kombineres med fuldtidsstudiet eller ligge i forlængelse heraf. Ift. dimittender fra KVU vil uddannelsen give mulighed for at øge deres kompetencer og gøre dem langt mere attraktive ift. beskæftigelse end hidtil lokalt.


Endelig vil det med uddannelsen være muligt at kompetenceløfte faglærte fra erhvervsskolerne i Randers og dermed understøtte industriens efterspørgsel og ikke mindst den nye reform af erhvervsuddannelserne fremadrettet.


Samlet anslås det, at udbud af uddannelsen lokalt ikke vil udfordre de nuværende udbud af uddannelsen i Region Midtjylland. Uddannelsen vil blot komplementere nuværende uddannelser samt dække et behov, der pt. ikke er fokus på.


 


Afrunding

Vi håber, at vi med ovennævnte har dokumenteret tilstrækkeligt, at behovet for akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion i Danias dækningsområde er til stede og i et omfang, der taler for en godkendelse af et nyt udbud af uddannelsen i vores geografi. Dania ønsker på alle måder at understøtte den politiske dagsorden i forhold til øget fokus på udbud og gennemførelse af tekniske akademiuddannelser målrettet industriens medarbejdere. Dette kræver dog flere tekniske uddannelser til akademiet, hvilket vi hermed ønsker og bestemt mener at kunne håndtere professionelt nu og i fremtiden. Vi imødeser således en positiv tilbagemelding og ønsker i forlængelse af indeværende at ansøge om akkreditering til udmeldte deadline den 22. juni 2015.

Forventet optag

efteråret 2015: 2 hold med hver 12-16 deltagere på obligatoriske fag


2016: 8 hold med hver 12-16 deltagere på en kombination af obligatoriske fag og valgfag


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

ikke relevant


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2015-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse om foreløbig godkendelse af udbud af AK i Innovation, produkt og produktion (EA Dania).pdf

Samlet godkendelsesbrev
15-021475-06 Godkendelse af nyt udbud i AU i Energiteknologi til EA Sydvest.pdf