Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Kandidat - Interkulturelle Markedsstudier - Københavns Universitet

Københavns Universitet
02/02-2015 08:36
2015-1
Godkendt
Ansøgningstype
Ny uddannelse

Udbudssted
København

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Nej

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Kandidat

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Interkulturelle Markedsstudier

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Intercultural Market Studies

Den uddannedes titel på dansk
Cand.ling.merc. i interkulturelle markedsstudier

Den uddannedes titel på engelsk
Master of Arts (MA) in Interculturel Market Studies

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Humaniora

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?


Da indsættelse af beskrivelsen af adgangskrav i ansøgningsmodulet tekstfelt giver en fejlmeddelelse ("Longer than maximum length 1000) på trods af at der kun er 934 tegn, indsættes beskrivelsen af afgangskrav under overskriften "Beskrivelse af uddannelsen"Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsen

KANDIDATUDDANNELSE I INTERKULTURELLE MARKEDSSTUDIER – FRANSK, SPANSK, TYSK


1. BAGGRUND


Danske virksomheder har behov for medarbejdere, som kan bidrage til at åbne nye internationale markeder for deres produkter. Særligt mellemstore og store virksomheder vil have stor nytte af medarbejdere, som kan analysere potentielle eksportmarkeder, som kan identificere relevante kulturelle, sociale og samfundsøkonomiske forhold og som samtidig kan etablere og varetage kommunikation med partnere, kunder og forbrugere på de pågældende markeder.


Denne kandidatuddannelse i interkulturelle markedsstudier er udviklet af Københavns Universitet og CBS i fællesskab med henblik på at imødekomme ovenstående behov for eksportmedarbejdere. Uddannelsen kombinerer således stærke forsknings- og undervisningskompetencer på KU, herunder kultur- og fremmedsprogskompetencer, med stærke forsknings- og undervisningskompetencer på CBS, herunder fagsprogskompetencer, markedsstudier og afsætningsøkonomi med henblik på at bibringe de studerende en velmotiveret og velfunderet integreret kompetence.


Uddannelsen har således det overordnede formål at:


sætte de studerende i stand til på teoretisk grundlag at træffe kommunikations- og marketingbeslutninger på baggrund af markedsanalyse og strategisk indsigt i virksomhedens situation under inddragelse af relevante kultur- og sprogperspektiver.


Uddannelsen tænkes i første omgang udbudt med fremmedsprogene tysk, fransk og spansk, men med efterfølgende mulighed for at udbygge med flere fremmedsprog. Undervisningssproget vil veksle mellem dansk, engelsk og det valgte fremmedsprog.


2. KOMPETENCEBESKRIVELSE


A. JOBFUNKTIONER


·         Etablere og varetage kontakt med aftagere, samarbejdspartnere, organisationer og virksomheder i målsprogslandene/-områderne;


·         Fungere som brobygger på tværs af sprog- og kulturbarrierer;


·         Indgå i beslutningsprocesser vedr. aktiviteter i specifikke lande eller sprogområder;


·         Implementere beslutninger vedr. aktiviteter i specifikke lande eller sprogområder;


·         Kortlægge problemstillinger relateret til organisationer og virksomheders strategi ved åbning af nye markeder, udvidelse af aktivitetsområder m.v.;


·         Varetage lignende funktioner i ikke-danske organisationer og virksomheder med aktiviteter i DK;


·         Relevante etablerede stillingsbetegnelser er eksempelvis: area manager, country manager, market manager, relations manager, marketing coordinator, sales coordinator, project manager.


 B. KANDIDATEN HAR OMFATTENDE VIDEN OM


·         det valgte fremmedsprog og dets samfundsmæssige og kulturelle kontekst;


·         genrer og fagsprog, der er relevante for markedsanalyse, marketing og markedskommunikation;


·         analytiske og metodiske tilgange til markedsstrukturer, forbruger-, forretnings- og organisationskultur;


·         humanistiske og samfundsvidenskabelige metoder.


C. KANDIDATEN KAN (KOMPETENCER)


·         selvstændigt tage ansvar for egen faglige udvikling og specialisering;


·         implementere og integrere løsninger på interkulturelle, intersproglige, markedsmæssige udfordringer i forhold til organisationens strategiske mål;


·         interagere effektivt med interessenter på lokale markeder, hvor det valgte fremmedsprog tales;


·         planlægge og gennemføre projekter i specifikke lande eller sprogområder;


·         opbygge og vedligeholde professionelle relationer i specifikke lande eller sprogområder;


·         metodisk og på teoretisk grundlag bidrage til at identificere og analysere:


o    problemstillinger relateret til marked, markedsstruktur, forbruger - og forretningskultur på markeder, hvor det valgte fremmedsprog tales;


o    (inter)sproglige og (inter)kulturelle problemstillinger i organisationer.


D. KANDIDATEN KAN (FÆRDIGHEDER)


·         tale det valgte fremmedsprog flydende, spontant og præcist;


·         skrive det valgte fremmedsprog klart, velstruktureret og korrekt;


·         formidle på tværs af sprog- og kulturgrænser;


·         metodisk kæde problemidentifikation, problemformulering, problemanalyse og problemløsning sammen.


·         opbygge og vedligeholde relationer med internationale kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere med udgangspunkt i lokale værdier og sædvaner.


·         sikre at virksomhedens kommunikations- og markedsføringsstrategier fungerer efter hensigten på kulturelt og sprogligt forskellige markeder


Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen:


·         Direkte adgangsgivende uddannelser


·         BA i Fransk/Tysk/Spansk ved KU


·         BA i Europæisk Business samt BA i Interkulturel Markedskommunikation med fransk/spansk/tysk ved CBS


·         BA i Fransk/Tysk/Spansk fra andre danske universiteter


·         En samfundsvidenskabelig eller humanistisk BA med et tilvalg i spansk/tysk/fransk på min. 45 ECT


Derudover kræver optagelse sproglige forudsætninger i engelsk svarende til gymnasialt B-niveau.


Studienævnet vil på baggrund af en konkret, individuel vurdering afgøre, om ansøgere med andet adgangsgrundlag end ovennævnte (herunder bachelorer fra udenlandske universiteter) har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med de adgangsgivende bacheloruddannelser.


Uddannelsens faglige progression er funderet på, at den studerende har spansk/tysk/fransk-sproglige kompetencer svarende til mindst 45 ECTS (tilvalg) ved et dansk universitet. Kravet om gymnasialt B-niveau i engelsk skyldes, at væsentlige dele af uddannelsen udbydes på engelsk


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

UDDANNELSENS ENKELTE MODULER OG PRØVER


MODUL 1A (7,5 ECTS): SPROGLIG OG KULTUREL DIVERSITET (SYNOPSIS MED MUNDTLIGT FORSVAR)


Dette modul er primært beregnet til studerende, der ikke har en BA med et af de tre sprog (fransk, spansk, tysk) som centralt element på mindst 95 ECTS. Det udvikler det basale grundlag for interkulturel analyse og vellykket interkulturel kommunikation. Kurset giver den studerende mulighed for at forstå, hvordan kulturelle forskelle opstår, hvad de betyder, hvordan de er forankret og hvordan de kommer til udtryk. Der tages udgangspunkt i indsigter fra forskning i sproglig og kulturel relativisme samt i generel kultur- og identitetsteori. På baggrund af denne forståelse går kurset ind i interkulturelle kompetencer, hvordan de er konstitueret og hvordan de bringes i anvendelse til at analysere sprog- og kulturforskelle, herunder sprog- og adfærdsnormer. Kurset omfatter såvel en generel del som en del, der specifikt relaterer sig til det valgte sprogområde.


VIDEN OM


·     kulturteori.


·     interkulturelle relationer.


·     interkulturelle relationers historiske udvikling.


·     sammenhængen mellem sprog, kultur og identitet.


 KANDIDATEN KAN (KOMPETENCER)


·     forholde sig reflekteret til  interkulturelle problemstillinger.


·     agere hensigtsmæssigt i interkulturelle situationer.


KANDIDATEN KAN (FÆRDIGHEDER)


·     identificere forskelle i sproglige og kulturelle normer.


·     analysere og redegøre selvstændigt for kulturelle modsætningsforhold på samfundsniveau.


·     analysere kulturforskelle på videnskabeligt grundlag.


eller


MODUL 1B (7,5 ECTS): CROSS-CULTURAL MANAGEMENT (SYNOPSIS MED MUNDTLIGT FORSVAR)


Dette modul er primært beregnet til studerende, der ikke har en BA med erhvervsøkonomi, organisations- og/eller marketingstudier i et omfang svarende til mindst 30 ECTS. Formålet med kurset er at forsyne de studerende med teorier om kultur og kulturel forandring, eftersom de påvirker markeder og organisationer. Den første del af kurset fokuserer på Ingleharts skelnen mellem traditionel, moderne og postmoderne samfund og kulturer med det formål at vise, hvordan forskellige sociokulturelle typer fører til forskellige forretningsmæssige og organisatoriske kulturer på tværs af verdens lande. Dette vil blive illustreret gennem arbejde med konkrete cases, der er både landespecifikke og internationale.


Den anden halvdel af kurset fokuserer på A) organisationskulturen i internationale virksomheder, hvordan den afspejler værdier og normer i omgivelserne og B) analytiske perspektiver, der anvendes i analysen af organisationskultur. Kurset præsenterer og diskuterer forskellige tilgange til kulturel mangfoldighedsledelse (diversity management) med særlig vægt på vigtigheden af ledernes syn på kultur, og hvordan det bliver reflekteret i deres kulturelle mangfoldighedsledelse. Den sidste del af kurset omhandler betydningen af kultur i relationer mellem virksomheder/organisationer samt ved fusioner og virksomhedsovertagelser.


VIDEN OM


·     kulturforskelle i det globale marked.


·     den socioøkonomiske baggrund for kulturforskelle.


·     kulturforskellenes påvirkning af organisationsadfærd, ledelses og markedsforhold.


·     principperne for effektivt interkulturelt samarbejde i og mellem organisationer.


KANDIDATEN KAN (KOMPETENCER)


·     identificere kulturforskelle i virksomheder og markeder.


·     forklare baggrunden for kulturforskelle.


·     kritisk vurdere fordele og ulemper ved organisationskulturelle teorier.


KANDIDATEN KAN (FÆRDIGHEDER)


·     integrere viden om kulturforskelle i virksomhedernes marketing og ledelse.


·     håndtere kulturel kompleksitet i virksomheder og markeder.


MODUL 2 (7,5 ECTS): KULTUR OG DIVERSITET (SYNOPSIS MED MUNDTLIGT FORSVAR)


Dette modul konsoliderer og nuancerer  begrebsapparatet for den generelle interkulturelle analyse, og det sproglige grundlag for den vellykkede interkulturelle kommunikation. Kurset sætter den studerende i stand til at skelne mellem forskellige kulturbegreber (nationalkultur, subkulturer, finkultur, populærkultur, politisk kultur, virksomhedskultur). På dette grundlag udvikles den studerendes interkulturelle kompetencer forstået som evnen til at navigere mellem forskellige forståelseshorisonter og oversætte mellem forskellige kulturer såvel inden for sprogområdet som mellem forskellige sprogområder.


Det kulturteoretiske og kulturhistoriske vil også have en konkret dimension idet en del af undervisningen vil være baseret på cases, hvor virksomheders historie - succes eller fiasko - forstås i sammenhæng med kulturhistorien og de politiske, samfundsmæssige, nationale og internationale dynamikker. Kursets sproglige dimension vil fokusere på meget stærke læsekompetencer på fremmedsproget, på oversættelsesstrategiske principper, på kontrastive, interkulturelle og typologiske aspekter af fremmedsproget.      


VIDEN OM


·     videnskabelig metode.


·     generel kultur- og identitetsteori.


·     kulturelle stereotyper og deres mekanismer.


·     sproglige normer: genre, register, høflighed.


·     oversættelsesstrategier.


·     Informationssøgningsstrategier.


KANDIDATEN KAN (KOMPETENCER)


·     identificere forskellige forventninger og forståelseshorisonter i intersproglige og interkulturelle situationer.


·     navigere strategisk mellem forskellige kulturer og sprog.


·     bringe sin teoretiske viden i spil i arbejdet med konkrete cases.


KANDIDATEN KAN (FÆRDIGHEDER)


·     forstå fremmedsproget i komplekse fagsproglige kontekster i både skrift og tale.


·     identificere forskellige forståelseshorisonter såvel inden for sprogområdet som mellem forskellige sprogområder.


·     indsamle store mængder data med henblik på at dokumentere kulturelle, økonomiske eller samfundsmæssige forhold.


MODUL 3 (7,5 ECTS): MARKETINGSTRATEGI OG PLANLÆGNING I INTERNATIONALT PERSPEKTIV (INDIVIDUEL SKRIFTLIG EKSAMEN, MAX. 10 SIDER)


Valg, udvikling og implementering af marketingstrategier er funderet i indsigt i virksomhedens interne kompetencer og ressourcer, og analyser af virksomhedens eksterne omgivelser, efterspørgselsforhold mm. Med hensyn til virksomhedens interne ressourcer koncentrerer kurset sig om mission, kulturer, værdier, interessenter, relationer og netværk samt styrker og svagheder, der definerer de strategiske muligheder. Med hensyn til de eksterne faktorer introducerer kurset forskellige modeller og værktøjer, som tjener til at analysere marketingmiljø, herunder kunder, industri, konkurrencesituation, distributionskanaler og kulturen på markedet.


Relationen mellem interne og eksterne faktorer er udgangspunktet for formuleringen af og valget af strategiske marketingalternativer, implementering og resultatstyring (performance management). Kurset understreger især sammenhængen mellem de teoretiske begreber og modeller, der anvendes i strategisk analyse og i marketingpraksis.


De studerendes evne til at analysere, planlægge og træffe kvalificerede marketingbeslutninger bliver udviklet gennem deltagelse i det strategiske marketing simulationsspil, MARKOPS.


VIDEN OM


·     strategisk marketingplanlægning og implementering af strategier.


·     sammenhængen mellem virksomhedens interne kompetencer og eksterne efterspørgselsforhold og deres betydning for marketingstrategier.


·     forbrugermarketing og industriel marketing.


KANDIDATEN KAN (KOMPETENCER)


·     vurdere marketingbeslutninger i lyset af virksomhedens eksterne og interne forhold.


·     segmentere virksomhedens markeder og identificere dens positionering i forhold til konkurrenter.


 KANDIDATEN KAN (FÆRDIGHEDER).


·     fastlægge virksomhedens marketingvariable konsistent med virksomhedens situation.


·     opstille strategier for markedsføring til forbrugermarkedet og det industrielle marked.


 MODUL 4 (7,5 ECTS): INTERPERSONEL DISKURS (BUNDEN MUNDTLIG)


Dette modul videreudvikler den studerendes teoretiske indsigt i interpersonel kommunikation, fx gennem magtteori og interaktionsteori, og giver indblik i effektiv og strategisk kommunikation i forskellige professionelle sammenhænge med henblik på, at den studerende udvikler en avanceret interaktionsevne, argumentationsevne og mundtlig sprogbeherskelse. Der arbejdes i den forbindelse blandt andet med mødeledelse og forhandlingsteknik. Kurset har endvidere til formål at udvikle den studerendes evne til mundtligt såvel som skriftligt at oversætte mellem sprog under iagttagelse af kulturelle forskelle og social og forretningsmæssig kontekst


VIDEN OM


·     kulturelle stereotyper og deres mekanismer.


·     magtteori i forhold til interkulturelle relationer og internationale organisationer.


·     sprogpolitik og corporate language.


·     Interaktionsanalyse med særligt fokus på argumentation og receptive og produktive strategier på fremmedsproget.


KANDIDATEN KAN (KOMPETENCER)


·     reflektere over egen og andres kommunikation på fremmedsproget.


·     analysere kulturel diversitet


·     håndtere kulturelle modsætningsforhold på interpersonelt og organisatorisk niveau.


·     vurdere, begrunde og anvende relevante videnskabelige metoder til løsning af konkrete problemer.


·     arbejde systematisk, målorienteret og strategisk hensigtsmæssigt, både selvstændigt og i teams.


·     strukturere en argumentation på fremmedsproget.


KANDIDATEN KAN (FÆRDIGHEDER).


·     mundtligt kommunikere klart, korrekt og utvetydigt på fremmedsproget.


·     formidle korrekt til og fra fremmedsproget under iagttagelse af kulturelle forskelle og den sociale og forretningsmæssige kontekst.


·     yde ad hoc support om sproglige og kulturelle forhold.


·     fungere som mødeleder og forhandler på fremmedsproget.


·     navigere strategisk i forhold til interkulturelle processer og relationer.


 


MODUL 5 (7,5 ECTS): STAKEHOLDER RELATIONSHIP MANAGEMENT (SYNOPSIS MED MUNDTLIGT FORSVAR)


Formålet med dette kursus er at sætte de studerende i stand til at implementere en strategi i komplekse ’business to business’ (B2B) miljøer på baggrund af en analyse af såvel kundernes forretningsmæssige krav, som den sælgende organisations produkter, tjenester og salgsaktiviteter.


B2B salg varierer på tværs af marked, virksomhedstype og produkt. Kurset giver et overblik over de forskellige typer af aktører og relationer, som virksomheden skal forholde sig til og styre. Kurset behandler forskellige typer af B2B markeder i en lokal og global kontekst, forskelle i adfærd hos kunder og andre interessenter ved beslutningstagning og køb, såvel som forskelle i krav ved transaktionssalg (kortsigtet) og relationsmarkedsføring (langsigtet).


Kundeloyalitet er tæt forbundet med graden af tillid og spiller en central rolle ved vellykket B2B salg. Faktorer, der bestemmer kundetilfredshed og loyalitet præsenteres og diskuteres. Kurset diskuterer, hvordan tillid kan opbygges og udvikles og påvirke forholdet mellem køber og sælger på det personlige såvel som på det organisatoriske plan ud fra et økonomisk, psykologisk, sociologisk og neurologisk perspektiv, og hvordan man skaber tillid gennem kommunikation og personlig relation for at styrke kundeloyalitet.


Salgsaktiviteter skal være på linje med organisationens overordnede strategiske mål. Kurset kommer ind på, hvorledes afdelinger såsom HR, der ikke er direkte involveret i salg og samarbejde med partnervirksomheder kan bidrage til opfyldelsen af organisationens overordnede strategiske mål.


Business cases bruges i hele forløbet for at uddanne de studerende til at identificere og evaluere forskellige kommunikationsstrategier. Casene vedrører konkrete spørgsmål i forbindelse med B2B salg og koncernintern samarbejde. Case- og eksempel-materialet vedrører primært de områder, hvor de tre fremmedsprog tales.


VIDEN OM


·     beslutningsprocesser på det industrielle marked.


·     transaktionssalg (kortsigtet) og relationsmarkedsføring (langsigtet).


·     kunderelationer, kundeloyalitet og betydningen af tillid og kulturforskelle.


·     sammenhængen mellem strategi og salg.


KANDIDATEN KAN (KOMPETENCER)


·     analysere industrielle markeder og beslutningsprocesser i kundernes organisationer.


·     analysere de interne forudsætninger for at salgsmålsætning og strategi harmonerer.


KANDIDATEN KAN (FÆRDIGHEDER)


·     formulere salgsstrategier.


·     opstille forslag til organisationsstrukturer og HR programmer til støtte for strategisk funderede salgsaktiviteter.


·     anvende viden om tillid og kultur til opbygning af kundeloyalitet.


 


MODUL 6 (7,5 ECTS): FORBRUGERKOMMUNIKATION (SKRIFTLIG HJEMMEOPGAVE)


Dette kursus videreudvikler den studerendes evne til at anvende sin teoretiske kultur- og forretningsforståelse især i skriftlig kommunikation til, med og om forbrugere. Den studerende skal på basis af et solidt kendskab til interkulturel tekstlingvistik (genrer og registre) kombineret med kulturforståelse og forbrugeranalyse blive i stand til at forudsige og skitsere forventelig forbrugeradfærd og kommunikere adækvat i forhold til forskellige forbrugere. Dette indbefatter tilvejebringelsen og kritisk vurdering af store mængder information, fx via digitale kilder på det pågældende sprog.


VIDEN OM


·     kommunikationsteori.


·     markedsteori.


·     forretningsforståelse.


·     interkulturel tekstlingvistik (genrer og registre).


·     forbrugeranalyse.


KANDIDATEN KAN (KOMPETENCER)


 


·     anvende kendskabet til virksomhedens omverden på en måde, der er relevant for virksomheder og organisationers strategi og planlægning.


·     anvende teoretisk kulturforståelse i et handlingsorienteret perspektiv til at forudsige og skitsere forventelig forbrugeradfærd.


·     anvende fremmedsproget til hensigtsmæssig kommunikation i interkulturelle kontekster.


·     udarbejde løsninger i komplekse interkulturelle og organisatoriske situationer.


·     arbejde systematisk, målorienteret og strategisk hensigtsmæssigt.


·     anvende den akademiske selvrefleksion strategisk.


·     arbejde projektorienteret og tværfagligt både selvstændigt og i teams.


·     etablere og formidle kontakt mellem internationale aktører og organisationer.


 


KANDIDATEN KAN (FÆRDIGHEDER)


·     tilvejebringe store mængder information, primært via digitale kilder på det pågældende sprog.


·     systematisere og kritisk vurdere indhentet information med henblik på specifikke analyseopgaver.


·     udforme rapporter og avanceret kommunikation på fremmedsproget.


·     kommunikere effektivt og strategisk på tværs af kulturer og sprog.


·     på skrift kommunikere klart, korrekt og utvetydigt på fremmedsproget.


·     håndtere kulturelle modsætningsforhold på person- og organisationsniveau.


·     vurdere og målrettet vælge de rigtige kommunikationsstrategier og -værktøjer (sprog, genre, register) i forhold til den kulturelle kontekst.


 


MODUL 7 (7,5 ECTS): FORBRUGERADFÆRD OG KOMMUNIKATION (INDIVIDUEL SKR. EKSAMEN – 72 TIMERS HJEMMEOPGAVE - MAX 10 SIDER)


Formålet med kurset er at give de studerende viden om og indsigt i teorier om forbrugeradfærd, forbrugskultur og forbrugerkommunikation for at sætte dem i stand til at evaluere undersøgelser af forbrugernes adfærd og udføre forskning på egen hånd. Kurset giver et overblik over denne disciplins historie, de centrale perspektiver og forbindelsen til andre sociale videnskaber, som psykologi, økonomi, sociologi og antropologi.  Kurset fokuserer på sammenhængen mellem forbrug og marked i et interkulturelt perspektiv, hvordan forbrugernes adfærd påvirker marketingstrategier, og hvordan marketing påvirker forbrug samt den rolle, som etiske og politiske diskurser, der regulerer forbrug og markeder, spiller. Dette vil blandt andet blive belyst med eksempler fra områder, hvor de tre fremmedsprog tales.


Kurset omfatter undervisning i empiriske metoder (fx. kvantitative, kvalitative, fokusgrupper, produktets, etnografi etc.), der anvendes til at analysere forbrugere og forbrug og vurdere forbrugeradfærdsforskning.


VIDEN OM


·     forbrugeradfærd og forbrugeradfærdsteori.


·     sammenhængen mellem forbrugeradfærd og markedsføring.


·     forbrugerkommunikation.


·     metoder til analyse af forbrugeradfærd.


KANDIDATEN KAN (KOMPETENCER)


·      analysere forbrugsprocesser og forbrugerkultur.


·     analysere sammenhængen mellem forbrugeradfærd, kommunikation og branding .


KANDIDATEN KAN (FÆRDIGHEDER)


·     udforme undersøgelsesdesigns til analyse af forbrugeradfærd.


·     benytte adækvate undersøgelsesmetoder.


·     formulere kommunikations- og brandingstrategier på baggrund af forbrugeradfærdsanalyser.


 


MODUL 8 (7,5 ECTS): PROJEKT I INTERKULTUREL MARKETING (GRUPPEPROJEKT [3-4 STUD] MAX 20 SIDER - 20 MIN INDIVIDUELT MUNDTLIGT FORSVAR)


Formålet med kurset er at styrke de studerendes evne til at gennemføre en teoretisk, metodisk og empirisk velfunderet undersøgelse af et virksomhedsrelevant emne. Projektet gennemføres i grupper af 3-4 studerende.  Grupperne kan frit vælge en problemstilling i forhold til deres interesser og inden for rammerne af de temaer, der har relation til Interkulturel Marketing og som er blevet gennemgået i alle de tidligere moduler (1-7). Problemformuleringen skal vedrøre forretnings- og marketingsituationer bredt forstået.


Hver gruppe tildeles en vejleder, der vil vejlede i forbindelse med formulering af forskningsspørgsmål, valg af teori, metode, dataindsamling, dataanalyse og projektets struktur. Studerende og vejledere mødes regelmæssigt. Projektgrupperne forventes at sende udkast eller foreløbige noter til vejlederen før hvert møde.


Kurset inkluderer foredrag om generelle metoder, diskussioner af studenterprojekter fra tidligere år, vejledning med deltagelse af flere grupper mm. Projektet skrives på det valgte fremmedsprog.


VIDEN OM


·     interkulturel marketing.


·     relationen mellem genstandsfelt, problemformulering, teori, metode og empiri.


KANDIDATEN KAN (KOMPETENCER)


·     identificere relevante udfordringer i interkulturel markedsføring.


·     udforme en velbegrundet problemformulering, der afgrænser og giver undersøgelsen retning.


·     træffe informerede metodiske og teoretiske valg samt motivere dem.


·     udarbejde et problemstyret og gruppebaseret projekt, der er empirisk funderet og belyser den identificerede udfordring.


·     anvende teori(er) og metode(r), der mest effektivt bidrager til besvarelse af problemstillingen.


·     kritisk analysere empiriske data fra et relevant teoretisk udgangspunkt.


·     reflektere over emner og resultater/konklusioner, der er blevet identificeret som udfordringer i interkulturel marketing.


KANDIDATEN KAN (FÆRDIGHEDER)


·     formulere en rapport, der kan benyttes som grundlag for fastlæggelsen af virksomhedens markedsførings- og ledelsesstrategier.


·     skriftligt udtrykke sig klart, velstruktureret og korrekt på det valgte fremmedsprog.


 


Modul 9 (30 ECTS): Master’s thesis


The aim of the MA Thesis is to enable the graduate student to complete and communicate problem-oriented academic research and thereby demonstrate the ability to think and work academically, as well as utilize this in a future professional context.


Begrundet forslag til taxameterindplacering


Uddannelsen indplaceres på takst 1 som de øvrige kandidatuddannelser i samme sprog ved de danske universiteter. 


Forslag til censorkorps
Uddannelsen henhører under censorkorpsene for spansk, tysk og fransk, sprog kultur og litteratur. Korpsene suppleres med yderligere censorer, så de relevante faglige områder er dækket (jf. eksamensbekendtgørelsens § 48, stk. 1, og § 56, stk. 3).

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Dokumentation_behov for uddannelsen.pdf

Kort redegørelse for behovet for den nye uddannelse

Danske virksomheder har behov for medarbejdere som kan bidrage til at åbne nye internationale markeder for deres produkter. Særligt mellemstore og store virksomheder vil have stor nytte af medarbejdere som kan analysere potentielle eksportmarkeder, som kan identificere relevante kulturelle, sociale og samfundsøkonomiske forhold og som samtidig kan etablere og varetage kommunikation med partnere, kunder og forbrugere på de pågældende markeder.


Denne kandidatuddannelse i interkulturelle markedsstudier er udviklet af Københavns Universitet og CBS i fællesskab med henblik på at imødekomme ovenstående behov for eksportmedarbejdere. Uddannelsen kombinerer således stærke forsknings- og undervisningskompetencer på KU, herunder kultur- og fremmedsprogskompetencer, med stærke forsknings- og undervisningskompetencer på CBS, herunder fagsprogskompetencer, markedsstudier og afsætningsøkonomi med henblik på at bibringe de studerende en velmotiveret og velfunderet integreret kompetence.


Den vedhæftede behovsundersøgelse som har henvendt sig aftagere, kandidater og nuværende studerende viser samlet set, at der er et behov for denne uddannelse. Her er det vigtigt at understrege, at CBS i 2015 har indstillet optaget på kandidatuddannelsen i interkulturelle markedsstudier med tysk, fransk og spansk. Der vil ikke blive genåbnet for optaget såfremt nærværende uddannelse godkendes og efterfølgende akkrediteres positivt. Kandidaterne fra disse uddannelser finder relevant beskæftigelse, og den gennemførte spørgeskemaundersøgelse illustrerer, at kompetencerne er relevante i forhold til de jobfunktioner, som kandidaterne bestrider, og som uddannelsen sigter mod. Kandidaterne fra den ansøgte uddannelse vil derfor kunne udfylde det hul, der opstår, i og med at CBS lukker for optaget på de pågældende uddannelser, og når SDU, som udmeldt,  lukker cand.negot (i spansk).


Endvidere skal det understreges, at den uddannelse, der fagligt set vurderes at ligge tættest på den ansøgte uddannelse, nemlig cand.ling.merc i erhvervssprog og international erhvervskommunikation med profil i international markedskommunikation og PR (AU), primært er en kommunikationsuddannelse, som indeholder relativt lidt om marked og marketing. Dermed vurderes den ansøgte uddannelse at være komplementær til denne. Endelig skal det bemærkes, at vi forventer en højere overgangsfrekvens for KU’s bachelorstuderende i de pågældende sprog, da en del af bachelorerne de senere år har søgt i mere erhvervsrettede baner. Den her foreliggende uddannelse mener vi vil imødekomme disse studerende.


Underbygget skøn over det samlede behov for dimittender

Med et forventet optag på 60 studerende fordelt på de tre sprog (fransk, spansk og tysk) forventes det, at der årligt vil blive uddannet ca. 50 kandidater (ud fra et estimeret frafald på ca. 15%). Grundlaget for den forventede kandidatproduktion bygger dels på dokumentationen for behov som forefindes i bilagsmaterialet, dels på en vurdering af det potentielle antal ansøgere fra de adgangsgivende bacheloruddannelser på KU og CBS samt på de øvrige danske universiteter. Her er det vigtigt at understrege, at CBS i 2015 har indstillet optaget på kandidatuddannelsen i interkulturelle markedsstudier med tysk, fransk og spansk, og at dette ikke vil blive genoptaget, hvis nærværende uddannelse godkendes. Og da SDU har meddelt lukning af Cand.negot med spansk, kan vi samlet set konkludere, at der i Danmark som helhed vil være et samlet behov, der overstiger den forventede kandidatproduktion


Hvilke aftagere/aftagerorganisationer har været inddraget i behovsundersøgelsen?

I forbindelse med udviklingen af kandidatuddannelsen i Interkulturelle Markedsstudier er der inddraget en lang række forskellige interessenter. Følgende interessentgrupper/-typer har været inddraget:


·         Aftagerpanelerne på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (KU) og Department of International Business Communication (CBS)


·         Nuværende studerende på henholdsvis Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (KU) og Department of International Business Communication (CBS)


·         Kandidater fra den eksisterende kandidatuddannelse i Interkulturelle Markedsstudier på CBS


·         Aftagerrepræsentanter fra virksomheder og organisationer i målgruppen.


For mere information om behovsundersøgelsen, herunder beskrivelse af de anvendte metoder samt lister over aftagerrepræsentanter mv, se venligst den uploadede rapport om behovet for uddannelsen.


Her skal det kort anføres, at undersøgelsen består af følgende:


1.    Fokusgruppeinterview med 10 kandidater fra den eksisterende kandidatuddannelse i Interkulturelle Markedsstudier på CBS


2.    Fokusgruppe med 7 aftagere fra virksomheder i målgruppen


3.    Fokusgruppeinterview med i alt 11 studerende på henholdsvis Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (KU) og Department of International Business Communication (CBS)


4.    Spørgeskemaundersøgelse blandt kandidater fra den eksisterende kandidatuddannelse i Interkulturelle Markedsstudier på CBS. Skemaet blev sendt pr. mail til 65 respondenter, hvoraf 27 har svaret.


5.    Mailhøring blandt aftagerrepræsentanter fra store virksomheder og organisationer vedrørende den reviderede kompetenceprofil mv. 18 personer svarede i denne høring.


 


Hvordan er det sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov?

Fra den første skitse af uddannelsens kompetenceprofil og frem til den færdige ansøgning er en lang række interessenter blevet inddraget for at sikre et match mellem uddannelsen og det påviste behov. For en kort beskrivelse se evt. også ovenfor.


I den uploadede rapport om behovet for uddannelsen beskrives den metodiske fremgangsmåde, de konkrete delanalyser samt de konkrete overvejelser og indholdsmæssige ændringer af uddannelsen, som er et resultat af inddragelsen af interessenterne og som samlet set har sikret at den ansøgte uddannelse matcher det påviste behov.


Sammenhæng med eksisterende uddannelser

For at afdække sammenhængen med eksisterende uddannelser har vi for de mest beslægtede uddannelser i Danmark foretaget en systematisk sammenligning af uddannelsernes kompetenceprofiler og kursusbeskrivelser. Vi har udelukkende sammenlignet med uddannelser, der har en beslægtet profil, enten inden for marketing eller inden for sprog. Vi har udeladt rene sproguddannelser, der trods visse indbyggede profileringsmuligheder udmærker sig ved netop primært at være sproguddannelser. Den her foreliggende kandidatuddannelse adskiller sig væsentligt herfra ved at have en klar erhvervsrettet kompetenceprofil, med en stor grad af integration mellem sprog/kultur og marketing.


Der er således blevet sammenlignet med følgende komplementære uddannelser (marketing uddannelser):


·         CBS BLC – DCM (Cand. Merc.) – Dette er en managementuddannelse på engelsk med fokus på diversitet og forandring, primært i organisationer. 15 ECTS af uddannelsen foregår på et andet sprog end engelsk (fransk, tysk, spansk, japansk eller kinesisk). Studiet indeholder hverken specifikke eller indbyrdes integrerede sprog- og marketingelementer, men der opnås visse kompetencer indenfor mundtlig sprogfærdighed på det valgte fremmedsprog. Desuden opnås viden om kultur og samfund generelt samt mere specifikt om fremmedsprogsområdets kultur. Der vurderes at være et meget begrænset sammenfald i kompetencer med den foreliggende kandidatuddannelse.


·         CBS IMM (Cand. Merc.) – Dette er en uddannelse på engelsk med fokus på international marketing og management. Hovedelementerne er international virksomhedsstrategi og økonomi samt internationale markedsundersøgelse baseret på kvantitative metoder. Statistik er dermed et centralt område i uddannelsen. Uddannelsen indeholder ingen sprogelementer, og kultur berøres kun som en blandt mange definerende faktorer ved beskrivelsen af et marked. Der vurderes, at være et yderst begrænset sammenfald i kompetencer med den foreliggende kandidatuddannelse.


·         CBS CEMS (Cand. Merc.) – Dette er en uddannelse i international ledelse, hvor studerende fra ovenstående 2 uddannelser samt yderligere 2 uddannelser på CBS kan søge om optagelse. Tredje og fjerde semester studeres på en Business School i et andet land og evt. delvist på et andet sprog. Fagkombinationen er delvis obligatorisk og identisk på de pt. 29 deltagende Business Schools. Der er afsat 2 ECTS til sprogtest, sprogtræning og ’business communication’.  Sprogkravene er ved optagelse relativt høje (B2/C1) og studier i et andet land er obligatorisk, hvorfor kandidaterne både har sproglige og (formodentlig) kulturelle kompetencer. Det er dog ikke kompetencer kandidaterne har tilegnet sig på studiet gennem systematiske, analytiske og videnskabelige studier af kultur og sprog. Når kombinationen er IMM CEMS, vurderes der at være et begrænset sammenfald i kompetencer med den foreliggende kandidatuddannelse.


Sammenfattende vurderes det, at den foreliggende uddannelse er komplementær til ovenstående uddannelser eftersom uddannelsen fokuserer på sprog og kultur samt en kvalitativ tilgang til marketing og marketingundersøgelser.


Der er desuden blevet sammenlignet med følgende sammenlignelige uddannelser:


·         Cand.negot (SDU) – Cand. Negot studiet med Global Marketing Management er et studie, der kombinerer flere fagligheder, herunder kommunikation, management, økonomi, marketing, kultur og sprog. Sprogelementet er relativt begrænset, idet der på den obligatoriske del af uddannelsen kun er afsat 5 ECTS til sprog. Derudover bedømmes et resume af specialet på 5 sider med bestået/ikke bestået og udgør 5 ECTS af det samlede speciale. Kommunikationselementet er relativt vægtigt, idet der på den obligatoriske del af uddannelsen er afsat 20-25 ECTS til kommunikation (det er vanskeligt at foretage en præcis vurdering, da der ikke er sammenfald mellem de forskellige oversigter over uddannelsen i henholdsvis studieordning og oversigterne på SDUs hjemmeside). Det synes ikke at være tilfældet, at sprog og kommunikation er indbyrdes integrerede fagelementer, dvs. der er ikke fokus på kommunikation på fremmedsproget.  Der er tilsyneladende en vis integration mellem kommunikation og kultur. Marketingdelen indeholder at dømme efter kursusbeskrivelsen lige dele baseret på en henholdsvis kvantitativ tilgang og en kvalitativt, mere kulturorienteret tilgang. Da sprogelementet i Cand. Negot er begrænset, vurderes der at være et meget begrænset sammenfald i kompetencer med den foreliggende kandidatuddannelse.


·         Cand.ling.merc i erhvervssprog og international erhvervskommunikation med profil i international markedskommunikation og PR (AU) – denne uddannelses hovedfokus er fremmedsproglig markedskommunikation. Der er en relativ stor grad af integration mellem kommunikation og sprog. Der indgår også marketingelementer i uddannelsen, men da marketingelementet er relativt begrænset, vurderes der at være et begrænset sammenfald i kompetencer med den foreliggende kandidatuddannelse.


·         International virksomhedskommunikation (AU) – denne uddannelses hovedfokus er virksomhedskommunikation på fremmedsproget, og der er således primært tale om en sproguddannelse. Den adskiller sig blandt andet på grund af den obligatoriske virksomhedspraktik på kandidatuddannelsens 3. semester. Marketingkomponenten er af et begrænset omfang, har status af valgfag og kan maksimalt udgøre 10 ECTS. Da marketingelementet i International markedskommunikation (AU) er af så begrænset omfang, vurderes der at være et meget begrænset sammenfald i kompetencer med den foreliggende kandidatuddannelse.


Da sprogelementet er meget begrænset i Cand. Negot burde denne uddannelse muligvis have været medtaget i analysen af de komplementære uddannelser. Hvad angår både International Markedskommunikation (AU) og International Virksomhedskommunikation (AAU), så er begge uddannelser helt overvejende sproglige, og marketingelementet har mere karakter af en tilføjelse.


Overordnet kan det konkluderes, at den foreliggende kandidatuddannelse i interkulturelle markedsstudier adskiller sig fra eksisterende uddannelser inden for marketing og for eksisterende uddannelser med interkulturel kommunikation i form af et markant sprogligt og kulturelt indhold.


Rekrutteringsgrundlag

Det primære rekrutteringsgrundlag for kandidatuddannelsen i interkulturelle markedsstudier er bachelorer fra KUs sproguddannelser i de tre sprog (fransk, spansk, tysk) samt CBS’s bachelorer fra Europæisk Business og Interkulturel Markedskommunikation (begge i sprogene tysk, fransk og spansk). De seneste år er der på bacheloruddannelserne i fransk, spansk og tysk på KU optaget omkring 180 studerende årligt fordelt med ca. 60 studerende på hver af uddannelserne. På CBS er der med de nævnte sprog de seneste år optaget 55-60 årligt på Europæisk Business og ca. 55-60 årligt på Interkulturel Markedskommunikation. Da optaget fremadrettet reguleres via dimensioneringsplanen, forventes KU at reducere det samlede optag for de tre bacheloruddannelser til ca. 155 studerende årligt i 2018. For CBS forventes dimensioneringen at resultere i en reduktion af det samlede antal bachelorstuderende på henholdsvis Europæisk Business og Interkulturelle Markedsstudier med ca. 20 årligt, men i begge tilfælde vil reduktionen primært berøre disse uddannelser i kombination med engelsk, og slet ikke eller kun i meget begrænset omfang reducere antallet af studerende med henholdsvis tysk, fransk og spansk.


Selv når dimensioneringen er fuldt indfaset, og der tages forbehold for frafald på bacheloruddannelserne, er det forventeligt, at CBS og KU vil udfylde langt de fleste af pladserne på den foreliggende kandidatuddannelse med egne bachelorer. Da der også må forventes en mindre søgning til uddannelsen fra bachelorer fra de øvrige danske universiteter, mener vi, at et årligt optag på 60 studerende er realistisk. I denne forbindelse skal det igen understreges, at CBS nedlægger uddannelserne med Interkulturelle markedsstudier med spansk, fransk og tysk, og at SDU nedlægger cand.negot i spansk. Der er altså ikke tale om, at det samlede antal af studiepladser med erhvervsrettet sprog øges, men at bachelorstuderende på CBS til bydes en kandidatuddannelse, der ligger i forlængelse af deres bacheloruddannelse.  Sammenholdt med ovenstående vurderes det, at en godkendelse af den her foreliggende uddannelse ikke vil få væsentlige konsekvenser for beslægtede uddannelser i Danmark.


Forventet optag

Der forventes et årligt optag på 60 studerende fordelt nogenlunde ligeligt på de tre sprog.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Da uddannelsen ikke indeholder obligatorisk praktik, er dette ikke relevant


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2015-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Udkast til afgørelse om foreløbig godkendelse af kandidatuddannelse i interkulturelle markedsstudier (KU).pdf

Samlet godkendelsesbrev
KU Godkendelse af ny uddannelse = Kandidat i interkulturelle 9783153_1_1.pdf