Ansøgning om prækvalifikation af videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelse - Erhvervsakademiuddannelse i sundhedsadministration - University College Lillebælt

University College Lillebælt
01/02-2022 09:06
2022-1
Godkendt
Ansøgningstype
Dublering

Udbudssted
Odense og Vejle

Informationer på kontaktperson for ansøgningen (navn, email og telefonnummer)
Peter Frederiksen, email:pmf@ucl.dk, tlf. 5142 1207

Er institutionen institutionsakkrediteret?
Ja

Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?
Ja

Uddannelsestype
Erhvervsakademiuddannelse

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk
Erhvervsakademiuddannelse i sundhedsadministration

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk
Academy Profession Degree Programme in Healthcare Administration

Angiv den officielle danske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
Sundhedsadministrativ koordinator AK

Angiv den officielle engelske titel, som institutionen forventer at bruge til den nye uddannelse
AP Graduate in Healthcare Administration

Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Samfundsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?

Adgang via gymnasial eksamen


Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi C.


Adgang via relevant erhvervsuddannelse


Generel kontoruddannelse


Kontoruddannelse med specialer


Social- og sundhedsassistent


Ingen specifikke adgangskrav


Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse


Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor.


Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi C.


Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
150

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag

Ikke relevant.


Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer

Ikke relevant.


Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen

Ikke relevant.


Forslag til censorkorps
Der er etableret fælles censorkorps med professionsbachelor i offentlig administration og professionsbachelor i skat.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 15 sider. Der kan kun uploades én fil
Bilag 1. Ansøgning udbud Vejle.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800 anslag

I et notat som blev udarbejdet inden ansøgning om udbud i Odense, ”Fremtidens sundhedsvæsen – fremtidens sundhedsadministrative medarbejder, vurderede region Syddanmark et dimittendbehov på 60-80 dimittender i det første år, bl.a. på grund af overlap med lægesekretæruddannelsen, der er under udfasning. I forbindelse med opstart af uddannelsen i 2021 aftalte UCL med UC Syd, at optage og praktikpladser skulle fordeles ligeligt mellem institutionerne. Første optag på UCL var på 32 studerende. Regionen Syddanmark har på foranledning af regionens sygehuse efterfølgende tilkendegivet et klart ønske om flere praktikpladser i UCLs område med 42-44 praktikpladser i 2022 stigende til 60-64 pladser fra 2023 og frem.


UCL oplevede kun få ansøgere fra trekantsområdet i ansøgningerne til optaget i Odense i september, 2021, så et udbud i Vejle vil givet kunne få lokale studerende til at søge uddannelsen, ud fra den betragtning, at Sygehus Lillebælt ikke tidligere har haft problemer med at rekruttere.


Erfaringerne med de studerende, som blev optaget i 2021, viser, at deres geografiske mobilitet er begrænset i forhold til udbudssted. UCL optog kun to studerende fra trekantsområdet. De studerende har på samme måde givet udtryk for utilfredshed med at skulle fra deres hjem på Fyn i praktik i trekantsområdet, idet de har haft logistiske udfordringer.


Region Syddanmark understøtter vores analyse af behovet for sundhedsadministrative koordinatorer i trekantsområdet med en interessetilkendegivelse, se bilag 1


Uddybende bemærkninger

Sygehusene i Region Syddanmark tilkendegiver, at de fra 2022 ikke ønsker at optage lægesekretærelever, selvom de har den mulighed i forhold til udfasning af lægesekretæruddannelsen, men at de hellere vil fokusere på at medvirke til at uddanne sundhedsadministrative koordinatorer i praktikker. Sygehus Lillebælt dokumenterer i Bilag 1, at de tidligere har ansat 20 elever om året på lægesekretæruddannelsen, som de ønsker at overføre til praktikker for sundhedsadministrative koordinatorer. Alle deres lægesekretærelever har været fra lokalområdet, så Sygehus Lillebælt anser det for sandsynligt at de også fremover vil kunne rekruttere studerende til EA i Sundhedsadministration fra lokalområdet.


Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Placeringen af et udbud i Vejle er begrundet i et ønske fra Sygehus Lillebælt om at kunne uddanne og rekruttere dimittender fra nærområdet. De tilkendegiver, at de vil kunne etablere praktikpladser svarende til at der kan skabes et hold studerende i Vejle.


I vedlagte interessetilkendegivelse giver Region Syddanmark udtryk for et ønske om flere dimittender. Regionen Syddanmark har på foranledning af regionens sygehuse efterfølgende tilkendegivet et klart ønske om flere praktikpladser i UCLs område med 42-44 praktikpladser i 2022 stigende til 60-64 pladser fra 2023 og frem. De forventer at dimittendbehovet øges tilsvarende.


Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

UCL fik i april 2020 godkendt ansøgningen om etableringen af erhvervsakademiuddannelsen i sundhedsadministration i Odense med studiestart i september 2021. Nærværende ansøgning om et yderligere udbud af uddannelsen i Vejle bygger videre på det forarbejde, der blev lavet i forbindelse med den oprindelige ansøgning. Efter uddannelsens start har UCL løbende været i dialog med sygehusene og Region Syddanmark om udviklingen af uddannelsen. Det er også gennem den dialog, at vi fået tilkendegivet et klart ønske om at imødekomme et eksisterende og fremtidigt stigende behov for at rekruttere medarbejdere med administrative- og sundhedsfaglige kompetencer i både trekantsområdet og Odense.


Følgende aftagere har været involveret i behovsundersøgelsen:


Region Syddanmark


Sygehus Lillebælt


Odense Universitetshospital – OUH


Psykiatrien i Region Syddanmark


Yderligere udbydere af uddannelsen: UCN, VIA, UC Syd, Absalon og Københavns Professionshøjskole


Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Personer, der hidtil har haft interesse for kontoruddannelsen med specialet i lægesekretær forventes at have interesse for erhvervsakademiuddannelsen som sundhedsadministrativ koordinator. Som nævnt tidligere har Sygehus Lillebælt tidligere rekrutteret lægesekretærelever fra lokalområdet. Kontoruddannelsen med specialet lægesekretær bliver udfaset fra 2022, hvormed den samlede virkning på uddannelsesmarkedet forventes at være neutral.


Uddannelsen er frivilligt dimensioneret på den måde, at uddannelsesinstitutionerne er i dialog med regionerne om antallet af praktikpladser på regionens hospitaler og psykiatrien og efterfølgende vurderer det antal studerende, der kan optages. Der er p.t. ikke indregnet praktikpladser i kommuner og den private sektor (privathospitaler, lægepraksis), men det vil der blive taget hensyn til fremover.


 


Uddybende bemærkninger

Ingen uddybende bemærkninger.


Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede udbud. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Der rekrutteres studerende med baggrund i gymnasiale uddannelser samt studerende fra erhvervsuddannelser. Uddannelsen retter sig mod personer med interesse for administrativ opgaveløsning samt interesse for beskæftigelse i sundhedssektoren og har således et mere specialiseret rekrutteringsgrundlag end mange andre erhvervsakademiuddannelser. 


Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse

Uddannelsens indplacering på niveau 5 i kvalifikationsrammen betyder, at dimittenderne vil kunne optages på bacheloruddannelser samt diplomuddannelser, hvilket sikrer videreuddannelsesmuligheder for de nye sundhedsadministrative koordinatorer. Med en erhvervsakademiuddannelse som sundhedsadministrativ koordinator er det muligt at videreuddanne sig inden for både det administrative- og sundhedsfaglige område, og dimittenderne vil f.eks. kunne søge merit for ét eller flere moduler på professionsbacheloruddannelsen i offentlig administration. Herudover vil den sundhedsfaglige diplomuddannelse samt diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration være efteruddannelsesmuligheder efter 2 års relevant erhvervserfaring.


Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag

UCL forventer fra 2023 at oprette 20-30 studiepladser årligt i Vejle.


Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Uddannelsen indeholder to praktikperioder på henholdsvis 15 og 30 ECTS, som er af helt central betydning for dimittendernes afsluttende kompetenceniveau. Region Syddanmark vurderer, at de kan stille 20 praktikpladser til rådighed på Sygehus Lillebælt samt yderligere 5-6 i psykiatrien.


De resterende praktikpladser forventes etableret ved praktiserende læger, sundhedshuse, privathospitaler og kommuner i regionen, som også har vist interesse for uddannelsen.


Øvrige bemærkninger til ansøgningen

UCL har været i tæt dialog med UC Syd gennem hele processen. Vi har sendt høringsbrev til UC Syd vedrørende opstart af udbud i Vejle. Se bilag 1.


Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2022-1

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
D8 Afgørelsesbrev UCL Sundhedsadministrativ koordinator AK.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil