Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - Professionsbachelor som lærer i folkeskolen - University College Lillebælt

University College Lillebælt
15/09-2021 08:49
2021-2
Godkendt
Ansøgningstype
Ny filial

Udbudssted
Jelling, Fredericia

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Uddannelsesleder Birgitte B. Hjerrild Tlf. 51 33 01 19 bbhj@ucl.dk

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Bachelor of Education

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor of Education

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Pædagogiske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang via gymnasial eksamen:


Karaktergennemsnittet skal være mindst 7,0 ellers sker optagelse på baggrund af adgangsgivende samtale.


Efter optag på uddannelsen er der specifikke krav til valg af undervisningsfag, jf. bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
240

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant for denne ansøgning


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant for denne ansøgning


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant for denne ansøgning


Forslag til censorkorps
Læreruddannelsens censorkorps

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil, samt bilag.pdf

Kort redegørelse for det lokale behov for uddannelsesfilialen. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

I 2021 har Danmarks Evalueringsinstitut opgjort omfanget af ikke-læreruddannede undervisere i folkeskolen.


Opgørelsen viser, at der er 78 undervisere i Fredericia kommunes folkeskoler, som ikke har en læreruddannelse. Det svarer til 18,8 pct. af alle underviserne i kommunens folkeskoler. Relativt betragtet har Fredericia således den laveste dækning med uddannede lærere i UCL’s dækningsområde. 


Fredericia Kommune peger i den sammenhæng på, at uddannelsesstationen har været en anledning til, at flere ikke-læreruddannede undervisere i kommunens folkeskoler har påbegyndt en uddannelse til lærer.


Uddybende bemærkninger

Ingen uddybende bemærkninger


Underbygget skøn over det regionale og lokale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Der henvises til afsnittet "Regionale behov" i behovsanalysen. 


Hvilke aftagere og øvrige interessenter har været inddraget i behovsafdækningen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Fredericia Kommune har været tæt involveret i samarbejdet omkring etableringen af en lokal læreruddannelsen som uddannelsesstation i kommunen. I forbindelse med nærværende ansøgning har Fredericia Kommune gentaget deres uforbeholdne støtte til et fortsat udbud af læreruddannelsen i kommunen. I støtteerklæringen henviser kommunen blandt andet til de positive erfaringer med Trainee-modellen (se Bilag 1).


Uddybende bemærkninger

Ingen uddybende bemærkninger


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser lokalt og regionalt, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

En uddannelsesfilial af læreruddannelsen i Fredericia er placeret i midten mellem tre andre udbud af læreruddannelsen:


·       Odense (UCL) – distance ca. 60 km


·       Jelling (UCL) – distance ca. 45 km


·       Haderslev (UC Syd) – distance ca. 60 km


Pædagoguddannelsen som er beslægtet med læreruddannelsen udbydes i Odense og Jelling, samt Kolding (UC Syd – distance ca. 25 km).


Fredericia befinder sig i et trafikalt knudepunkt i forhold til togtrafikken med forbindelse både mod syd, øst, vest og nord.


Læreruddannelsen er omfattet af et reguleret optag. I den sammenhæng har UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole 741 studiepladser (2020/2021).


Uddybende bemærkninger

Ingen uddybende bemærkninger


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Udbuddet i Fredericia er tiltænkt at fungere som et lokalt uddannelsestilbud, der rekrutterer fra Fredericia og tilstødende kommuner. Data fra de første tre optag på uddannelsesstationen viser også, at 44 pct. af de studerende boede i Fredericia ved ansøgningstidspunktet, og 19 pct. boede i Vejle. Tilsammen udgør de to kommuner knap 2/3 af optaget til uddannelsen. 


Uddannelsesfilialen i Fredericia udbyder læreruddannelsen som en ’Trainee-uddannelse’, som kombinerer fuldtidsuddannelse med deltidsbeskæftigelse i en lokal folkeskole. Denne uddannelseskonstruktion forventes særligt at appellere til uddannelsessøgende, som er lidt ældre og som ser Trainee-uddannelsen som en mulighed for at kombinere videregående uddannelse med andre forpligtelser.


Det vurderes ikke, at uddannelsesfilialen i Fredericia på afgørende vis vil rykke ved rekrutteringen til læreruddannelserne i Odense, Jelling og Haderslev. Studerende fra Fredericia udgjorde i perioden 2018-2020 9 pct. af optaget i Jelling og 1 pct. af optaget i Odense. Der er endvidere ikke tegn på, at uddannelsesstationens virke siden 2018 reelt har rykket ved det antal studerende fra Fredericia, som søgte de øvrige læreruddannelsesudbud. 


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Professionsbacheloruddannelsen som lærer i folkeskolen giver mulighed for efteruddannelse på diplomniveau samt videreuddannelse på master- og kandidatniveau.


Aarhus Universitet udbyder flere masteruddannelser samt pædagogisk kandidatuddannelse i antropologi, filosofi, psykologi, sociologi, didaktik og generel pædagogik.


Syddansk Universitet udbyder flere masteruddannelser samt kandidatuddannelserne i idræt og sundhed, kultur og formidling, IT Product Design, webkommunikation, samt pædagogik.


Aalborg Universitet udbyder kandidatuddannelsen i læring og forandringsprocesser samt en masteruddannelse i læreprocesser.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

Optaget for de kommende tre optag forventes at ligne optaget 2018-2020 – altså i omegnen af 20-30 studerende per optag. 


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Fredericia Kommune har udtrykt deres fortsatte støtte til udbuddet gennem at stille praktikpladser og Trainee-stillinger til rådighed. (Bilag 1)


Hvilke institutioner med beslægtede uddannelser eller udbud er blevet hørt i forbindelse med institutionens ansøgning?

UCL har den 1. september 2021 fremsendt høringsbrev til Professionshøjskolen UC SYD. Den 7. september 2021 har UC Syd svaret, at man ikke har nogle indvendinger mod et fortsat udbud af læreruddannelsen i Fredericia. (Bilag 2)


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2021-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
F1 Godkendelsesbrev.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil