Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Professionsbachelor - pædagog - University College Syddanmark

University College Syddanmark
31/01-2022 13:23
2022-1
Godkendt
Ansøgningstype
Ny filial

Udbudssted
Esbjerg, Kolding, Aabenraa, Tønder

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Specialkonsulent Marie Louise Witte Madsen, mlwi@ucsyd.dk, 72662037

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Nej

Uddannelsestype
Professionsbachelor

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
pædagog

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Social Education

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Professionsbachelor som pædagog

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Bachelor in Social Education

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Pædagogiske område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Generelle adgangskrav


En af følgende:


·        En gymnasial eksamen


·        Relevant erhvervsuddannelse: Social- og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2, hvis den tidligere trindelte social- og sundhedsuddannelse) eller den pædagogiske assistentuddannelse


·        Anden adgang med 4 gymnasiale enkeltfag


Specifikke adgangskrav


Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:


·        Gymnasial eksamen: Ingen specifikke adgangskrav


·        Relevant erhvervsuddannelse - social- og sundhedsassistentuddannelsen: Dansk C, naturfag C og engelsk D


·        Relevant erhvervsuddannelse - den pædagogiske assistentuddannelse: Dansk C og samfundsfag C og engelsk E


·        Anden adgang med 4 gymnasiale enkeltfag: Dansk A, engelsk B, samfundsfag C samt ét valgfrit fag på C-niveau.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
210

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant for denne ansøgning


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant for denne ansøgning


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant for denne ansøgning


Forslag til censorkorps
Pædagoguddannelsens censorkorps

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Behovsanalyse - notat om aftagergrundlag for socialpædagogisk uddannelse.._.pdf

Kort redegørelse for det lokale behov for uddannelsesfilialen. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

Som det fremgår af behovsanalysen, vurderer Tønder Kommune og Socialpædagogernes Landsforening, at der er et ”bæredygtigt og robust grundlag for at etablere en socialpædagogisk uddannelse i Tønder”. Behovsanalysen redegør blandt andet for, at Tønder har en relativt høj andel af unge mellem 25 og 34 år uden uddannelse. Samtidig har kommunen en direkte kanal til pædagoguddannelsen fra ungdomsuddannelserne. Endelig er der efterspørgsel efter kvalificeret socialpædagogisk arbejdskraft.


UC SYD deler kommunens vurdering og ønsker at samarbejde om at sikre kvalificeret arbejdskraft og videregående uddannelse til flere borgere i UC SYDs dækningsområde. Med en pædagoguddannelse i Tønder, forventes det, at flere vil vælge en videregående uddannelse. UC SYD vil i den forbindelse vejlede ansøgere med udgangspunkt i de lokale og aktuelle behov for specialiseringer, hvilket i første omgang vil være det markante og dokumenterede behov for professionelle indenfor det socialpædagogiske område.


Uddybende bemærkninger

Ikke relevant.


Underbygget skøn over det regionale og lokale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

BUPL vurderer, at der kommer til at mangle omkring 14.000 pædagoger på landsplan de næste ti år. I UC SYDs dækningsområde var der i december 2021 ifølge Jobnet 277 ledige stillinger indenfor pædagogisk arbejde. Udover den generelle mangel på pædagoger, er der, som det fremgår af behovsanalysen, i Tønder en særlig mangel på socialpædagoger. Pt. er der over 300 socialpædagoger ansat på det specialiserede socialområde i kommunen, hvilket svarer til hver anden ansat på området, og kommunen oplever allerede nu vanskeligheder med at rekruttere nye medarbejdere med tilstrækkelig socialpædagogisk faglighed og kompetencer. Denne udfordring forventes at vokse, blandt andet som følge af at en del ansatte forventes at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet på grund af alder i de kommende år.


Hvilke aftagere og øvrige interessenter har været inddraget i behovsafdækningen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Tønder Kommune har udarbejdet behovsanalysen sammen med Socialpædagogernes Landsforbund (SL) og i dialog med VUC SYD og UC SYD. Behovsafdækningen har et særligt fokus på rekruttering til det socialpædagogiske område, som er en af de tre studieretninger i pædagoguddannelsen, og som udgør en særlig udfordring i kommunen.


Uddybende bemærkninger

Ikke relevant.


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser lokalt og regionalt, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

UC SYD udbyder pædagoguddannelsen i Aabenraa, Esbjerg og Kolding med i alt 613 studiepladser. Der er generelt et lavt frafald på de tre uddannelsesudbud på ca. 10 % inden for første studieår. Frafaldet har været en anelse højere (16 %) i forbindelse med Corona-nedlukningen, men forventes at vende tilbage til status quo. Udbuddet i Tønder vil svare til de øvrige udbud, men der vil her være et særligt fokus på at understøtte efterspørgslen efter dimittender med den socialpædagogiske specialisering.


Ledigheden blandt pædagoger er generelt lav. I maj 2021 opgjorde BUPL ledigheden blandt pædagoger til 3 % på landsplan. I Tønder Kommune var ledigheden blandt pædagoger i oktober 2021 på 0,9 %. Også blandt nyuddannede er der en lav ledighed. Data fra UFMs datawarehouse viser, at dimittendledigheden blandt UC SYDs pædagoger 4-7 kvartaler efter dimission lå på 8 % for årgang 2019, og den ser ud til at falde yderligere for de efterfølgende årgange. Dertil kommer, at halvdelen af UC SYDs nyudklækkede pædagoger fra 2020 var højest 1,2 måneder om at komme i arbejde. Til sammenligning kunne der i 2015 gå op til 3 måneder før halvdelen af dimittenderne var i arbejde.


Uddybende bemærkninger

Ikke relevant.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Størstedelen af ansøgerne til UC SYDs pædagoguddannelsesudbud (ca. 82%) er bosiddende i den kommune, hvor uddannelsen udbydes eller i nabokommunen. For Aabenraas vedkommende er der tale om 94 % medindregnet ansøgerne fra Nordtyskland. Det forventes ikke, at udbuddet i Tønder i særlig grad vil kunne tiltrække ansøgere fra nabokommunerne, men sammenlignes med den nuværende søgning til udbuddet i Aabenraa, hvor ca. 30 % er bosiddende i kommunen og 17 % bosiddende syd for grænsen, vil udbuddet i Tønder kunne opnå ca. 28 ansøgninger pr. år. Nogle af disse ansøgere vil sandsynligvis prioritere uddannelsen i en af de større campusbyer som Aabenraa og Esbjerg, men samtidig forventes det, at der med muligheden for at tage en pædagoguddannelse i Tønder vil opstå en ny gruppe ansøgere, som ikke ellers ville have taget en videregående uddannelse pga. af den geografiske afstand til de etablerede uddannelsessteder. Som det fremgår af behovsanalysen, er der en stigning i antallet, der gennemfører HF-pakken målrettet pædagoguddannelsen, som VUC udbyder i Tønder, og det forventes, at en stor del fra denne gruppe vil benytte muligheden for at studere i Tønder.


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Kandidat i pædagogisk psykologi, pædagogisk sociologi, pædagogik eller læring og forandringsprocesser.


Efter- og videreuddannelse, f.eks. pædagogisk diplomuddannelse eller den sociale diplomuddannelse.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

UC SYD forventer et årligt optag på 20 studerende de første 3 år.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Tønder Kommune har den 12. januar givet skriftligt tilsagn om at stille de fornødne praktikpladser til rådighed, dvs. 2*20 lønnede praktikker à 6 måneders varighed pr. optag, idet der er 2 lønnede praktikperioder på pædagoguddannelsen. Praktikpladserne ligger udover de 2*8 pladser, som kommunen allerede stiller til rådighed for UC SYDs øvrige udbud af pædagoguddannelsen.


Hvilke institutioner med beslægtede uddannelser eller udbud er blevet hørt i forbindelse med institutionens ansøgning?

Både UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole og VIA University College er blevet hørt i forbindelse med nærværende ansøgning om uddannelsesfilial. Ingen af institutionerne havde indvendinger.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2022-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
F1 Afgørelsesbrev UC Syd PB som Pædagog.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil