Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Akademiuddannelse i beskæftigelse - Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon
31/01-2014 11:54
2014 - 1
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Næstved

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Påbegyndt

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Akademiuddannelse i beskæftigelse

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Academy Profession Degree in Employment

Den uddannedes titel på dansk
AU i beskæftigelse

Den uddannedes titel på engelsk
AP degree in Employment

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Samfundsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Ansøgere skal have enten:

* En relevant erhvervsuddannelse,
* En relevant grunduddannelse for voksne (GVU),
* En gymnasial uddannelse, eller
* En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Herudover skal ansøgere have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Delvis

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen
Ikke relevant

Uddannelsens konstituerende faglige elementer
Ikke relevant

Begrundet forslag til taxameterindplacering
Ikke relevant

Forslag til censorkorps
AU – Administration og Forvaltning

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
BEHOV FOR SAMFUNDSFAGLIGE AKADEMIUDDANNELSER PÅ SJÆLLAND.pdf

Behov for nyt udbud
University College Sjælland søger om akademiuddannelsen i beskæftigelse (nyt udbud), som henvender sig særligt til medarbejdere på jobcentre, i a-kasser eller ved andre aktører på beskæftigelsesområdet.

Af studieordningen for akademiuddannelsen i beskæftigelse (1. oktober 2012) fremgår det, at formålet med uddannelsen er at ”kvalificere voksne til, på et fagligt og metodisk grundlag, at kunne analysere og vurdere praksisnære problemstillinger inden for beskæftigelsesområdet samt varetage funktioner på specialistniveau inden for særlige dele af beskæftigelsesindsatsen”.

Uddannelsen er akkrediteret i november 2011, og det fremgår heraf, at der er et klart behov for uddannelsen.

I akkrediteringsrapporten hedder det bl.a. i Kriterium 1 (Relevans og efterspørgsel):

”Ansøgeren redegør for at uddannelsen retter sig mod virksomheder og organisationer inden for beskæftigelsesområdet og arbejdsformidling. Uddannelsen retter sig primært mod personer ansat på jobcentre eller hos andre aktører der udfører opgaver for jobcentrene, i a-kasser og i fagforeninger. Ekspertpanelet vurderer at uddannelsen har et klart professionssigte rettet mod jobcentrene, a-kasserne og opgaverne omkring disse.”

(…)

”Ekspertpanelet vurderer at estimaterne af uddannelsens målgruppe er behæftet med stor usikkerhed, men at der er et klart behov for en videregående voksenuddannelse inden for beskæftigelsesområdet.”

(…)

”Ekspertpanelet vurderer at ansøgeren har foretaget en detaljeret afdækning af beskæftigelsesområdets kompetencebehov og omsat behovene til en række kvalifikationer, som den relevante målgruppe har brug for at kunne varetage opgaver på beskæftigelsesområdet i og omkring jobcentrene.”


Der bliver mere og mere brug for denne uddannelse som følge af de store reformer, der i disse år gennemføres på bl.a. beskæftigelsesområdet.

Bl.a. er der sket følgende ændringer, som der er behov for at medarbejderne i primært kommunerne kan følge med i:

• Lov om sygedagpenge – incl. den kommende reform og betydningen af ophævelsen af ressourceprofilen
• Lov om aktiv socialpolitik – særligt de nye regler om: gensidig forsørgelsespligt, indsatsen for unge under 30 år og de nye satser
• Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats – særligt de nye regler om: målgrupper, tilbud, ressourceforløb, mentor, flexjob og den ændrede statsrefusion i forbindelse med tilbud
• Lov om styringen af og administrationen af den aktive beskæftigelses-indsats – særligt om: rehabiliteringsteamenes sammensætning og kompetence
• Lov om social pension – særligt om: sammenhængen med de nye regler om ressourceforløb, pension og de nye regler om flexjob (hvornår ressourceforløb, hvornår pension og hvornår flexjob) og aldersreglerne for pension og flexjob
• Bekendtgørelse nr. 1418 af 23. december 2012 om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende eller førtidspension
• Lov om social service – særligt om: de nye regler på børneområdet (den styrkede indsats)

Se i øvrigt vedhæftede bilag.

Rekrutteringsgrundlag
Uddannelsen henvender sig særligt til medarbejdere på jobcentre, i a-kasser eller ved andre aktører på beskæftigelsesområdet.

Den udbydes i dag af Professionshøjskolen Metropol, VIA University College, University College Lillebælt og University College Syddanmark.

Bemærk, at de studerende har behov for en uddannelse i deres nærområde, idet uddannelsen typisk tilrettelægges i tilknytning til de studerendes arbejde. Studerende fra Vest- og Sydsjælland vil derfor i praksis ikke kunne tage til de eksisterende udbudssteder (København, Århus, Odense og Haderslev).

University College Sjælland påtænker derfor særligt at udbyde uddannelsen i det vest- og sydsjællandske område, hvor behovet for opkvalificering er stort. Derfor er Næstved valgt som udbudssted, da byen ligger mere eller mindre på grænsen mellem Vest- og Sydsjælland. I byerne tæt på København (f.eks. Roskilde og Køge) er behovet mindre, idet de studerende vil kunne tage til København.

Det forventes, at det nye udbud ikke vil have betydning for optaget på eksisterende uddannelser.

Forventet optag
50 om året. Det endelige behov afklares i samarbejde med kommunerne. Der er ikke risiko for ledighed, da uddannelsen typisk tages som led i et eksisterende ansættelsesforhold.

Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2014 - 1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
Afgørelse_UCSJ AU Bekæftigelse.pdf

Samlet godkendelsesbrev
UCSJ - Godkendelse af nyt udbud - DP i Beskæftigelse (Næstved).pdf