Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Akademiuddannelse - Akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi - Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus
01/10-2015 09:05
2015-3
Godkendt
Ansøgningstype
Nyt udbud

Udbudssted
Erhvervsakademi Aarhus; Aarhus

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Påbegyndt

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Akademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Academy Profession (AP) Degree in Experience Economy

Den uddannedes titel på dansk
Merkonom

Den uddannedes titel på engelsk
Academy Foundation (AF) Graduate in Business

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det økonomisk-merkantile område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang til optagelse på akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med:


1.       Relevant erhvervsuddannelse


2.       Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)


3.       Gymnasial uddannelse


4.       Relevant uddannelse på mindst samme niveau som angivet i punkt 1-3


 


Den studerende skal samtidig have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført uddannelse i henhold til bekendtgørelsen om akademiuddannelser. Der kan dispenseres efter en individuel kompetencevurdering, såfremt den studerende ikke opfylder de nævnte krav men har andre tilsvarende kompetencer.


Er det et internationalt uddannelsessamarbejde?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

-


Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsen

Ikke relevant – eksisterende uddannelse.


Uddannelsens konstituerende faglige elementer

Ikke relevant – eksisterende uddannelse.


Begrundet forslag til taxameterindplacering


Ikke relevant – eksisterende uddannelse.Forslag til censorkorps
Det eksisterende for uddannelsen, dvs. fagområdet for Academy Profession Degree Programme in Service, Hospitality and Tourism Management.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én fil.
Samlede bilag, AU i oplevelsesøk..pdf

Behov for nyt udbud

Vores branche [servicebranchen] trænger generelt set til et kompetenceløft på flere niveauer og muligheden for at uddanne sig inden for oplevelsesøkonomi, vil utvivlsomt være til stor gavn for branchen” (Julie Marie Baggesen, Hotelchef, Comwell Aarhus, Bilag 1).


Erhvervsakademi Aarhus ansøger om nyt udbud af akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi. Formålet med akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi er at kvalificere den uddannede til at kunne arbejde med oplevelsesbaseret forretningsudvikling gennem varetagelse af opgaver med at vurdere, planlægge og gennemføre løsninger, hvor der tænkes i at skabe merværdi for kunden i udvikling, produktion og levering af oplevelser. Et nyt udbud af akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi på EAAA vil imødekomme et behov for uddannelsen særligt blandt hotel, restaurant og servicebranchen i vores dækningsområde, som er Aarhus Kommune, Syddjurs Kommune samt Samsø Kommune, jf. vedtægterne for Erhvervsakademi Aarhus. Vi vil i det følgende dokumentere behovet for uddannelsen såvel i et samfundsmæssigt perspektiv som i vores dækningsområde.


 


Samfundsmæssige tendenser og behov for AU i oplevelsesøkonomi


I Erhvervs- og Byggestyrelsens undersøgelse ”Vækst via oplevelser” fra 2011 (https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/vaekst_via_oplevelser.pdf) beskrives et dansk oplevelseserhverv, der er i vækst, og som i 2011 stod for 12 % af værdiskabelsen i dansk erhvervsliv, og hvor ’oplevelser’ indgår i hele 91 % af de danske virksomheders forretninger i arbejdet på at skabe værdi for kunder og medarbejdere (s. 3). Samtidigt beskrives en verden i forandring, og med en voksende middelklasse der, med afsæt i ændrede forbrugsmønstre og ønske om samt økonomiske muligheder for at betale for kvalitet og oplevelser, kræver fornyelse. Dette er tendenser, ”som har øget efterspørgslen efter varer og ydelser med en ekstra oplevelsesværdi” (s. 7). Erhvervs- og Byggestyrelsen konkluderer på den baggrund, at ”I en stadig mere intens international konkurrence peger meget på, at danske virksomheders stærkeste kort er at skille sig ud ved at udvikle unikke produkter og services, som forbrugerne er villige til at betale en højere pris for”, og de supplerer, ”Oplevelsesøkonomien spiller derfor en væsentlig og stadig vigtigere rolle for den samlede danske økonomi” (s. 7).


Oplevelsesøkonomi som koncept og som økonomisk incitament er derfor blevet en vigtig del af den danske økonomi – dvs. både for erhvervslivet som helhed og servicebranchen i særdeleshed. I I Regeringens vækstplan for dansk turisme 2014 konkluderes, at ”Turismen og oplevelsesøkonomien er med til at få det danske samfund til at hænge sammen”, samt at ”Turismen bidrager dermed bredt til vækst og velfærd i hele det danske samfund” (s. 7) – men samtidigt at mens Europa som helhed er gået frem, har Danmark oplevet tilbagegang og har således tabt markedsandele til konkurrenterne i Europa (Erhvervs- og Vækstministeriet 2014, http://www.evm.dk/publikationer/2014/20-01-14-danmark-i-arbejde-vaekstplan-for-dansk-turisme). Visionen for vækstplanen er, at dansk turisme og oplevelsesøkonomi frem mod 2020 skal opnå vækstrater på mindst samme niveau som de øvrige europæiske lande. Det er således klart, at turist- og servicebranchen som helhed må øge sin konkurrencedygtighed, og vækstplanen vurderes at kunne bevirke ”en beskæftigelsesforøgelse i dansk turisme og oplevelsesøkonomi med flere tusinde job” (Vækstplan 2014, s. 8).


Der er derfor ingen tvivl om turismens og oplevelsesøkonomiens betydning for Danmarks økonomi, og at det derfor er et område, man fra politisk side ønsker at vækste, jf. vækstplanen 2014.


Ift. brugen af oplevelsesøkonomi i Danmark generelt henviser Erhvervs- og Byggestyrelsen til en undersøgelse fra 2011, hvor over halvdelen af de adspurgte virksomheder vurderer, at oplevelser er en afgørende drivkraft for radikal innovation og udviklingen af nye forretningsområder (https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/vaekst_via_oplevelser.pdf, s. 10). Det er en stigning i forhold til 2008, og i begge år var oplevelser den drivkraft, som flest virksomheder pegede på som innovationsdriver. Ifølge denne undersøgelse bruger ni ud af ti virksomheder oplevelser i deres forretningsudvikling – i 2008 var dette tal blot syv ud af ti. Oplevelser kan bruges forskellige steder i en værdikæde, f.eks. som en integrereret del af et produkt, til markedsføring eller som en tillægsydelse. Af Erhvervs- og Byggestyrelsens rapport er det i denne sammenhæng værd at fremhæve:


-       Der er sammenhæng mellem udviklingen i virksomhedernes omsætning og kreative input


-       Oplevelser er vigtige for radikal innovation og virksomheders forretningsudvikling


-       Virksomheder med høj produktivitet har flere kreativt uddannede og flere kreative jobfunktioner


-       Der er forskelle i de geografiske styrker inden for oplevelsesøkonomien (det gælder dog ikke den del af oplevelsesøkonomien, der vedrører turisme eller sport og fritid)


-       Der skabes relativt flere nye virksomheder i oplevelseserhvervene end i det øvrige erhvervsliv. I 2008 blev næsten 22 pct. af alle nye virksomheder skabt inden for oplevelseserhvervene


-       Over halvdelen af de virksomheder, der ikke anvender oplevelser i dag, forventer at gøre det inden for de næste tre til fem år.


Erhvervs- og byggestyrelsens rapport påviser dermed en sammenhæng mellem oplevelser, kreative input og kreativt uddannede og deres indflydelse på udvikling og økonomisk vækst. Samtidigt vurderer over halvdelen af de virksomheder, der ikke anvender oplevelser i dag at gøre det i den nærmeste fremtid. For at nå i mål med dette, er det nødvendigt at have ansatte, der kan understøtte underviklingen, og som har viden omkring oplevelser samt udvikling og iscenesættelse af oplevelser – en viden som bl.a. kan opnås gennem efter- og videreuddannelse af branchens omfattende brug af faglærte. Specialkonsulent Ulla Hjorth Jørgensen fra Midtjysk Turisme vurderer, at særligt kompetenceudvikling skaber vækst i turisme. Hun udtaler i rapporten ”Fremtidens medarbejder i dansk turisme” fra 2014, at: ”Fremtidens vækst i turismeerhvervet kræver, at turismeerhvervet løbende opgraderer viden og kompetencer til at drive den bedste forretning og yde den højeste service. Den rette kompetenceudvikling kræver imidlertid også de rette kursus og uddannelsestilbud” (http://www.youblisher.com/p/991641-Fremtidens-medarbejder-i-dansk-turisme-Center-for-Turisme-og-Oplevelser/, s 10). 


I ovenstående kompetenceudvikling vil AU i oplevelsesøkonomi kunne bidrage med at give kompetencer til at tænke oplevelser ind som et kreativt input til virksomhedens forretningsgrundlag - og således være med til at skabe merværdi for kunden. Endvidere vil et udbud af AU i oplevelsesøkonomi i vores dækningsområde være med til at imødekomme den efterspørgsel, der opstår for kompetenceudvikling, i og med flere virksomheder tænker oplevelsesøkonomi ind i deres forretningsgrundlag.


 


Behov for uddannelsen i EAAA’s dækningsområde


I september 2012 udgav Midtjysk Turisme rapporten ”Kompetencer til turisme”, hvor det beskrives, at for at nå i mål med ”at det midtjyske turisterhverv skal kunne erobre markedsandele i konkurrencen om de internationale turister, har Midtjysk Turisme sat fokus på udvikling af kompetencer(http://www.winterschool.dk/media/93232/analyse-kompetencer-til-turisme.pdf, s. 5). Årsagen til det øgede fokus på kompetencer i Region Midtjylland udspringer af de samme udfordringer som i resten af landet. Udfordringerne inden for servicebranchen er, som beskrevet ovenfor, globaliseringen og den deraf afledte internationale konkurrence samt kundernes øgede forventninger til kvalitet og unikke oplevelser (Midtjysk Turisme 2012, Erhvervs- og Byggestyrelsen 2011). ”Udviklingen stiller store krav til kompetencer, hvilket langt fra alle medarbejdere er gearet til”, det suppleres, at ”udfordringen delvist udspringer af, at uddannelsesniveauet i turismevirksomhederne er for lav”, samt at ”det kræver kompetencer at skabe synlighed og tilgængelighed på markedet, og det kræver generelt forretningskompetencer for at øge indtjeningen” (Midtjysk Turisme 2012, s. 33).


Branchen i Region Midtjylland erkender dermed, at den står over for store udfordringer ift. kompetenceudvikling for at kunne matche de ændrede krav, der stilles ift. innovative tilbud, der tilfører kunderne noget ekstra og unikt i de serviceydelser, der leveres (se også citatet indledningsvist fra Comwell Aarhus, jf. bilag 1).


For at belyse om et udbud af AU i oplevelsesøkonomi er relevant i vores dækningsområde, har vi været i dialog med uddannelsesudvalget for vores serviceøkonomuddannelse, som har ekspertviden inden for det service- og turismerelaterede område, i kraft af deres mangeårige branchekendskab, som turist- eller brancheorganisation eller som chefer inden for branchen. Igennem denne dialog finder vi, at det, der efterspørges, er en deltidsuddannelse, der ligger i virksomhedernes nærområde. Comwell i Aarhus udtrykker bl.a., at ”så vidt jeg ved, så udbydes der ikke opkvalificering inden for dette område [oplevelsesøkonomi] lokalt. Dette indsnævrer vores muligheder for nemt og bekvemt at tilbyde vores medarbejdere videreuddannelse på dette område”. Comwell Aarhus tilføjer ”Der er flere af mine nuværende medarbejdere, der efterspørger mulighederne for efteruddannelse, men de ønsker ikke at forlade virksomheden i den forbindelse” (bilag 1).


Også Visit Aarhus vurderer, der er et behov for videreuddannelse inden for området. Deres erfaring er: ”Der er mange veje ind i turistbranchen, og derfor vil oplevelsesøkonomien være en relevant overbygning i flere sammenhænge”, og de supplerer, at det kan være ”afgørende, at man kan passe undervisningen ind i forhold til det eksisterende arbejde” (bilag 2), som også understøttes af Hotel Sabro Kro (bilag 5). Også Aarhus Kulturhovedstad vurderer, at det er vigtigt, at uddannelsen tilrettelægges som en deltidsuddannelse, og de beskriver det som havende ”stor betydning – virksomhederne har som oftest ikke ressourcer til at afsætte tid til medarbejdere til længerevarende efteruddannelse” (bilag 3), og ”Efteruddannelse/deltidsundervisning er alfa og omega” (bilag 4).


AU i oplevelsesøkonomi henvender sig til medarbejdere, der arbejder med rejser, turisme, service- og marketingsarbejde, f.eks. inden for hotel- og restaurationsbranchen, underholdningsindustrien, oplevelsesbaserede organisationer, dele af fitnessbranchen, sportsrelaterede aktiviteter, turismeindustrien og museumsområdet. Vores vurdering på baggrund af ovenstående analyse er, at uddannelsen vil understøtte branchens behov for kompetenceudvikling, og at akademiuddannelsen netop giver de kompetencer, som branchen efterspørger i kraft af uddannelsens formål, som er at kvalificere til:


-       Oplevelsesbaseret forretningsudvikling


-       At vurdere, planlægge og gennemføre løsninger, hvor der tænkes i merværdi for kunden i produktion, udvikling og levering af oplevelser


-       At lede og motivere andre i arbejdet med at skabe værdiskabende oplevelser for kunderne


-       At brande og markedsføre virksomhed eller projekt for omverdenen


Endelig giver akademiuddannelsen en branche, der er præget af faglært og ufaglært arbejdskraft, muligheden for et kompetenceløft til sine ansatte.


Der er gennemført analyser, der særligt fokuserer på turisme-området i Aarhus Kommune, som udgør en del af vores dækningsområde, og her finder Visit Denmark, at der i 2014 blev foretaget 893.000 kommercielle overnatninger i Aarhus, hvilket svarer til en stigning på 10,3 % i forhold til 2013 (http://www.visitaarhus.dk/sites/default/files/asp/visitaarhus/PDF/analyser/2013/turismens_oekonomiske_betydning_i_aarhus.pdf, s. 28).   Ydermere gælder det ifølge samme rapport for Aarhus, at:


-       Antallet af udenlandske gæster på hotellerne i Aarhus er steget 3,8 % i perioden fra 2010 til 2011


-       At kommunen med 751.000 kommercielle overnatninger i 2012 har oplevet en stigning fra 2011 til 2012 på 5,3 pct.


-       Turisterne i Aarhus brugte i 2013 i alt for 3,3 mia. kr. og foretog knap 900.000 registrerede kommercielle overnatninger i løbet af deres ophold i kommunen. Inklusiv afledte effekter skabte turismeforbruget 1,5 mia. kr. i værditilvækst, 1 mia. kr. i skatteindtægter og 3.400 job (årsværk) i kommunen i 2013. Herved står turismen bag 1,3 pct. af al værditilvækst, 2,5 pct. af det samlede skatteprovenu og 1,9 pct. af alle job i kommunen.


-       Turismeforbruget har stor betydning for den økonomiske aktivitet. Hver gang kommunen opnår en million kroner i turismeforbrug, er effekten i gennemsnit inklusiv afledte effekter på ca. 1,2 job (årsværk), 460.000 kr. i værditilvækst og skatteindtægter på 320.000 kr.


Tallene viser dermed, at turisme- og serviceområdet har stor betydning for værditilvæksten i Aarhus Kommune. Aarhus har desuden en stor andel af kulturturister, som ligger på hele 69 % sammenlignet med landsgennemsnittet på 34 % (http://www.visitaarhus.dk/sites/default/files/asp/visitaarhus/PDF/analyser/aarhus_som_kulturel_city_break_destination_final_inkl_visitaarhus_final.pdf). Det er interessant i relation til, at Aarhus skal være kulturhovedstad i 2017. Ifølge rapporten ”Rethink 2017” (http://www.midtjyskturisme.com/media/37335/BILAG-A_Projektbeskrivelse-Rethink-2017-kultur-begivenheder-og-oplevelser.pdf) viser analyser nemlig, ”at der er klare vækstpotentialer i de aktiviteter, samarbejder og investeringer, som gennemføres i forbindelse med Aarhus 2017”, men at en forudsætning for at kunne udnytte vækstpotentialet er et kompetenceløft og fokus på oplevelse og værdikædesamarbejde, så Aarhus som by også kan profitere af kulturhovedstad 2017 efterfølgende. Igen understreges behovet for kompetenceløft i branchen for at sikre udvikling og vækst.


Ifølge Karin Buhl Slæggerup, partnerskabs- og udviklingschef ved Kulturhovedstad 2017, er der et konkret og aktuelt for behov for en deltidsuddannelse inden for oplevelsesøkonomi, og hun påpeger samtidigt, at det er vigtigt, at uddannelsen udbydes i lokalområdet, da tilgængelighed er en væsentlig faktor, når virksomhederne vurderer, om der skal afsættes ressourcer til uddannelse (se bilag 3).


Dette understøttes af Comwell Aarhus, der også anser uddannelsen som en måde at styrke deres evne lokalt som arbejdsgiver til at tiltrække så kompetent arbejdskraft som muligt, der både ønsker en karriere samt muligheden for at uddanne sig inden for branchen samtidig (bilag 1). Comwell fortæller samtidigt, at uddannelsen ”ikke kun [vil] give et løft til medarbejderen, men også til vores virksomhed generelt” (bilag 1).


I en analyse foretaget af New Insight for Midtjysk Turisme i 2012 blev følgende kompetencemæssige udfordringer påpeget i branchen:


 


-       Stigende nationalt og international konkurrencepres betyder skærpede krav til serviceniveauet


-       Manglende tradition for uddannelse og efteruddannelse af medarbejdere


-       At arbejdsstyrken er kendetegnet ved mange ufaglærte med tidsbegrænsende ansættelser og en lille kerne af fastansættelser.


Virksomhederne i Region Midtjylland peger selv på skærpede krav inden for følgende områder:


-       Salg, service og kundebetjening


-       Forretningsudvikling og innovation


-       Helhedsforståelse


-       Digitalisering af markedsføring


-       Kommunikation og storytelling


I samme rapport konkluderes det, at der ikke er behov for udvikling af nye kompetenceudviklingsmuligheder, men at eksisterende udbud skal videreudvikles i samarbejde med virksomhederne - og at det især er vigtigt, at virksomhederne får mulighed for fleksibilitet i form af eksempelvis geografisk nærhed, da mange virksomheder er sårbare over for at undvære ”hænder” qua deres størrelse. Jakob Beck Wätjen, direktør for Montra Hotels Sabro Kro og formand for HORESTAs bestyrelse i Region Midtjylland udtaler ift. lokale uddannelsesudbud, at ”Aarhus og hele den østlige region af Midtjylland har en stor portefølje af virksomheder i servicebranchen. De ansatte vil derved have kortere vej til uddannelsen, kender måske hinanden i forvejen og vil have nemmere ved at netværke”.


AU i oplevelsesøkonomi imødekommer de faglige områder, virksomhederne i Midtjysk Turismes rapport efterspørger, da uddannelsen indholdsmæssigt opfylder behovene i branchen, jf. analysen ”Kompetencer til turisme” foretaget af New Insight (http://www.midtjyskturisme.com/media/93232/analyse-kompetencer-til-turisme.pdf). En akademiuddannelse giver desuden den fleksibilitet, der efterspørges ift. at de ansatte kan fastholde deres arbejde samtidigt med, at deres kompetencer øges og udvikles. Endvidere understreger branchen behovet for den geografiske nærhed.


 


Samarbejde med lokale brancheforeninger


Igennem vores dialog med branchen med både organisationer og erhvervsliv i vores dækningsområde, giver de samstemmende udtryk for, at de vurderer, at der er et behov for kompetenceudvikling i branchen – og at der er tale om et behov for et ”generelt kompetenceløft” i branchen (bilag 1) og HORESTA vurderer ligefrem, at ”Der er angiveligt et ikke erkendt behov” (bilag 4).


Både Visit Aarhus og HORESTA giver udtryk for, at der er et behov for en deltidsuddannelse inden for oplevelsesøkonomi. Ifølge Jakob Beck Wätjen, som bl.a. er regionsformand for HORESTA i Region Midtjylland, har det stor betydning at uddannelsen placeres lokalt, ”da der er mange mindre virksomheder i branchen, som vil have svært ved at undvære medarbejderne i længere periode/flere dage om ugen”, og han konkluderer at: ”Øget uddannelse og viden og heraf bedre kvalifikationer vil være med til højne vidensniveauet i vores branche, og derved højne gæsternes serviceoplevelse” (bilag 5).


Erhvervsakademi Aarhus har et solidt fagligt miljø, som akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi naturligt vil indgå i. Det faglige miljø indeholder serviceøkonomuddannelsen, som det primære faglige miljø, men derudover trækker uddannelsen også på de faglige miljøer omkring markedsføringsøkonom, multimediedesigner og overbygningerne på professionsbachelor inden for innovation og entrepreneurship, international handel og markedsføring samt digital konceptudvikling. Vi har organisatorisk valgt at placere vores akademiuddannelser på deltid i kompetencecentre sammen med erhvervsakademiuddannelser. Det betyder, at AU i oplevelsesøkonomi vil indgå i det faglige miljø omkring følgende deltidsuddannelser: AU i international handel og markedsføring, AU i retail samt diplom i international handel og markedsføring og følgende fuldtidsuddannelser: Serviceøkonom, markedsføringsøkonom samt professionsbachelor i international handel og markedsføring.


Rekrutteringsgrundlag

Ift. uddannelser der udelukkende har fokus på turisme, oplevelsesøkonomi og serviceområdet, er der universitetsuddannelserne som kandidat i oplevelsesøkonomi på Aarhus universitet, og Aalborg Universitet, der som den eneste institution her i landet udbyder en kandidatuddannelse i turisme, som udbydes i både Aalborg og København. Endvidere udbyder vi selv serviceøkonomuddannelsen på erhvervsakademiniveau, som også udbydes på Dania i Randers. Serviceøkonomen har elementer fra det turismerelaterede område, dog uden direkte at inddrage oplevelsesøkonomi.


Vi forventer ikke, at et udbud af akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi hos os, vil have nogen betydning for disse uddannelser, da fuldtidsuddannelserne generelt tiltrækker de yngre studerende, der har mulighed for at studere på fuld tid og på SU. Akademiuddannelser giver derimod de lidt ældre personer og typisk faglærte muligheder for videreuddannelse, da den kræver minimum 2 års erhvervserfaring. Samtidigt kan uddannelsen gennemføres på deltid, hvorved arbejde og indtægt kan fastholdes – til gavn for såvel kursisten som for virksomhedens produktivitet. Servicebranchen er desuden en branche præget generelt præget af lavt uddannet arbejdskraft, og deltidsuddannelser kan derfor bidrage til at få videreuddannet faglært og evt. noget af den ufaglærte arbejdskraft – som ellers er en gruppe, der ofte har svært ved at tage en fuldtidsuddannelse, og derfor risikerer at forblive ufaglært.


Ift. deltidsuddannelser udbyder Erhvervsakademi Dania og Erhvervsakademi Midtvest allerede AU i oplevelsesøkonomi i hhv. Randers og Silkeborg samt Herning, og de to erhvervsakademier dækker således deres lokale dækningsområder. Vores vurdering på baggrund af vækst- og strategiplaner, det øgede fokus på oplevelsesøkonomi i det danske erhvervsliv generelt, og vores dialog med brancheorganisationer og virksomheder i vores dækningsområde, jævnfør analysen ovenfor, er, at der også er behov for et udbud af AU i oplevelsesøkonomi i vores dækningsområde, dvs. Aarhus, Syddjurs og Samsø kommuner. Endvidere beskriver en række rapporter, at der er et særligt og stort behov for efter- og videreuddannelse inden for turisme- og oplevelsesøkonomi, og at branchen generelt mangler uddannelse og muligheder for videreuddannelse. HORESTA kalder branchens kompetencebehov for et ”ikke erkendt behov” (bilag 4), mens det samtidigt understreges af en række eksperter inden for området, at øgede kvalifikationer i branchen er absolut nødvendige for at sikre konkurrencedygtighed i en mere globaliseret verden. Endvidere beskriver rapporten ”Rethink 2017”, at der er gode vækstmuligheder i kølvandet på Kulturby 2017, som foregår i Aarhus – men endnu engang understreges det, at en forudsætning, for at vækstpotentialet kan realiseres, er et kompetenceløft. Realiseringen af dette kompetenceløft forudsætter igen, at der er uddannelsesudbud, der matcher de behov, der efterspørges – og at uddannelsesudbuddet placeres i lokalområdet, så det er tilgængeligt for de personer, der skal videreuddannes, samtidigt med at de fastholder deres arbejde.


 


Erhvervsakademi Aarhus vil gerne understøtte branchens behov herunder den mulighed Kulturby 2017 giver for Region Midtjylland. Vi ønsker derfor at udbyde AU i oplevelsesøkonomi, som et led i muligheden for opgradering af kompetencer til branchen i vores dækningsområde. Desuden vurderer vi, at vi kan matche dette uddannelsesbehov i kraft af vores solide faglige miljø inden for salg-, service- og markedsføringsområdet samt vores kontakt til og løbende dialog med relevante brancher og virksomheder - bl.a. gennem uddannelsesudvalg og praktikvirksomheder.


Ift. målgrupper vurderer branchen følgende:


-       Visit Aarhus ser konkret 5-15 % af det samlede antal ansatte i oplevelsesøkonomien (bilag 2)


-       HORESTA vurderer uddannelsen er relevant for hele turismens værdikæde (bilag 4)


-       Uddannelsen vurderes som særligt relevant for ansatte i destinationsselskaber, kulturinstitutioner og attraktioner og evt. overnatningssektoren (bilag 2, bilag 3),


-       Bredtfavnende nøglemedarbejdere til de forskellige ledelsesniveauer inden for branchen, jf. Comwell Aarhus (bilag 1)


-       Direktør for Hotel Sabro Kro og formand for HORESTAs bestyrelse i Region Midtjylland vurderer, at uddannelsen er særligt relevant for de mange faglærte i branchen, ”så der er mange i hver virksomhed, som vil have gavn af en videreuddannelse” (bilag 5)


-       På baggrund af træk i Web Direct fremgår det, at der vil være et estimeret antal potentielle studerende over de næste 5 år på 4.707 Region Midtjylland og 1.826 i vores dækningsområde (bilag 6).


 


Branchen vurderer således, at uddannelsen er relevant og vil dække et aktuelt behov. Samtidigt vurderes det, at der er en stor målgruppe til uddannelsen, bl.a. fordi branchen generelt er præget af lav uddannelse og bl.a. har mange faglærte. Gennem vores dialog med relevante nøglepersoner er vi blevet gjort opmærksom på, at selvom der er et stort og aktuelt behov for akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi, kan der være et behov for en øget markedsføringsindsats til netop denne branche (bilag 4). Vi har allerede et velfungerende samarbejde med turisme- og serviceerhvervet qua vores eksisterende uddannelser inden for området, og vi vil udvide dette samarbejde til også at omfatte akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi. Desuden samarbejder vi med branchen om at øge kendskabet til akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi i vores dækningsområde, hvorigennem vi på sigt forventer at øge rekrutteringsgrundlaget til uddannelsen. Konkret har vi allerede indgået et samarbejde med Visit Aarhus om at markedsføre AU i oplevelsesøkonomi for derigennem at nå ud til mange af de aktører, som Visit Aarhus samarbejder med. Dette arbejde vil påbegyndes, når udbuddet bliver prækvalificeret. Desuden er EAAA i dialog med Comwell Aarhus og Small Danish Hotels omkring uddannelsen og udbredelse af kendskabet til uddannelsen – dette arbejde vil vi intensivere, når udbuddet bliver prækvalificeret.
Sammenhæng i uddannelsessystemet
En akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi vil understøtte muligheder for, at faglærte inden for en række brancher har muligheder for at videreuddanne sig inden for turisme- og oplevelsesområdet. Akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi giver også dimittenderne muligheder for at videreuddanne sig gennem en professionsbachelor i international handel og markedsføring, en professionsbachelor i innovation og entrepreneurship eller en professionsbachelor i digital konceptudvikling, som alle er uddannelser, EAAA også udbyder. Dimittender i AU i oplevelsesøkonomi har også muligheder for at videreuddanne sig gennem diplomuddannelser, såsom diplom i international handel og markedsføring eller diplom i e-konceptudvikling – EAAA udbyder allerede den førstnævnte diplomuddannelse, og vi har netop ansøgt om udbuddet i e-konceptudvikling.


  


Kildehenvisninger


Erhvervs- og Byggestyrelsen samt Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi: ”Vækst via oplevelser – en analyse af Danmark i oplevelsesøkonomien”, november 2011, https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/vaekst_via_oplevelser.pdf


Regeringen: ”Danmark i arbejde. Vækstplan for dansk turisme”, januar 2014, http://www.evm.dk/publikationer/2014/20-01-14-danmark-i-arbejde-vaekstplan-for-dansk-turisme


Center for turisme og oplevelser: ”Fremtidens medarbejder i dansk turisme. Jubilæumsskrift 1989-2014.”, oktober 2014, http://www.youblisher.com/p/991641-Fremtidens-medarbejder-i-dansk-turisme-Center-for-Turisme-og-Oplevelser/


New Insight for Midtjysk Turisme ”Kompetencer til turisme. Analyseaktivitet i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt ’Det professionelle turisterhverv’”, september 2012, http://www.winterschool.dk/media/93232/analyse-kompetencer-til-turisme.pdf


Visit Denmark for Aarhus Kommune: ”Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune”, juni 2013, http://www.visitaarhus.dk/sites/default/files/asp/visitaarhus/PDF/analyser/2013/turismens_oekonomiske_betydning_i_aarhus.pdf


Visit Denmark: ”Aarhus som kulturel city break destination”, 2014, http://www.visitaarhus.dk/sites/default/files/asp/visitaarhus/PDF/analyser/aarhus_som_kulturel_city_break_destination_final_inkl_visitaarhus_final.pdf


Rethink 2017 samt Midtjysk Turisme: ”Rethink 2017 – Kultur, begivenheder og oplevelser”, http://www.midtjyskturisme.com/media/37335/BILAG-A_Projektbeskrivelse-Rethink-2017-kultur-begivenheder-og-oplevelser.pdf


 


Bilag


-          Bilag 1: Interview med hotelchef Julie Marie Baggesen, Comwell Aarhus


-          Bilag 2: Interview med udviklingschef Trine Lunddorf, Visit Aarhus


-     Bilag 3: Interview med partnerskabs- og udviklingschef Karin Buhl Slæggerup, Aarhus Kulturhovedstad 2017


-         Bilag 4: Interview med og uddannelseschef Marianne Kragh, HORESTA


-         Bilag 5: Interview med adm. direktør for Montra Hotel Sabro Kro og formand for HORESTAs bestyrelse i Region Midtjylland, Jakob Beck Wätjen


-          Bilag 6: Web Direct træk, estimeret behov for AU i oplevelsesøkonomi i EAAA’s dækningsområde samt i Region Midtjylland


  


Forventet optag

Erhvervsakademi Aarhus forventer at få nedenstående studerende på uddannelsen de første 3 år:


1. år: 40


2. år: 60


3. år: 80


Hvis relevant: forventede praktikaftaler

Ikke relevant - akademiuddannelse.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2015-3

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
C13 - Godkendelse - AU i Oplevelsesøkonomi på Erhvervsakademi Aarhus.pdf

Samlet godkendelsesbrev
EAAA - Godkendelse af nyt udbud - AU i Oplevelsesøkonomi.pdf